НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Основні напрями наукової роботи НМУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ:

 • ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПОВТОРНИХ ІНСУЛЬТІВ, ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, СУДОМНОГО СИНДРОМУ

 

ПРИКЛАДНІ:

 • РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (в т.ч. НАНОФАРМАКОЛОГІЧНИХ) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
 • НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 • РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ, у т.ч.:
  • РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ХВОРИХ ПРИ ДИХАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ
  • ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ НИРОК, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ВОРІТНОЇ ВЕНИ
  • ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ, РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
  • ІМПЛАНТОЛОГІЇ, ОСТЕОІНТЕГРАЦІІ, ПРОТЕЗУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
  • КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
  • ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВМНЗ тощо

Зведений план науково-дослідних робіт НМУ імені О.О. Богомольця на 2015 рік

Тематичний план

наукових досліджень та розробок, які фінансуються з державного бюджету

№ з/п

Назва НДР

Строки виконання

Керівник НДР, підрозділ, що виконує НДР
Провести порівняльний аналіз механізмів розвитку патології життєво важливих органів за експериментального судомного синдрому різної етіології і оптимізувати фармакологічні схеми його лікування. Фундаментальна

2013-2015

Керівник: професор Колесова Н.А. зав. лабораторії структурного
і метаболічного аналізу.

Підрозділ: Інститут проблем патології

Морфофункціональні особливості життєвоважливих органів при артеріальній гіпертензії у віковому аспекті та можливості фармакологічної корекції (експериментально-клінічне дослідження). Фундаментальна

2015-2017

Керівники:

чл.-кор. НАМН України,
професор Чайковський Ю.Б.,

акад. НАМН України, професор Майданник В.Г.,

проф.. Хайтович М.В.

Підрозділи: Інститут проблем патології, кафедра гістології та ембріології, кафедра педіатрії №4, кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації.

Вивчити механізми розвитку кардіоміопатії при цукровому діабеті 1 типу та оптимізувати схему фармакологічної корекції. Фу ндаментальна .

2015-2017

Керівники:

акад. НАМН України,

професор Майданник В.Г.,

проф. Хайтович М.В.

Підрозділи: Інститут проблем патології, кафедра педіатрії №4, кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Закономірності звільнення стічних вод м. Києва від ентеровірусів на Бортницькій станції аерації.

 

2013-2015

Керівник: акад. НАН та НАМН України, професор Широбоков В.П.

Підрозділ: кафедра мікробіології, вірусології та імунології..

Удосконалення діагностики імунодефіцитних захворювань на основі реєстрації поверхневого плазмонного резонансу і розробка сучасних методів лікування.

2013-2015

Керівник: професор Казмірчук В.Є.

Підрозділ: Інститут імунології та алергології.

Особливості перебігу туберкульозу та вірусних гепатитів на тлі ВІЛ-інфекції.

2013- 2015 Керівники:

д.мед.н. Голубовська О.А., проф. Петренко В.І.

Підрозділи: кафедра інфекційних хвороб, кафедра фтизіатрії,

Розробка інноваційних технологій лікування ішемічної хвороби серця із супутнім цукровим діабетом.

2013-2015

Керівник: професор Лизогуб В.Г.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №4

Дослідження фізіолого-гігієнічних особливостей умов праці, стану здоров’я працівників та токсикологічних властивостей тугоплавких композитних нанопорошків на основі карбонітридів титану та силіцидів молібдену, хрому, танталу.

2013-2015

Керівник: чл.-кор. НАМН України,
професор Яворовський О.П.

Підрозділ: кафедра гігієни праці
і професійних хвороб.

Моделювання та прогнозування епідемічних ризиків інфекцій, керованих засобами специфічної імунопрофілактики.

2013-2015

Керівник: професор Колеснікова І.П.

Підрозділ: кафедра епідеміології

Удосконалення діагностики та профілактики розвитку ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію на основі визначення рівня про- та антиатерогенних цитокінів, реєстрації сигнальних молекул і розробки методів корекції системного імунного запалення, ендотеліальної дисфункції, жорсткості артерій

2015-2017

Керівник: професор Хайтович М.В.

Підрозділ: Інститут проблем патології, кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації

Обґрунтування сучасної системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя.

2014-2016

Керівник: професор Грузєва Т.С.

Підрозділ: кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини.

Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки.

2015-2017

Керівник:

професор Яременко О.Б.

Підрозділ: кафедра в нутрішньої медицини стоматологічного факультету

Дослідження фармакологічних властивостей наночастинок металів та їх кон’югатів з органічними речовинами

2014-2015

Керівник: чл.-кор. НАН
та НАМН України, професор
Чекман І.С.

Підрозділ: кафедра фармакології

Розробка нових методик оперативного лікування хворих ортопедо-травматологічного профілю із застосуванням електрозварювання
та конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин.

2014-2016

Керівник:

д.мед.н. Музиченко П.Ф.

Підрозділ: Інститут проблем патології

Новітні технології медикаментозної та хірургічної профілактики інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію та з атеросклеротичними ураженнями різних судинних басейнів

2014-2016

Керівники:

чл.-кор. НАМН України професор Амосова К.М, професор
Мішалов В.Г.

Підрозділи: кафедра внутрішньої медицини №2, кафедра хірургії №4.

Патофізіологічне обґрунтування та розробка органозберігаючих реконструктивно-пластичних операцій при вадах респіраторної системи у новонароджених та дітей раннього віку.

2014-2016

Керівники: професор
Левицький А.Ф.

Підрозділ: кафедра дитячої хірургії.

 

Тематичний план ініціативно-пошукових НДР

 

№ з/п

Назва НДР

Строки виконання

Керівник НДР,

підрозділ, що виконує НДР

Наукове обгрунтування впровадження та методичне забезпечення інноваційних методів аудиторного та позааудиторного навчання студентів з дисципліни «Анатомія людини « для ВМ(Ф)НЗ України IV рівня акредитації

2012 – 2015

Керівник: професор Черкасов В.Г.

Підрозділ: кафедра анатомії людини

Морфологічні зміни функціонально різних органів в умовах експериментальної опікової травми

2015-2017

Керівник: професор Черкасов В.Г.

Підрозділ: кафедра анатомії людини

Наукове обгрунтування та розробка критеріїв клініко-морфологічної діагностики захворювань людини, необхідних в практиці сімейного лікаря

 

2013-2015

Керівник: проф. Терещенко В.П.

Підрозділ: кафедра патологічної анатомії

Розробка та впровадження сучасних технологій в хірургії органів черевної порожнини, передньої черевної стінки та промежини

2015-2017

Керівник: проф. Білянський Л.С.

Підрозділ: кафедра хірургії №1

Вивчення механізмів патогенного впливу порушень кислотно-основного стану організму на білковий і вуглеводний обмін

2013-2015

Керівник: професор Кришталь М.В.

Підрозділ: кафедра патофізіології

Розробка методів інтерактивного навчання при вивченні патології системи крові

2013-2015

Керівник: професор Кришталь М.В.

Підрозділ: кафедра патофізіології

Вплив алкогольного фактору на частоту випадків насильницької та ненасильницької смерті у меншканців м.Києва за 2001-2010 роки

2013-201 5

Керівник: п роф есор
Михайличенко Б.В.

Підрозділ: кафедра судової медицини

Встановити морфологічні зміни органів травної системи в умовах експериментальної

портальної гіпертензії

2013-2016

Керівник: доцент Кобзар О.Б.

Підрозділ: кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Онтологія словесно-візуального образу та його вплив на психологічний стан людини

2010-201 5

Керівник: професор Гуляк А.Б.

Підрозділ: кафедра у країністики

Методологічні аспекти соціально-гуманітарної складової вищої медичної освіти

201 4-2016

Керівник: зав. каф. Васильєва І.В.

Підрозділ: кафедра філософії та соціології

Система відновного лікування та реабілітації хворих з наслідками уражень надп’ятково-гомілкового суглоба

2015 – 2017

Керівник: доктор. мед. наук.,

професор О. Бур’янов ;

Підрозділ:кафедра травматології

та ортопедії

Відновлення та збереження репродуктивного здоров’я і якості життя жінки в сучасних умовах при акушерській і гінекологічній патології

2014-2016

Керівник: член-кореспондент НАМН України, п роф есор Венцківський Б.М.

Підрозділ: кафедра акушерства та гінекології №1

Удосконалення діагностики, лікування та виліковування гастроентерологічних хворих та профілактики гастроентерологічної патології

2010-2015

Керівник: професор Пєрєдєрій В.Г.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №1

Удосконалення діагностики та лікування хворих з поєднаними ураженнями шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату з урахуванням впливу екзогенних чинників та вікового аспекту.

201 4 -201 6

Керівник: професор Свінціцький А.С.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №3

Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей хворих на гломерулонефрит

2014-2016

Керівник: професор Ткаченко М.М.

Підрозділ: кафедра радіології та радіаційної медицини.

Вплив низьких доз радіації на ультраструктуру ємнісних судин

2014-2016

Керівник: професор Ткаченко М.М.

Підрозділ: кафедра радіології та радіаційної медицини.

Діагностична роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз

2015-2017

Керівник: професор Ткаченко М.М.

Підрозділ: кафедра радіології та радіаційної медицини.

Розробка та впровадження методів діагностики та лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини та гнійних захворювань м’яких тканин

2015-2017

Керівник: професор Безродний Б.Г., Підрозділ: кафедра хірургії №2
Вивчення патогенетичних механізмів реалізації інфекційно – респіраторної, алергічної та метаболічної патології у дітей з урахуванням генетичних особливостей конституції та несприятливих чинників середовища (пасивного тютюнопаління)

201 3 -201 5

Керівник: професор Тяжка О.В.

Підрозділ: кафедра педіатрії № 1

Особливості діагностики та лікування хронічного гепатиту С з різною супутньою патологією

2014 – 2016

Керівник: професор
Голубовська О.А.

Підрозділ: кафедра інфекційних хвороб

Проблема конфекції ВІЛ та інших інфекційних захворювань в сучасних умовах

2014 – 2016

Керівник: професор
Голубовська О.А.

Підрозділ: кафедра інфекційних хвороб

Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань вуха і верхніх дихальних шляхів

2013-201 5

Керівник: професор Науменко О.М.

Підрозділ: кафедра оториноларингології

Покращення якості життя хворих на рак молочної залози шляхом оптимізації об’єму лімфодиссекції з виконанням детекції сигнального лімфатичного вузла шляхом непрямої хромолімфографії та його біопсії

2015-2018

Керівник: професор Верещако Р.І.

Підрозділ: кафедра онкології

Удосконалення методики діагностики раку шийки матки та раку тіла матки з метою вироблення адекватного методу лікування

2015-2018

Керівник: професор Верещако Р.І.

Підрозділ: кафедра онкології

Розробка нових методів діагностики, диференційної діагностики і лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що переважно передаються статевим шляхом з залученням сучасних медико – біологічних технологій”

2013-2015

Керівник НДР : професор

Степаненко В.І.

Підрозділ: кафедра дерматології та венерології

Дослідити особливості розвитку синдрому спастичності при травмі спинного мозку в умовах застосування відновних нейроінженерних втручань

2015 – 2017

Керівник НДР : – акад.

В.І. Цимбалюк;

Підрозділ – кафедра нейрохірургії

Патофізіологічні механізми та нові підходи до лікування різних клінічних форм хронічної серцевої недостатності

2012-201 5

Керівник: член-кор. НАМН України, п роф есор К.М. Амосова.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №2

Визначити роль запальних захворювань чоловічих статевих органів у патогенезі подружнього безпліддя і оптимізувати методи їх лікування

2013-2015

Керівник: професор С.П.Пасєчніков

Підрозділ: кафедра урології

Діагностика та лікування нейроретинопатій, офтальмопатій травматичного, судинного та ендокринного генезу.

2014-2016

Керівник: ч лен-кор. НАМН України, проф. Жабоєдов Г.Д.

Підрозділ: каф едра о фтальмології

Обгрунтовання методів неінвазівної та інвазівної вентиляції легень у пацієтів при невідкладних станах

2013-2015

Керівник: професор Глумчер Ф.С.

Підрозділ: кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообіг, оптимізація засобів лікування і профілактики рецидиву

2014-2016

Керівник: професор Соколова Л.І.

Підрозділ: кафедра неврології

Вивчити ефективність імуномодулювальних препаратів та симптоматичних засобів у лікуванні ремітуючого перебігу розсіяного склерозу

2013-2015

Керівник: професор Соколова Л.І.

Підрозділ: кафедра неврології

Особливості системної гемодинаміки та процесів гемокоагуляції у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця із супутнім ожирінням

2014-2016

Керівник: член-кор. НАМН України, п роф есор Нетяженко В.З.

Підрозділ: кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

Розробка та вдосконалення малоінвазивних методів хіругічного лікування захворювань гепатопанкреатобіліарної зони

2014-2016

Керівник: професор Дронов О.І.

Підрозділ: кафедра загальної хірургії № 1

Органи нервової, імунної та сечостатевої систем в умовах експериментального пошкодження

 

2012-2015

Керівник: член-кореспондент НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський,

Підрозділ: кафедра гістології та ембріології

Діагностика порушень серцево-судинної, дихальної та травної систем у новонароджених та у дітей з поширеною неінфекційною патологією та їх терапі я

2012-2015

Керівник: член-кор. НАМН України, професор Волосовець О.П.

Підрозділ: кафедра педіатрії №2

Розробка науково обгрунтованих підходів до лікування та реабілітації соматичних захворювань у дітей

2012-201 5

Керівник: академік НАМН України, п роф есор Майданник В.Г.

Підрозділ: кафедра педіатрії №4

Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування діафрагмальних гриж у дітей.

2013-2015

Керівник: професор Левицький А.Ф.

Підрозділ: кафедра дитячої хірургії

Розробити і удосконалити патогенетично обґрунтовані хірургічні мініінвазивні та комбіновані методи лікування судинних мальформацій у дітей раннього віку.

2013 – 2015

Керівник: професор Кривченя Д.Ю.

Підрозділ: кафедра дитячої хірургії

Оптимізація діагностики, лікування та профілактики ранніх та пізніх ускладнень абдомінальних та проктологічних операцій

2014-2016

Керівник: професор Мішалов В.Г., Підрозділ: кафедра хірургії № 4
Новітні технології в пластичній та реконструктивній хірургії

2015-2018

Керівник: професор Храпач В.В.,

Підрозділ: кафедра хірургії

№ 4

Клініко-імунологічні особливості найбільш поширених крапельних інфекцій у дітей: вітряної віспи, кору, Епштейн-Барр вірусної інфекції

2015-2016

Керівник: професор Крамарьов С.О.,

Підрозділ: кафедра дитячих інфекційних хвороб

Клінічний перебіг туберку-льозу та методи корекції його лікування у хворих на поєднані захворювання туберкульоз/ВІЛ-інфекція

2011-2015

Керівник: професор Петренко В.І.

Підрозділ: кафедра фтизіатрії

Порушення ліпідного, вуглеводного та білкового обміну у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією, можливість медикаментозної корекції

2013 – 2015

Керівник: професор Лизогуб В.Г.

Підрозділ :кафедра внутрішньої медицини №4

Удосконалити систему ранньої діагностики та корекції вегетативних дисфункцій у студентів НМУ.

2014-2016

Керівник: професор Лисенюк В.П.

Підрозділ: кафедра неврології та реабілітаційної медицини.

Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів при їх застосуванні для захисту культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів

2013-2015

Керівник: член-кореспондент НАМН України, професор Бардов В.Г.

Підрозділ: кафедра гігієни та екології

Моніторінг стану здоров’я осіб, зайнятих виробництвом і застосуванням нанопорошків промислового призначення

2014-2016

Керівник:чл.-кор. НАМН України, професор Яворовський О.П..

Підрозділ: кафедра гігієни праці і професійних хвороб

Порівняльна оцінка структури епідемічних ризиків в Україні та інших країнах Європейського регіону ВООЗ

2015-2017

Керівник: професор Колеснікова І.П.,

Підрозділ: кафедра епідеміології

Гігієнічне обґрунтування медико-педагогічного та санітарно-технічного забезпечення навчально-виховного процесу на базі басейнів при освітянських закладах

2013-2015

Керівник: професор Гаркавий С.І.

Підрозділ: кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

Закономірності формування стану здоров`я сільського дитячого населення Чернігівської області під впливом чинників навколишнього середовища

2015-2017

Керівник: професор Гаркавий С.І.

Підрозділ: кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

Комплексна клініко-інструментальна характеристика дітей з різною соматичною патологією, мікроелементозами та корекція виявлених порушень

2014-2016

Керівник: п роф есор Марушко Ю.В., Підрозділ: кафедра педіатрії №3
Системно-методологічне забезпечення розробки та впровадження електронного навчального контенту з природничих дисциплін у ВМ(Ф)НЗ України

2012-2015

Керівник: –    професор Чалий    О.В.

Підрозділ: кафедра медичної і біологічної фізики

Ентеровіруси в структурі дисбіотичних розладів

2014 – 2016

Керівник: академік НАН та НАМН України, професор Широбоков В.П.

Підрозділ: мікробіології, вірусології та імунології

Наукове обґрунтування профілактики негативного впливу наночасток свинцю на організм

2013-2015

Керівник: професор Омельчук С.Т.

Підрозділ: кафедра гігієни харчування

Використання новітніх технологій в абдомінальній та судинній хірургії і лікування метаболічного синдрому

2015-2017

Керівник: професор Іоффе О.Ю.

Підрозділ: кафедра загальної хірургії №2

Управління ризиками в системі охорони здоров`я ( на прикладі персоналу)

2014-2016

Керівник: професор Парій В.Д.,

Підрозділ: кафедра менеджменту охорони здоров ` я

Вивчити клінічні та молекулярно-генетичні предиктори реалізації ускладнень вагітності (невиношування, синдром затримки розвитку плода(серп), прееклампсія) у жінок, які проживають в зонах підвищеного аерогенного ризику і мають порушення репродуктивного здоров’я

2014-2016

Керівник: професор Гнатко О.П.

Підрозділ: кафедра акушерства і гінекології №2

Коморбідні стани у хворих з артеріальною гіпертензією, вивчення їх характеру, імунних порушень, покращення діагностики та лікування

2014-2015

Керівник: професор Мойсеєнко В.М.

Підрозділ: кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Вивчити клінічні, імунологічні, генетичні особливості діагностики та лікування захворювань, які асоційовані з патологією слизових оболонок та лімфоїдної тканини

201 5 -201 7

Керівник: професор Курченко А.І.

Підрозділ: кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

Оптимізація навчальної та виховної роботи зі студентами-медиками на заняттях з іноземної мови

2015-2017

Керівник: доцент Аврахова Л.Я.,

Підрозділ: кафедра іноземних мов

Наукове обґрунтування розвитку професійно важливих фізичних якостей студентів вищих медичних закладів ІІІ- І V рівнів акредитації

201 4 -201 7

Керівник: доцент Гусєв Т.П.

Підрозділ: кафедра фізичного виховання і здоров’я

Комунікативно-прагматичний потенціал спеціальних медичних та фармацевтичних термінів

201 5-2017

Керівник: – доц. Кісельова О.Г.

Підрозділ: кафедра латинської мови

Комплексна функціональна діагностика та мультидисциплінарний підхід до лікування порушень ж увального апарату, пов’язаних з

краніомандибулярними функціональними розладами

201 4 -201 6

Керівник: професор Неспрядько В.П.

Підрозділ :Кафедра ортопедичної стоматології

 

Наукове обгрунтування оптимізації діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань в осіб працездатного віку

2015-2018

Керівник: професор Антоненко М.Ю.

Підрозділ:Кафедра стоматології

 

Профілактика та лікування гнійно-некротичних ускладнень патологічних станів органів черевної порожнини та передньої черевної стінки.

2015-2017

Керівник: професор Тутченко М.І.

Підрозділ: кафедра хірургії стоматологічного факультету.

Клініка, діагностика, методи лікування аномалій і деформацій окремих зубів, зубних рядів та прикусів

2012-2015

Керівник: – професор Фліс П.С.

Підрозділ:кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Вивчення розповсюдженості, інтенсивності та особливостей перебігу карієсу зубів і хвороб пародонта у дітей різного віку. Дослідження хімічного складу емалі постійних зубів у дітей в різних за екологічною ситуацією регіонах України. Вивчення вмісту іонів важких металів в ротовій рідині дітей, які постійно мешкають в умовах різного сумарного рівня антропогенного забруднення довкілля

2012-201 5

Керівник: п роф есор Хоменко Л.О.

Підрозділ: кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Інноваційні підходи до діагностики та лікування твердих тканин зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота

2012-2016

Керівник: п рофесор Борисенко А.В.

Підрозділ: кафедра терапевтичної стоматології

Удосконалення методів реконструктино-відновної хірургії обличчя та дентальної імплантації із урахуванням етіо-патогенетичних, клінічних та анатомо-фізіологічних чинників

201 5 -201 7

Керівник: Член.-кор. НАМН України, профессор Маланчук В.О.,

Підрозділ: каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Розробка раціональних підходів до діагностики та лікування ішемічних, запально-деструктивних уражень внутрішніх органів та опорно-рухового апарату

2013-201 5

Керівник: професор Яременко О.Б. Підрозділ: кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
Профілактика первинних та вторинних ускладнень при лікуванні вроджених та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей

2014-2016

Керівник: професор Харьков Л.В.

Підрозділ: кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Розробка та вдосконалення засобів навчання з біології для студентів вищих медичних навчальних закладів

2013-2015

Керівник: член-кореспондент НАН України, професор Романенко О.В.

Підрозділ: – кафедра біології

Розробка та впровадження методів лікування первинної артеріальної гіпертензії на основі фармакогенетики антигіпертензивних лікарських засобів

2015-2018

Керівник: професор Хайтович М.В.

Підрозділ: – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

«Створення інтерактивних підручників засобами i – Teach технологій»

2013 – 2015

К ерівник : п роф есор Булах І.Є.

Підрозділ: кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

Розробка науково обгрунтованих підходів до забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів України медичною та фармацевтичною продукцією

2012-201 5

Керівник: п роф есор Сятиня М.Л.

Підрозділ: кафедра організації економіки фармації

Теорія та методика викладання хімічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу

2014-2016

Науковий керівник : проф. Калібабчук В. О.

Підрозділ: кафедра медичної та загальної хімії

Дослідження арсеналу лікарських рослин флори України з антидіабетичними, імуномодулюючими, антиоксидантними та адаптаційними властивостями.

2013 -2016

Керівник: професор Мінарченко В.М.

Підрозділ: кафедра фармакогнозії та ботаніки.

Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів

 

2013-2017

Керівник: доц. Попович В.П.

Підрозділ: кафедра аптечної та промислової технології ліків

Вплив вітчизняних кардіотропних речовин – потенційних кардіопротекторів на параметри скоротливої активності ізольованих кардіоміоцитів

2014 -2016

Керівник: доцент Карвацький І.М.

Підрозділ: кафедра фізіології

Психолого-педагогічні закономірності професійно-особистісного розвитку майбутнього лікаря

2015-2018

Керівник: академік НАПН України, професор С.Д.Максименко .

Підрозділ: кафедра загальної і медичної психології та педагогіки

Інноваційні технології в хірургічному лікуванні гострих ускладнень гастродуоденальних виразок (перфорація, кровотеча) і невиразкових шлунково-кишкових кровотеч на тлі портальної гіпертензії та пухлин шлунково-кишкового тракту

2013 -2015

Керівник: академік НАМН України, професор Фомін П.Д.

Підрозділ: кафедра хірургіїї №3

Патогенетичне обґрунтування діагностичних і лікувальних заходів у хворих на цукровий діабет 2 типу

2013-2015

Керівник: професор Боднар П.М.

Підрозділ: кафедра ендокринології

Клінічне значення визначення інтерлейкінів у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією

2014-2015

Керівник: професор Лукашук В.Д.

Підрозділ: кафедра педіатрії №5

Розробка методів діагностики та корекції метаболічних, ендокринних, імунних, гемокоагуляційних та функціональних порушень у хворих з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями

2010-2015

Керівник: професор Барна О.М.

Підрозділ: кафедра загальної практики (сімейної медицини)

Протирецидивна терапія та третинна профілактика нециркулярних депресій при основних формах психічних розладів в період ремісії

2015-2017

Керівник: д.мед.н., професор Напрєєнко О.К.

Підрозділ: кафедра психіатрії та наркології.

 

 

Тематичний план господарсько-договірних НДР

 

№ з/п Назва НДР

Строки виконання

Керівник НДР,

підрозділ, що виконує НДР

Наукові дослідження препарату DPX-QEK67 03.2013-03.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів MTF і Атонік Плюс

04.2013-12.2014

(дод.угода до 06.2015)

Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату

Філдер 69 ВГ

04.2013-03.2014

(дод.угода до 03.2015)

Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату Нандо 500, КС 04.2014-04.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Аканто Плюс 28 КС і Аканто КС 04.2014-04.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Булворк ЕС, КЕ та Трудоголік WP, ЗП 04.2014-04.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів MCW-710 КC, MIL FF 053912 ТН, Елегант 2 FD СE, Мезотріон 570 + Нікосульфурон 230 ВГ і Пірінекс Супер 420 КЕ 04.2014-03.0215 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів: ALSNC10HCLQ01, ARY-0411-09 (Центуріон ® 3 КЕ), Селект ® 120 КЕ, ARY-0938-001 КС (MTF-753 КС) і регулятора росту Аппетайзер 04.2014-06.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Регаліс Плюс, ВГ, BAS 700 04 F, Пульсар, РК, Пульсар Плюс, РК і Ретенго, КЕ 05.2014-05.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Кінкел ВГ/Зензо ВГ, Ротразон/Ексстрата Голд SC КС, Тіфосі ВГ/Наутіус ВГ 05.2014-05.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Пікус 600, КС, Данадим Мікс, КЕ, Импакт Т, КС і Вантекс, МКС 05.2014-05.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Делік 2 П, ПС і Делік 5, КР 05.2014-02.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів з кодовими назвами «ЮПЛ-5», ПЛ і «ЮПЛ-8», РК 05.2014-02.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату BAS 700 04 F (д.р. флуксапіроксад ) 05.2014-05.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Міледі, ТЗ і Кольт Пауер, ВГ 06.2014-03.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів «АнтиКрот» і «АнтиМедведка» 06.2014-03.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату «RembeK» (РембеК) 06.2014-03.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату Блу Бордо ВГ 09.14-06.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату Аканто Плюс 28 КС 10.14-10.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Амістар ГОЛД 250 SC, КС, Вайбранс ГОЛД 100 FS, ТН і Циделі ТОП 140 DC, КД 11.14-11.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Альто 240 ЕС, КЕ, Амістар Екстра Голд 280 OD, МД, Сіметра 325 SC, КС, Лірум 78 SC, КС та Ізабіон 11.14-11.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Плєнум 50 WG, ВГ, Селест ТРІО 60 FS, ТН і Реглон Форте 200 SL, РК 11.14-11.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН і Вертимек 018 ЕС, КЕ 10.11.14-03.11.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Ампліго 150 ZC, ФК, Енжіо 247 SC, КС,

Ембрелія 140 SC, КС і Апрон XL 350 ES, ТН

11.14-11.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препаратів Актара 25 WG, ВГ, Актеллік 500 ЕС, КЕ, Антракол 70 WG, ВГ, Гезагард 500 SС, КС, Децис Профі 25 WG, ВГ, Дуал Голд 960 ЕС, КЕ, Енвідор 240 SС, КС, Еместо Квантум 273,5 FS, ТН, Енжіо 247 SC, КС, Зенкор Ліквід SC, КС, Інфініто 61 SC, 687,5 КС, Каліпсо 480 SC, КС, Квадріс 250 SC, КС, Консенто 450 SC, КС, Конфідор Максі WG, ВГ, Максим 025 FS, ТН, Матч 050 ЕС, КЕ, Мелоді Дуо 66,8 WP, ЗП, Превікур Енерджі 840 SL, РК, Престиж 290 FS, ТН, Проклейм 5 SG, РГ, Ридоміл Голд МЦ 68 WG, ВГ, Світч 62,5 WG, ВГ, Скор 250 ЕС, КЕ, Тельдор 50 WG, ВГ, Тіовіт Джет 80 WG, ВГ, Топаз 100 ЕС, КЕ, Ураган Форте 500 SL, РК, Фюзилад Форте 150 ЕС, КЕ і Хорус 75 WG, ВГ 11.14 -12.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Поверхнево-активна речовина EKO OЙЛ СПРЕЙ 12.14-01.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів, що стосуються засобів догляду за кімнатними рослинами та квітами 12.14-01.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукові дослідження препарату Елюміс 105 OD 12.14-01.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єктів: «Ратиндан», «Паперові клейові пастки для гризунів: Mouse glue trap (Арт. YS-3230)»

і «Паперові клейові пастки для тарганів: Cockroach glue house (Арт. YS-4001)

10.12.14-12.01.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Технічні умови ТУ У 20.4 – 37379291- 006:2014 «Засоби мийні з дезінфікуючим ефектом серії «Сlean&Dez» 10.12.14-12.01.15 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Гіпохлорит натрію, марка А», виготовлений згідно ГОСТ 11086-76 зі змінами № 1, 2 за ТР 20.1 – 33075701 – 001:2006 «Технологический регламент производства» з додатками № 1, 2». 01.2015-02.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «ТУ У 22.2 – 31571369- 001:2015 «Листи та рулонні листові матеріали полімерні» 01.2015-02.2015 Керівник: член-кор. НАМН України , професор В.Г.Бардов

Підрозділ: Інститут гігієни та екології

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази в паралельних групах, для оцінки безпеки та ефективності препарату Окрелізумаб у дорослих пацієнтів з первинним прогресуючим розсіяним склерозом

01.06.11- 01.07.15

5591,10

 

Керівник: професор Соколова Л.І.

Підрозділ: кафедра неврології

Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, дослідження в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності застосування окрелізумабу у порівнянні з інтерфероном- бета-1а (Ребіф®) у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом

Соколова Л.І.

01.04.12-01.04.2015

28592,42

 

Керівник: професор Соколова Л.І.

Підрозділ: кафедра неврології

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове, порівняльне дослідження ІІ фази з порівнянням чотирьох доз препарату GLPG 0634 з плацебо в комбінації з метотрексатом, який призначається протягом 4 тижнів пацієнтам з активним ревматоїдним артритом та неадекватною відповіддю лише на метотрексат

07.05.12-07.05.15

Керівник: професор Свінціцький А.С .

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №3

Рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки ефективності та безпечності перорального застосування таблеток Будесоніду ММХ 9 мг з пролонгованою дією як допоміжної терапії у пацієнтів з активним виразковим колітом легкого або середнього ступеня, резистентним до базисного перорального застосування 5-аміносаліцилової кислоти

15.06.12 до останнього пацієнта

3211,85

 

Керівник: професор Свінціцький А.С .

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №3

Багатоцентрове, проспективне, рандомізоване,подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване, з паралельними групами дослідження оцінки впливу препарату АМР101 на стан серцево-судинної системи та смертність пацієнтів з гіпертригліцеридемію, що страджають на серцево-судинні захворювання або мають високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань: REDUCE – IT (зниження частоти серцево-судинних випадків з використанням ейкозапентаєнової кислоти- інтервенційне дослідження)

01.08.12 – 01.08.17

8485,43

Керівник: професор Лизогуб В.Г.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №4

Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване клінічне дослідження фази 2 тривалістю 24 тижнів для оцінки безпечності та ефективності 2 доз препарату MRC375 у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеню тяжкості

26.02.13 ≈ 31.12.17

165695,41

Керівник: професор Свінціцький А.С .

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №3

Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване у паралельних групах дослідження препарату CNTO 136 (сірукумаб), моноклонального антитіла людини до інтерлейкіну-6, при його підшкірному введенні пацієнтам з активним ревматоїдним артритом, рефрактерним до терапії протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг захворювання ( DMARD ) 21.10.13 – останнього пацієнта

40042,69

Підрозділ: кафедра загальної практики – сімейної медицини
Рандомізоване, багатоцентрове дослідження для оцінки серцево-судинних подій при застосуванні ІІСА 650 у пацієнтів, які отримують стандартну терацію з приводу цукрового діабету 2 типу.

26.09.2013-01.04.2019

26160,15

 

Керівник: професор Боднар П.М.

Підрозділ: ендокринології

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 для оцінки серцево-судинних наслідків при застосуванні препарату ТАК-875 у дозі 50мг на додаток до стандартної терапії у пацієнтів з діабетом 2-го типу та серцево-судинним захворюванням або множинними факторами ризику виникнення серцево-судинних подій

26.02.13-26.02.19

14520,72

 

Керівник: професор Боднар П.М.

Підрозділ: ендокринології

Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване клінічне дослідження фази 2 тривалістю 24 тижнів для оцінки безпечності та ефективності 2 доз препарату MRC375 у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеню тяжкості

Нетяженко В.З.

 

26.02.13 до останнього пацієнта

19132,62

 

Керівник: член-кор. НАМН України , професор Нетяженко В.З.

Підрозділ: кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване клінічне дослідження фази 2 тривалістю 24 тижнів для оцінки безпечності та ефективності 2 доз препарату MRC375 у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеню тяжкості

14.03.13 – до останнього пацієнта

190447,56

Підрозділ: кафедра загальної практики – сімейної медицини
Дослідження фази ІІІ для підтвердження антиангінального ефекту препарату Т89 у пацієнтів зі стабільною стенокардією (дослідження CAESA)

07.07.14 – 05.03.15

2389,02

Підрозділ: кафедра загальної практики – сімейної медицини
Рандомізоване, подвійне сліпе, яке проводиться паралельних групах, багатоцентрове, клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпечності, фармакокінетики та імуногенності препарату SB 2 у порівнянні з препаратом Ремикейд ( Remicade ®) у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня при одночасному застосуванні терапії метотрексатом

03.01.14 – до останнього пацієнта

11248,13

Керівник: професор Яременко О.Б.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету

Багатоцентрове міжнародне рандомізоване , що проводиться у паралельних групах,подвійне сліпе плацебо-контрольване дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних наслідків препарату лінагліптин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з високим васкулярним ризиком ” CARMELINA “

21.03.2014 – 21.03.2019

3379,85

 

Керівник: професор Боднар П.М.

Підрозділ: ендокринології

Рандомізоване клінічне дослідження ІІ фази з активним препаратом порівняння з метою вивчення безпечності, переносимості та ефективності МК-7655 в комбінації з іміпенемом/циластатином у порівнянні з іміпенемом/циластатином окремо, у пацієнтів з ускладненою внутрішньоабдомінальною інфекцією [уІАІ]

01.02.2014-31.01.20157653,53

 

Керівник: професор Безродний Б.Г.

Підрозділ: кафедра хірургії №2

Рандомізоване,подвійне,сліпе,плацебо-контрольване,52-тижневе дослідження для оцінки побічних явищ,що викликають ососбливий інтерес,при застосуванні белімумабу у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком в активній формі з наявними уотоантитілами

 

19.02.2014-до останнього пацієнта

. 6800,00

Керівник: професор Яременко О.Б.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету

Багатоцентрове , міжнародне ,,,дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних насолідків препарату лінаглінтин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з високим васкулярним ризиком

3417,28

 

Підрозділ: кафедра загальної практики – сімейної медицини
Рандомізоване, багатоцентрове дослідження для оцінки серцево-судинних подій при застосуванні ІТСА 650 у пацієнтів, які отримують стандартну терапію з приводу цукрового діабету 2-го типу.

3769,14

 

Підрозділ: кафедра загальної практики – сімейної медицини
Открытое, рандомизованное, международное, многоцентровое клиническое исследование по изучению сравнительной эффективностии безопасности декскетопрофена трометамола 25 мг, гранулы для приготовления раствора приема внутрь (Лабораториос Менарини С.А., Испания), и диклофенака 50мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (Мифарм С.п.А., Италия), у взрослых пациентов с послеоперационной зубной болью

06.03.2014 – 30.11.2015

935,43

 

Керівник: Член.-кор. НАМН України, профессор Маланчук В.О.,

Підрозділ: каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки впливу препарату SAR 236553/ REGN 727 на частоту виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які нещодавнопенесли гострий коронарний синдром

1413,23

 

Керівник: член-кор. НАМН України, п роф есор К.М. Амосова.

Підрозділ: кафедра внутрішньої медицини №2