Меддопомога

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ “CОЦІОТЕРАПІЯ”

м.Київ – 39, пров. Деміївський, 5а
тел.: 525-68-61, факс:525-68-64
e-mail: common@socio.kiev.ua

ЦІЛОДОБОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА

СЛУЖБА НАРКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ – ТЕЛ. 565-6861

КМНКЛ “Соцiотерапiя” – це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ. КМНКЛ “Соцiотерапiя” включає дiагностико-детоксикацiйну клiнiку з реанiмацiйним блоком, лікувально-реабілітаційну клініку, стацiонарну терапевтичну спiльноту, кризові наркологічні відділення, амбулаторний реабiлiтацiйний пiдроздiл для наркологiчних хворих та їх родичiв, амбулаторну службу соцiальної терапiї, вiддiлення наркологiчних профiлактичних оглядiв, клiнiко-токсикологiчну лабораторiю, кабінет довіри для ВІЛ-інфікованих хворих на наркоманію та iн. Бiльшiсть з цих пiдроздiлiв не має аналогiв в Українi та країнах Схiдної Європи.

КМНКЛ “Соцiотерапiя” має спецiальні реабiлiтацiйні програми для членiв родин наркологiчних хворих і серед них спецiально розроблену першу вiтчизняну психокорекцiйну програму. Вся реабiлiтацiя клiєнтiв у КМНКЛ “Соцiотерапiя виконується у рамках першої в Українi та країнах СНД наркологічної медико-психологiчної реабiлiтацiйної програми, яка вiдповiдає Тимчасовим галузевим уніфікованим стандартам медичних технологій діагностико-лікувального процесу стаціонарної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах України, затверджених наказом МОЗ України від 27.07.98 №226.

ДIАГНОСТИКО-ДЕТОКСИКАЦIЙНА КЛІНІКА «КРОК»

03039 м. Київ, провулок Деміївський, 5а

Приймальний покій: тел. 524-44-71

Клініка надає невiдкладну наркологiчну допомогу в цiлодобовому режимi найважчим хворим з психотичними та прирівненими розладами внаслiдок вживання алкоголю та абстинентними станами у хворих з наркотичною залежнiстю. В клініці працюють лiкарi-наркологи, реанiматологи, психологи, квалiфiкований медичний персонал; лiкарi-консультанти: невропатолог, хiрург, терапевт, кардiолог, офтальмолог, ендокринолог. Реанiмацiйне вiддiлення обладнане устаткуванням, що дає змогу проводити реанiмацiйнi заходи, екстракорпоральнi методи детоксикацiї (УФОК, гемосорбцiю, лазерне опромiнювання), гiперборичну оксигенацiю, постiйний монiторинг за станом хворих. У клініці цiлодобово працює клiнiчна лабораторiя. Клініка розрахована на 35 лiжок, 5 з яких – реанiмацiйнi, а 30 – подiленi на два блоки інтенсивної терапії та обсервації по 15 лiжок кожний.

ЛIКУВАЛЬНО-РЕАБIЛIТАЦIЙНА КЛIНIКА «ВIТА»

м. Київ,  вул. Качалова 5

тел. 404-36-96

Є базовим пiдроздiлом КМНКЛ “Соцiотерапія”, у якому вперше в Українi створювались та випробовувались рiзнi психотехнiки та їх комбiнацiї, проводились спроби адаптувати психокорекцiйнi програми iноземного походження.

Клiнiка розрахована на 50 лiжок та 100 мiсць денного стацiонару. Клiєнти клiнiки перебувають у комфортабельних палатах на 1, 2 та 3 мiсць, якi обирають за своїм бажанням. Обслуговування хворих здiйснюється у режимах стацiонару, напiвстацiонару та амбулаторно. Працює вiддiлення цiлодобово. До складу бригади обслуговування входять лiкарi-наркологи, психологи, квалiфiкований середнiй медичний персонал, юристи, соцiальнi працiвники, в т.ч. з колишнiх пацiєнтiв, сексопатологи, необхiднi консультанти-медики.

На базi клiнiки створено власну унiкальну психокорекцiйну програму, що складається з понад 80 сучасних психотехнiк, рiзних методiв психотерапiiї, якi використовуються для проведення основного етапу реабiлiтацiї хворих з наркопроблеми будь-якого походження, а саме:

психоаналiтичнi та психосинтетичнi методи;

холотропне дихання,

нейролiнгвiстичне програмування,

ериксонiанський гiпноз,

маскотерапiя,

бiблiотерапiя,

тiлесна психотерапiя багатьох модифiкацiй,

психодраматичнi методики,

вiдеотренiнг та iн.

ТЕРАПЕВТИЧНА СПIЛЬНОТА «МАРIЇНА ШКОЛА»

м. Київ, вул. Відпочинку 18

Тел. 450-91-74

Реабілітація людей з хімічними залежностями у терапевтичних спільнотах є швидко прогресуючим на сьогодні у світі способом соціально-психологічної роботи з наркотичними та алкогольними проблемами. Терапевтичні спільноти відомі світу вже близько 60 років.

Основною метою програми ТС «Марiїна школа» є допомога клієнтам утриматися від вживання наркотичних речовин, алкоголю i стати повноцінними членами громади. Для досягнення цієї мети використовується оригінальна вітчизняна програма реабілітації, що включає індивідуальну та групову психологічну роботу, роботу із спiвзалежними, терапію зайнятістю, кiнезiотерапiю, юридичну допомогу, роботу по відновленню втрачених документів та iн. До програми також залучаються екс-наркомани та екс-алкоголiки, які власним прикладом демонструють те, як можна впорядкувати своє життя.

Програма базується на вірі в кожну окрему людину, котра здатна зрозуміти власне зростання. Цей фактор життєво важливий для позбавлення від алкогольної та наркотичної залежності.

ІНФОРМАЦІЙНА КОНСУЛЬТАТИВНА

СОЦІАЛЬНО-НАРКОЛОГІЧНА ПРИЙМАЛЬНЯ

м. Київ, Новодарницька, 26

тел. 566-97-24

м. Київ, вул. Довженка, 2

тел. 456-11-28

Для зручності громадян підрозділ працює в цілодобовому режимі. Консультації проводять соціальні працівники та лікарі-наркологи. Обстеження та тестування проводиться по шкалі критеріїв важкості стану, в результаті якого клієнтові пропонуються варіанти лікування та реабілітації.

БЕЗКОШТОВНО, КОНФІДЕНЦІЙНО, ПРОФЕСІЙНО

  • медико-соціальні консультації з приводу залежності від алкоголю та наркотиків
  • огляд лікаря-нарколога
  • інформація про лікувальні та реабілітаційні програми
  • консультації для членів родини

Звертайтесь за допомогою!

 

 

Джерело: http://www.health.kiev.ua