Сектор гігієнічних досліджень води

Мета: випробовування води питної, призначеної для споживання людиною, води водойм, стічної води, встановлення відповідності її гігієнічним вимогам. Обґрунтування гранично допустимої концентрації у воді водойм господарсько-побутового призначення діючих речовин, що входять до складу хімічних засобів захисту рослин (інсектицидної та акарицидної, фунгіцидної, гербіцидної дії, а також добрив та регуляторів росту рослин).

 

При потраплянні хімічних засобів захисту рослин у водойми в небезпечних кількостях підвищується ймовірність погіршення процесів їх самоочищення від органічних речовин, відхилення органолептичних показників води, проявів токсичної дії із можливим виникненням віддалених ефектів. Відомо, що пестициди здатні до прямої та опосередкованої дії на здоров’я людини (при потраплянні до організму із питною водою та обмеження водокористування через порушення процесів природного самоочищення водойм, відповідно) [1].

Низька забезпеченість населення України централізованим водопостачанням у сільській місцевості (22,1 %) та застарілі очисні споруди й технологічні схеми водопідготовки переважної більшості водопровідних станцій, незадовільний стан водопровідної мережі та поєднання даних факторів не дають можливості зменшувати концентрацію токсичних речовин, розчинених у воді, в тому числі пестицидів [2]. Тому існує необхідність обґрунтування ГДК пестицидів у воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення за трьома ознаками шкідливості – органолептичною, загальносанітарною та санітарно-токсикологічною.

 

Показники, що визначаються під час проведення лабораторних досліджень та обґрунтуванні гранично допустимої концентрації:
Обладнання та засоби, що використовуються:

  • аналітичні ваги
  • фотоколориметр КФК-2
  • спектрофотометр
  • рН-метр
  • термостат
  • лабораторний посуд
Алгоритм обґрунтування гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді:
Дослідження проводяться у відповідності до міжнародних та Національних нормативно-технічних документів та методичних рекомендацій

  1. Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно питьевого и культурно бытового водопользования: МУ № 2.1.5.720-98. МЗ РФ, 1998. 36 с
  2. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти: монографія / В.О. Прокопов; за ред. А.М. Сердюка. К.: ВСВ «Медицина», 2016. 400 с.