Профком співробітників

Первинна профспілкова організація співробітників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності профспілки – Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Закон України «Про об’єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.
Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
 • самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
 • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:

 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.

 

4 березня 2020 року відбулася XXVІІІ Конференція Первинної профспілкової організації співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

 

На новий термін повноважень (5 років) було обрано Голову профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця, Заступника голови профкому та новий склад членів Профкому співробітників первинної профспілкової організації співробітників НМУ, Ревізійну та Мандатну комісії.

 

Голова профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

Яременко Лілія Михайлівна

професор кафедри гістології та ембріології

Заступник голови профкому співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

Лапко Валентина Григорівна

співробітниця профкому

 

Склад членів Профкому співробітниців первинної профспілкової організації співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

Бідна Лариса Павлівна

профорг медичного факультету №1, доцент кафедри гістології та ембріології

Костромін Григорій Олександрович

профорг медичного факультету № 2, доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Буц Олександра Романівна

профорг медичного факультету №3, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

Гаркавий Сергій Іванович

профорг медичного факультету № 4, завідувач кафедри гігієни та екології №3

Паустовський Юрій Олександрович

професор кафедри гігієни та екології №2, член профкому

Коваль Євген Анатолійович

профорг стоматологічного факультету, доцент кафедри ортопедичної стоматології

Гала Лілія Олексіївна

профорг фармацевтичного факультету, професор кафедри організації та економіки фармації

Жук Алла Василівна

профорг медико-психологічного факультету, викладач кафедри загальної і медичної психології

Кіндзер Степан Леонович

профорг факультету підготовки лікарів для збройних сил України, асистент кафедри загальної хірургії №2

Редькіна Ольга Анатоліївна

профорг факультету підготовки іноземних громадян, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини

Уліщенко Віолетта Валентинівна

профорг Інституту післядипломної освіти, в.о завідувача ННЦ НПО

Власенко Оксана Михайлівна

профорг стоматологічного медичного центру, лікар-стоматолог, терапевтичного відділення

Коновалова Людмила Володимирівна

профорг адміністративно-управлінського персоналу

Клюшніченко Олена Валеріївна

профорг бібліотеки, головний бібліограф методико-бібліографічного відділу бібліотеки

 

З 4 січня 2021 року профспілкова спільнота поповнилася членами профспілки Університетської клініки, яку очолює:

Тарасенко Євген Леонідович

завідувач відділу з експертизи тимчасової непрацездатності, лікар невропатолог

 

Ревізійна комісія:

 • Голова комісії – Якубчук Л.В., заступник головного бухгалтера бухгалтерської служби;
 • Член комісії – Заболотна Н.А., провідний економіст планового відділу;
 • Член комісії – Довжук В.В., доцент кафедри організації та економіки фармації.

Мандатна комісія:

 • Голова комісії – Романенко Г.О., медичний факультет №1, профорг кафедри, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини;
 • Член комісії – Андрюшкова Н.Г., медичний факультет №4, профорг кафедри, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 • Член комісії – Клименко О.В., фармацевтичний факультет, профорг кафедри, доцент кафедри фармакології.

 

Комісії профкому співробітників НМУ імені О.О.Богомольця

 

1. Комісія з питань організаційної роботи профспілкового комітету та профспілкового навчання

– Гаркавий Сергій Іванович – голова комісії

– Редькіна Ольга Анатоліївна

– Гала Лілія Олексіївна

 

2. Комісія з питань оплати праці та соціально-економічного захисту членів профспілки:

– Бідна Лариса Павлівна – голова комісії

– Коновалова Людмила Володимирівна

– Власенко Оксана Михайлівна

 

3.Комісія з охорони праці:

– Паустовський Юрій Олександрович – голова комісії

– Кіндзер Степан Леонович

 

4.Комісія з питань культурно-масової, спортивно роботи, оздоровлення:

– Уліщенко Віолетта Валентинівна – голова комісії

– Жук Алла Василівна

 

5. Комісія з питань роботи з молоддю та мотивації профспілкового членства

– Костромін Григорій Олександрович – голова комісії

Буц Олександра Романівна

 

6. Комісія з питань інформації, комунікації та контролю роботи профкому:

– Коваль Євген Анатолійович – голова комісії

– Клюшніченко Олена Валеріївна

 

Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

 

Член профспілки має право:

– на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;

– обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

– звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;

– користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;

– одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.

 

Член профспілки зобов’язаний:

Дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації
 • визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

 

Гарантії члена профспілки:

– член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;

– зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;

– працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

– членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;

– за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.