НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Виробнича практика

Виробнича практика є важливою складовою частиною в підготовці лікаря та провізора.practik1

Знання та навички, отримані під час навчання на клінічних і теоретичних кафедрах, студенти закріплюють під час виробничої практики, яка проводиться взимку та влітку. Базами виробничої практики є понад 200 найпотужніших лікувально-профілактичних закладів м. Києва, Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 10 санітарно-епідемічних станцій, 4 фармацевтичні заводи, 7 фармацевтичних об’єднань із десятками аптечних закладів. Щорічно в середньому практику проходять біля п’яти тисяч студентів. Керівництво практикою здійснюють понад 280 досвідчених викладачів університету, які мають вищу лікарську категорію, та працівники практичної охорони здоров’я відповідної кваліфікації – на базах практики.

Організація практики – складний механізм, який включає роботу по добору баз практики, подання відповідних документів для створення наказів по Головному управлінню охорони здоров’я м. Києва, фармацевтичним об’єднанням та міській санітарно-епідеміологічній службі щодо розподілу студентів та викла­дачів по базам виробничої практики, створення наказів про виробничу практику по Університету, забезпечення викладачів і студентів відповідними супровідними та методичними матеріалами, приймання диференційованого заліку з виробничої практики, ліквідації академічної заборгованості в разі, якщо студент не пройшов усю практику або її окремі цикли з поважної причини.

Для отримання допуску студентів до практики в лікарняних закладах з особливим протиепідемічним режимом (пологові будинки і відділення, хірургічні стаціонари) необхідно організувати і провести медичні огляди студентів та бактеріологічне обстеження.

З метою забезпечення своєчасного проходження практики і отримання оперативної інформації безпосе­редньо з баз практики деканатом із виробничої практики про­водиться відповідна робота щодо підтримання зв’язків із практичними закладами охорони здоров’я різних областей України, Головним управлінням охорони здоров’я м. Києва, керівництвом фармацевтичних об’єднань та заводів.

У визначений термін, як правило, не пізніше ніж за 1 місяць до початку практики, на ім’я головних лікарів та керівників закладів, які є базами виробничої практики, направляються відповідні документи, зокрема, списки контингенту студентів і програма практики. За десять днів до початку практики деканат організовує знайомство керівників практики з базами практики. Зі студентським активом та викладачами, направленими для керівництва практикою, проводяться виробничі збори про порядок та особливості проведення практики в теперішній час, ведення поточної і звітної документації.

Виробничу практику проходять також студенти – іноземці, представники п’ятидесяти семи країн. Для керівництва практикою студентів з англомовною формою навчання виділяються досвідчені викладачі, які вільно володіють англійською мовою та англомовною медичною термінологією.

practik2Деканат з виробничої практики проводить контроль за проведенням практики, а після її закінчення — за складанням диференційованого заліку і ліквідацією академічної заборгованості.

Завдяки щорічному проходженню виробничої практики, яка починається з першого року навчання, на старших курсах студенти вже мають такий досвід практичної роботи, який дозволяє їм орієнтуватися в клінічних ситуаціях, у вставленні правильного діагнозу, призначенні відповідного лікування, наданні невідкладної медичної допомоги, виготовленні за індивідуальним приписом медикаментів, знанні клінічної фармації, аптечної та промислової технології виготовлення ліків. Виробнича практика допомагає студентам адаптуватися до майбутнього місця роботи, прививає навички роботи в колективі, виконання правил етики і деонтології.

 

Особливості проведення виробничої практики на медичних факультетах за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»

Виробнича практика на 2 та 3 курсах є складовою частиною організації педагогічного процесу за кредитно-модульною системою і проводиться окремим модулем у межах весняно-літнього семестру.

На другому курсі студенти медичних факультетів проходять виробничу практику з догляду за хворими (5 кредитів, 150 годин) протягом ІV семестру в стаціонарних відділеннях терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю на клінічних базах кафедр. Студенти закріпляють уміння і навички по догляду за дорослими хворими та дітьми в обсязі обов’язків молодшої медичної сестри.practik3

На третьому курсі студенти проходять медсестринську виробничу практику (4 кредити, 120 годин) протягом VІ семестру в стаціонарних відділеннях терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю на клінічних базах кафедр. Студенти закріпляють вміння і навички в обсязі професійних обов’язків середнього медичного персоналу, включаючи ово­лодіння технікою проведення підшкірних, внутрі­шньом’язових та внутрішньовенних струменевих та крапельних введень лікарських речовин. Важливий аспект роботи присвячений оволодінню методами надання невідкладної медичної допомоги дорослим хворим та дітям.

Починаючи з 2010 року, організована практика на 4 та 5 курсах медичних факультетів. Така практика проводиться в літній період протягом 4 тижнів (6 кредитів, 180 годин) у лікувально-практичних закладах охорони здоров’я м. Києва.

Студентам, що приїжджають з інших міст і сіл України, за наявності належних документів, надається можливість проходити практику в закладах охорони здоров’я за місцем проживання батьків.

Усі види практики забезпечені відповідними методичними матеріалами: програмою навчання, переліком практичних навичок, зразками ведення щоденників, тощо.

 

Особливості проведення виробничої практики на стоматологічному факультеті

У навчальних планах фахівців за спеціальністю «стоматологія», затверджених Наказами МОЗ України на виробничу практику виділено по 210 годин (7 кредитів) на 2 і 3 курсах, 288 годин – на 4 курсі та 108 годин – на 5 курсі.

practik4Після другого курсу студенти стоматологічного факультету проходять практику, закріплюючи вміння і навички по догляду за хворими в терапевтичних/хірургічних та стоматологічних відділеннях в обсязі обов’язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри.

Починаючи із третього курсу, студенти стоматологічного факультету проходять лікарську виробничу практику: після третього курсу — з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, після четвертого – з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології; на п’ятому курсі студенти проходять практику з дитячої стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії.

Практику проводять висококваліфіковані викладачі (більше п’ятдесяти), лікарі першої і вищої категорії на клінічних базах, що розташовані більш, ніж у сорока закладах охорони здоров’я м. Києва.

Студентам, що приїжджають з інших міст і сіл України, за наявності належних документів, надається можливість проходити практику в закладах охорони здоров’я за місцем проживання батьків.

Усі види практики забезпечені відповідними методичними матеріалами: програмою, переліком практичних навичок, зразками ведення щоденників тощо.

 

Особливості проведення виробничої практики студентів медико-психологічного факультету

Студенти медико-психологічного факультету проходять виробничу практику за навчальними планами підготовки фахівців, затверджених МОЗ України, у літній період після другого, третього, четвертого і п’ятого курсів. Керівництво практикою здійснюють одночасно два спеціаліста: один – клінічного профілю, другий – медичний психолог. У загальній кількості годин 40% часу практики відводиться на психологічні аспекти роботи майбутнього медичного психолога.practik5

Після другого курсу студенти медико-психологічного факультету закріплюють навички по догляду та психологічному спостереженню за хворими (135 годин, 4,5 кредити; по одному тижню в терапевтичному, хірургічному та педіатричному відділеннях стаціонару). Після третього курсу студенти проходять медсестрин­ську практику з використанням навичок з психодіагностики і психотренінгу (135 годин, 4,5 кредити, 3 тижні). Вони працюють у терапевтичному, хірургічному, пологовому та дитячому відділеннях стаціонару, виконуючи обов’язки медичної сестри.

Після четвертого курсу студенти медико-психологічного факультету проходять лікарську виробничу практику та з психологічного консультування і психокорекції (135 годин, 4,5 кредити, три тижні); після п’ятого – лікарську загальноклінічну та з медичної психології, психіатрії (180 годин, 6 кредитів, 4 тижні).

За програмою навчання 2011-го року на шостому курсі в зимовий період студенти проходять лікарську практику з медичної психології (2 тижні в психіатричному стаціонарі, диспансері та в медико-психологічному центрі), з розрахунку 40 % часу практики на медичну психологію.

До проведення практики залучені висококваліфіковані викладачі медичного університету, на місцях – лікарі першої та вищої категорії. Практика з догляду за хворими, медсестринська і лікарська практики студентів медико-психологічного факультету проходить на базах відділень стаціонарів і поліклінік м. Києва під керівництвом викладачів-спеціалістів відповідного профілю, а також у спеціалізованих закладах, що надають психологічну і психіатричну допомогу, під керівництвом викладачів кафедри психології і педагогіки та на місцях – лікарів.

Усі види практики забезпечені відповідними методичними матеріалами: програмою, переліком практичних навичок, зразками ведення щоденників тощо.

 

Особливості проведення виробничої практики студентів фармацевтичного факультету

practik6За наказами МОЗ України виробнича практика студентів фармацевтичного факультету проводиться в об’ємі 1 134 годин (31,5 кредити), з них на самостійну позааудиторну роботу студентів виділено 378 годин: після першого курсу – навчальної пропедевтичної з аптечної технології ліків, ознайомчої з організації та економіки фармації (по 54 години, півтора кредити); після другого курсу – навчальні практики – польова з медичної ботаніки (108 годин, три кредити) та ознайомча медична (54 години, півтора кредити); після третього курсу – навчальна з фармакогнозії (108 годин, 3 кредити); після четвертого курсу – навчальна з промислової технології лікарських засобів (54 години, півтора кредити) та виробнича – з аптечної технології ліків (162 години, чотири з половиною кредити); після п’ятого курсу – навчальна з клінічної фармації (54 години, півтора кредити) та виробнича – з фармацевтичної хімії (162 години, 4, 5 кредити), організації та економіки фармації (162 години, півтора кредити), з менеджменту і маркетингу фармації (108 годин, 3 кредити), а також спеціалізація (54 години, півтора кредити).

Практика проводиться під керівництвом більше сорока висококваліфікованих викладачів медичного університету, на місцях – лікарів та провізорів, на базах спеціалізованих аптечних закладів, ботанічних садів, лікарень (більше 25 аптек, 9 фармацевтичних підприємств і заводів, 2 ботанічних сади, 2 лікарні).

Усі види практики забезпечені відповідними методичними матеріалами: програмою, переліком практичних навичок, зразками ведення щоденників тощо.