Відрахування, поновлення та переведення студентів

ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ

«Положення про державний вищий заклад освіти» Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074 п. 66. З вищого закладу освіти студент може бути відрахований:

1. За власним бажанням.

2. У зв’язку з призовом на строкову військову службу (крім студентів вищих закладів освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації).

3. За незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії.

4. За невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу.

5. За появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння.

6. За вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу влади, до компетенцiї якого належить накладання адмiнiстративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу.

7. За одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти (за погодженням з профспілковою організацією).

 

 

 

ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ Й АКАДЕМІЧНА ВІДПУСТКА

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання в зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, із приводу вагітності та пологів, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах зарубіжних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам ректором на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії студентської поліклініки. Максимальна її тривалість встановлюється до одного року. Відпустка з приводу вагітності та пологів, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а в разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надається відповідно до законів про працю в Україні.

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі або часті захворювання (понад 1 місяць за семестр); службові відрядження; складні сімей­ ні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Питання про надання права на повторне навчання вирішується ректором університету за наявності висновку лікувально-консультативної комісії, за поданням декана факультету до початку відповідного семестру і оформлюється наказом ректора університету.

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.