Інститут гігієни та екології

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, тел./факс 454 49 61, 454 49 26.

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є структурним підрозділом, що діє у складі науково-дослідної частини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є науково-дослідним та випробувальним підрозділом університету, який проводить наукові, науково-дослідні, експертні та випробувальні дослідження по вирішенню актуальних фундаментальних і прикладних медико-профілактичних проблем.

Головним завданням діяльності Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є:

–         об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів для здійснення фундаментальних, прикладних, пошукових, експертних та випробувальних досліджень;

–  впровадження результатів наукових досліджень та розробок в охорону здоров’я, народне господарство та навчальний процес;

–         кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;

–   оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;

–   розвиток кадрового потенціалу університету та відповідних наукових шкіл.

Для досягнення поставлених цілей в складі Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця діє випробувальна та наукова частина.

 

 

 

 

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця є організатором проведення щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини».

Головна мета конференції полягає у формуванні міждисциплінарних багаторівневих зв’язків екології та профілактичної медицини як складової системи громадського здоров’я, розуміння парадигми еколого-гігієнічних взаємин, направлених на зміцнення здоров’я людини через його соціальні та економічні детермінанти, включаючи не лише питання безпеки харчових продуктів, умов праці та способу життя, профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань але й задоволення її соціальних, культурних та інформаційних потреб.

 

 

 

 

Фахівці Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проводять випробовувальні, наукові, консультаційні, експертні та інші види робіт організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам.

Діяльність Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проводиться в межах дозвільних документів, які отримано в Комітеті з контролю за наркотиками, Національному агентстві з акредитації України, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» тощо.

Національне агентство з акредитації України відповідно до атестату про акредитацію за  № 20874, засвідчило компетентність Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в сфері відбір проб, фізико-хімічні, токсикологічні, мікробіологічні випробування пестицидів, агрохімікатів та біопрепаратів, що використовуються в сільському господарстві; сільськогосподарських та харчових продуктів; безалкогольних напоїв; води питної, бутильованої, мінеральної, води джерел господарчого та питного водопостачання, води природних закритих та відкритих джерел; парфумерно-косметичних та мийних засобів; ґрунтів, атмосферного повітря та повітря робочої зони; медичних виробів неактивних; медичних виробів для діагностики in vitro; маркування медичних виробів; визначення специфічної активності засобів для дезінфекції та стерилізації, антисептиків; медико-біологічні дослідження крові та сироватки тварин; токсиколого-гігієнічні випробування на лабораторних тваринах   відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT;    ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

 

 

Одним із напрямків роботи Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та виконання досліджень з токсиколого-гігієнічної оцінки речовин хімічного та біологічного походження, фізичних та хімічних факторів навколишнього та виробничого середовища, умов і характеру трудового процесу з метою обґрунтування необхідних профілактичних заходів та гігієнічної регламентації небезпечних та шкідливих факторів.

Наукова та експертна діяльність Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця становить систему комплексних токсикологічних, гігієнічних, хіміко-аналітичних і морфологічних досліджень, спрямованих на вивчення різноманітної дії організму людини з довкіллям, вивчення механізмів токсичної дії хімічних речовин; вивчення біологічних закономірностей впливу шкідливих факторів на організм; дослідження комбінованої дії факторів навколишнього середовища; вивчення джерел забруднення навколишнього середовища; дослідження ризику віддалених ефектів дії факторів різного походження; проведення досліджень для потреб державних випробувань (гігієнічні та токсикологічні аспекти).

Проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних досліджень щодо безпеки продукції для здоров’я людини та роботи із гігієнічного нормування та регламентації небезпечних факторів забезпечуються діяльністю основних наукових підрозділів інституту.

 

Розпорядження №31 від 27.10.2021 р. про комісію для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОМІСІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ОСОБЛИВО СКЛАДНИХ ВИПАДКАХ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ