Кафедра мовної підготовки

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

 

 

Литвиненко Ніна Павлівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Випускниця  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова та література).    Доктор філологічних наук.

Тема докторської дисертації «Сучасний український медичний дискурс» (2010 р., Інститут української мови НАН України).

Голова Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

Очільник Циклової методичної комісії із суспільно-лінгвістичних дисциплін.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, співавтор підручників та посібників «Фахова мова медика», «Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря», «Медичний термін у лінгвістичному аспекті»,  «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вітчизняних студентів та «Українська мова як іноземна для англомовних студенів-медиків», словників «Медицина в термінах і визначеннях», «Базовий словник студента-медика», граматичного довідника «Let’s learn Ukrainian together», редактор створених на кафедрі практичних курсів для вивчення української мови іноземними студентами.

У 2021 р. нагороджена медаллю «Леся Українка»  НАПН України.

Наукові інтереси: комунікативно-граматичний та соціолінгвістичний аспекти фахового медичного дискурсу, теорія та методика викладання української мови за професійним спрямуванням вітчизняним та іноземним студентам медичних університетів.

 

 

 

Сектор української мови

 

 

Божук Антон Олександрович

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2009 р. скінчив факультет української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, АР Крим), здобувши кваліфікацію магістра філології, спеціальність викладача української мови та літератури.

У 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі української літератури ТНУ ім. В.І. Вернадського.

У вересні 2016 р. захистив дисертацію на тему “Поетика драматургії Степана Васильченка” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Із 2018 р. працює на кафедрі україністики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця викладачем української мови як іноземної.

Наукові інтереси: українська література, історія України, краєзнавство, культурологія.

 

 

 

 

 

Барабаш Світлана Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2018 р. захистила дисертаційне дослідження  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У 2018 р. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Філологічні науки» в Університеті економіки (Республіка Польща).

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» в Навчально-науковому інституті неперервної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

У 2022 р. пройшла Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття» на базі Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента.

Серед наукових інтересів нова, новітня українська література, методика викладання української мови як іноземної, педагогічні аспекти роботи зі студентами в освітньо-виховному аспекті.

Автор 47-ми  публікацій,  співавтор 3-х монографій, навчальної програми з української мови як іноземної, навчально-метидичного посібника для іноземних студентів.

 

 

 

 

Блідченко-Найко Вікторія Василівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2001 році.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу «Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Сфера наукових досліджень: українська література в контексті світової, її історія та теорія; дослідження проблем методики викладання української та російської мов як іноземних.

У 2019 році пройшла стажування «Нові та інноваційні методи викладання» для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща.

Автор 14 наукових статей та співавтор 2 навчально-методичних посібників.

 

 

 

 

Голінатий Олексій Петрович

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2011 р. отримав диплом магістра філології (з відзнакою) Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Ойконімія Кіровоградщини: історико-етимологічний та словотвірний аспекти».

Із 2017 року – викладач кафедри україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 12 наукових статей.

Серед основних напрямків науково-практичної роботи ономастика, історична лінгвістика, дериватологія, методика викладання східнослов’янських мов як іноземних.

Відповідальний за підготовку студентів до олімпіад та конкурсів.

 

 

 

 

 

Захарченко Алла Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця ХIХ – початку ХХ століття (проблематика, жанри, характери)».

Із 2008 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця на посаді старшого викладача.

Серед наукових інтересів валеологічні проблеми у сучасній українській драматургії, роль соціокультурного аспекту у вивченні української мови як іноземної.

У науковому доробку 15 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.  Співавтор навчального посібника для іноземних студентів.

 

 

 

 

 

Іваненко Ірина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (спеціальність:  дефектологія).

Захистила дисертацію «Українська логопедична термінологія: структура, семантика, функціонування» на здобуття ступеня кандидата філологічних наук.

Із 2019 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця на посаді доцента.

Автор 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.

Наукові інтереси:  термінологія, стилістика та методика викладання української та російської мови як іноземної.

Керівник відділення української філології та мистецтвознавства Київської МАН учнівської молоді Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Міністерства освіти і науки України.

Нагороди: Грамота Президії Національної академії наук України (2018), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2017), Грамота МОН України (2015), Почесна Грамота МОН України (2018).

 

 

 

 

Кулінська Яніна Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2003 р. закінчила Інститут філології Київського університету імені Тараса Шевченка.

Отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук у 2013 році та вчене звання доцента у 2015 році.

На кафедрі працює з 2003 року на посаді викладача, а з 2014 р. на посаді доцента.

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Із 2008 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

У березні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Типологія художніх ситуацій у постмодерній творчості Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця».

Автор понад 50 наукових статей та співавтор 2 навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси: дослідження українського постмодернізму, особливостей формування культури усного професійного спілкування майбутнього лікаря.

 

 

 

Місник Наталія Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, філологічний факультет у 1991  році.

Отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук у 2003 році та вчене звання доцента у 2005.

На кафедрі працює з 1993 року, викладає дисципліни: «Українська  мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Галузь наукової діяльності – термінознавство.

Автор понад 60 публікацій, серед яких монографія «Формування української медичної клінічної термінології» (2002), підручник «Фахова мова медика» (2001), національний підручник «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків» (2020), навчальні посібники та медичні словники (у співавторстві).

 

 

 

 

Скибун Наталія Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

У 2001 році закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

З 2012 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету  імені Бориса Грінченка.

У червні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю».

Із 2017 року працює на посаді викладача кафедри україністики. Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Українська (мова за професійним спрямуванням)».

Є автором 13 та співавтором 3 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі посібників для студентів НМУ.

 

 

 

 

Хомова Олена Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2004 році закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Працює на кафедрі з 2004 року.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук на тему «Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери».

 

 

 

 

Шевель Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2001 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра з відзнакою. Захистила кандидатську дисертацію в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента.

Секретар Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

Член предметної експертної комісії МОН України з експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, співавтор 5 національних підручників та 13-ти навчально-методичних посібників.

Сфера наукових досліджень: література раннього українського модернізму, роль гуманітаризації освіти у становленні особистості майбутнього лікаря.

У 2021 році відзначена Подякою Київського міського голови.

 

 

 

 

Шевель Тамара Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри мовної підготовки.

У 2003 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра з відзнакою. Навчалася в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, співавтор 11 навчально-методичних посібників.

Секретар циклової методичної комісії з суспільно-лінгвістичних дисциплін.

Член предметної експертної комісії МОН України з експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі.

Сфера наукових досліджень: література раннього українського модернізму, особливості формування культури усного професійного спілкування майбутнього лікаря.

У 2019 році відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у навчання творчо обдарованої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова.

 

 

 

 

Юзьків  Галина Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)».

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна».

Займається дослідженням петраркізму в українській літературі, особливостей формування культури усного професійного мовлення майбутніх медиків.

Автор 20 наукових праць.

 

 

 

 

Азарх Каріна Сергіївна

викладач кафедри

Закінчила Державний університет імені Л.Н. Толстого в місті Грозний у 1986 році, за фахом філолог.

Працює на кафедрі з 1996 року.

Серед наукових інтересів інтерактивні засоби у викладанні мови для іноземних студентів.

Має 20 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

Булаткіна Галина Іванівна 

викладач кафедри

У 1998 році закінчила філологічний факультет Київського Національного університету імені Т. Шевченка (спеціальність філолог, викладач української мови та літератури).

Із 2002 р. працює на кафедрі україністики на посаді викладача.

Наукові інтереси: формування навичок професійного діалогічного мовлення серед студентів-іноземців медичних вузів.

Автор 8 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників.

 

 

 

 

 

Євдоченко Сергій Сергійович

викладач кафедри

У 2009 році закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом магістра філології.

Викладає дисципліну «Українська мова як іноземна» та «Українська мова за професійним спрямуванням».

Автор 2 наукових статей.

До кола наукових інтересів входять українська діалектологія, українська література ХХ-ХХІ століть.

 

 

 

 

 

Квіцинська Вікторія Віталіївна

старший викладач кафедри

У 2013 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, здобула спеціальність викладача української мови та літератури.

Із 2013 по 2017 рік працювала лаборантом кафедри, а з 2017 року працювала на кафедрі україністики на посаді викладача, із 2020 на посаді старшого викладача кафедри.

У 2016-2021 роках навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 2021 році захистила дисертацію та отримала диплом доктора філософії.

На кафедрі викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Наукові інтереси: сучасна українська мова, міжкультурна комунікація, методика викладання української мови як іноземної, діалогічне мовлення, ІКТ у роботі зі студентами.

 

 

 

 

 

Коваль Олена Іванівна

викладач кафедри

У 2005 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціальністю викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, літературний редактор.

Автор 6 наукових та близько 100 публіцистичних статей.

Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Наукові інтереси: пошук та впровадження інноваційних методів викладання української мови як іноземної, методи вдосконалення навичок професійного діалогічного мовлення майбутніх медиків.

Відповідальна за наповнення веб-сторінки кафедри.

 

 

 

 

 

Мірошніченко Ольга Сергіївна

викладач кафедри

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2007 році та здобула кваліфікацію спеціаліста філології (української мови та літератури, фольклористики).

У  2010 ‒ 2012рр. навчалася в магістратурі на кафедрі системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

Із  2012 року ‒ викладач на кафедрі україністики  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2022 року  ‒ викладач закладу вищої освіти кафедри мовної підготовки.  Має досвід викладання курсів «Українська мова як іноземна» та «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Із 2019 р. працює заступником декана медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Учасник всеукраїнських науково-практичних  конференцій, має 5 наукових друкованих праць, автор методичних розробок, співавтор одного навчального посібника для іноземних студентів та навчальної  програми  для слухачів підготовчого відділення.

 

 

 

 

 

Ніколаєв Володимир Володимирович

викладач кафедри

У 2013 році отримав диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова і література).

Із 2017 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

Із 2019 року  навчається в аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики.

У науковому доробку 2 статті, опубліковані у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна».

Коло наукових інтересів: вдосконалення методики викладання української мови за професійним спрямуванням та актуалізація контенту навчального матеріалу для студентів-медиків (відповідно до сучасних можливостей та викликів у роботі лікаря), пошук та впровадження оптимальних методик викладання української мови для іноземців, що здобувають вищу освіту в Україні.

 

 

 

 

 

Ніколаєва Оксана Юріївна

викладач кафедри

У 2011 році отримала диплом магістра Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу, наукового редактора.

Під час навчання стажувалася у Католицькому університеті імені Кардинала Стефана Вишинського (2007) та Варшавському університеті (2008).

Із 2014 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

У доробку 3 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Із 2018 р. навчається в аспірантурі Київського університету імені Б. Грінченка на кафедрі української літератури та компаративістики.

До кола наукових інтересів входить специфіка моделювання літературних образів в драматургії.

 

 

 

 

 

 

Сергієнко Тамара Володимирівна

доцент кафедри, доктор філософії

У 2002 році закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Цього ж року почала працювати на кафедрі україністики (із 2002 по 2004 рік на посаді старшого лаборанта, з 2004 по 2021 рік – викладача, з 2021 року – старшого викладача кафедри мовної підготовки).

Викладає такі дисципліни, як «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна для слухачів підготовчого відділення», «Українська мова як іноземна», «Країнознавство».

Є співавтором підручника «Українська мова як іноземна» для студентів підготовчого відділення.

Має 13 наукових статей, 2 з них проіндексовані в наукометричній базі Web of Science.

У червні 2021 р. захистила дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність Освітні, педагогічні науки.

У серпні 2022 р. присвоєно звання доцента.

Рівень володіння англійською мовою В2.

Відповідає за роботу секції української як іноземної для слухачів підготовчого відділення.

 

 

 

 

 

Яник Оксана Ярославівна

викладач кафедри

У 2004 році закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка  за спеціальністю «Мова та література (англійська)», та здобула кваліфікацію «магістр філології».

У 2015 – 2018 рр. навчалася в аспірантурі НаУКМА на кафедрі загального мовознавства.

Автор 7 наукових праць та співавтор граматичного довідника “Let’s learn Ukrainian together!”.

 

 

 

 

Янчицька Катерина Миколаївна
викладач кафедри

У 2016 році закінчила філологічний факультет Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра.

На кафедрі викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

У 2021 році закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Галузь наукової діяльності – використання художніх текстів у практиці викладання української мови як іноземної.

Автор 10 наукових праць та навчально-методичних видань.

Сектор іноземних мов

 

golik

 

 

Сачук Олена Валентинівна

керівник сектору, кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У НМУ імені О.О. Богомольця Сачук О.В. працює з 2008 року.

Є автором та співавтором 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких підручники і посібники («English for Pharmacists», «Professional English in General Medicine», «English for Dentists»), навчально-методичний посібник, статті та тези, надруковані у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, в матеріалах національних та міжнародних конференцій.

Є співавтором робочої навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова Upper Intermediate», викладання якої передбачено під час підготовки докторів філософії за спеціальністю «Медицина».

Сачук О.В. захистила кандидатську дисертацію «Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей із медичної деонтології засобами кооперативного навчання» (2015) та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

 

 

 

 

Аврахова Людмила Яківна

доцент

Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1968) і дворічні Вищі педагогічні курси з підготовки висококваліфікованих викладачів іноземних мов для вищих навчальних закладів при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (1972). Із 1996 року – доцент, із 1992 по 2021 р. – завідувач кафедри іноземних мов.

Автор понад 65 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 підручників та навчальних посібників для студентів медичних вузів. Співавтор «Базового словника студента-медика» та словника «Україно-англійсько-латинсько-російська термінологія в педіатрії».

Автор словника «Англо-українських медичних термінів» та посібника «English for medical students» (для студентів медичних факультетів). Співавтор граматичного посібника «Grammar in Medicine» та підручників «English for Dentists», «English for Pharmacists», підручника «Professional Englishin General Medicine», підручника «Німецька  мова», підручника «Французька мова» та «Medical English Competence», «English for Dentists».

   
 

 

 

 

 

Паламаренко Інна Олексіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

Із 1997 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії» зі спеціальності  теорія і методика професійної освіти.

Автор та співавтор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких три навчально-методичні посібники, чотири підручники, англо-український медичний словник, підручник для студентів медичних факультетів Professional English in General Medicine, Professional English in Psychology and Science, Medical English Competence.

Є автором монографії  «Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії» і робочої інтегрованої програми для учнів 10-11 класів профільних медичних ліцеїв, затвердженої МОН України, статей та тез, надрукованих у фахових виданнях України, Польщі, Болгарії. За період викладання в НМУ брала участь у більш ніж 20 українських та міжнародних науково-практичних конференціях та форумах.

Коло наукових інтересів включає питання медичної освіти в Україні та за кордоном; інноваційні технології викладання іноземних мов у медичних ВНЗ.

 

 

 

 

Сторожук Христина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

Із 2009 року працює у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Сторожук Х.В.  має 111 публікацій, з них  46 наукового та  65 навчально-методичного характеру, включаючи 7 робочих програм та 51 методичну рекомендацію, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікацію у періодичному виданні, що включене до наукометричної бази Scopus.

Сторожук Х.В. є співавтором підручника «English for Medical Purposes» (2023) та двох навчальних посібників «English for physical and occupational therapists» (2023) та «English for Medical Purposes»(2022).

У 2021 пройшла міжнародне стажування у Польщі (180 годин) на тему: «Pedagogical and psychological education as a component of the education systém in Ukraine and the EU countries», також є членом EALTA (European Association for Language Testing and Assessment), відповідальна за організацію НДР сектора іноземних мов кафедри мовної підготовки.

У квітні 2016 року захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філолологічних наук, у червні 2022 року отримала вчене звання доцента кафедри мовної підготовки.

 

   
 

grusha

 

 

Груша Ляля Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

У 2009 році захистила дисертацію та отримала звання кандидата педагогічних наук.

Із 2015 року працює старшим викладачем.

Викладає повний курс практичних занять з англійської мови для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного та медико-психологічного факультетів.

 

 

 

kaminska

 

 

Камінська Ія Петрівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Отримала ступінь магістра з відзнакою на факультеті іноземної мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула  кваліфікацію викладача  англійської мови і зарубіжної літератури.

Із  2007 року працює на посаді викладача, а із 2019 – старшого викладача.

Є автором 16 наукових робіт, які надруковані у закордонних та вітчизняних фахових виданнях.

У грудні 2015 року захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності  педагогічна та вікова психологія.

 

 

kushnir

 

 

Кушнір Валентина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Кушнір Валентина Сергіївна закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, викладача англійської мови, перекладача, програміста.

З  2007 року працює у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

У жовтні 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із теми: «Критеріально-орієнтоване оцінювання сформованості професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків».

Кушнір В.С. має 41 публікацію, з них 23  наукових та 18 навчально- методичного характеру, включаючи 5 робочих програм та 7 методичних рекомендацій, у тому числі наукові праці, опубліковані  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікацію у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus. Кушнір В.С. є співавтором підручника  «English for Dentists».

У 2021-2022 роках пройшла міжнародне стажування у Болгарії (180 годин) на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції».

Кушнір В.С. є членом Циклової методичної комісії зі спеціальності 229 Громадське здоров’я, членом EALTA (European Association for Language Testing and Assessment).

21.02.2024р. отримала вчене звання доцента кафедри мовної підготовки.

 

   
 

 

 

 

Москаленко Людмила Казимирівна

старший викладач

Людмила Казимирівна закінчила факультет іноземної мови Черкаського педагогічного інституту.

Із 1996 року працює викладачем, а з 1999 року – старшим викладачем.

Із 2005 по 2019 рр. викладала англійську мову для викладачів університету, які працюють із групами іноземних студентів.

Москаленко Л.К. – автор 4 наукових статей, співавтор посібників «Англійська мова для студентів факультету військової медицини»,  «English for Pharmacists», «English for Dentists» та посібника для студентів-медиків «Граматика в медицині».

 

 

 

 

 

Старченко Марина Василівна

старший викладач,  кандидат історичних наук

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

Із 2006 року працює викладачем.

Є автором 25 статей та тез, які надруковані у фахових виданнях України і в матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій та форумів.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Співавтор «Англо-українського медичного словника» за редакцією Л.Я. Аврахової.

 

 

 

 

Статкевич Лариса Павлівна

 

Статкевич Лариса Павлівна, 1971 року народження, закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського (зараз Кам’янець-Подільський національний університет ім. В.П.Затонського) у 1993 році за спеціальністю українська мова і література та іноземна мова. Рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель української мови і літератури та англійської мови.

У 2008 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми: “Форми та функції інтертекстуальності в поезії Томаса Стернза Еліота”,  спеціальність 10.01.04 “Література зарубіжних країн”.

У 2012 отримала вчене звання доцента кафедри перекладу.

Є членкинею всеукраїнської спілки викладачів перекладу та редакційної колегії наукового журналу «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації».

З вересня 2023 року працює на кафедрі мовної підготовки сектору іноземних мов.  Очолює студентський науковий гурток Academic English.

Загальний педагогічний стаж складає 30 років.

Статкевич Л.П. має 58 наукових праць. Лариса Павлівна є постійною учасницею різноманітних форумів та воркаутів, які проводяться Pearson чи Regional English Language Office, є співавтором 3 англомовних колективних монографій та 6 навчальних посібників.

 

 

 

 

 

Вахнован Мирослава Миколаївна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (німецька та англійська) та зарубіжна література».

Із 2008 року працює на кафедрі викладачем англійської та німецької мов.

Сфера відповідальності охоплює підготовку студентів до всеукраїнських олімпіад та міжнародних конференцій, на яких німецькомовні студенти займають призові та почесні місця.

Є співавтором національного підручника «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків»  та навчального посібника «Німецька мова» для студентів медичних факультетів. Учасник національних та міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам вищої освіти. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Відповідальна за міжнародну діяльність сектору іноземних мов.

 

 

 

Захарова Валерія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та здобула диплом магістра. Отримала кваліфікацію викладача англійської мови та вчителя зарубіжної літератури і німецької мови.

У 2013 році закінчила методичні курси підвищення кваліфікації ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) у British Council.

Із 2013 року працювала викладачем на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у серпні 2020 року.

Із вересня 2021 року працює старшим викладачем на кафедрі мовної підготовки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, де веде повний курс практичних занять з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, на ФПЛЗСУ та медико-психологічному факультеті.

Відповідальна за моніторинг успішності студентів на медичному факультеті №2.

 

 

 

 

Коломієць Тетяна В’ячеславівна

доктор філософії, доцент

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови. У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця і отримала кваліфікацію провізора.

Із 2010 року працює на кафедрі.

У 2017-2020 рр. навчалася в аспірантурі ПЗВО «Київський міжнародний університет». У грудні 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Педагогічні технології формування фахової комунікативної компетентності студентів фармацевтичних спеціальностей у закладах вищої освіти» та здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю «Професійна освіта».

Є членом редакційної ради наступних міжнародних наукових журналів: “Scientific look into future” (Україна), “Modern scientific researches” (Білорусія), Modern engineering and innovative technologies” (Німеччина), “SWorldJournal” (Болгарія); членом організаційного комітету міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у рамках наукового проекту SWorld.

У 2021 році пройшла стажування в University of Finance, Business and Entrepreneurship (Софія, Болгарія).

Є автором 1 монографії та 23 наукових статей, 2 з яких входять до складу видань, що індексуються в наукометричній базі Web of Science.

 

 

 

Левчук Аліна Іванівна

викладач

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра за спеціалізацією германські мови та література (переклад включно).

Професійна кваліфікація – перекладач із англійської та німецької мов, викладач закладу вищої освіти.

 

 

 

 

Підмазіна Оксана Михайлівна

викладач

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю: «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.

Із 2007 року – викладач кафедри.  Наразі веде повний курс практичних занять з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, на ФПЛЗСУ та медико-психологічному факультеті.

Автор 10 статей з методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Відповідальна за моніторинг успішності студентів на медичному факультеті №1.

 

 

 

 

Сусловець Світлана Олександрівна

викладач

Закінчила факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету та здобула кваліфікацію магістра (викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури).

Із 2012 року працює на кафедрі на посаді викладача.

 

   
 

 

 

Яхно Тетяна Володимирівна

викладач

Закінчила у 1977 році  Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка і отримала кваліфікацію  вчителя англійської та французької мови та зарубіжної літератури.

Із 1977 року працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Веде повний курс практичних занять  з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічному, фармацевтичному, медико-психологічному факультетах  та ФПЛЗСУ.

Є співавтором  граматичного посібника «Граматика в медицині»  та підручників «English for Pharmacists», «English for Medical Students».

 

 

Сектор латинської мови

 

Черненко Ніна Анатоліївна

керівник сектору, кандидат філологічних наук, доцент

У 2012 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (давньогрецька, латинська), французька мова», здобувши кваліфікацію магістра з мови та літератури, філолога-дослідника, викладача ВНЗ з давньогрецької, латинської мов та античної літератури, французької мови.

У 2016 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Загальне мовознавство». З 2012 року – викладач кафедри латинської мови. У 2016 році обрана на посаду старшого викладача, з 2019 року працює на посаді доцента. Із 2021 року виконує функціональні обов’язки відповідального за навчально-організаційну роботу сектору латинської мови.

Автор 16 наукових праць, h-індекс (за Google scholar): 2. Рівень володіння англійською мовою: С (сертифікат Aptis British Council). Сфера наукових інтересів: лінвгокультурологія, лінгвоконцептологія, когнітивна лінгвістика.

 

 

 

 

Бражук Юлія Борисівна

кандидат філологічних наук, доцент

У 2005 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (давньогрецька, латинська, українська)».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)” (кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка).

Із 2005 року працює на кафедрі вкладачем, із 2010 – старшим викладачем, із 2016 – на посаді доцента кафедри.

У науковому доробку 15 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях.  Співавтор навчального посібника для студентів медичних закладів.

Сфера наукових інтересів – медична термінологія, когнітивна метафора у наукові термінології, метафоричні моделі, фахова мова.

 

 

 

 

Лехніцька Світлана Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

У 2005 р. закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Класичні мови і література».

У 2009 р.  закінчила аспірантуру Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі загального мовознавства та класичної філології.

У 2016 р. захистила дисертацію  на тему «Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект» за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

Є автором  30 друкованих праць, які опубліковані у фахових виданнях України і у закордонних виданнях. Співавтор посібників «Латинська мова та медична термінологія», «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии», «Латинська мова та медична термінологія (робочий зошит)», «Medical Latin terminology workbook: study guide»  типових, примірних, робочих і навчальних програм з дисципліни «Латинська мова і медична термінологія» для спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»,  друкованих методичних розробок англійською мовою.

 

 

 

 

Малунова Ганна Дмитрівна

кандидат філологічних наук, доцент

2011 року закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова» та здобувши кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови).

Із 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуальний простір “Апології Сократа” Платона: лінгвокультурологічний аспект» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

Із 2011 р. по 2018 р. працювала на посаді викладача кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  у 2018 р. – старшого викладача, з 2019 р. – доцент кафедри.

Із 2012 р. по 2015 р. була співробітником відділу міжнародних зв’язків НМУ імені О. О. Богомольця, а з 2015 р. по 2018 р. очолювала цей структурний підрозділ.

Є автором 13 наукових публікацій, а також співавтором практикуму «Латинська мова і медична термінологія» (Київ, 2016); заохочує наукову роботу студентів з актуальних питань професійної медичної термінології.

Сфера науково-дослідних інтересів: питання грецького компоненту в латинськомовній клінічній термінології, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, концептуальний аналіз текстів греко- та латинськомовної античності.

 

 

 

 

Ніколаєнко Оксана Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

У 2006 р. з відзнакою закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології. У 2011 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства та класичної філології.

У жовтні 2012 року захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційну роботу на тему «Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов Республіканської доби)».

Із вересня 2006 року працює на посаді викладача, а з 2016 – доцента кафедри. Із 2017 р. по 2020 р. виконувала обов’язки заступника декана стоматологічного факультету. Викладає дисципліни «Медична термінологія з основами латинської мови», «Латинська мова та медична термінологія», «Латинська мова» для вітчизняних та іноземних студентів. Педагогічний стаж – 11 років.

У науковому доробку має 28 наукових праць, є співавтором 2 навчальних посібників, автором робочих програм та методичних рекомендацій.

Рівень володіння англійською мовою — В2.

Індекс Гірша (Google Scholar) – 1.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, дискурсологія, прагматика античних текстів, термінознавство, методика викладання у вищій школі.

 

 

 

 

Шпинта (Воскобойник) Галина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

У 2008 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «Мова і література (давньогрецька, латинська), німецька мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника давньогрецької, латинської, німецької мов.

26 жовтня 2012 року захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційну роботу на тему «Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект» за спеціальністю 10.02.14 класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

Із 2008 працює викладачем кафедри, а з жовтня 2014 р. – на посаді доцента.. Із 2011-2015 рр. виконувала обов’язки куратора ECTS  в деканаті по роботі з іноземними студентами стоматологічного та фармацевтичного факультетів НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає дисципліни «Медична термінологія з основами латинської мови», «Латинська мова та медична термінологія», «Латинська мова» для вітчизняних та іноземних студентів.

Педагогічний стаж – 14 років.

Є автором 57 наукових (31) та навчально-методичних (26) публікацій, в тому числі – монографії «Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект». Також є співавтором робочого зошита до практикуму з латинської мови та медичної термінології для україномовних студентів та студентів-іноземців (російськомовної та англомовної форми навчання); лексичного додатка для студентів фармацевтичних факультетів; посібника з латинської мови та основ медичної термінології.

Брала участь у 22 наукових міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Останні курси підвищення кваліфікації в 2022р.

Індекс Гірша (Google Scholar): 2.

Рівень володіння англійською мовою — В1 (12project від GreenForest).

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвістична специфіка зоологічної та медичної термінології, методика викладання у вищих закладах.

 

 

 

 

Ніколаєнко Оксана Іванівна

старший викладач

У 2006 році з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (давньогрецька, латина)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з класичних мов, української мови та літератури.

Із 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В даний час виконує дисертаційне дослідження на тему “Епіграма епохи Флавіїв: лінгвопрагматичний аналіз”.

Із 2009 року працює на посаді викладача кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця, а з 2014 року – на посаді старшого викладача кафедри.

Із 2012 року є відповідальною за виконання науково-дослідної роботи кафедри.

На кафедрі викладає дисципліни: «Медична термінологія з основами латинської мови», «Латинська мова та медична термінологія», «Латинська мова», а також є співрозробником дидактико-тематичного контенту для онлайн навчання.

Є автором 18 наукових праць та співавтором 2 навчально-методичних посібників: «Лексичний додаток з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» та «Lexicon terminologiae medicinalis» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Загальний педагогічний стаж складає 15 років.

Індекс Гірша (Google Scholar) – 1.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвістика, лінгвопрагматика, медична термінологія, мовознавство, методика викладання.

 

 

 

 

Садовнича Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2013 році з відзнакою закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), французька мова».

У 2016 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри» та отримала диплом кандидата філологічних наук.

Є автором 6 статей за фахом, брала участь у 8 всеукраїнських наукових конференціях.

Із вересня 2013 р. Олена Володимирівна працює на посаді викладача кафедри.

Із вересня 2018 року виконує обов’язки куратора ESTS медичного факультету №4.

Сферою наукових інтересів є лінгвокультура, психолінгвістика, сакральний латинськомовний текст доби Античності.

 

   

 

Синиця Ольга Олександрівна

викладач

У 2000 р. закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Класична філологія», здобула кваліфікацію філолога, викладача  класичних мов та античної літератури, української мови та літератури.

Автор 6-ти друкованих наукових праць, співавтор навчального посібника «STUDEMUS LATINAM. Вивчаємо латину»  для студентів медичних закладів вищої освіти.

Учасник науково-практичних  міжнародних та всеукраїнських конференцій.

 

 

 

 

Благун Софія Сергіївна

доктор філософії (PhD), викладач

У 2014 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова». У 2015 році  закінчила Інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю «Переклад».

У 2014 році працювала лаборантом, а з 2015 р. – викладачем кафедри.

У 2021 році закінчила аспірантуру очної вечірньої форми навчання НМУ імені О.О. Богомольця та захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю  011 «Освітні, педагогічні науки» на тему «Методика навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур із використанням інтерактивних технологій».

Софія Сергіївна Благун є автором 16 друкованих праць у вітчизняних, іноземних фахових виданнях та матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: термінологія, лінгвокультурологія, сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання.

 

 

 

 

Духота Світлана Анатоліївна

викладач

У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “класичні та західноєвропейська мови та література (латинська, давньогрецька) та італійська мова”, отримала ступінь магістра. Цього ж року почала працювати викладачем латинської мови у НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 2010  році закінчила міжнародні курси італійської мови ISCAPI у м. Фускальдо.

Є автором 4 друкованих праць, учасником 4 наукових  міжнародних та всеукраїнських конференцій.

 

 

 

 

Гера  Єлєна Віталіївна

викладач

У 2011 році закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова та здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови). Зараз навчається в аспірантурі вищезгаданого закладу за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Тема дисертації «Мовотворчість латинськомовних поетів вагантів ХІІ-ХІІІ ст.».

Із 2009 року Гера Є. В. працювала на посаді лаборанта, а з 2011 року обіймає посаду викладача кафедри.

Є автором 4 наукових праць у фахових виданнях, брала участь у наукових та міжнародних конференціях. Бере участь у написанні методичних розробок для стоматологічних, медичних та фармацевтичних факультетів.

Сфера наукових інтересів: медична термінологія, середньовічна латинська мова, лінгвокульторологія, когнітивна лінгвістика.

 

 

 

 

Кондаурова Христина Вадимівна

викладач

У 2014 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова». Цього ж року вступила до аспірантури КНУ за спеціальністю «загальне мовознавство». В даний час виконує дисертаційне дослідження «Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу».

Із вересня 2013 року Христина Вадимівна працює викладачем кафедри.

Є автором 8 друкованих праць, брала участь в наукових конференціях, у методичній роботі кафедри.

Сфера наукових інтересів: епіграфіка, семіотика та сфрагістика.

 

 

 

16426427_1829205254014324_325339778_n

 

Семикрас Тетяна Іванівна 

викладач

У 2012 році з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра філології, викладача латинської, давньогрецької, французької мов та античної літератури.

Із 2012р. працює викладачем кафедри.

У 2015 році вступила до аспірантури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови». Тема дисертаційної роботи: «Греко-латинська термінологія клінічної психології: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти».

Є учасником восьми Всеукраїнських наукових конференцій, має 7 друкованих праць у вітчизняних виданнях.

 

 

 

 

Сьомка Катерина Сергіївна

викладач

У 2009 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), італійська мова».

Із 2008 –лаборант, а з 2009 р. – викладач кафедри.

У жовтні 2012 р. закінчила аспірантуру на кафедрі загального мовознавства і класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Є автором 3 статей за фахом, брала участь у 4 всеукраїнських наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів: лінгвокультура, термінологія, синтаксис античних текстів.