Сектор латинської мови

Наукова робота

 

Відповідальний виконавець – Ніколаєнко О.І., старший викладач кафедри  мовної підготовки НМУ.

Тел.: 454-49-15

chairofmova@nmu.ua

 

Наукова робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності сектору латинської мови.

Важливими напрямками наукової роботи викладачів латинської мови на теперішній час є виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт:, про що свідчить тематика НДР останніх років: «Комунікативно-прагматичний потенціал спеціальних медичних та  фармацевтичних термінів» (2015-2017 pp.); «Методика навчання професійної латинськомовної термінології майбутніх фахівців медичного профілю: лексико-семантичний, структурний та культурологічний аспекти» (2018-2020 рр.).

 

Традиційною є участь кафедри у щорічному Міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини». Під керівництвом викладачів сектору латинської мови студенти долучаються до написання наукових розвідок, що стосуються лінгвокультурологічних аспектів вивчення медичної термінології та виступають із доповідями під час засідань Конгресу.

 

Відповідно до навчальних програм викладачами  створено навчальну літературу для занять зі студентами. Зокрема, це «Латинська мова та медична термінологія (практикум)» (2016 р.), Робочий зошит до практикуму «Латинська мова та медична термінологія» (2019 р.), «Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету)» (2019 р.), «Medical Latin terminology workbook: study guide» (2019 р.). Посібники поділені на три тематичні розділи відповідно до принципів термінотворення у анатомо-гістологічній, фармако-хімічній та клінічній медичних підсистемах. У цих виданнях врахований багаторічний досвід та новітні методики викладання дисципліни, впроваджувані кафедрою латинської мови. Зазначені посібники містять вправи для опанування і засвоєння нормативної граматики латинської мови та термінологічного матеріалу. Англомовний робочий зошит «Workbook» доповнений ще й графічними вправами на знання анатомічної лексики.

Із метою систематизації лексичного матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння термінологічної бази для формування лексико-граматичної компетенції були створені «Лексичний додаток з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» (2019 р.), «Лексичний мінімум з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету» (2019 р.) та «Lexicon terminologiae medicinalis (Русский/English)» (2019 р.; для іноземних студентів). Лексичний матеріал охоплює всі розділи курсу і спрямований на вияв знань теоретичних основ латинської медичної термінології. Певна кількість слів, що призначена для засвоєння студентами, подана в контексті крилатих висловів, сталих професійних медичних виразів та клінічних діагнозів, які необхідні для формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Лексичний матеріал подано відповідно до алфавітного порядку, що суттєво полегшує самостійну роботу студентів. Посібник «Латинська мова» (2019 р.) має комплексну структуру: містить граматичний матеріал, поданий у вигляді таблиць, відомості з латинського та романського словотвору, лексичний мінімум за дібраними з тематичного словника базової латинської лексики автора. До лексики додається етимологічний коментар. Посібник містить ілюстративний та мовний матеріал із першоджерел.

За останні роки опубліковано низку навчально-методичних та наукових статей термінологічного та загальномовознавчого  характеру.  Захищено 10 дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата наук/доктора філософії. Дисертаційні дослідження зосереджені насамперед на особливостях викладання латинської мови у медичних вишах у різних форматах навчаннях, що стало особливо актуальним в умовах сучасного  світу.

Наразі викладачі сектору латинської мови кафедри мовної підготовки працюють над виконанням запланованої на 2021-2023рр. теми «Організація СРС на фармацевтичному факультеті з дисципліни «Латинська мова» за змішаною аудиторно-дистанційною формою навчання з використанням інноваційних технологій».

 

 

 

 

Монографія «Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект» (2013 р.) присвячена комплексному аналізу структурно-семантичних особливостей міжнародних латинськомовних назв комах (ентомонімів). Розглянуто поняття номенклатури у сучасному науковому просторі; описано шляхи поповнення лексичного фонду латинськомовної ентомологічної номенклатури; розроблено типологічну класифікацію ентомологічних номенів; встановлено роль лексики класичних мов (латинської та давньогрецької) у формуванні та розвитку латинськомовної ентомологічної номенклатури.

Результати наукових дослідження можуть бути впроваджені в навчальний процес викладання латинської мови май­бутнім медикам, що сприятиме доступності навчання, підвищенню його якості та результативності, а також оптимізує проведення практичних занять, підвищить мотивацію студентів до вивчення лати­ни як мови медицини, забезпечить розви­ток логічного та критичного мислення студента, сприятиме формуванню нави­чок спілкування та співпраці в команді як важливої складової професійної майстерності майбутнього лікаря.

 

 

 

 

Основна і додаткова література