Сектор іноземних мов

Громадська та виховна робота

Мова є одним з факторів, що сприяє пізнанн ю картини світу, долучає до цінностей, які створені іншими народами. Одночасно мова – це ключ до відкриття унікальності і своєрідної самобутності народу та його історичних досягнень.

Сьогодення все настирливіше переконує нас у необхідності спілкування зі світом. Кожний викладач має зробити процес вивчення іноземної мови цікавим та захоплюючим. Практичний досвід переконує нас в тому, що одним з важливих факторів при вивченні іноземної мови є мотивація, яка є рушійним поштовхом при оволодінні іноземною мовою . Іноземна мова – це не просто ще один з програмних предметі в , це нова система мислення, новий образ світу, оскільки мова – це не лише набір знаків, це засіб сприйняття, оскільки говорити й розуміти мову – це питання бачення світу, без якого успіхи в вивченні іноземної мови будуть мінімальними.

Викладачі кафедри беруть активну участь у зарубіжних, університетських, факультетських, інших вузів навчально-методичних конференціях. Залучення студент і в до участ і в конференц і ях , олімпіадах та роботі наукового гуртка сприяє вихованню суспільно-комунікативних навичок, формуванню культури поведінки особистості, розвиває мотивацію до праці. Ознайомлення з науковою та практичною діяльністю відомих вчених сприяє формуванню суспільного, національного та естетичного ідеалу, який об’єднує ціннісні орієнтації, життєві принципи і плани, задуми і вчинки у цілісну лінію життєвої поведінки людини.

В навчанні іноземної мови наразі найважливішим є формування іншомовної комунікативної компетенції, тобто здійснення міжкультурного спілкування з носіями мов, реальне практичне володіння іноземною мовою, що має сприяти розвитку особистості студентів, формуванню наукової картини світу, критичного мислення, а також соціальної адаптації та конкурентоспроможності на ринку праці.

На практичних заняттях з медичної іноземної мови, окрім дотримання загальних ідейно-виховних принципів, викладачі допомагають студентам усвідомити особливості обраної професії лікаря, медичної етики, загальнодержавних принципів побудови системи охорони здоров’я, тощо. Вони застосовують інтерактивні методи навчання, завдяки яким навчальний процес відбувається за умов постійної та активної взаємодії всіх сторін. Це допомагає розвивати в студентах толерантність, взаємоповагу та взаємодопомогу.

Викладачі кафедри відвідують студентські гуртожитки з метою проведення бесід щодо дотримання правил користування гуртожитком, гігієни праці, згубності шкідливих звичок.

Студенти регулярно запрошуються на засідання кафедри, де обговорюється стан їх успішності, поведінка на заняттях, причини пропусків занять та академічної заборгованості.