Сектор української мови

Історична довідка

Історія – це свідок часу

        Цицерон

Сектор української мови засновано на базі кафедри україністики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, яку було створено у 2001 році на базі кафедри української та російської мов відповідно до Державної національної програми «Освіта. Україна XXI ст.».

 

Витоки її сягають 1967 року, коли було організовано кафедру російської мови, яка забезпечувала викладання цієї дисципліни іноземним студентам.

 

Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Раїса Костянтинівна Бодрова, яка обіймала посаду майже шість років поспіль.

 

У 1973 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Інна Василівна Дзевульська. Саме тоді було створено перші зразки навчально-методичної літератури для іноземних студентів, які згодом успішно пройшли випробування часом.

 

Інна Василівна неодноразово була учасником міжнародних симпозіумів  та конгресів, пропагуючи діяльність кафедри далеко за межами країни. Багато викладачів у цей період проводили активну навчальну й просвітницьку роботу в країнах Європи та Азії, Африки й Далекого Сходу, набуваючи водночас педагогічного досвіду для викладання мови як іноземної.

 

Із 1988 р. до 1995 р. кафедру очолювала доцент Алла Павлівна Іщенко.

 

Тоді ж було започатковано викладання нової навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для вітчизняних студентів, зумовлене новою назвою, яка з’явилася в 1990 році –  кафедра української та російської мов. Згодом «Ділова українська мова» була трансформована в дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)», яку й сьогодні вивчають студенти першого курсу на всіх факультетах університету. Основне завдання дисципліни – засвоєння категоріально-понятійного апарату профільних дисциплін українською мовою, формування українського  фахового дискурсу  майбутніх лікарів.

 

У 1995 – 2000 роках очільником кафедри став доктор філологічних наук  Геннадій Олексійович Золотухін. У цей час було розпочато активний процес укладання викладачами підручників та посібників для вивчення української фахової мови вітчизняними студентами на теренах України. Такими, зокрема, став рекомендований МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації підручник «Фахова мова медика» (Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник // «Здоров’я», 2001р.),  посібник «Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря» (Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник), колективна праця викладачів кафедри та університету  «Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика» за редакцією Г.О. Золотухіна.

 

Згідно з рішенням Вченої ради НМУ від 12.10.2000 р. та за наказом ректора №65  від 15.03.2001 р. навчальні дисципліни “Українська та зарубіжна культури” (із 2005 р. – “Культурологія”) та “Історія України” були передані з кафедри соціології у розпорядження кафедри, яку було перейменовано на кафедру україністики. Очолив її  доктор філологічних наук, професор Анатолій Борисович Гуляк – відомий літературознавець, науковий доробок якого містить ґрунтовні праці з жанрології літературного твору, розвитку української малої прози кінця XIX – початку ХХ століть.

 

Колектив новоствореної кафедри плідно працював над реалізацією державної концепції національного виховання молоді та розвитку національної гідності, визначеності та самосвідомості студентів. Основними навчальними курсами в цей час стають дисципліни українознавчого спрямування, створюється нова навчальна література: посібник  «Історія української культури» (О.Б. Величко, Н.О. Шевель, А.П. Момрик, О.А. Редькіна),  розділи до національних підручників «Історія України» та «Історія української культури» (О.Б. Величко, Н.О. Шевель). З’являється література для поглибленого навчання майбутніх медиків української мови як фахової: «Медичний термін у лінгвістичному аспекті», «Медицина в термінах і визначеннях»,  «Тлумачний словник медичних термінів» (автори Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник).

 

Із 2018 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Ніна Павлівна Литвиненко – дослідниця проблем фахової медичної комунікації, автор монографії «Український медичний дискурс», наукових та навчально-педагогічних праць із вивчення особливостей українського медичного мовлення.

 

Наразі цей структурний підрозділ кафедри мовної підготовки забезпечує викладання нормативних навчальних дисциплін для вітчизняних студентів І курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна» для студентів 1-5 курсів. Навчання державної мови іноземних студентів є традиційним у всіх розвинених країнах.

 

У 2018 р. вперше за всю історію існування кафедри було розпочато викладання нормативної дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів І–V курсів. Навчання державної мови стало обов’язковим не лише для вітчизняних, а й для іноземних студентів, що є традиційним у всіх розвинених країнах.

 

Первинно кафедра була підпорядкована медичному факультету №1, проте з березня 2017 року вона увійшла до складу новоствореного факультету підготовки іноземних громадян.

 

Сектор української мови забезпечує викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» та курсу «Країнознавство» для іноземних слухачів підготовчого відділення, формуючи в них мовну компетентність та сприяючи  адаптації іноземців до нового соціокультурного середовища для здобуття освіти в Україні.  Дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» викладаються для студентів Медичного коледжу НМУ імені О.О. Богомольця, українська мова –  для абітурієнтів, які є слухачами підготовчих курсів Університету.

 

Колектив викладачів працює над удосконаленням навчального процесу, запроваджуючи новітні методи та прийоми, відкриваючи нові грані педагогічної майстерності в парадигмі сучасної освіти.