Сектор іноземних мов

Історична довідка

Сектор іноземних мов започатковано на базі кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яка була створена  у 1933 році. Першим керівником кафедри був М.Ф. Книпович (1933–1955 рр.). Досвідчений педагог і методист Г.В. Казьєр керувала кафедрою у 1955–1962 pp., доцент О.М. Асоєв у 1963–1966 рр.

Кафедрою здійснюється навчання англійській, німецькій і французькій мовам.

У  1971–1981 роках кафедру очолювала В.Ф. Ящук. Основною метою вивчення іноземних мов у вищій школі у цей період було отримання необхідної інформації з іноземного джерела. На кафедрі досліджувалася проблема функціонального стилю медичного наукового тексту.

Системний підхід до вивчення структури медичного тексту дав можливість студентам-медикам і аспірантам виявити особливості наукового тексту і діалектичну взаємодію двох основних функціональних стилів: повідомлення і впливу.

У 1982 – 1991 pp. кафедру очолювала доцент Н.Ф. Шмирьова. Основним науковим спрямуванням кафедри у ці роки було дослідження функціонально-стилістичних особливостей наукового тексту і адекватності перекладу наукових термінів зі стоматології. Чільне місце в дослідженнях співробітників кафедри посідав також мовленнєвий аспект, що було обумовлено ступенем мотивації і наявним рівнем медичної інформації. На кафедрі проводилися ґрунтовні лінгвістичні дослідження стійких словосполучень і фразеології в медичній термінології, вивчення смислової структури суфіксальних мовленнєвих неологізмів. Було запропоновано методику визначення лексичного значення слова і вивчалася проблема розширення потенційного словникового запасу студентів як одного із способів інтенсифікації навчального процесу в медичному вузі.

У 1991–2021 рр.  кафедру очолювала доцент Л.Я. Аврахова. Наукові інтереси кафедри завжди були спрямовані на дослідження медичних текстів як проблеми перекладу. Широко використовується порівняльний метод виявлення розбіжностей в граматичних категоріях англійської мови порівняно з українською, створюються системи вправ із комунікативною та операційною спрямованістю із метою адекватного перекладу спеціальних медичних текстів та інтенсифікації мовної і комунікативної компетенції. Здійснюється комплексний різнорівневий аналіз лінгвістичних одиниць мови медицини, вивчено окремі елементи стилістики медичного тексту.

Зміна цільової установки чинної програми з іноземної мови для нефілологічних вищих навчальних закладів спонукає співробітників кафедри розробити та постійно оновлювати  методику, спрямовану на оптимізацію навчального процесу із акцентуацією на усне мовлення.

За останні роки кафедрою опубліковано підручники «Англійська мова для студентів-медиків» Л.Я. Аврахова (1997), «Німецька мова для студентів медичних вузів» В.М. Настаченко (2000), «Англо-український словник медичних термінів» Л.Я. Аврахова (2000), “English for Dentists” Л.Я. Аврахова, Ю.Е. Лавриш (2008), “English for Pharmacists” Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно та Л.В. Лимар (2009), “English for Medical Students” Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно (2011). Викладачі кафедри взяли участь у написанні національних підручників: «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» Л.Я. Аврахова, О.В. Голік, Л.В. Лимар (2013), «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» М.М. Вахнован (2013), «Професійна англійська мова для медичних психологів» І.О. Паламаренко, Л.К. Москаленко (2014), «English for Dentists» Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, О.В. Голік, Л. К. Москаленко, О.В. Дунаєвська, В.С. Кушнір (2018, 2020), «Professional English for Medical Purposes» О.В. Голік, Х.В.Сторожук (2022).