Сектор іноземних мов

Наукова робота

Відповідальна особа: Сторожук Христина Володимирівна, доцент кафедри мовної підготовки.

Телефон: (044) 454-49-90

E-mail: storozhukchristina@ukr.net

 

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології пошукової, дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості.

Організація науково-дослідної роботи спрямована на залучення студентського активу до участі у науково-дослідній роботі університету: проведення наукових досліджень із актуальних міждисциплінарних проблем із медицини, психології, лінгвістики; презентація та обговорення закінчених наукових праць, рекомендування та підготовка їх до публікації  іноземною мовою. У практиці роботи сектору англійської мови традиційними видами студентської науково-дослідної роботи стали науково-лінгвістичні гуртки, проведення на базі кафедри англомовних студентських науково-практичних конференцій, підготовка студентів до участі у всеукраїнській студентській олімпіаді з іноземних мов. Перспективними напрямками організації студентської іншомовної науково-дослідної роботи є об’єднання студентів у проблемні групи та створення навчально-наукової лабораторії, підготовка студентів до участі у конкурсах студентських наукових робіт тощо. Саме тому дослідження студентських наукових заходів та методи їх імплементації в навчальний процес залишаються пріоритетними упродовж останніх років, а їх результати висвітлені у таких НДР: «Роль інформаційних технологій в іншомовній підготовці студентів до участі у наукових конференціях» (2018-2020) та «Студентські наукові заходи як засіб інтенсифікації формування іншомовної компетентності студентів медичних ЗВО» (2021-2023).

 

За останні 5 років результати наукових досліджень співробітників  було висвітлено у 32 наукових статтях, 26 наукових доповідях, 22 наукових тезах, 2 монографіях, 1 патенті.

 

Розроблено та опубліковано 2 підручники та 2 посібники:

 

О.S. Isayeva. M.Yu. Shumylo, L.Ya. Avrahova, etc. Medical English competemce – підручник.

 Матеріали підручника забезпечують професійну спрямованість студентів-медиків під час вивчення англійської мови, готують їх до іншомовної комунікації та читання фахової літератури.

 

 

Л. Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, О.В. Голік, Л.К. Москаленко та ін. English for dentists – підручник.

Матеріали підручника забезпечують професійну спрямованість студентів-стоматологів під час вивчення англійської мови, готують їх до іншомовної комунікації, читання фахової літератури, складання анотацій та написання рефератів.

 

 

Olena Holik, Khrystyna Storozhik. English for medical purposes – навчальний посібник.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів медичних факультетів закладів вищої освіти у галузі охорони здоров’я, а також може використовуватися у системі післядипломної освіти, аспірантури чи самостійно.

 

 

 1. Avrahova. L Grusha, A Levchuk, English for physical rehabilitologists and therapists – навчальний посібник.

Матеріали посібника забезпечують професійну спрямованість студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія. Ерготерапія».

 

 

Статті,  опубліковані співробітниками сектору, що індексуються в Scopus та/або Web of Science:

 

 1. PECULIARITIES OF DISTANCE MEDICAL LEARNING DURING THE COVID 2019 LOCKDOWN: PRACTICAL EXPERIENCE OF TEACHING MEDICAL ENGLISH

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116567563&origin=resultslist

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0

Authors:  Lesya Lymar; Khrystyna Storozhuk

DOI: 10.36740/WLEK202108132

Published: 2021 in Wiadomosci Lekarskie

Тип документа Article

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202108132.pdf

 

 1. 1. Ensuring quality control of educational activities of higher educational institutions

Kolodii, I. . ., Kostolovych, T. ., Kolomiiets, T. ., Muratova, I. ., & Tsoi, M. .

Laplage in Journal

Том 7

Випуск 3В

DOI:  https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1549p.292-300

Опубліковано 22.09.2021

Тип документа Article

 

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?app=wos&product=CEL&Func=Frame&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&locale=ru-RU&SID=F2vycuQlvGJA9cFuDgA&customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000703246000001

 

 1. Oksana Demydovych, Olena Holik. Speaking Club as an Interactive Extracurricular Activity in Learning English for Professional Purposes at Medical Universities//Advanced Education: scientific journal. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, № 14. 2020. – С. 4-10.

 

https://publons.com/researcher/3969655/olena-holik/publications/ Web of Science.

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F3QdnjBNQzOgsKCtXLM&UT=WOS%3A000533655500001

 

 

 

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видавнича діяльність за період 2001-2019 нараховує 17 підручників, посібників та словників:

 1. Англійська мова для студентів-медиків: Підручник / Ісаєва О.С., Аврахова Л.Я., Прокоп І.А., Шумило М.Ю., Кучумова Н.В., Червінська Л.О., Рахлецька В.Я., Палишин Г.Я., Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Голік О.В., Лимар Л.В., Волкова Г.К., Неруш А.В., Гордієнко О.В., Корнейко І.В. – Львів, 2013. – 546 с.
 2. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків. «Fachsprache Deutsch in der Heilkunde»: Підручник / Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р., Федорак Г.М.,

Бондаренко-Бринь В.В., Нестеренко М.М. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. – 371 с.

 1. Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Fran ç aispourles é tudiantsenm é decine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К.: «Книга-плюс», 2014. – 320 с.
 2. Соловйова Н.М., Войткевич Н.І., Рак О.М., Шалаєва Г.В., Паламаренко І.О., Москаленко Л.К. Професійна англійська мова для медичних психологів: підручник для студентів другого курсу вищих навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації. – Чернівці, 2014. – 304 с.
 3. Вахнован М.М., Аврахова Л.Я. Deutsch für Mediziner. Німецька мова. – К.: Книга-плюс, 2015. – 272 с. ISBN 978-966-460-068-9
 4. Аврахова Л. Я. Структури кооперативного навчання для етикодеонтологічного мислення студентів-медиків, навч.-метод. посібник для викладачів медичних ВНЗ / [Л. Я. Аврахова, І. Є. Булах, О. В. Голік]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 72 с.
 5. Паламаренко І.О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії [текст] монографія: / за заг. Ред. Я.В. Цехмістера. / І.О. Паламаренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 246 с. УДК 378: 614.2:316.362(410); ББК 74.58+51.1(4Вел); ISBN 978-617-673-356-0
 6. Л.Я. Аврахова, Англо-український словник медичних термінів-К.: Фарм Арт, 2002-249с.
 7. Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Голік О.В., Л.К. Москаленко, Дунаєвська О.В., В.С. Кушнір, English for Dentists – К.: Книга-плюс, 2018 – 216с.
 8. Avrahova L., Lavrysh Y., English for Dentists-К.: Лілея, 2003- 164с.
 9. Л.Я. Аврахова, Ю.E. Лавриш, English for Dentists – К.: Видавничий дім Асканія, 2008.-366с.
 10. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В., Аврахова Л.Я., Попов М.В., Бобрик І.І., Бабій Г.Б., Пащенко В.В., Чалий О.В., та ін. – Російсько-українсько-англійський базовий словник студента медика-К.: «Здоровья», 2001-264с.
 11. Аврахова Л.Я., Паламарено І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В., Литовченко І.М., Возна І.В., English for Pharmasits – К.: Медицина, 2009. -369 с.
 12. О.С. Ісаєва, М.Ю. Шумило, Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Хмиляр І.Р.- Medical English Competence-К.: «Книга-плюс», 2019-360с.
 13. Avrachova L., Yakhno T., Lytovchenko I., English for Medical Students, Х.: ВПП «Контраст», 2005-232с.
 14. Л.Я. Аврахова, Англійська мова для студентів-медиків. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2003-330с.
 15. Y. Avrakova, I.O. Palamarenko, T.V. Yakhno, English for medical Students – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 440с.

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2013-2016РР.

Тези вітчизняних форумів:

Абрамович В.Є.  Засоби оцінювання професійних компетенцій в медичній освіті: французький досвід. / В.Є. Абрамович // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2015 – С.161-163.

Абрамович В.Є. Сучасні методи навчання в професійній підготовці лікарів. / В.Є. Абрамович //  «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії»: тези доповідей конференції молодих вчених та студентів КиМУ. – Київ. – 2015.

Вахнован М.М. Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків. / М.М. Вахнован. // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. ­ – Київ. – 2015. – С.79-80.

Голік О.В. Моделювання проблемно-виробничих ситуацій у процесі викладання іноземної мови в медичних ВНЗ. / О.В. Голік //  Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ. – 2016 – С.105-107.

Голік О.В. Організація деонтологічної підготовки майбутніх лікарів на додипломному етапі навчання. / О.В. Голік // Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції «Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря», м. Київ. – 2016 – С.43-45.

Голубочка І.С. Педагогічні аспекти соціального розвитку дітей у науковому доробку К. Ушинського. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Вип. 110, 2014, Чернігів. – С.34-36.

К.О. Моруга, Л.В. Лимар. Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контексті студентоцентризму. / Моруга К.О., Лимар Л.В. // [Електронний ресурс]: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції за участю міжнародних представників на тему: «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», 2-3 березня 2016 року, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.  –  м. Київ. – 2016 – С.234-235.

Коломієць Т.В. Формування стратегій та тактик фахової комунікативної компетентності майбутніх провізорів на заняттях з гуманітарних дисциплін. / Т.В. Коломієць // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук-практ. конф., 09 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.  – Київ. – 2015. – С.101-106.

Лимар Л.В. Реалізація соціально-психологічних умов розвитку готовності студентів-медиків до запобігання конфліктів на заняттях з іноземної мови.  // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціональні перетворення в суспільстві», вересень 2014, Мелітополь. – С.108.

Лимар Л.В. Розвиток у студентів-медиків готовності до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови. // Сборник докладов Международной конференции «Наука как основа возрождения общества и экономики», 16 вересня 2014 р., м Харків. – С.92-94.

Лимар Л.В. Створення оптимальних соціально-психологічних умов розвитку готовності до попередження конфліктів у студентів-медиків на заняттях з іноземної мови. // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції “Технології роботи психолога в організації”, 9-10 жовтня 2014 р., Запоріжжя.

Лимар Л.В., Старченко М.В. Methods of Increasing Medical Students’ Motivation for Studying Foreign Languages. / Л.В. Лимар, М.В. Старченко // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам 6 международной научно-практической концеренции «Развитие науки в 21 веке».-Д.: научно-информационный центр «Знание»», 2015. – м. Київ. – С.21-23.

Лимар Л.В., Старченко М.В. Methods of Іncreasing Medical students’ Motivation for Studying Foreign Languages. /  Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке». – г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – Харків. – С.21-23.

Паламаренко І.О. Формування комунікативної компетенції студентів-медиків на основі проектної методики навчання іноземної мови. /  І.О. Паламаренко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.  – Київ.  – 2015. – С.170-171.

Підмазіна О.М. Модель горизонталі в художньому творі. // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови. // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 2014, Київ. – С.88-90.

 

Тези зарубіжних форумів

Holik O.V. Review of the findings on the initial level of the future doctors’ subject competencies in Medical deontology in terms of motivational component. 1ST Global Multidisciplinary Academic Meeting, GAM 2014, 27-30 March, Cape Verde. European Scientific Institute. 2014.  – С.29-37 http://gameeting.net/images/GAM2014-FINAL.pdf

Lymar L.V. Development of qualities necessary for interaction with patients in medical students. –International seintific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics {Text}: materials of proceedings of the Intenational Sceintific and Practical Congress. European Association of pedagogues and psychologists.- 2016.- pp.126-131.

Lymar L.V. The physician’s readiness for the future professional activity, components and peculiarities developed by the medical students/ Матеріали конференції  Miedzynarodowa Konferencja Naukowa (Kielce, Rzeczpospolita Polska) «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» м. Кєльце, Республіка Польща 28-30 червня 2016 р. – C.19-22.

Камінська І.П. Проблеми деонтологічного виховання і морального розвитку студентів медиків / І. П. Камінська // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф., (Київ, 14 – 16 травня 2015 р.). – К.: Міленіум, 2015. – С. 92-93.

Паламаренко І.О. Применение проектной технологии в процессе обучения студентов-медиков. Управление в социальных и экономических системах: материалы XXIII междунар. науч.-прак. конф., 15 мая 2014 г. – Минск: МИУ. – С.156-159.

Пастухова М.О. Критичне мислення як засіб уникнення шаблонів мислення, які виникають у процесі професійної рефлексії.// Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka”. (30.07.2014 – 31.07.2014) – Warsawa: Sp.z o.o.”diamond trading tour”, 2014. – Str.37-40.

 

Видання монографії (указати гриф  ISBN)

О.І. Бондарчук, Л.В. Лимар. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія / К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 160 с. ISBN 978-617-696-249-6

Паламаренко І.О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії [текст] монографія: / за заг. Ред. Я.В. Цехмістера. / І.О. Паламаренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 246 с. УДК 378: 614.2:316.362(410); ББК 74.58+51.1(4Вел); ISBN 978-617-673-356-0

 

Опубліковані наукові статті

 у зарубіжних виданнях

Holik O.V. Review of the findings on the initial level of the future doctors’ subject competencies in Medical deontology in terms of motivational component. // European Scientific Journal. European Scientific Institute. May, 2014. – P.29-37.

Iya Kaminska. Training as a means of forming deontological culture in future doctors /  I. Kaminska. // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society (Państwo i Społeczeństwo) – 2014 – 2015. – Issue 1. – P.41-51.

Lymar L.V. Communicative mindset of medical students and its correction on Foreign language classes. European Review of Social Sciences, Чеська республіка: видавництво університету, 2016.- випуск 3, частина 2. – С.14-26.

Myroslava Vakhnovan.“The Methods of Diagnosis Language Training and Foreign Language Proficiency of Medical Students” – European Humanities Studies: State and Society, 4, 2014-2015. – P.101-116.

Omelchuk S., Lymar L. Gender and professional factors of medical students’ psychological readiness for performing professional duties. – The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts. Georgian Medical news, No 2(251), 2016, – P.45-50.

Камінська І.П. Теоретична модель формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови / І. П. Камінська // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, III (33), Issue: 66. – Budapest, 2015. – P.31-34.

Сторожук Х.В. Міфопоетична роль субстрати змів у мові поетичного тексту та матеріалі поезії Ліни Костенко і Анатолія Мойсієнка). / Х.В. Сторожук // Black Sea: Scientific Jornal of Academic Research. – Tbilisi: Gulustan, 2015. – Vol. 19. – Issue 1. – Pp. 4-8.

 

у виданнях країн СНД

Лимар Л.В. Психологическая модель конструктивного межличностного взаимодействия. // Зборник науковых прац акадэміі паслядыпломнай адукацыі, Мінск, 2013. – С.299-306.

 

у фахових виданнях ДАК України

Dunaievska O.V. “Godfather”, “godmother”, “godparent” – from lingual and cultural model of Infant Baptism to the interdiscursive realization / O. V. Dunaievska // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2016. – Вип.10. – Том 1. – С.303-309.

Абрамович В.Є Історія становлення медичної освіти у Франції / В.Є. Абрамович // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – № 6. – Одеса, грудень 2013. – С. 5-10.

Абрамович В.Є. (V. Abramovych) National Ranking Examinationas Standardised Quality Assessment System of Higher Medical Education in France. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.53-73.

Абрамович В.Є. Застосування онлайн-навчання на першому курсі медичної підготовки: французький досвід / В.Є. Абрамович // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 4 Вип. 31, Том IV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – С.7-12.

Абрамович В.Є. Національні Класифікаційні Іспити як стандартизована система оцінювання якості вищої медичної освіти у Франції. // Педагогічна теорія та практика: Зб. наук. Праць, 2014. – С.30-53.

Абрамович В.Є. Особливості відбору кандидатів на медичне навчання в університетах Франції / В.Є. Абрамович // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Абрамович В.Є. Специфіка тьюторства в системі базової медичної освіти у Франції. / В.Є. Абрамович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.11-17.

Абрамович В.Є. Сучасні тенденції розвитку системи вищої медичної освіти у Франції. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмільницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31. Том І (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.Гнозис, 2013. – С.6-13.

Вахнован М.М. Взаємозв’язок мовлення та пізнавальної сфери студентів у контексті оволодіння іноземною мовою / М. М. Вахнован // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Вип. 27. – С.91-102.

Вахнован М.М. Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків / М.М. Вахнован // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – С.20-29.

Вахнован М.М. Особливості реалізації процесу мислення у мовленні. //   Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 2013. – С.71-79.

Вахнован М.М. Теоретико-методологічний аналіз понять «мислення» та «мовлення» у контексті оволодіння іноземною мовою. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 2013 – С.72-81.

Вахнован М.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності / М. М. Вахнован // Психологія і особистість. – 2015. – № 1. –  С.131-142.

Віннікова Л.Ф. Система вищої освіти Великої Британії. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Голік О.В. Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої в процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології. // Науково-педагогічний журнал Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Суми, 2014. – C.94-105.

Голік О.В. Медична грамотність населення та роль медичної освіти в її формуванні. / О.В.  Голік // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 3 до Вип. 36, Т. 2(18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С.269-277.

Голік О.В. Розвиток соціальної ідентичності студента-медика через формування предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.166-183.

Голік О.В. Сутність кооперативного навчання та історія пов’язаних з ним наукових досліджень. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – C.69-75.

Груша Л.О.  Особливості навчання іноземній мові студентів вищих медичних навчальних закладів.  //  Збірник до науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», 2014. – С.77-79.

Груша Л.О. Особистісно-орієнтована система навчання та виховання у вищих медичних навчальних закладах. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Дунаєвська О.В. Інтердискурсивне втілення лексеми «godmother» як елемента номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» / О.В. Дунаєвська // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015.- Кн.  1. – С.208-213.

Дунаєвська О.В. Номінативні особливості фреймової організації ТС «Хрещення дитини» (на матеріалі британського англомовного дискурсу). // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Лінгвістика», Випуск 20, 2013 р. – С.102-107.

Дунаєвська О.В. Особливості номінації первинного агенса як агента ТС «Хрещення дитини» (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу). // Наукові записки. Серія: Філологія, Випуск 18, 2013 р. – С.116-121.

Дунаєвська О.В. Польова організація номінативного простору «Хрещення дитини»: функціонально-семантичний аспект. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки . Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2014 р. – С.83-87.

Дунаєвська О.В. Функціонально-семантичні аспекти моделювання номінативного простору «Хрещення дитини». // Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 690 -691, Германська філологія, 2014 р. – С.191-195.

Дунаєвська О.В. Центральний компонент номінативного простору «Хрещення дитини» на матеріалі англомовного релігійного дискурсу. // Нова філологія. Серія: германські мови, 2014 р. – С.56-61.

Захарова В.О. Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. / В.О. Захарова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.81-87.

Камінська І.П. Аналіз медичної етики та деонтологічної культури в психологічній науці / І. П. Камінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ”. – Додаток 2 до вип. 35, т. III (15): Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К.: Гнозиз, 2015. – С.88-97.

Камінська І.П. Аналіз проблеми формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у психолого-педагогічній літературі / І.П. Камінська / Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог: Вид. – Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С.100-108.

Камінська І.П. Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання / І. П. Камінська // Технології розвитку інтелекту [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. – Т.1. – № 10. –Режим доступу до збірника: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology _intellect_develop/issue/current

Камінська І.П. Якісні показники динаміки рівня сформованості деонтологічної культури в умовах англомовного навчання / І.П. Камінська // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015 – Вип. 30. – С.244-256.

Камінська І.П. Дослідження складових компонентів деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання / І. П. Камінська // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К., 2015. – № 9 (40). – С.21-25.

Коломієць Т.В. Використання ІКТ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін підготовки майбутніх провізорів. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  –  С.231-247.

Кушнір В.С. Критерії оцінювання сформованості професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків при вивченні іноземної мови. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  –  С.248-265.

Кушнір В.С. Модель професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності  майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка.зб.наук.пр./ Київ. Ун-т м.. Б. Грінченка, 2015. –  №23. – С.71-76.

Кушнір В.С. Педагогічні умови застосування критеріально-орієнтованого оцінювання сформованості професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет м.. Г. Сковороди» – Дод.2 до Вип. 35, Том IV (16): Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. –К.:Гнозис, 2015. – С.91-98.

Кушнір В.С. Результати експериментального впровадження системи критеріально-орієнтованого оцінювання професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Педагогічний дискурс:  зб. Наук. м.. / гол. м.. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип.19. – С.116-120.

Лимар Л.В, Моруга К.О. Психологічні особливості формування мотиваційного компоненту психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка / [за ред. С. Д. Максименка]. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – С.743-754.

Лимар Л.В. Впровадження елементів деонтологічного тренінгу на заняттях іноземної мови як метод формування альтруїстичного ставлення студентів-медиків. Кам’янець –Подільський: «Аксіома», Проблеми сучасної психології, збірник праць Кам’янець – Подільського національного університету імені І. Огієнка,  випуск 31, 2016. – С.132-142.

Лимар Л.В. Впровадження елементів елективного курсу «Міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом» на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ.- Херсон: вид дім. Гельметика.- Науковий журнал «Молодий вчений», № 1(28) січень, 2016р., ч.2, – С.141-145.

Лимар Л.В. Ефективність проведення тренінгових вправ з розвитку готовності студентів-медиків до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови / Л. В. Лимар // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 121. –  С.203-207.

Лимар. Л.В. Корекція розвитку мотиваційного компоненту готовності медиків до продуктивної взаємодії на заняттях англійської мови. / Л.В. Лимар // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. –  Вип. 29. – С.363-376.

Лимар. Л.В. Корекція соціально-психологічних проблем розвитку готовності медиків до продуктивної взаємодії на заняттях з професійної іноземної мови. / Л.В. Лимар // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.  – Вип. 28. – С.295-306.

Моруга К.О., Лимар Л.В. Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контексті студентоцеризму. у вип. 24 (34) фахового збірника з педагогічних наук “Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова“. – Сер.16. – “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”. – С.110-113.

Пiдмазiна О.М. Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання іноземної мови у немовних ВНЗ. / О.М. Підмазіна // Збірник матеріалів до міжнародної конференції «V Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання» – С.390-395.

Паламаренко І.О. Вимоги до підготовки лікарів загальної практики у Великій Британії. / І.О. Паламаренко // Вісник національного університету оборони України: зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 4 (41). – С.120-125.

Паламаренко І.О. Модель сучасного медичного працівника. / І.О. Паламаренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Ч., 2014. – Вип. 120. – С.158-161.

Паламаренко І.О. Теоретико-методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Паламаренко І.О. Урахування досвіду Великої Британії при підготовці сімейних лікарів в Україні. // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. Вип. 4(41). – С.80-86.

Паламаренко І.О. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з англійської мови. / І.О. Паламаренко //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.229-236

Паламаренко І.О., Тверезовська Н.Т. Роль інформаційних технологій при підготовці викладачів медичних дисциплін. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.411-429.

Підмазіна О.М. Деякi особливостi впливу впровадження інтерактивних методів навчання іноземних мов у медичному ВНЗ як засобу покращення результативності навчання. / О.М. Підмазіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2, Вип. 35, Том 2(14); Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С.390-396.

Старченко М.В. Оптимізація навчальної діяльності студентів з використанням групової роботи на заняттях з іноземної мови у медичних ВНЗ. / М.В. Старченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2, Вип. 35, Том 2(14); Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С.390-396.

Сторожук Х.В. Субстратологічні дослідження української неетимологізованої лексики / Х.В. Сторожук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур [гол. ред. О.Л. Паламарчук]. – К.: Логос, 2014. – Вип. 26. – С.98-104.

Сторожук Х.В. Адстратні слова як сакральні найменування в складі української мови / Х.В. Сторожук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [ред. Н.М. Корбозерова]. – К.: Освіта України, 2014. – Вип. 26. – С.247-256.

Сторожук Х.В. Українські сакральні найменування неіндоєвро-пейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Х.В. Сторожук // Українське мовознавство [гол. ред. А.К. Мойсієнко]. – К.; Х.: Монограф, 2014. – Вип. 44/1. – С.287-294.

Сторожук Х.В. Функціонування субстратної лексики в мові українських казок та замовлянь / Х.В. Сторожук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова [гол. ред. С.В. Шевчук]. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 6. – С.186-200.

 

Інші опубліковані наукові статті

Kushnir V. The teaching techniques of professional linguistic competence formation of future physicians by means of criterion-referenced assessment. / V. Kushnir. // Science and Education a New Dimension – PEDAGOGY and PSYCHOLOGY 2016. – IV(42), Issue 87. – P. 38-41.

Абрамович В.Є. Історія становлення медичної освіти у Франції / В.Є. Абрамович // Південноукраїнський медичний науковий журнал – № 6. – Одеса, грудень 2013. – С. 5 – 10.

Дунаєвська О.В. “Godfather” – Interdiscursive Actualization of “Infant Babtism” Space of Nomination / О.В. Дунаєвська // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – київ – Вінниця: ДонНУ, 2015. – Випуск30. – С. 99-102. / Linguistic Studies: International Collection of Scientific Papers / Donetsk National University; Ed. By A.P. Zahnitko. – Kyiv – Vinnytsia: DonNu, 2015. – Vol. 30. – P. 99-102.

Паламаренко І.О. «2016 – рік англійської мови в Україні. I live English» / І.О. Паламаренко // Газета НМУ «Медичні кадри». – №1-2 – Київ, 2016.  – С.5

Паламаренко І.О. Симуляційні методи – необхідна складова у навчанні практичних вмінь з невідкладних станів студентів медичних вузів. / Паламаренко І.О. // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Т.: ТДМУ, 2015.

Пастухова М.О. Критичне мислення: поняття, характеристики, структура. // Київський науково-педагогічний журнал.  –  №2(02). – Київ. – 2014. – С.64-68.

Савка А.І. Особливості розробки системи контрольних завдань для визначення рівня комунікативної компетенції студентів-медиків. // Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення, 2013. – С.46-48.

Сторожук Х. Діахронічне дослідження мови в аспекті теорії субстрату: Досвід вивчення германських мов / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 320. – С. 7-22.

Сторожук Х. Матеріальна та духовна культура кельтів як позамовний аспект дослідження кельтського адстрату в українській мові  / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 325. – С.11-29

Сторожук Х. Перспективи дослідження і викладання сучасної української мови. Кафедра сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка – передовий педагогічний і науковий колектив із високою міжнародною репутацією / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 324. – С.4-13.

Сторожук Х. Питання дослідження кельтського адстрату в українській мові: теоретико-методологічні засади, мовні та позамовні аспекти / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 319. – С.22-26.

Сторожук Х. Позамовні аспекти субстратологічного дослідження української мови / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 326. – С.12-27.

Сторожук Х. Теоретико-методологічні питання міждисциплінарного дослідженя мови в аспекті теорії субстрату / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 321. – С.15-22.

Сторожук Х. Типологізація субстратів як інструмент субстратологічного дослідження української мови   / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 327. – С.12-18.

Сторожук Х. Функціонування субстратної лексики в мові українського фольклору / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 323. – С. 4-61.

Сторожук Х.В. Гіпотетичний трипільський субстрат  в українській мові / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 322. – С.4-60.

Сторожук Х.В. Питання інтерпретації лексики невідомого походження як субстратної: досвід вивчення англійської мови/ Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 303. – С.8-40.

Сторожук Х.В. Питання методології міждисциплінарного дослідження мовного субстрату / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 301. – С.28-45.

Сторожук Х.В. Питання синтезу лінгвістичних, літературних, міфологічних та інших джерел дослідження мовного субстрату:  досвід вивчення кельтських мов / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 302. – С.10-32.

Сторожук Х.В. Проблеми лексикографічного опису та дальшої етимологізації української неетимологізованої лексики. / Сторожук Х.В. // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск , – С.9-39.

Сторожук Х.В. Структурування тексту фольклорної оповіді за допомогою субстрат них вербалізаторів міфологічних опозицій. Сторожук Х.В. //  Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск , – С.4-12.

Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату: питання вибору напрямків та матеріалів дослідження / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 306. – С.13-21.

Сусловець С.О.  Формування психологічних основ мотивації навчання студентів іноземної мови засобами лінгвокраїнознавства. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2015. – Випуск 358, – С. 4-8.

Сусловець С.О. Питання підвищення мотивації навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах  негуманітарного профілю. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 347, – С.4-9.

Сусловець С.О. Пропозиції щодо оптимізації психологічних основ сучасного навчання англійської мови. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2016. – Випуск 415. – С.12-14.

Сусловець С.О. Формування психологічних основ мотивації навчання студентів іноземної мови засобами лінгвокраїнознаства.. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2016. – Випуск 358. – С.4-8.

Чорна А.І. Питання підвищення лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та викладачів у процесі викладання англійської мови. / А.І. Чорна // Мова та історія. – Київ, 2015.

 

Список виданих підручників та навчальних посібників:

Англійська мова для студентів-медиків: Підручник / Ісаєва О.С., Аврахова Л.Я., Прокоп І.А., Шумило М.Ю., Кучумова Н.В., Червінська Л.О., Рахлецька В.Я., Палишин Г.Я., Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Голік О.В., Лимар Л.В., Волкова Г.К., Неруш А.В., Гордієнко О.В., Корнейко І.В. – Львів, 2013. – 546 с.

Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків. «Fachsprache Deutsch in der Heilkunde»: Підручник / Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р., Федорак Г.М., Бондаренко-Бринь В.В., Нестеренко М.М.. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. – 371 с.

Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Fran ç ais pour les é tudiants en m é decine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К.: «Книга-плюс», 2014. – 320 с.

Соловйова Н.М., Войткевич Н.І., Рак О.М., Шалаєва Г.В., Паламаренко І.О., Москаленко Л.К. Професійна англійська мова для медичних психологів: підручник для студентів другого курсу вищих навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації. – Чернівці, 2014. – 304 с.

Вахнован М.М., Аврахова Л.Я. Deutsch für Mediziner. Німецька мова. – К.: Книга-плюс, 2015. – 272 с. ISBN 978-966-460-068-9

Аврахова Л. Я. Структури кооперативного навчання для етикодеонтологічного мислення студентів-медиків [текст]: навч.-метод. посібник для викладачів медичних ВНЗіВ / [Л. Я. Аврахова, І. Є. Булах, О. В. Голік]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 72 с.

 

Навчально-методична література:

Вахнован М.М., Дунаєвська О.В., Сусловець С.О. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» – Київ «Книга-плюс», 2016. – 106 с.

Голік О.В., Груша Л.О., Старченко М.В. Практикум для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів фармацевтичного – Київ «Книга-плюс», 2016.– 83 с.

Камінська І. П. Методичні рекомендації «Clinical examination and treatment of widespread diseases of the modern society» для студентів 1 курсу ВМНЗ України / І.П.Камінська. – К.: Вид-во НМУ імені О.О. Богомольця, 2015. – 55 с.

Лимар Л.В., Голубочка І.С.,Саєнко Л.О., Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» – Київ «Книга-плюс», 2016. – 120 с.

Паламаренко І.О., Захарова В.О. Практикум для самостійної роботи з дисципліни  «Іноземна мова для студентів медичних факультетів1-го курсу» (Київ, 2016) – Київ «Книга-плюс», 2016. – 87 с.

Сторожук Х.В., Яхно Т.В.,Підмазіна О.М. Практикум для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів стоматологічного факультету 1-го курсу. – Київ «Книга-плюс», 2016. – 80 с.

Розроблена робоча програма :  

Т.М. Черенько, Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, О.В. Голік «Робоча навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова Upper Intemediate» для підготовки докторів філософії за спеціальністю «Медицина»

 

 

Видавнича діяльність ДО 2013р.

 

 

Підручники та посібники

 1. Підручники та посібники:
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В. та ін. Grammar in Medicine . – Київ, Фарм Арт, 2004. – 180 с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., та ін. Англійська мова для студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України. – Київ, НМУ, 2004 – 165 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.М. English for medical students. – Х.: ВПП Контраст, 2005 – 232 с.
  • Аврахова Л.Я. Англійська мова для студентів-медиків. – Київ: ЗАТ Атлант ЮЕмСі, 2005. – 329с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В. та ін.. English for pharmacists // за ред. Л.Я. Аврахової.- К.: Медицина, 2009. – 368 с.
  • Аврахова Л.Я. « Базовий словник студента-медика». – К.: Арт Віпол, 2005. – 196 с.
  • Аврахова Л.Я. «Україно-англійсько-латинсько-російська термінологія в педіатрії».
  • Аврахова Л.Я., Греділь М.І. Інформаційний довідник для студента з навчальної дисципліни « Англійська мова». – Київ: 2005. – 20 с.
  • Аврахова Л.Я., Возна І.В., Литовченко І.М., Лимар Л.В. Фармакологія (для студентів фармацевтичного факультету). – Київ, вид. НМУ(різограф), 2006. – 6 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.В. Pharmaceutical education. – Київ, 2007. – 75 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.В. Gastro-intestinal and infectious diseases. – Київ, 2007. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Лавриш Ю.Е. English for dentists. – Київ, Видавничий дім Асканія, 2008. – 349 с.
  • Аврахова Л.Я., Лимар Л.В., Денисенко С.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (для студентів стоматологічного факультету). – К.: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Лимар Л.В., Моруга К.О., Іщенко Т.М. та ін.. Insurance. Insurance in medicine. Методичні розробки для студентів медичних та економічних спеціальностей. -К.: Поліграф Плюс, 2009. – 60 с.
  • Аврахова Л.Я., Лимар Л.В., Денисенко С.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (для стоматологічного факультету). – К: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Казачкова В.І. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (французька мова). – К: НМУ, 2009. – 51 с.
  • Аврахова Л.Я., Настаченко В.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (німецька мова). – К: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В., Литовченко І.М., Возна І.В. Англійська мова для фармацевтів – English for Pharmacists : підручник
  • Аврахова Л.Я. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В.; за ред. доц. Л.Я. Аврахової. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 440 с.
  • Англійська мова для студентів-медиків: Підручник / Ісаєва О.С., Аврахова Л.Я., Прокоп І.А., Шумило М.Ю., Кучумова Н.В., Червінська Л.О., Рахлецька В.Я., Палишин Г.Я., Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Голік О.В., Лимар Л.В., Волкова Г.К., Неруш А.В., Гордієнко О.В., Корнейко І.В. – Львів, 2013. – 546 с.
  • Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків. “ Fachsprache Deutsch in der Heilkunde ” Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р., Федорак Г.М., Бондаренко-Бринь В.В., Нестеренко М.М.. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. – 371 с.
  • Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Fran ç ais pour les é tudiants en m é decine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К.: «Книга-плюс», 2014. – 320 с.
  • Соловйова Н.М., Войткевич Н.І., Рак О.М., Шалаєва Г.В., Паламаренко І.О., Москаленко Л.К. Професійна англійська мова для медичних психологів: підручник для студентів другого курсу вищих навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації. – Чернівці, 2014. – 304 с.

  Науково-методичні публікації (2011 – 2014 рр..)

  Методичні рекомендації:

  Паламаренко І.О. Напрями модернізації вищої медичної освіти в Україні з урахуванням досвіду Великої Британії в підготовці сімейних лікарів. – Киів : КІМ, 2011.

  Паламаренко І.О. Зміст, організаційні форми та методи професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів (на прикладі медичних шкіл Великої Британії) – Киів: КІМ, 2011.

  Статті:

  • Паламаренко І.О. The necessity of Ukrainian family doctor training improve with due account for foreign experience. – Edukacja-Technika-Informatyka: Rocznik naukowy, 2011.
  • Паламаренко І.О. Стандарти якості медичної освіти в Україні та Великій Британії. – Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VІІ междунар. конф., г. Варна (Болгария), 2011.
  • Бура Х.В. Культура британських кельтів в контексті генези англійської мови. -Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку, 2012.
  • Лимар Л. В. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному ВНЗ. – Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова, за ред. проф. А.Й.Капської., випуск 95, 2011.
  • Лимар Л. В. Аналіз особливостей готовності студентів-медиків до безконфліктної взаємодії з пацієнтами. – Науково-практичний освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота», №1(154), 2012.
  • Лимар Л. В. Деякі особливості проведення спецкурсу «Попередження конфліктів з пацієнтами» у вищих медичних навчальних закладах. – Вісник післядипломної освіти, збірник праць, Ун. менеджменту освіти.- вип.. 4(17)., 2012.
  • Кушнір В.С. Іншомовна лінгвістична компетенція – необхідний компонент професійної підготовки майбутніх медичних працівників. – Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 571 «Педагогіка та психологія», 2011.
  • Кушнір В.С. Розвиток професійних навичок студентів-медиків при вивченні іноземної мови у рамках кредитно-модульної системи навчання. – Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, ІІ (27) том, 2011.
  • Кощій Ю.П. особливості розмовної мови у драматичних творах Антоніо Буеро Вальєхо “В палаючій пітьмі” та “Нічні судді” й їх відтворення в українському перекладі. – Мовні і концептуальні картини світу, 2011.
  • Кощій Ю.П. Жанрово – стилістичні особливості українського перекладу діалогу в п’єсі Ф.Г. Лорки “Дім Бернарди Альби”. – Науковий збірник Острозької академії, 2012.
  • Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки «Криваве весілля» в українському перекладі. – Мовні і концептуальні країни світу, 2012.
  • Вахнован М.М. Шляхи формування лінгвістичної компетенції у майбутніх лікарів. – Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку, 2012.
  • Абрамович В.Є. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків в професійній підготовці майбутніх медиків. – Педагогічна теорія і практика. Зб.наук.пр. – К.: КиМУ, Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.3. – 2012. – С. 3 – 194 с., 2012.
  • Старченко М.В. Безпека життєдіяльності в тоталітарному суспільстві: політичні аспекти. Історіографія. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, Вип.23. – с.228-233, 2011.
  • Старченко М.В. Профспілки в політичній системі тоталітарного суспільства: історіографія 1920-х – 1980-х рр. – Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький, – с.307 – 312, 2011.
  • Старченко М.В. Більшовицька партія в тоталітарній системі: історіографія 1920-х – першої половини 1930 – х рр.. – Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 27. – Переяслав-Хмельницький, – с.237 – 243, 2011.
  • Болобан М.А. Позамовні чинники історичного розвитку української лексики календарно-часової сфери. – Мова та історія: збірник наукових праць.- К., Умань: ПП Жовтий, 2012.- Вип.204. – 78с., 2012.
  • Паламаренко І.О. Організація післядипломної медичної освіти у Великій Британії. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. Збірник наукових праць., 2012.
  • Болобан М.А. “Сакрально-міфологічні уявлення про час і календар у різних мовно-культурних традиціях”. – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки(мов-во) – Вип.4, 2012р.
  • Болобан М.А. “Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні”. – Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. – Вип. 22, 2012р.
  • Болобан М.А. “Матеріальна й духовна культура архаїчних суспільств як позамовна основа формування і розвитку лексики сфери часу і календаря”. – Україна, Еллада і космос: міждисциплінарні студії. – Поінмата., 2012р.
  • Болобан М.А. “Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні: попередні підсумки дослідження”. – Celestial Symbols in Indo-European Mythologies (Slavic and Celtic Traditions). – Bruxelles, Belgique, 2012р.
  • Болобан М.А. Les concepts temporels et calendaires dans la pensee mythologique / Часові й календарні поняття у міфологічному світогляді / Time and calendar concepts in mythological thought Etudes Ukrainiennes Transdisciplinaires. – Paris – France, 2012р.
  • Болобан М.А.”Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів дослідження календарно-часових номінацій в українській мові”. – Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. пр. – Вип. 19, 2012р.
  • Ляшенко Л.В. «Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу “Total Physical Response” на уроках англійської мови в загальноосвітній школі». – Зб. наук. праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 2012.
  • Ляшенко Л.В. «Особливості розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку на уроках англійської мови». – Зб. наук. праць “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 2012.
  • Ляшенко Л.В. «Використання зорової наочності в 3 класі загальноосвітньої школи». – Зб. наук. праць „Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць., 2012.
  • Лимар Л.В. Некоторые особенности конструктивного взаимодействия в рамках взаимоотношений «Врач-пациент». – «Актуальные вопросы педагогики и психологии», материалы международной заочной научно-практической конференции, ч.2.- Новосибирск, Сибак., 2013.
  • Лимар Л.В. The Basic Components of the “Doctor-Patient” Constructive Interaction. – Middle East Journal of Scientific Research., 2013.
  • Лимар Л.В. Зміст та структура спецкурсу «Психологічні засади попередження конфліктів з пацієнтами» як складової професійної підготовки студентів-медиків. – Вісник післядипломної освіти, збірник праць, Ун. менеджменту освіти.- вип.. 6 (19). – 2012.
  • Голік О.В. Формування медичного професіоналізму у сучасних умовах. – Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35): тематичний Випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис., 2012.
  • Голік О.В. Аналіз вимог до морально-етичного портрету сучасного лікаря. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. Збірник наукових праць., 2012.
  • Голік О.В. Порівняльний аналіз складових оцінювання професійної підготовки випускників медичних ВНЗ України, Великої Британії та США національними ліцензійними і сертифікаційними іспитами з урахуванням етико-деонтологічного компоненту. – Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2013.-Вип. 4., 2013.
  • Голік О.В. «Прихована навчальна програма» (“hidden curriculum”) як визначальний фактор формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології. – Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 17 : Теорія і практика навчання та виховання., 2013.
  • Голік О.В. Медична деонтологія як один із регуляторів професійної діяльності лікаря. – Збірник наукових праць «ІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»., 2013.
  • Старченко М.В. Використання банку тестових завдань для контролю умінь професійно орієнтованого письма студентів-медиків. – «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Гуманітарний вісник, Додаток 1 до Вип.27, том II(35), с.570-578., 2012р.
  • Старченко М.В. Карально-репресивні органи в системі партійно-державної диктатури радянської України 1920-1930-і рр..: історіографія. – «Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, – с.193-199., 2012.
  • Вахнован М.М. Теоретичний аналіз поняття взаємозв’язку мови та мислення при вивченні іноземної мови. – «Проблеми загальної та педагогічної психології», збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України., 2013.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) Теорія субстрату. – Українські міждисциплінарні студії., 2012.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) Колиба, халупа, халабуда і хлів: грецизми, індоєвропейські балканізми чи доіндоєвропейська субстратна лексика? – Україна, Еллада і космос: міждисциплінарні студії., 2012.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) The problem of substrata and pseudo-substrata in Ukrainian. – Etudes Ukrainiennes De Philologie., 2012.
  • Дунаєвська О.В. «Методологічні засади проведення суміжних лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень». – Scientific Journal «Aspect», 2012.
  • Дунаєвська О.В. Концепт «Хрещення дитини в британській лінгвокультурі». – Наукові записки. Серія «Філологічна» Національний університет «Острозька академія»., 2012.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови дослідження мовної картини світу у лінгвокультурологічному та когнітивно-семантичному аспектах». – «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету». Серія Філологічні науки. – 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови дослідження ритуалу Хрещення дитини з позицій фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів)». – Наукові записки. Серія «Філологічна». Національний університет «Острозька академія»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «К проблеме исследования лингвокультурного концепта «Infant Baptism». – «Актуальные проблемы искуствоведения, филологии и культурологии»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «The ritual and language factor in world view formation». -“Science progress in European Countries: new concepts and modern solutions”., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови лінговкультурного аналізу ритуалу Хрещення дитини (на матеріалі британського релігійного дискурсу)». – «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Серія «Філологічні науки»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Ритуал Хрещення дитини з позицій фреймової семантики». – Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки., 2013.
  • Камінська І.П. Психологічні особливості формування етичної культури майбутніх медиків. – Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том V (38): Тематичний вісник « Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012.
  • Коваль С.С. Критерії оцінювання рівня сформованості навичок та вмінь продукувати презентацію англійською мовою. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського “МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА”, 2012.
  • Саєнко Л.О. Теоретико-методологічні підходи до подолання комунікативних бар’єрів у працівників організацій. – Вісник Чернігівського педагогічного університету., 2012.
  • Абрамович В.Є. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків в професійній підготовці майбутніх медиків. – Педагогічна теорія та практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ., 2012.
  • Абрамович В.Є. Проблема розробки навчальної програми з англійської медичної мови. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія: Збірник наукових праць., 2012.

  Тези:

  • Паламаренко І.О. Структурні та змістові компоненти додипломного навчання у медичних школах Великої Британії. – Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентноспроможності майбутнього фахівця : тези міжнар. наук.-прак. конф. 2011 Ч. 2. – С. 118-121.
  • Бура Х.В. Питання періодизації історії та доісторії англійської мови. -Український науково-медичний молодіжний журнал, 2012.
  • Лимар Л.В. Application of MS Powerpoint Presentations in non-linguistic higher educational establishments. – 2 Міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі» 18-19 листопада 2011. Програма та тези доповідей. – Львів, вид. центр Львівського нац.. універс. ім.. І. Франка, 2011.
  • Лимар Л.В. Застосування інтерактивних технологій викладання та контролю рівня сформованості навичок говоріння англійською мовою на професійно спрямовані теми на прикладі використання презентацій MS PowerPoint у медичному ВНЗ. – Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: матеріали науково-практичної конференції 22 лютого 2012р..
  • Лимар Л.В. Корекція мотиваційного компоненту готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами у медичному ВНЗ. -Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції 26-27 квітня 2012р. присвяченої 55 річчю Тернопільського державного мед університету «Впровадження нових технологій за кредитно модульної системи організації навчального процесу», 2012.
  • Лимар Л.В. Англомовний клуб як засіб підвищення успішності з іноземної мови студентів – медиків. – Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти 24 квітня 2012р..
  • Коломієць Т.В. Тестовий контроль рівня сформованості професійної комунікативної компетентності студентів-медиків на занятті іноземної мови. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах. – Л.: Львівська педагогічна спільнота, 2011. Ч. 2. 140с..
  • Коломієць Т.В. Комунікативний метод при формуванні професійної комунікативної компетентності спілкування студентів-фармацевтів на заняттях з іноземної мови. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Психологія і педагогіка: Актуальні питання ХХІ століття». 25-26 листопада 2011 р. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2011.
  • Коломієць Т.В. Організаційно-методичні умови реалізації формування професійної компетентності спілкування у студентів немовних ВНЗ при кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник тез доповідей всеукраїнської наук.-метод. конф., 24 квітня 2012 р. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 195 с..
  • Коломієць Т.В. Язык специальности как фактор профессионального развития студентов-фармацевтов при изучении английского языка. -Теория и практика образования в современном мире: материалы заоч. науч. конф. (Санкт-Петербург, февраль 2012) / под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – СПб: Реноме, 2012. – 448 с..
  • Вахнован М.М. Врахування індивідуальних особливостей студентів при поточному оцінюванні знань. – Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації, 2012 .
  • Абрамович В.Є. Зміст навчання медичного англомовного спілкування. -Україна в евроінтеграційних процесах, 2012.
  • Терпиловська В.М. Презентація у викладанні: технології навчання. -Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання: Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції, 2012.
  • Терпиловська В.М. Мультимедійні технології викладання іноземної мови у ВНЗ України. – Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземниї мов: Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції, 2012.
  • Терпиловська В.М. Особливості іншомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. – Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі, 2012.
  • Левандовська Л.Б. Актуальність виховання патріотичних почуттів у студентів медичних спеціальностей. – Збірник матеріалів ХІІ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків», 2012.
  • Старченко М.В. Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи. – Матеріали IІ Міжнародної науково-методичної конференції 18-19 листопада 2011р., м. Львів.
  • Старченко М.В. Говорiння англiйською мовоюна професiйно спрямованi теми на прикладi використання презентацiй WORD MICROSOFT POWERPOINT у медичному ВНЗ. – Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції 17 сiчня 2012р. – К.:НТУУ, КПI.
  • Саєнко Л.О. Екологічному світогляду – немає альтернативи. – «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2011.
  • Паламаренко І.О. Організаційні засади професійної підготовки лікарів у Великій Британії. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: зб. матерілів міжнар. наук.-метод. конф., 29-31 жовтня 2012 р..
  • Лимар Л.В., Старченко М.В. Формування психологічної готовності студентів до інтерактивного викладання іноземних мов. – Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання. – Зб. матеріалів 6 міжнародної наук.-практ.конф. 15 січня 2013, К.:НТУУ КПІ.
  • Лимар Л.В., Старченко М.В. Індивідуальний підхід до оцінювання лексичних знань студентів-медиків та принцип об’єктивності. – Збірник матеріалів 8 Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2013р. К.: НТУУ КПІ.
  • К.О. Моруга, Л.В. Лимар Порівняльний аналіз ефективності використання традиційних та інноваційних методів викладання іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ . – Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвитку педагогічної майстерності: зб. матеріалів наук.-метод. конф., Київ, 31 січня 2013 р. : у 2 т. / ДВНЗ «Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013
  • Голік О.В. Визначальна роль навичок ефективного спілкування лікаря з пацієнтом і необхідність їх своєчасного розвитку в медичних ВНЗ. -Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків: Вид-во «Форт», 2012.
  • Старченко М.В. Формування психологічної готовності студентів до інтерактивного викладання іноземних мов. – «Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: інтерактивні технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Старченко М.В. Індивідуальний підхід до оцінювання лексичних знань студентів-медиків та принцип об’єктивності. – «Сучаснi підходи та тенденції у викладання іноземних мов: Матеріали VІІІ Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Вахнован М.М. Психологічні особливості оволодіння іншомовними навичками студентами першого курсу. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища. Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів.
  • Вахнован М.М. Роль мислення в оволодінні іноземною мовою. – Наука України. Перспективи та потенціал.
  • Коваль С.С. Шляхи оптимізації навчання і розвитку усного мовлення з використанням інтерактивної технології “навчання в малих групах”. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6 жовтня 2012 року). – Київ: ГО ”Київська наукова організація педагогіки та психології”.
  • Коваль С.С. Ефективність тестового контролю при вивченні іноземних мов у немовних ВНЗ. – Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наука України: Перспективи та потенціал”.
  • Пастухова М.О. Рефлексивна педагогічна компетентність. Психологічні труднощі та шаблони мислення у період адаптації молодого викладача. – Перспективні напрями педагогічних наук: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Секція 2. Педагогіка та корекційна психологія.
  • Пастухова М.О. Рефлексивна компетентність педагога. Структура та організаційно-професійні умови формування. – Управлінські компетенції викладача вищої школи: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року). м. Київ.
  • Пастухова М.О. Труднощі у формуванні рефлексивної педагогічної компетентності та їх мінімізація. – Перспетивы развития научных исследований в ХХІ веке: сборник научных работ участников международной научно-практической конференции. (27.02.13 – 28.02.13 г.) Щецен, Польша. Секция 15. Психологические науки.
  • Камінська І.П. Ефективність застосування технології Cooperative learning при формуванні усного мовлення студентів у ВНЗ. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища : Збірник матеріалів Міжнародної науково – методичної конференції . Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків: Вид-во «Форт».
  • Камінська І.П. Формування психологічної готовності студентів до виконання тестових завдань з іноземної мови. – Сучасна наука: теорія і практика [Текст]: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної заочної конференції « Сучасна наука: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 29 – 31 серпня 2012р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта».
  • Коломієць Т.В. Формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх фармацевтів засобами інформаційно-комп’ютерних технологій. – «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 листопада, Луганськ. – Луганськ, 2012.
  • Коломієць Т.В. Технічне забезпечення комунікацій у фармації. – Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 9-10 жовтня 2012 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2012.
  • Коломієць Т.В. Сучасні проблеми формування фахової комунікативної компетентності. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 1 «Проблеми взаємної адаптації систем вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012.
  • Кушнір В.С. «Роль іноземної мови на етапі до дипломної підготовки лікарів в умовах Болонської системи навчання». – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища.
  • Підмазіна О.М. Контроль і оцінювання лінгвістичної компетенції студентів на занятті іноземної мови. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища//Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції.
  • Москаленко Л.К. Оцінювання комунікативної компетентності лікарів при вивченні іноземних мов професійного спрямування. – «Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: інтерактивні технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Абрамович В.Є. Формування професійної спрямованості майбутніх медичних працівників в процесі навчання мовам. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів».
  • Абрамович В.Є. Реформування системи вищої медичної освіти у Франції (XX – XXI ст..). – Європейський шлях розвитку України: плани і реалії: Збірник ХVІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції.
  • Гальченко Я.В. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів при вивченні професійно-орієнтовної іноземної мови. -Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища. Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів.