Сектор латинської мови

Навчально-методична робота

2023-2024 н.р.

Робочі програми 2023

Силабуси 2023

Сертифікати підвищення кваліфікації НПП

Вибіркові дисципліни

 

2022-2023 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Методичні рекомендації до практичних занять

Регламент оцінювання під час поточного та кінцевого контролю

The list of questions to the Final control

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Variable component for students

Лекції для студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація, ерготерапія

Методичні рекомендації спеціальність 228 Педіатрія

 

Сектор латинської мови здійснює підготовку студентів 1-го курсу (а також 2 курсу «молодших спеціалістів») усіх спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я». Фахівцями кафедри були розроблені примірні, навчальні, робочі програми з дисципліни «Латинська мова і медична термінологія» і «Латинська мова», враховуючи специфіку підготовки за спеціальностями: 222. Медицина, 221. Стоматологія, 225. Медична психологія, 226. Фармація, промислова фармація, 227. Фізична терапія, ерготерапія, 228. Педіатрія. Програми розробляються відповідно до нормативних документів: Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ; Положення про організацію освітнього процесу в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Положення про порядок оцінювання під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О.Богомольця, освітньо-професійної програми підготовки магістра і навчального плану. Програми розраховані на 1 модуль, що включає  змістові модулі. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є практичні заняття, самостійна робота та індивідуальна робота студентів. У межах кожного змістового модуля визначені теми практичних занять і самостійної роботи студентів.

Практичні заняття передбачають вивчення основ нормативної граматики латинської мови і базової термінологічної лексики, яка є необхідною складовою професійної діяльності фахівців галузі знань «Охорона здоров’я». У програмі доречно і змістовно враховані базові аспекти вивчення міжнародної латинськомовної термінології з елементами граматики і синтаксису латинської мови, враховуючи грецький субстрат. Найбільший акцент зроблено на питанні номенклатурного і термінологічного словотворення, а також на формуванні навичок необхідних для заповнення спеціальних медичних документів латинською мовою (рецепт, історія хвороби). Представлений термінологічний матеріал надає студентам змогу розуміти відповідну навчальну та наукову літературу з різних розділів медицини, формування термінологічної компетентності, необхідної для роботи, а також спілкування зі своїми колегами-медиками, що суттєво впливає та розширює діапазон використання спеціальної медичної лексики.

Ґрунтовне  вивчення міжнародної наукової термінології сприятиме професійному розвиткові студентів не лише як фахівців, а і як гармонійно сформованих особистостей. Курс «Латинська мова і медична термінологія» сприяє засвоєнню як рідної, так і сучасних  європейських комунікативних мов, оскільки кожна з них містить фундаментальний субстрат  давньогрецького та латинського походження.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок поточної успішності і оцінки за підсумковий контроль.

Формою  підсумкового контролю успішності навчання є Підсумковий контроль.

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляються на кожному навчальному занятті за відповідною темою,  балів за виконання індивідуальних завдань студентом і балів за підсумковий контроль. Кількість тем практичних (семінарських) навчальних занять з дисципліни визначається робочою навчальною програмою, а також  передбачає окреме навчальне заняття для  проведення підсумкового контролю. Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля за поточну діяльність, дорівнює 80 балам. Студент  допускається до складання ПК з тією кількістю балів, яку він накопичив впродовж поточного навчання. Допуском до складання ПК є 75% відвідування навчальних аудиторних занять.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою. Максимальна кількість, яку може набрати студент при складанні ПК, дорівнює 120 балам. Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки.

Результати складання дисципліни оцінюються за 200-бальною шкалою, традиційною  чотирибальною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно», а також за шкалою ECTS (A,B,C,D,E,F,FX).

Кафедрою були розроблені посібники і підручник, а саме,  «Латинська мова та медична термінологія», «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии», «Латинська мова та медична термінологія (робочий зошит)», «Medical Latin terminology workbook: study guide», «Лексичний додаток з латинської мови», «Лексичний мінімум з латинської мови» та інші.