Наукова робота

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Науково-дослідна робота на кафедрах факультету здійснюється у вигляді ініціативно-пошукових робіт, за кошти держбюджету та за господарськими договорами. Вона включає як фундаментальні, так і прикладні дослідження з актуальних наукових напрямів, до яких також залучаються студенти в межах роботи студентських наукових гуртків та молоді вчені.

Усі найбільш вагомі результати наукових робіт впроваджуються у практику охорони здоров’я та публікуються у фахових виданнях, в тому числі включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У 2022 році науковці факультету опублікували 68 наукових статей у журналах, що входять до бази Scopus та 25 статей у журналах, що входять до бази Web of Science. Широко висвітлювали результати наукових робіт на науково-практичних конференціях, конгресах, в тому числі за кордоном.

Так, наукова робота кафедри анестезіології та інтенсивної терапії присвячена, зокрема, оптимизації комплексу періопераційного ведення пацієнтів в кардіоторакальній хірургії. Кафедри внутрішньої медицини №4 – змінам білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію з порушеннями серцевого ритму. Кафедри гістології та ембріології – особливостям відновлення ушкоджень головного мозку та периферичного нерву за умов стимуляції ендогенних мезенхімальних стовбурових клітин. Кафедри дитячих інфекційних хвороб – сучасним особливостям гострих нейроінфекцій у дітей. Кафедри дитячої хірургії – експериментальному обґрунтуванню вибору методу хірургічного лікування портальної гіпертензії у дітей в залежності від молекулярних та морфо-функціональних змін печінки. Кафедри онкології – науково-практичному оптимізуванню методів діагностики та лікування онкологічних хвороб органів грудної порожнини та молочної залози в Україні. Кафедри педіатрії №2 – особливостям клінічного перебігу та лікування бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням. Кафедри педіатрії №4 – розробці діагностичних маркерів та обґрунтуванню лікувальної, реабілітаційної тактики метаболічних, морфофункціональних порушень при патології ендокринної, серцево-судинної та сечової системи у дітей. Кафедри фтизіатрії та пульмонології – оцінці  результатів  лікування  і  розробці  методів його корекції  у  хворих  на хіміорезистентний  туберкульоз легень Києва та Київської  області, прогнозуванню розвитку захворюваності на туберкульоз в Україні у зв’язку з пандемією COVID-19. Кафедри хірургії №3 – науковому обґрунтуванню оптимізації діагностики та хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок, пухлин шлунково-кишкового тракту та гострих шлунково-кишкових кровотеч.

Здійснюється наукова співпраця з науковими установами України та за кордоном. Наприклад, кафедра фтизіатрії та пульмонології має плідне міжнародне наукове співробітництво з низкою провідних установ за кордоном, зокрема Медичною школою Альперта Браунського Університету, відділом глобальної охорони здоров’я та соціальної медицини Гарвардської медичної школи, науковим центром здоров’я Техаського університету, Школою громадського здоров’я Бостонського університету (США).

Завідувачу кафедри хірургії №3 професору Іванчову П.В. сумісно з ректором, членом-кореспондентом НАМН України, професором Кучиним Ю.Л. і завідувачем кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти, професором Говсєєвим Д.О. згідно Указу Президента України №808/2022 присуджено Національну премію України імені Бориса Патона 2022 року.