Виховна робота

Виховна робота на медичному факультеті №3

Головною метою виховного процесу являється забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, яка поєднує в собі високу професійну компетентність, культурну ерудицію, духовність, моральність і особисту відповідальність.

Виховання інтелектуальної еліти сучасного суспільства має здійснюватися на основі цілеспрямованого формування національно-громадянських засад, професійних знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти, як майбутніх фахівців медичної галузі. Виховна робота Університету та факультету спрямована на формування поваги до прав і свобод людини та громадянина України, Конституції України, державної символіки, опанування культурного надбання українського народу; виховання чіткої громадянської позиції; виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного минулого та сьогодення українського народу; впровадження у суспільну свідомість молоді загальнолюдських моральних цінностей; формування здорового способу життя; виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального закладу, підтримання нормального психологічного клімату в студентському колективі та родині; виховання оптимізму та впевненості у своєму майбутньому.

Виховна робота базується на принципах гуманізму, глибокої поваги до особистості, науковому обґрунтуванні основних принципів виховання, які підкреслюють автономію приватної сфери життя студентів, їх особисту зацікавленість до максимальної самореалізації у соціально-політичному житті, передбачаючи при цьому свідому індивідуальну та колективну відповідальність.

Основні принципи виховної роботи на факультеті:

 • системність та безперервність;
 • структурованість, конкретність, зв’язок з життям академічної групи, факультету, університету;
 • співвідношення загальнолюдського та національною, суспільного і особистого;
 • національно-культурна спрямованість, органічний зв’язок з історією, мовою, культурою, родинними традиціями, народним мистецтвом;
 • врахування культурної, географічної, економічної, професійно-демографічної специфіки;
 • диференціація та індивідуалізація системи виховної роботи особливості культурного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку здобувачів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності.

Виховна робота категорично несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, людиноненависницьких теорій, а також з поглядами державноруйнівного змісту.

Зміст мети виховної роботи конкретизується у завданнях:

 • посилення значення виховної складової навчального процесу;
 • досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та відповідних умов і засобів її подання;
 • заохочення студентів до самостійної, творчої роботи, яка формує навички самоорганізації та індивідуальну волю;
 • формування наукового світогляду;
 • вироблення умінь і навичок культури розумової праці;
 • моральної поведінки, реалізація яких є потребою особистості;
 • психологічна підготовка студентської молоді до праці та активної взаємодії;
 • формування у студентів естетичних почуттів, поглядів і переконань;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента;
 • формування національної свідомості, гідності, любові до рідної землі, свого народу, мовної культури;
 • формування само- та взаємоповаги;
 • формування правової культури, виховання поваги до законів і правових норм.

Головними критеріями ефективності системи виховної роботи є: формування у процесі навчання національної свідомості; високий рівень навчальної, науково-дослідницької та соціальної активності; дотримання моральних та естетичних норм у громадському й особистому житті; відсутність правопорушень, їх запобігання; взаємна повага у спілкуванні; вироблення та розвиток екологічної свідомості.

Основні напрямки виховної роботи:

 1. Моральне виховання: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
 2. Громадянсько-правове виховання: прищеплення поваги до прав і свобод та громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством: формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.
 3. Національно-патріотичне виховання: формування національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання поваги до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; культивування кращих рис української ментальності; виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
 4. Інтелектуально-духовне виховання: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.
 5. Екологічне виховання: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.
 6. Естетичне виховання: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на кращих надбаннях світової та української культури; виховання відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
 7. Трудове виховання: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
 8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини, забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів.

Виховна робота на медичному факультеті №3 ґрунтується на основних постулатах «ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та основана на підтримці загальнодержавних цінностей.

Практична реалізація виховної складової досягається за рахунок тісної взаємодії кожного окремого студента з керівництвом університету та факультету, з студентським активом та науково-педагогічними працівниками. З урахуванням потреб, прав та обов’язків кожного з учасників освітнього процесу.

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                     Вченою радою

                                                         медичного факультету №3

                                                                        08 вересня 2022 року, протокол №1

 

План заходів по запобіганню та протидію насильства, посягань на гідність та особисту недоторканість на медичному факультеті №3

2022 – 2023 навчальний рік

Заходи Термін проведення Відповідальний
1. Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки насилля, дискримінації, булінгу, сексуальних домагань на медичному факультеті №3 для здобувачів вищої освіти та працівників університету вересень  

Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

2. Обговорення правил поведінки в академічних групах під час навчальних занять та в позанавчальний час, спрямованих на недопущення проявів насилля, дискримінації, булінгу, сексуальних домагань на медичному факультеті №3 для здобувачів освіти першого року навчання Вересень-жовтень

щороку

 

Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

3. Поновлення інформації про профілактику посягань на гідність та особисту недоторканість здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників на сайті університету Жовтень

Березень

Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

4. Перевірка інформаційної доступності основних положень з протидії проявам насильства, посягань на гідність та особисту недоторканість на медичному факультеті №3 Листопад

Квітень

 

Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

5. Самооцінка закладу освіти за показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності щосеместру Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

6. Анонімне анкетування батьків та студентів про безпеку в закладі освіти Грудень Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

7. Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду конфліктних випадків в університеті За потреби Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

8. Підготовка звіту про виконання плану заходів із протидії проявам насильства, посягань на гідність та особисту недоторканість на медичному факультеті №3 Червень Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

9. Тренінги для викладачів щодо запобігання проявам насильства, посягань на гідність та особисту недоторканість в закладах вищої освіти Жовтень

Квітень

Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

10. Доведення до відома здобувачів вищої освіти та батьків алгоритму дій у випадку виникнення конфліктних ситуації вересень Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

11. Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів здобувачів освіти За потреби Декан мед. ф-ту №3

Заступники декана

Куратор факультету

 

Декан медичного факультету №3

професор  О.В. Виговська