Лікувально-консультативна робота, Медична рада стоматологічного медичного центру

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, розташований за адресою вул. Зоологічна, 1. Це унікальна за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальна установа, в якій надають висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну консультативно-лікувальну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України, а також готують майбутніх лікарів-стоматологів. Очолює центр д.мед.н. Копчак А.В.

Стоматологічний медичний центр НМУ було створено у 2004 році, коли Стоматологічна поліклініка МОЗ України була передана Національному медичному університету імені О.О. Богомольця (наказ МОЗ України від 16 червня 2004 року №307). При цьому було проведено структуризацію штату відповідно до поставлених керівництвом університету завдань; визначено шляхи розвитку центру, як навчальної, лікувальної та наукової бази стоматологічного  факультету, проведено реконструкцію клініки з впровадженням найсучасніших технологій у діагностиці та лікуванні.

Корпус стоматологічного факультету площею 5696,2 м2, який було збудовано у 1963 році із розрахунку на навчання 600 студентів було добудовано у 1983 році у зв’язку зі збільшенням набору студентів на стоматологічний факультет. Загальна площа будівлі наразі становить 9890,3 м2, навчальна площа займає майже половину (4300 м2). Після створення Стоматологічного медичного центру, Університетом було виділено значні кошти на проведення капітальних ремонтів та закупівлю обладнання: оновлено 60,5% стоматологічних установок, придбано сучасне обладнання для зуботехнічної лабораторії, оснащено рентгенологічне відділення, створені фантомні навчальні класи, здійснено капітальні ремонти навчально-лікувальних класів з їх повним оснащенням у відділеннях ортопедичної стоматології, дитячому терапевтичному відділенні, відділенні ортодонтії, відділенні хірургічної стоматології. Відремонтовано лекційну аудиторію та конференц-зал, холи та допоміжні приміщення, покрівлю, відновлено роботу ліфтів.

На сьогоднішній день головною метою діяльності Стоматологічного медичного центру НМУ є надання високоспеціалізованої та спеціалізованої стоматологічної допомоги, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

 

Стоматологічний медичний центр НМУ – основна навчальна база стоматологічного факультету, головним завданням якої є забезпечення найвищого в України рівня надання послуг у сфері вищої медичної стоматологічної освіти. Основними напрямками діяльності центру є:

1) організація і надання високоспеціалізованої та спеціалізованої медичної/стоматологічної допомоги населенню;

2) розробка, апробація і впровадження медичних технологій, клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів);

3) проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян;

4) підвищення якості освіти і виховання студентів, науково-педагогічних та медичних працівників;

5) запровадження нових освітніх програм, максимальне використання в лікувально-діагностичному, навчальному процесах сучасних інформаційних технологій;

6) забезпечення умов для клінічної підготовки та перепідготовки студентів, науково-педагогічних та медичних працівників у межах системи безперервної освіти; удосконалення і реалізація програм навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, участь у розробці і реалізації програм підвищення кваліфікації медичних працівників;

7) участь у підготовці науково-педагогічних працівників клінічного профілю в аспірантурі, докторантурі та підвищення їх кваліфікації;

8) здійснення наукової та науково-технічної діяльності шляхом спрямування фундаментальних і прикладних наукових досліджень на створення і впровадження конкурентоспроможних медичних технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів;

9) проведення аналітичної і дослідницької роботи для удосконалення освітнього процесу, органічне поєднання освіти, науки та медичної практики;

10) забезпечення проведення розробок, експертних оцінок, апробацій та впроваджень нових медичних технологій, матеріалів, ліків та лікарських засобів, у тому числі на договірних засадах;

11) організація і участь у проведенні наукових форумів: конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій;

12) створення системи підвищення якості науково-дослідної та клінічної роботи студентів, учених, науково-педагогічних та медичних працівників;

13) виховання медичних працівників на засадах загальнолюдських цінностей, професійної етики, морально-етичної і правової культури;

14) організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення та формування здорового способу життя;

15) проведення статистичного обліку та звітності із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

 

Центр здійснює значний обсяг лікувальної допомоги: загальна кількість відвідувань пацієнтів в середньому за рік складає близько 240 тисяч, в тому числі дітей – більше 100 тисяч, в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах щорічно приймають більше 1400 пацієнтів. В середньому щодня Стоматологічний медичний центр НМУ приймає та консультує до 1200 пацієнтів з найтяжчими ураженнями, а також приймає пацієнтів за направленнями сільських та міських поліклінік. Здійснюється стоматологічна допомога пільговим категоріям населення. З початку АТО на сході країни в Стоматологічному медичному центрі на безоплатній основі проліковано і запротезовано більше 1200 бійців АТО та членів їх сімей. З 2005 року центр надає платні стоматологічні послуги, надходження від яких повністю використовуються для забезпечення потреб центру та оновлення його матеріально-технічної бази.

Робота центру організована в дві зміни відповідно до розкладу навчальних планів студентів стоматологічного та медичних факультетів. Лікувально-діагностичний процес забезпечується рентгенологічним відділенням з 7 рентгенівськими апаратами, анестезіологічним відділенням з повним сучасним оснащенням, клініко-діагностичною лабораторією, фізіотерапевтичним відділенням та зуботехнічною лабораторією на 73 робочих місця.

На базі центру навчається до 2500 студентів та інтернів, 86 аспірантів та клінічних ординаторів. Наразі для цього використовується понад 300 робочих місць, що дає змогу забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента.

Студенти проходять теоретичну та лікувальну підготовку в 68 навчально-лікувальних кабінетах де встановлено 271 стоматологічна установка, в 12 навчальних класах: в трьох з них встановлено 36 фантомів, а також мають три комп’ютерні класи та 2 лекційні аудиторії. Студенти навчаються стоматології з 2-го курсу, безпосередньо робота в центрі з пацієнтами розпочинається з 3-го курсу під наглядом лікарів центру та викладачів. Обов’язковим етапом іспитів є робота з пацієнтами, яка оцінюється і впливає на загальну, оцінку з дисципліни.

Стратегія розвитку Стоматологічного медичного центру на 2017 та подальші роки передбачає створення нового сайту, реорганізацію із оптимізацією штатного розпису та організаційної структури, введення комп’ютерного обліку пацієнтів та створення локальної комп’ютерної мережі, реконструкцію цокольного поверху та вхідної групи стоматологічного корпусу НМУ, перегляд існуючих локальних протоколів та приведення їх у відповідність до сучасних вимог, покращення матеріально-технічного забезпечення, розширення переліку платних послуг та затвердження нових тарифів із суттєвим збільшенням надходжень від господарської діяльності.