Підручники

 

Співробітниками стоматологічного факультету за останні роки видано понад 400 підручників, навчальних посібників, методичних посібників різними мовами.

Неповний перелік основних підручників і навчальних посібників, виданих співробітниками факультету:

 

Основні етапи становлення, розвитку факультету та його сьогодення відображені у виданій до 100-річчя факультету книзі авторського колективу в складі Біденко Н.В., Борисенка А.В., Канюри О.А., Клітинського Ю.В., Куца П.В., Мазур І.П., Маланчука В.О., Неспрядька В.П., Печковського К.Є., Савичука О.В., Скрипник І.Л., Філоненка В.В., Фліса П.С., Хоменко Л.О., Шаповалової Г.І., Яковенко Л.М. «Шлях довжиною у сто років (1920-2020) ): Стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця».

 

Шлях довжиною у сто років (1920-2020): Стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Уклад. Н.В. Біденко, Ю.В. Клітинський. – Дніпро: Середняк Т.К., 2020. – 332 с.

 

 

18-19 березня 2021 року проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої сторіччю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

«Актуальна питання сучасної стоматології»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 18-19 березня 2021 р., м. Київ / Уклад. О.А. Канюра, Н.В. Біденко, В.В. Філоненко – Київ: «Книга плюс», 2021. – 412 с.

 

Шляхи історії кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Яременко О.Б., Біденко Н.В., Тарченко І.П., Добрянський Д.В. – Київ: Книга-плюс, 2021. – 219 с.

 

 

Стоматологія

Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю “Стоматологія”: навчальний посібник / Н. В. Біденко [та ін.]; МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Стоматологічний факультет. – К.: Книга-плюс, 2018. – 456 с.

 

Маланчук В.О., Борисенко А.В., Харьков Л.В., Хоменко Л.О., Рибалов О.В., Неспрядько В.П., Фліс П.С., Яковенко Л.М., Остапко О.І., Скікевич М.Г. Основи стоматології. –  Київ: Медицина, 2009. – 592 с.

 

Bases of dentistry: text book for students of higher med. education establishments with III-VIth level of accreditation / V.O. Malanchuk [et all.] – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 616 p.

 

Терапевтична стоматологія

 

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка – К.: ВСВ Медицина, 2017. – 664 с.

 

Operative Dentistry: in 2 volumes. – Volume 1: Endodontics = Оперативна стоматологія: в 2 томах. – Том 1: Ендодонтія: підручник / за ред. А.В. Борисенка – Київ: Медицина, 2016. – 384 с.

 

Борисенко А.В., Неспрядько В.П., Борисенко Д.А. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы Учебное пособие. – Киев: ВСИ Медицина, 2015. – 320с.

 

Несин А.Ф. Дифференциальная диагностика эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта. – Київ: Книга-плюс, 2019. – 262 с.

 

Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П., Борисенко А.В. та ін.. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008-2018 роки: довідник – Кропивницький: Поліум, 2019. – 176 с.

 

Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Oral sepsis: a textbook/ A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Astro, 2015. – 314 p.

 

Oral mucosa diseases. / A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Print house, 2015. – 328 p.

 

Борисенко А.В. Заболевания пародонта. – К.: ВСИ Медицина, 2013. – 456 с.

 

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. Терапевтическая стоматология. – Т. 4. Заболевания СОПР. – Киев: ВСВ Медицина,2013. – 632 с.

 

Борисенко А.В., Заболотний Т.Д., Пупін Т.І. Запальні захворювання пародонта. – Львів: ГалДент, 2013. –206с.

 

Коваль Н.И., Несин А.Ф., Коваль Е.А. Заболевания губ. – Киев: ВСИ Медицина, 2013. – 344 с.

 

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф., Дикова И.Г. Терапевтическая стоматология. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис. Т.2. – Киев: ВСИ Медицина, 2013. – 576 с.

 

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Дікова І.Г. Терапевтична стоматологія. Пропедевтика терапевтичної стоматології. Т.1. – 3-є вид. – Київ: Медицина, 2017. – 360 с.

 

Borysenko A.V. et al. Periodontal and Oral Mucosa Diseases. – Kyiv, AUS Medicine Publishing, 2018. – 624 p.

 

Дитяча терапевтична стоматологія

 

 

«Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів» (Л.О.Хоменко, О.І.Остапко, Н.В. Біденко та ін. ; за ред. проф. Л.О. Хоменко. –  2-е вид., виправл. та доповн. – Київ : Книга-плюс, 2021. –312 с.

 

Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Смоляр Н.И., Чайковский Ю.Б., Савичук А.В., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Шматко В.И., Голубева И.Н., Кононович Е.Ф. и др.. Терапевтическая стоматология детского возраста. – Київ: Книга плюс, 2013. – 864 с.

 

L.A. Khomenko, A.V. Savychuk, Ye.I. Ostapko, V.I. Shmatko, N.V. Bidenko, I.N. Golubeva , S.F. Lubarets. Pediatric therapeutic dentistry. – Kiev: Book-plus, 2012. – 240 p.

 

Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 1. – Київ: Книга плюс, 2014. – 432.

 

Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 2. – Київ: Книга плюс, 2015. – 328 с.

 

Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В. Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологи детского возраста. – Киев: Книга плюс, 2014 – 352 с.

 

 

Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Трачук Ю.М., Шаповалова Г.І. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології. – Київ: Книга плюс, 2011. – 320 с.

 

 

Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Голубева И.Н., Любарец С.Ф., Плиска Е.Н., Трачук Ю.М., Шаполвалова А.И. Пропедевтика детской терапевтической стоматологи. – Киев: Книга плюс, 2015. – 320 с.

 

 

Стоматологія : підручник : У 2 кн. – Кн. 1. / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.: Медицина, 2013. – 872 с. (розділ дитяча стоматологія – проф. Л.О. Хоменко).

 

Ортодонтія та пропедевтика ортопедичної стоматології

 

Фліс П.С. Ортодонтія. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 312 с.

 

Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В., Скрипник І.Л., Тріль С.І., Леоненко Г.П. Ортодонтия. – Київ: Медицина, 2008. – 360 с.

 

Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В., Скрипник І.Л., Тріль С.І., Леоненко Г.П. Orthodontics – Київ: Медицина, 2008. – 336 с.

 

 

Канюра О. А. Діагностика, ортопедичне лікування та профілактика м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів : монографія/ О. А. Канюра, Т. М. Костюк. – Київ: Книга-плюс, 2022.–199 с.

 

 

Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки: навчальний посібник / Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єфименко В.П., Кисельова Н.В., Єгоров Р.І., Ковтун Т.О., Шафета О.Б., Філоненко В.В., Мельник А.О., Ододюк В.В., Яковенко А.О.; за загальною редакцією проф. Л.М. Яковенко. – Київ: Книга-плюс, 2022. – 164 с.

 

 

Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. Дитяче зубне протезування. – Київ: Медицина, 2011. – 200 с.

 

Фліс П.С.,Тріль С.І., Вознюк В.П., Леоненко Г.П. Детское зубное протезирование. – Київ: Медицина, 2011. – 192 с.

 

Фліс П.С.,Тріль С.І., Вознюк В.П., Леоненко Г.П. Pediatric Dental Prosthetics – Київ: Медицина, 2012. – 176 с.

 

John C.Bennett, Richard P.McLaughlin. Основи механіки ортодонтичного лікування. Науковий редактор українського видання Скрипник І.Л. – 2016. – р. 270.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В., Дорошенко Н.М. Під ред. Фліса П.С. / «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations». – Київ: Медицина, 2015 р. – 176 с.

 

Фліс П.С., Банних Т.М., Бабік А.М., Костенко С.Б. «Моделювання анатомічної форми зубів».-К.: ВСВ «Медицина»,2019р. – 352 с.

 

Фліс П.С., Власенко А.З., Чупіна А.О. Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці. – Київ: Медицина, 2013 – 256 c.

 

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій. – Київ: Медицина, 2010 – 248 с.

 

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів. – Київ: Медицина, 2010 – 296 с.

 

Стрелковський К.М., Власенко А.З., Філіпчик Й.С. Зуботехнічне матеріалознавство / за ред. проф. Фліса П.С. – Київ: Здоров’я, 2004 – 328 с.

 

Канюра О.А. и др.. Збірник загальних нормативно-правових положень з ортопедичної стоматології і зубопротезного виробництва. – Посібник. 2016 р. – 972 с.

 

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія

 

 

Матеріали науково-практичної конференції «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» – Збірник наукових робіт – За загальною редакцією проф. В.О. Маланчука – 2022.

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; у 2 т. – Х50  Т.1 / В.О. Маланчук, О.С. Воловар, І.Ю. Гарлускайте та ін. – К.: ЛОГОС, 2011. – 672 с.

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; у 2 т. – Х50  Т.2 / В.О. Маланчук, І.П. Логвіненко, Т.О. Маланчук та ін. – К.: ЛОГОС, 2011. – 606 с.

 

Л.С. Резниченко, А.В. Рыбачук, С.Н. Дыбкова, Т.Г. Грузина, В.А. Маланчук, З.Р. Ульберг.  Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства (раздел «Наночастицы серебра и их комбинация с наночастицами золота как эффективные антимикробные препараты для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». – 2016 – 312 с.

 

Маланчук В.А., Маммедов Э.А. Концепция немедленной (иммедиантной) имплантации и ее клиническое применение. Учебное пособие. – Баку, 2006. – 137 с.

 

Маланчук В.А., Маммадов Э.А. Непосредственная дентальная имплантация. Научно-учебное издание для студентов и врачей – К.: Медицина, 2008 – 155 с.: рис., табл., цв. ил. – Бібліогр.: с. 140-154.

 

Маланчук В.А., Копчак А.В. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи: руководство. – К.: Издательский дом «Аскания», 2008. – 274 с.

 

Oral and maxillofacial surgery: textbook for the students of stomatological faculties of higher medical education establishments of the IV level of accreditation. Pt. 1/ ed. V.O. Malanchuk, J.A. Kulbashna, A.V. Kopchak, R.O. Mamonov; Ministry of PublicHealth of Ukraine, National O.O. Bogomolets Medical University, Department of Oraland Maxillofacial Surgery. – Vinnytsia: Nova Knyha рubl., 2011. – 423 p.: il. – на англ. мові.

 

V.O. Malanchuk et al. Oral and maxillofacial surgery. Pt. 2: textbook/ National O.O. Bogomolets Medical University, Department of Oraland Maxillofacial Surgery. – Vinnytsia: Nova knyha publ., 2011 – 288 p.: – на англ. мові.

 

Маланчук, В.А. Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической зависимости: учеб. пособие/ Маланчук В.А., Бродецкий И.С.; НАМН України, Нац. мед. ун-т имени А.А. Богомольца МЗ Украины, Укр. ассоц. черепно-челюстно-лицевых хирургов, – К.: 2013. – 268 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-237.

 

Маланчук В.О. Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії: навч. посіб./ Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В.; НАМН України, Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця, Нац. техн. ун-т України “КПІ”. – К.: Асканія, 2013.

 

Маланчук В.О., Чепурний Ю.В. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовивідних шляхів/ Маланчук В.О., Чепурний Ю.В; МОЗ України, НАМН України, Нац. мед. університет імені О.О. Богомольця – Біла Церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2014.

 

Oral surgery self-training album for III, IV years study of dental faculty students (parts I and II) / Malanchuk V.A., Kulbashna Ya.A., Astapenko O.A.–Kyiv, 2013.

 

Історії хвороби з хірургічної стоматології / В.О. Маланчук, О.С. Воловар, О.Л. Ціленко, Д.В. Топчій, навчальний посібник. – Київ, 2015. –150 с.

 

Тестові завдання з хірургічної стоматології «КРОК-2» / Маланчук В.О., Воловар О.С., Ціленко О.Л., Топчій Д.В., Чепурний Ю.В., навчальний посібник. – Київ, Біла Церква, 2014. –246 с.

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку

 

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: нац. підр. / Л.М. Яковенко, В.Г. Черкасов, І.Л. Чехова та ін.; за редакцією проф. Л.М. Яковенко. – Київ: ВСВ «Медицина», 2022. – 496 с.

 

 

Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки: навчальний посібник / Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єфименко В.П., Кисельова Н.В., Єгоров Р.І., Ковтун Т.О., Шафета О.Б., Філоненко В.В., Мельник А.О., Ододюк В.В., Яковенко А.О.; за загальною редакцією проф. Л.М. Яковенко. – Київ: Книга-плюс, 2022. – 164 с.

 

 

 

Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни “Дитяча хірургічна стоматологія” до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології: навчальний посібник / Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, Р.І. Єгоров ; за ред. Л.М. Яковенко. – К.: “Книга-плюс”, 2017. – 40 с. – ISBN 978-966-460-079-5

 

Л.M. Яковенко, В.П. Єфименко, I.JI. Чехова, Н.В. Кисельова, Р.І. Єгоров, І.М. Сульженко, P.M. Передрій, Г.М. Коротченко, С.І. Ратушна Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 4 курса учебной дисциплины «Детская хирургическая стоматология», посібник, 2016, с.86.

 

Л.M. Яковенко, Н.В. Кисельова A workbook for students of the 4th course of the discipline “Pediatric oral surgery”, посібник, с.86.

 

Л.M. Яковенко, В.П. Єфименко, I.JI. Чехова, Н.В. Кисельова, Р.І. Єгоров, І.М. Сульженко, P.M. Передрій, Г.М. Коротченко, С.І. Ратушна Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія», посібник, 2016, с.86.

 

Яковенко Л.М., Єфименко В.П., Чехова І.Л., Кисельова Н.В., Єгоров Р.І., Сульженко І.М., Передрій Р.М., Ковтун Т.О. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу з навчальної дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» Модуль 2, посібник, 2017, с.78.

 

Яковенко Л.М., Єфименко В.П., Чехова І.Л., Кисельова Н.В., Єгоров Р.І., Сульженко І.М., Передрій Р.М., Ковтун Т.О. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 5 курса учебной дисциплины «Детская хирургическая стоматология» Модуль 2, посібник, 2017, с.80.

 

Яковенко Л.М., Кисельова Н.В. A workbook for students of the 5th course of the discipline “Pediatric oral surgery” Module 2, Посібник, 2017, с.80.

 

Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єгоров Р.І. Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія», посібник, 2017, с.40.

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підручник / Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, І.Л.Чехова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ: Медицина, 2015. – 496 с. Надруковано згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України №505 від 22.06.2010р. як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку = Pediatric oral and Maxillofacial Surgery: підручник / Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.В.Кисельова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ: Медицина, 2015. – 104 c. + 24 с. кольор. вкл.

 

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л.  Атлас  хирургических стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области у детей. – К.: Книга плюс, 2012. – 504 с.

 

Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, В.П. Єфименко та ін. Знеболення та видалення зубів у дітей, запальні та травматичні захворювання тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. – К.: Книга плюс, 2016. – 86 с.

 

Яковенко Л.М. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок-3» «Стоматологія» // Центр тестування при МОЗ України. – 2016. – 32 с.

 

Ортопедична стоматологія

 

Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. – Київ: Книга плюс, 2003 – 552 с.

 

Рожко М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В., Михайленко Т.М., Опанасюк Ю.В., Мельничук Т.М., Парасюк Г.З., Дусько Ю.С., Гульчук С.В. Зубопротезная техника. За редакцією проф. М.М.Рожка, проф. В.П. Неспрядька. – підручник, 2016. – 604 с.

 

Неспрядько В.П., Куц П.В. Дентальная имплантология. Основы теории и практики. Издание 2. – Харьков: ВПП Контраст, 2009. – 290 с.

 

Неспрядько В.П. Дентальная имплантология .  Основы теории и практики: Учебное пособие / Валерий Неспрядько, Павел Куц. –  Издание второе. – Киев: Саммит книга, 2016. – 348с.

 

Рожко М.М., Неспрядько В.П. Зубопротезна техніка. – Київ: Книга плюс, 2006. – 544 с.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Шинчуковський І.А., Неспрядько В.П., Мунтян Л.М., Громов О.В., Кльомін В.А., Ожоган З.Р., Жадько С.І., Макєєв В.Ф., Чулак Л.Д., Дворник В.М., Король М.Д., Голік В.П., Калініченко Ю.А. Пропедевтика ортопедичної стоматології. – Київ: Медицина, 2011 – 328 с.

 

Флис П.С., Леоненко Г.П.,Канюра А.А., Голик В.П., Фастовец Е.А., Дворник В.Н., Жадько С.И., Калиниченко Ю.А., Клемин Д.М., Король Д.М., Макеев В.Ф., Мунтян Л.М., Неспрядько В.П., Ожоган З.Р., Чулак Л.Д. Під ред. Фліса П.С. Пропедевтика ортопедической стоматологи. – Київ: Медицина, 2014. – 344 с.

 

Чуйко А.Н., Шинчуковський И.А. Биомеханика в стоматологии: Монография. – Харьков: Изд-во «Форт», 2010. – 468 с.

 

Борисенко А.В., Неспрядько В.П., Борисенко Д.А. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы Учебное пособие. – Киев: ВСИ «Медицина», 2015. – 320с.

 

Неспрядько В.П., Жегулович 3.Е., Ботвинко В.В., Лисюк С.В., Парій В.В., Неспрядько Т.С., Етніс Л.О. Ортопедична стоматологія. Підручник. За редакцією проф. В.П. Неспрядька, доц. 3.Е. Жегулович. – Житомир: Полісся, 2015. – 260с.,іл. англ. мовою.

 

В.П. Неспрядько, 3.Е. Жегулович, В.В. Ботвинко, С.В. Лисюк, В.В. Парій, Т.С. Неспрядько, Л.О. Етніс. Prosthetic Dentistry. Part I. Fixed Prosthodontics – Житомир: «Полісся», 2015. – 260 с., іл. Англ. мовою

 

M.M.Rozhko, V.P.Nespryadko, I.V.Palyichuk, T.M.Mikhailenko, M.V.Melnichuk, H.S.Parasiyk, U.S.Dusko, S.V.Hulchuk Dental-Prosthetic technique. Under the Editorship of professor M.M.Rozhko, professor V.P.Nespryadko. – підручник, 2016. – 560 с.