Кафедра радіології та радіаційної медицини

Студентський науковий гурток

Відповідальний к.м.н., доцент Миронова Олена Валеріївна, роб. 4561011, моб. 0506418181

mironovarad@gmail.com

Староста СНГ – Аліна , студентка 5 курсу факультету підготовки для збройних сил України, моб. 0993538053,

jokeron342@gmail.comwww.facebook.com/groups/1849487491978260/

 

Студентський науковий гурток кафедри було засновано в середині 20-х років минулого століття. Він послужив базою професійного зростання для багатьох висококваліфікованих лікарів та видатних вчених, зокрема академіка НАН та НАМН України, РАМН Д.Ф. Чеботарьова, член-кореспондентів НАМН України О.В. Епштейна та І.М. Дикан, д.м.н. професорів В.І. Мілько, Д.С. Мечева, А.П. Лазаря, Р.П. Матюшка, В.М. Славнова, Д.Д. Іванова, д.м.н. О.В. Кириченко, Ю.Л. Ставицького, Н.О. Тишко. Науковими керівниками гуртка у свій час були О.Я. Богаєвський, М.Ф. Заркевич, В.І. Мілько, М.М. Кондрацький, Н.Л. Морозова і протягом останніх 6 років – доцент Г.О. Романенко.

Метою гуртка є виявлення обдарованих студентів, залучення їх до клінічної та дослідницької роботи, яка виконується на кафедрі, а також підготовка науково-педагогічного резерву.

Останнім часом, у зв’язку з впровадженням в радіологію сучасних технологій, серед студентів підвищується інтерес до променевої діагностики та променевої терапії і відповідно збільшується кількість членів наукового гуртка кафедри. Зараз у гуртку займаються як студенти, які твердо вирішили пов’язати свою професійну діяльність з радіологією, так і студенти, що перебувають у пошуку свого місця в багатогранному світі медицини. Кафедра надає можливість гуртківцям брати участь у променевих дослідженнях хворих на клінічних базах, удосконалювати свої знання та практичні навички, а також займатися підготовкою наукових робіт під керівництвом досвідчених викладачів.

Кожне засідання гуртка побудовано таким чином, що всі учасники мають можливість глибоко вивчити тему заняття. З цією метою передбачені вступні міні-лекції наукового керівника гуртка або викладача кафедри, присвячені актуальним питанням тематики засідання. Одним із найбільш перспективних напрямків діяльності студентського наукового гуртка кафедри є практична складова кожного заняття. Студенти вивчають найбільш показові, або навпаки, складні з клінічної точки зору діагностичні зображення, що дозволяє розширити і поглибити їх знання як майбутніх фахівців. Також гурток надає можливості для реалізації творчих здібностей кожного студента. Гуртківці готують реферативні огляди вітчизняних і іноземних джерел із актуальних питань променевої діагностики та терапії, які представляють у вигляді доповідей із мультимедійним супроводом. Невід’ємною частиною заняття є обговорення цікавих клініко-діагностичних випадків і спостережень, де викладачі діляться з вихованцями безцінним досвідом.

Гуртківці беруть активну участь у конференціях, наукових з’їздах і конгресах із променевої діагностики та променевої терапії. Результати їхніх наукових досліджень щорічно представляються на студентських конференціях НМУ ім. О.О. Богомольця, міжнародних міжвузівських конгресах та Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та були відзначені призовими місцями та дипломами. Найбільш активні студенти є членами СНТ імені О.А. Киселя та мають публікації у фахових виданнях ВАК України.

Основні напрямки наукової роботи: актуальні питання сучасної променевої діагностики: УЗД, КТ, МРТ, променевої терапії (застосування лінійних прискорювачів, поглиблене вивчення методик зовнішнього та внутрішнього опромінення).

 

Клінічні бази кафедри, на яких функціонує гурток:

Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини;

КНП «Міська клінічна лікарня №18», відділення радіонуклідної   діагностики   (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34).

 

Календарно-тематичний план засідань СНГ кафедри Радіології та радіаційної медицини на 2022-2023рр.

www.facebook.com/groups/1849487491978260/
Дата Тема
20.09.2022 Організаційне засідання. Правила підготовки доповіді. Правила підготовки презентації. Вступ в променеву діагностику і терапію.
13.10.2022 *Сумісне засідання з гуртком кафедри загальної хірургії №1. Онлайн засідання «Методи дослідження печінки та жовчних шляхів.»
27.10.2022 Правила підготовки презентації доповіді.
08.11.2022 Сучасні методи діагностики. Інновації в медицині. Статистичні дані використання діагностичних методів в Україні та світі.
22.11.2022 Основні методи і принципи променевої діагностики онкологічної патології. Остеосцинтиграфія.
*Практичне заняття в відділенні променевої діагностики КМКЛ № 18
06.12.2022 Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті.
20.12.2022 Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень.
09.02.2023 Променева діагностика ургентних станів. Військово-польова діагностика.
23.02.2023 Променева діагностика окремих органів і систем (жіноча система).
02.03.2023 Променева діагностика окремих органів і систем (дослідження при вагітності).  Статистичні дані щодо народжуваності населення в Україні та світі з вадами окремих органів.
16.03.2023 Променева діагностика окремих органів і систем (дослідження чоловічої системи).
30.03.2023 Радіонуклідні методи діагностики. Променеві методи дослідження вроджених вад нирок. Реносцинтиграфія.
*Практичне заняття в відділенні променевої діагностики КМКЛ № 18
11.04.2023 Онкологічні патології органів черевної порожнини. Променева діагностика. Статистичні дані онкологічних захворювань ОЧП в Україні та світі.
27.04.2023 Променева терапія. Фізико-технічні особливості. Умови проведення.
*Виїзне засідання в Київський міський клінічний онкологічний центр.
16.05.2023 Променеве діагностичне супроводження при хірургічних втручаннях. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.
30.05.2023 Заключне засідання гуртка. Творчі роботи від гуртківців.

 

ШАНОВНІ ГУРТКІВЦІ!

  1. При повітряних тревогах суворо дотримуватись правил безпеки. Гуртківці разом із викладачем переходять у сховище в морфологічному корпусі і лишаються там до завершення тривоги.
  2. При погіршенні епідеміологічної ситуації кількість учасників засідання обмежується групою не більше 15 осіб. Обов’язково використовувати медичні маски. Кількість виступів не більше 3-х, далі час буде використаний на  дискусії, задачі та творчі завдання.
  3. При переході на дистанційну форму навчання режими засідань буде перенесений у  віртуальний простір.
  4. Можливі внесення змін у розкладі засідань, які пов’язанні із спільними засіданнями з іншими гуртками СНТ і оголошеними конференціями.
  5. При великих обсягах наданих матеріалів будуть призначені додаткові засідання.
  6. Творчі пропозиції в організації засідань гуртка, організація зустрічей на базах лікувальних закладів – будуть прийняті з повагою.
  7. Основне місце проведень засідань: Морфологічний корпус, 2 поверх кафедра радіології, 106 кабінет.
  8. Повідомлення про засідання у групі на Facebook та Telegram

 

Теми досліджень, запланованих на кафедрі із студентами-співвиконавцями у 2022/2023 н.р.

 

Назва теми Науковий керівник Студенти-співвиконавці (ПІБ, курс, група, факультет)
1 Значення остеосцитниграфії при виявленні метастатичного ураження кісток скелета під час встановлення діагнозу  карцинома нирки і як спостереження на після лікувальному етапі Доц. Романенко Г.О. Лазар Єгор Дмитрович
5 курс І медичний 8 група
2. Рентгенівська комп’ютерна томографія в діагностиці патологій грудної порожнини Доц. Миронова О.В. Скрябіна Анна Олександрівна
5 курс І медичний
1 група
3. Медичні ускладнення від застосування контрастних речовин в рентгенології Доц. Морозова Н.Л. Колотова Людмила
6 курс
ІІІ медичний 3 група

 

Результати роботи заплановано представити на Annual Young Medical Scientist  Conference   і Національному конгресуі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», Київ, 2023р.

Студенти-гуртківці беруть участь у науковій темі кафедри УДК 616.71-033.2-073.7:57.088.6:616.61-006.6 «Значення остеосцитниграфії при виявленні метастатичного ураження кісток скелета при встановленні діагнозу  карцинома нирки  і як спостереження на після лікувальному етапі».

 

Наші досягнення ЗА 2022 РІК:

 

На базі кафедри в морфологічному корпусі проводяться теоретичні засідання з вирішенням клінічних ситуаційних завдань.

Проводяться і практичні засідання гуртка. Знайомство з відділеннями. КНП «КМКЛ №18», відділення радіонуклідної діагностики;

 

 

Олександрівська клінічна лікарня, рентгенологічне відділення.

 

Центр ядерної медицини. Позітронно-емісійна томографія. Завідувачка відділення Олійніченко Олена Геннадіївна.

 

 

Шановні студенти! Гурток створений виключно для вашого наукового розвитку, на засіданнях панує дух колегіальності та дружніх взаємин. Ми чекаємо на Вас!