Кафедра радіології та радіаційної медицини

Співробітники

 

ТКАЧЕНКО Михайло Миколайович – завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук професор.

Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки. Автор та співавтор 525 наукових публікацій, в тому числі 47 у виданнях, віднесених до науковометричної бази Scopus, 7 патентів на корисну модель, 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Рецензент 14 наукових і навчальних видань. Індекс Гірша в науковометричній базі Scopus – 4;   науковометричній базі GoogleScholar — 13; іh-індекс – 14.

Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «радіонуклідна діагностика».  Виконує консультативну роботу у відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ №18 на головній базі кафедри.

Член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, член Ради конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця, член і заступник голови Вченої ради медичного факультету №1 НМУ, член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.551.01 у ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, член експертної проблемної комісії “Радіаційна медицина” МОЗ та НАМН України, член центральної атестаційної комісії з радіології МОЗ України, член науково-координаційної Ради НМУ імені О.О. Богомольця, член апробаційної ради “Спеціальні питання клінічної медицини” у НМУ імені О.О. Богомольця.

Член редакційної ради “Фізіологічного журналу” НАН України, член редакційних колегій “Українського радіологічного журналу” НАМН і МОЗ України, журналу “Променева діагностика, променева терапія”, “Радіологічного вісника”, “Українського науково-медичного молодіжного журналу” МОЗ України та НМУ імені О.О. Богомольця. Віце-президент Асоціації клінічної та академічної радіології України, член президії Українського товариства фахівців із ядерної медицини. Член Європейського товариства радіології (ESR), Європейського товариства медичної онкології (ESMO).

Член мультидисциплінарних робочих груп МОЗ України з опрацювання уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (з 2011 р.), член робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальністю “Технології медичної діагностики та лікування” галузі знань “Охорона здоров’я” (з 2015 р.).

Учасник розробки уніфікованих клінічних протоколів первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та адаптованих клінічних настанов, заснованих на доказах: Хронічне обструктивне захворювання легені, 2013; Неходжкінські лімфоми та лімфома Ходжкіна, 2013; Бронхіальна астма, 2013; Рак передміхурової залози, 2014; Дисплазія шийки матки. Рак шийки матки, 2014; Рак легені, 2014; Хронічний лімфоїдний лейкоз, 2014, 2016; Рак молочної залози, 2015; Множинна мієлома, 2015; Хронічний мієлоїдний лейкоз, 2015; Рак нирки, 2016.

Науковий керівник науково-дослідних робіт на кафедрі у 2011-2019 рр.:   “Радіоімунологічні методи в діагностиці та прогнозуванні гемобластозів”, “Ультраструктура серцево-судинної системи за умов дії низьких доз радіації”, “Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на гломерулонефрит”, “Вплив низьких доз радіації на ультраструктуру ємнісних судин”, “Застосування HDR брахітерапії при лікуванні немеланомного раку шкіри”, “Методика навчання основ променевої діагностики та променевої терапії майбутніх лікарів із використання технологій інформаційного суспільства (ТІС)”, “Діагностична роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз”.

За редакцією професора М.М. Ткаченка видано базові підручники “Радіологія (променева діагностика та променева терапія)” [2011], “Радиология (лучевая диагностика, лучевая терапия)” [2013], “Радіологія (променева діагностика та променева терапія)” для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України [2016], навчальні посібники “Радіологія (променева діагностика та променева терапія): тестові завдання” в трьох частинах  для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації [2015], “Практикум із радіології’ у двох частинах [2019]. Співавтор 6 навчально-методичних посібників із радіології і радіаційної медицини для англомовних студентів, програм із радіаційної медицини і радіології (променева діагностика та променева терапія) для студентів ВМУЗ.

Ткаченко Михайло Миколайович – лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1996, 2003), Заслужений діяч науки і техніки України (2009). У 2013 р. кафедра радіології та радіаційної медицини нагороджена Європейською науково-промисловою палатою Diploma di Merito (дипломом якості, визнання), а професор М.М. Ткаченко отримав золоту Європейську медаль
Б. Паскаля “за фундаментальний внесок в радіологію”.

 

ТАНАСІЧУК-ГАЖИЄВА Наталія Володимирівна – доктор медичних наук професор. Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту імені Горького у 1980 році. З 1984 по1987 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі медичної радіології і рентгенології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. В 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук із теми: “Значення динамічної сцинтиграфії в оцінці функції нирок і печінки при гломерулонефриті у дітей”. У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора  медичних наук на тему “Інтегральна характеристика стану печінки, підшлункової залози, шлунку при гломерулонефриті у дітей (клініко-ехорадіонуклідні дослідження)”.

У 2003 р. присвоєно вчене звання професора.  Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «рентгенологія». Працює на клінічній базі кафедри – у рентгенологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Кількість підготовлених: здобувачів післядипломної освіти – 5.

Наукові інтереси присвячені різним питанням діагностичної радіології – комп’ютерної  та магнітно-резонансної томографії радіонуклідної діагностики, УЗД  у кардіології, гепатології, нефрології, педіатрії та ін.

Упровадження в клінічну практику – 18 актів впровадження у роботу медичних закладів різного профілю.

Автор 230 наукових праць, 5 патентів України на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором 12 навчальних посібників, 203 наукових праць.  Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar — ; іh-індекс – 1.

Член спілки радіологів України, Європейської асоціації радіологів.

 

МИРОНОВА Олена Валеріївна – кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила Луганський медичний інститут у 1987 році за спеціальністю лікувальна справа. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Бета-2 микроглобулин как радиологический критерий оценки активности лейкозного процесса, эффективности лечения и прогнозирования». Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «радіонуклідна діагностика». Виконує діагностично-консультативну роботу в відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ №18 на головній базі кафедри.

Наукові інтереси: in vitro діагностика в онкології та онкогематології.

Загальна кількість публікацій – 138, із них 3 підручника, 6 навчальних посібників та тестових завдань, 4 патенти, 1 раціоналізаторська пропозиція.  Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar —2; іh-індекс – 2.

Керівник студентського наукового гуртка

Член Асоціації радіологів України (АРУ), Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО).

 

МОРОЗОВА Наталія Львівна – кандидат медичних наук, доцент. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1983 році. Закінчила клінічну ординатуру  при Київському медичному інституті за спеціальністю «Рентгенрадіологія» у 1989 році. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Рентгенорадіонуклідна діагностика функціонального стану органів травлення при неспецифічних колітах». Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «рентгенологія».

Основні напрямки науково-практичної роботи – променева діагностика захворювань органів травлення, дихальної системи, променева діагностика в педіатрії, організація служби променевої діагностики в Україні, організаційно-методичне забезпечення додипломного викладання променевої діагностики і променевої терапії, організація післядипломної освіти з радіології. Працює на клінічній базі кафедри – в рентгенологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, де здійснюється впровадження наукових розробок кафедри в практику охорони здоров’я.

Має 110 друкованих робіт, 1 винахід, 2 раціоналізаторських  пропозицій, співавтор 4 підручників, 11 навчальних посібників, методичних рекомендацій. Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar — 2; іh-індекс – 2.

Член робочих груп МОЗ України,  член Конференції трудового колективу НМУ ім. О.О. Богомольця, на кафедрі відповідає за підготовку лікарів – інтернів.

Член Асоціації радіологів України (АРУ).

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

ПОПЕРЕКА Галина Михайлівна – кандидат  медичних наук, доцент.

Закінчила Київський медичний інститут (КМІ) із відзнакою у 1986 році. У 1990 році закінчила навчання в клінічній ординатурі кафедри внутрішніх хвороб №1 КМІ та захистила кандидатську дисертацію «Влияние различных видов лечения на содержание Helicobacter pylori у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки». Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «терапія». Працювала лікарем відділу терапії Інституту клінічної радіології НЦРМ АМН СРСР. Із  2001 р. працює на посаді доцента кафедри радіології та радіаційної медицини. Лікувально-консультативну роботу виконує у відділенні радіо-індукованої та загальної професійної патології відділу терапії клініки Інституту клінічної радіології ННЦРМ НАМН України,

Основні напрямки науково-практичної роботи – радіаційна медицина, терапія, радіологія.

Автор 90 друкованих праць, програм, методичних розробок, винаходів із радіаційної медицини. Індекс Гірша в науковометричній базі Scopus – ,   GoogleScholar — 5, іh-індекс – 5.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на курсі «радіаційна медицина». Секретар методичних нарад.

 

Член Асоціації клінічної та академічної радіології і Української асоціації радіаційної медицини та радіаційного захисту.

Має грамоту та подяку МОЗ України та подяку Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

РОМАНЕНКО Ганна Олександрівна – кандидат  медичних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1997-1998 рр. проходила інтернатуру за фахом радіологія на кафедрі радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика у Київський міський онкологічній лікарні. Протягом 1998-2001 р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика.

Захистила кандидатську дисертацію «Комплексна радіонуклідна оцінка морфофункціонального стану нирок та сечовидільних шляхів при міхурово-сечовидільному рефлюксі у дітей» у 2012 р.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри. В 2016 році отримала наукове звання доцента. Фахівець з променевої діагностики та променевої терапії, має вищу категорію з радіонуклідної діагностики, другу з променевої терапії. Виконує діагностично-консультативну роботу в відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ № 18 на головній базі кафедри.

Спеціалізується на радіонуклідній діагностиці.

Має 64 наукові публікації та 1 патент. Брала участь у розробці навчальних дисків із променевої діагностики та терапії згідно навчальної програми за кредитно-модульною системою. Співавтор підручника «Радіологія (променева діагностика та променева терапія)» для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів і тестових завдань «Радіологія (променева діагностика та променева терапія», практикуму «Радіологія». Читає лекції з променевої діагностики і променевої терапії.

Подяка Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця,  2021 рік, листопад. Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, березень 2022 року.

Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar — 2; іh-індекс – 2.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на курсі «Радіологія», відповідальна за ЕДЕБО, профорг, член екзаменаційної комісії лікарів – інтернів, голова мандатної комісії профкому університету.

Член громадської організації “Українське товариство фахівців із ядерної медицини” (УТФЯМ) та Асоціації радіологів України (АРУ).

 

 

ГОРОТЬ Ірина Василівна – кандидат  медичних наук, доцент.

У 2006 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2010 році закінчила клінічну ординатуру зі спеціальності «Радіологія» в НМУ імені О.О. Богомольця. У 2013 році пройшла стажування з брахітерапії в Національному інституті раку, в 2014 році – у Sana Clinic (Оффенбах, Німеччина). Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальності «Променева терапія». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації» зі спеціальності 03.00.01 – радіобіологія.

Має 85 друкованих праць, із яких 17 зарубіжних статей. Автор 5 патентів на корисну модель. Співавтор 4 навчально-методичних посібників із променевої діагностики та променевої терапії для студентів 3-го курсу.

Індекс Гірша в науковометричній базі Scopus – 1,   GoogleScholar — 2, іh-індекс – 3 і 10-індекс – 1.

Наукові інтереси: радіологія, променева діагностика, променева терапія, онкологія, брахітерапія.

Відповідальна за три ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи кафедри: «Ультраструктура серцево-судинної системи за умов дії низьких доз радіації» 0111U000664 (2011-2013 рр.), «Вплив низьких доз радіації на ультраструктуру ємнісних судин» 0114U001352 (2014-2016 рр.), «Застосування HDR брахітерапії при лікуванні немеланомного раку шкіри» 0117U000271 (2017-2020 рр.).

Лікувальну роботу виконує на базі відділення променевої терапії НКЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер». Володіє сучасними методиками брахітерапії та дистанційної променевої терапії.

 

 

ЧЕРКАСОВА Любов Анатоліївна – кандидат  медичних наук, доцент.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.  У 2012 році закінчила клінічну ординатуру зі спеціальності «Радіологія» в НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості сонографічних показників матки і яєчників на різних етапах менструального циклу у здорових дівчат різних конституційних типів». Має першу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальності «ультразвукова діагностика». Виконує діагностично-консультативну роботу в відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ № 4.

Основні напрямки науково-практичної роботи:  «Особливості радіаційної діагностики пов’язаних із SARS-CoV-2 уражень легень під час пандемії COVID-19».

Має 22 наукові публікації та 1 патент на корисну модель,  свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Співавтор 4 навчальних посібників.
Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar — 1, іh-індекс – 2.

Відповідальна на кафедрі за наукову і лікувально-діагностичну роботу. Секретар методичних нарад. Із 2022 р. працює в приймальній комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

 

МАЗУР Анастасія Геннадіївна – кандидат медичних наук, асистент.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2009 році.  У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему

«Радіоімунологічний аналіз у прогнозуванні перебігу злоякісних захворювань системи крові». Має  першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «радіонуклідна діагностика». Виконує діагностично-консультативну роботу в відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ №18 на головній базі кафедри.

Наукові інтереси: ін вітро діагностика в онкології та онкогематології.

Загальна кількість публікацій – 37, із них 4 патенти.

Індекс Гірша в науковометричній базі GoogleScholar —, іh-індекс – 2.

Член Асоціації радіологів України (АРУ), Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО).

 

 

МІСТРЮКОВ Вадим Михайлович – асистент.

У 1983 р. закінчив Київський медичний інститут (КМІ) із відзнакою. У 1985 р. закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» у Інституті геронтології АМН СРСР. Із 1985 по 1996 рр. працював завідувачем клінічної радіологічної лабораторії названого інституту. Із 1996 р. працює асистентом кафедри радіології та радіаційної медицини. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальності «радіонуклідна діагностика». Виконує діагностично-консультативну роботу у відділенні радіонуклідної діагностики КМКЛ №18 на головній базі кафедри.

 

Основний напрямок наукової та практичної діяльності – радіонуклідна діагностика, радіаційна медицина.

Має 36 друковані праці та 2 патенти на корисну модель. Співавтор 8 навчально-методичних посібників із променевої діагностики та променевої терапії для студентів 3-го курсу.

Індекс Гірша в  науковометричній базі GoogleScholar —, іh-індекс – 2.

Відповідальний за англомовну форму навчання, веб-сторінку кафедри, цивільну оборону та охорону праці на кафедрі.

Член Асоціації радіологів України (АРУ).