НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Історія кафедри

Кафедру терапії стоматологічного факультету було створено в 1945 році на базі Київського стоматологічного інституту. В 1959 році Київський стоматологічний інститут було реорганізовано в стоматологічний факультет Київського медичного інституту. З 2008 р. кафедру терапії було перейменовано на кафедру внутрішніх хвороб.

Першим очолив кафедру терапії стоматологічного факультету доктор медичних наук, професор Вадим Миколайович Іванов заслужений діяч науки УРСР (з 1947 р.), академік АМН СРСР (з 1953 р.), академік АН УРСР (з 1957 р.). Учень Ф.Г. Яновського. Автор понад 80 наукових робіт, присвячених клініко-фізіологічним дослідженням секреторної і моторної функцій шлунку, проблемам онкології. Лауреат державної премії (1951 р.) за розробку та практичне застосування методу пошарової томофлюорографії легень. Голова Українського республіканського товариства терапевтів,  член Всесоюзного наукового товариства терапевтів, член  Вченої ради МОЗ УРСР. Створив свою терапевтичну школу. Його учнями були: Г.Й.Бурчинський, А.П.Пелещук, Є.Л.Ревуцький, М.Ф.Скопіченко та ін.

 

З 1948 до 1953 року кафедру очолювали: доцент Л.М.Єрусалимський, професор В.А.Ельберг, доцент Н.М.Колотова.

 

Володимир Олександрович Ельберг – доктор медичний наук (з 1928 р.), професор. Тема докторської дисертації «Материалы к вопросу о холестериновом обмене». Основні наукові праці присвячені дослідженню функціонального стану печінки, клініці і діагностиці ревматизму, мітрального стенозу, тромбоемболій, гіпертонічної хвороби та ін.

З 1953 по 1962 рік кафедру очолював доктор медичних наук (з 1960 р.), професор, заслужений діяч науки УРСР Георгій Йосипович Бурчинський. Один з перших в країні він застосував методику ендобронхіального введення антибіотиків та бронхоскопічної санації при деструктивних процесах легеневої тканини. Сфера його наукових інтересів включала дослідження особливостей перебігу виразкової хвороби, в тому числі у польових умовах, вивчення етіології, патогенезу, ультраструктури, порушень нейроендокринної регуляції та нервової трофіки слизової оболонки шлунка, а також питань патогенетичної терапії виразкової хвороби. Є автором понад 100 наукових робіт, у тому числі 4 монографії. За його редакцією видано підручник “Внутренние болезни”, який був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки.

 

 

З 1962 до 1971 року завідувачем кафедри був доктор медичних наук (з 1963 р.), професор Анатолій Петрович Пелещук.  Заслужений діяч науки УРСР (з 1971 р.), лауреат Державної премії УРСР (1980 р.). Є автором понад ніж 270 наукових праць. Під його керівництвом удосконалені традиційні для Київської терапевтичної школи напрями медичної науки (клінічна фізіологія та фармакологія органів травлення, клініка та лікування захворювань травної системи, онкологічних, ревматичних і алергічних захворювань). Вперше була сформована концепція функціональних захворювань органів травлення, активно проводились дослідження щодо особливостей перебігу захворювань органів травлення та нирок у хворих похилого і старечого віку. Створив та очолив відділ терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМН України.

 

 

З  1971 до 2009 р. кафедру очолював Іван Іванович Сахарчук –  доктор медичних наук, професор, член Нью-Йоркської Академії наук, заслужений працівник Вищої школи України.  Впродовж цього періоду колективом кафедри було виконано фундаментальні дослідження з проблем хронічного легеневого серця, хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), серцевої недостатності. Вперше розроблені принципи проведення оптимізуючої  кардіотонічної  терапії серцевими глікозидами хронічного легеневого серця і ранніх стадій серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ХОЗЛ. Під керівництвом професора І.І.Сахарчука захищено 7 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Він є автором понад 300 публікацій,  в тому числі 15 монографій, підручників, довідників, 32 методичних рекомендацій, 30 патентів на винаходи, а також 42 раціоналізаторських пропозицій.

 

З листопада 2009 року до березня 2011 року обов’язки завідувача кафедри виконував доктор медичних наук, професор Петро Федорович Дудка. Під його керівництвом колективом кафедри була успішно завершена науково-дослідна робота «Порівняльна клініко-функціональна оцінка фармако- та гіпокситерапії в забезпеченні мембранопротекторного ефекту у хворих на ХОЗЛ».  Було  продовжено роботу щодо вивчення енергетичного метаболізму та електричної нестабільності міокарда у хворих на гострі та хронічні форми  ІХС, ХОЗЛ,  а також дослідження ефективності метаболічних цитопротекторів у хворих на гострий інфаркт міокарда.

 

 

 

З березня 2011 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Олег Борисович Яременко. Член Президії Правління Асоціації ревматологів України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, головний позаштатний ревматолог МОЗ України, член Європейської ліги з васкулітів (EUVAS), експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова робочої групи з ревматології Центрального формулярного комітету МОЗ України, голова ЦМК з терапевтичних дисциплін та член Науково-координаційної ради університету. Учень О. Й. Грицюка. Під керівництвом професора Яременка О.Б. колективом кафедри успішно завершено виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Дослідити вплив метаболічних порушень на електричну стабільність міокарда у хворих на ХОЗЛ та розробити методи фармакологічної корекції» (2009-2012 рр.), успішно захищено 2 кандидатські дисертації. Триває виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Розробка раціональних підходів до діагностики і лікування ішемічних, запально-деструктивних уражень внутрішніх органів та опорно-рухового апарату» (з 2013 р.) та нової науково-дослідної теми за державним замовленням «Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки» (з 2015 р.). Розпочато викладання двох нових дисциплін «Медицина надзвичайних ситуацій» та «Екстрена і невідкладна медична допомога». За період з 2006 р. по 2016 р. співробітниками кафедри видано 7 підручників, у т.ч. 2 національних (у співавторстві з іншими ВМНЗ України) та 1 електронне видання, 29 навчальних посібників, 12 монографій та практичних керівництв, 2 довідники, 21 методична рекомендація (серед них 12 методичних розробок англійською мовою для практичних занять студентів стоматологічного факультету). Двоє співробітників кафедри стали членами Європейського товариства з васкулітів (EUVAS) та експертами Державного експертного центру МОЗ України.

Колектив кафедри на чолі з професором Яременком О.Б.