НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі – к. мед. н., доцент Д.Л. Федьков

Основні напрямки роботи:

Ревматологія:

 • Оптимізація базисної та симптоматичної терапії імунозалежних запальних захворювань суглобів і остеоартрозу, включаючи раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів,  глюкокортикоїдів;
 • впровадження та удосконалення біологічної терапії системних ревматичних захворювань;
 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії системних некротизивних васкулітів;
 • вивчення ролі маркерів метаболізму кісткової тканини в моніторингу перебігу та оптимізації лікування псорітичного артриту та спондилоартритів;
 • модифікація факторів ризику ураження серцево-судинної системи у хворих із системними захворюваннями сполучної тканини;
 • оптимізація діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки.

 

Кардіологія:

 • дослідження патофізіології ранніх стадій серцевої недостатності, зумовленої хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та хронічною ішемічною хворобою серця (ІХС); удосконалення способів її фармакотерапії;
 • розробка та впровадження основних принципів кардіотонічної терапії легенево-серцевої та хронічної серцевої недостатності;
 • розробка диференційованих підходів до застосування метаболічних цитопротекторів при гострому інфаркті міокарда;
 • розробка методів мембранопротекції при електричній нестабільності міокарда у хворих на ХОЗЛ у сполученні з ІХС.

 

Пульмонологія:

 • розробканових, диференційованих підходів до інгаляційної терапії, імунокорекції та метаболічної терапії при хронічному обструктивному захворюванні легень;
 • дослідження адаптогенного впливу нормобаричної гіпокситерапії на імунну систему мешканців м. Києва і Київської області в умовах дії малих доз радіаційного опромінення.

 

Нефрологія:

 • удосконалення фармакотерапії анемічного та гіпертензивного синдромів у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • дослідження взаємозв’язку гідратаційного статусу пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, з інтенсивністю оксидативного стрессу та адекватністю перитонеального діалізу.

 

Гастроентерологія:

 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії синдрому подразненого кишківника.

 

 

Ініціативна (пошукова) тематика (2017-2020)

«Особливості перебігу та лікування імуноопосередкованих запальних захворювань залежно від ендогенних чинників розвитку».

Лише протягом 2019 року співробітниками кафедри

 • зроблено 93 доповіді, з них 16 усних та 15 постерних на наукових форумах за кордоном. Проведено щорічну Науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні проблеми ревматології», яка включена в реєстр МОЗ України;
 • опубліковано 88 наукових робіт, з них 6 в журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science, 21 – у фахових журналах ДАК МОН України, 19 тез в зарубіжних виданнях. Сумарний індекс Гірша за Scopus – 4, за Google Scholar – 57;
 • на базі кафедри виконуються 6 кандидатських дисертацій, 16 НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів;
 • 5 співробітників входять в редколегії або є рецензентами журналів, з них 4 – журнали, що індексуються в Scopus та/або Web of Science.

 

За попередній звітний період (20112016) за результатами основних напрямків наукових досліджень кафедри

 • захищено 3 кандидатські дисертації;
 • опубліковано понад 410 наукових робіт;
 • видано 6 підручників (у т.ч. 2 національних у співавторстві з іншими ВМНЗ України), 9 навчальних посібників, 12 практичних керівництв та монографій, 2 довідники, 21 методична рекомендація (з них 12 методичних розробок англійською мовою для практичних занять студентів стоматологічного факультету);
 • отримано 16 патентів на корисні моделі;
 • розроблено 18 нововведень, включених в Галузевий реєстр МОЗ України;
 • представлено більше 200 доповідей на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Білорусії, Росії, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді.

 

 

Видавнича діяльність кафедри внутрішньої медицини №3

 

Підручники:

 

1. Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Ільницький Р.І., Бондаренко Ю.М. Пропедевтика внутрішніх хвороб // За ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчук. – К.: Книга плюс, 2007. – 632 с.

Автори-упорядники підручника: Бодарецька О.І., Тарченко І.П.

Ухвалою Президії АН ВО України від 14 листопада 2008 р. присуджена перша премія в номінації «Підручник».

 

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб:[навч. видання] / Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін. – К.: Книга-плюс, 2011. – 636 с.

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 20 13 . – 6 20 с.

4. Внутрішня медицина: Підручник:у 3 т. – Т.2 / А.С. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко, О.Б. Яременко та ін.; за ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с.

 

5. Пропедевтика внутрішньої медицини: національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 208 с.

 

6. Пропедевтика внутрішніх хвороб : підручник [Електронне видання] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Бодарецька О.І., Тарченко І.П., Ільницький Р.І., Бондаренко Ю.М. – 2014. – Режим доступу: raslab.info

7. Внутрішня медицина : національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 328 с.

vid_diyaln_1

 

Навчальні посібники:

 • Сахарчук І.І., Ільницький Р.І., Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Бондаренко Ю.М., Вознюк В.В., Тимченко А.С. Внутрішні хвороби. К.: Книга плюс, 2008. – 408 с.

 

 • Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2011. – 545с . (Перевидано в 2012 р.)

 

 • Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб / за ред. проф. І.І. Сахарчука. – К.: Здоров’я, 2000. – 336 с.,іл..

 

 

 • Сахарчук І.І. Справочник по применению современных лекарственных средств. Киев: Издательство «Архетип», 2008. – 640 с.

 

 

7. Сахарчук І. І. Клінічна пульмонологія / І. І. Сахарчук, Р. І. Ільницький, Ю. М. Бондаренко, П.Ф. Дудка, И. П. Тарченко, О. І. Бодарецька. – К.: Книга-плюс, 2003. – 368 с.

 

8. Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов. Общие правила и техника манипуляций. – Киев, 2009. (Друге перевидання в 2013 р. )

vid_diyaln_2

 • Свінціцький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. – К.: «Книга-плюс», 2006. – 680 с.

 

 

 

 

 

Монографії:

 • Сахарчук И.И., Ильницкий Р.И. Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечения. – К.: Книга плюс, 2006. – 296 с.

 

 • Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение. – К.: Книга плюс, 2007. – 232 с.

 

 • Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов: Руководство для врачей / Н.Б. Губергриц, П.Ф. Дудка, Р.И. Ильницкий, И.П. Катеренчук, В.А. Мойсеенко и др. Под ред. В.Ф. Москаленко, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2008. – 421 с.

 

 • Сахарчук И.И. Воспалительн ы е заболевания бронхов: дифференци альная диагностика и лечение /И.И. Сахарчук, Р.И. Ильницкий, П.Ф. Дудка. – К.: Книга-плюс, 2005. – 224 с.

 • Сахарчук І.І. Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині / І.І. Сахарчук, В.І. Мальцев, Р.І. Ільницький. – К.: Книга-плюс, 2004. – 424 с.

 

6. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. – 482 с. – (Серия «Бібліотека «Здров’я України»)

7. «Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в сучасній історії (2000 – 2010рр.). – К.: Книга-плюс, 2010. – 232с. (Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П.,… Яременко О.Б.)

 

8. Невідкладні стани в хірургії: Посібник сімейного лікаря / Іоффе О.Ю. Крижановський Я.Й. … Тарченко І.П. – Київ, Книга-плюс, 2013. – 192 с.

 

9. Системная красная волчанка. Современные критерии диагноза, мониторинг активности и рекомендации по терапии / Абасов Э.С., Ароян А.А., Бегларян А.А., Яременко О.Б. – К.: МОРИОН, 2013. – 48 с.

 

10. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций)./ Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х./ – А лматы (Казахстан), 2014. – 78 с.

 

 

 

12. Методика локального використання глюкокортикоїдів /Яременко О.Б.,Тер-Вартаньян С.Х.,Федьков Д.Л(відеофільм на CD , рос. м овою 2013-2014)

 

Довідники:

Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 536 с.

vid_diyaln_3

 1. Rx indexR vademecum. Лікарські засоби для застосування в раціональній ревматології : довідкове видання / за редакцією акад. НАМН України д.м.н., проф. Г.В. Дзяка, д.м.н., проф. О.Б.Яременка. – К.:ТОВ «Фармацевт Практик», 2015. – 864 с.

vid_diyaln_4

Методичні рекомендації:

 1. Дудка П.Ф., Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень: Методичні рекомендації. – Київ, 2006. – 32 с.
 2. Сісецький А.П. Особливості фізичної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009.
 3. Сісецький А.П. Особливості психологічної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009.
 4. Сісецький А.П. Психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. Київ, 2009.
 5. Сісецький А.П.Фармакологічні, психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. Київ, 2009.
 6. Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання / Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян. – Київ, 2010. – 28с.
 7. Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» / Дудка П.Ф. – Київ, 2011. – 22с.
 8. Sakharchuk I . I ., Ilnytskiy R . I . Study guide of the lectures course Propedeutics of Internal Medicine . (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2008. – 23 c .
 9. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Propedeuti с s to Internal Medicine. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 3 1 c .
 10. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeuti с s to Internal Medicine. Part 1. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 4 8 c .
 11. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeuti с s to Internal Medicine. Part 2. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 6 1 c .
 12. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c .
 13. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 5 6 c .
 14. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 6 4 c .
 15. Ilnytskyi R.I. Internal Medicine. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 59 c .
 16. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c.
 17. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 3. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 36 c.
 18. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 4 . For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 36 c.
 19. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1 . For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2011. – 64 p.
 20. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2011. – 65 p.
 21. Псоріатичний артрит: клініко-лабораторна діагностика  та фармакотерапія : методичні рекомендації / Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян С.Х., Петелицька Л.Б. –  Київ, 2015. – 32 с.
  vid_diyaln_5

Програми з виробничої практики студентів вищих медичних навчальних закладів:

 1. Виробнича практика. Програма лікарської виробничої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Пєрєдєрій В.Г., Захараш М.П. Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2009. – 24 с.
 2. Виробнича практика. Програма лікарської поліклінічної виробничої практики для студентів 5 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Амосова К.М., Свінціцький А.С., Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 23 с.
 3. Производственная практика. Программа врачебной производственной практики в стационаре для студентов 4 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Москаленко В.Ф., Передерий В.Г. , Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 4. Производственная практика. Программа врачебной поликлинической производственной практики для студентов 5 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Амосова Е.Н., Свинцицкий А.С., Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010.– 24 с.
 5. Догляд за хворими (практика)/Програма виробничої практики для студентів 2 курсу стоматологічного факультету за ред. проф. Дудки П.Ф. і проф. Тишка Ф.О. – Київ: видавництво НМУ, 2011. – с. 21.
 6. Программа производственной практики по уходу за больными для студентов ІІ курса стоматологического факультета (специальность: 7.110106 „Стоматология”) Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Ильницкий Р.И., Бодарецкая О.И., Бондаренко Ю.Н., Тарченко И.П. и др. – Киев, НМУ, 2012 – 28 с.
 7. Nursing ( Occupational Practice Training ). Pragram of nursing occupational practical training for students of 2 nd year of Dental Faculty / Iaremenko O . B ., Ilnitskyi R . I ., Bodaretskaya O . I ., Iordanova N . H ., Tutchenko M . I ., Susak Ya . M ., Yaroshuk D . V . , Tyshko F . O . – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2012. – 23 p.
 8. Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-І V рівнів акредитації / Борисенко А. В., Федянович І.М. …, Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2012.
 9. Сестринская практика в стоматологии. Программа учебной дисциплины для студентов 2 курса стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений ІІІ-І V уровней аккредитации / Борисенко А. В., Федянович И.Н. …, Ильницкий Р.И. – Київ, НМУ. – 2012.
 10. Nursing practice in dentistry. The program of discipline for 2 nd year students of dental faculties of Higher Medical Educational Institutions ІІІ-І V accreditation levels Borisenko A., Fedyanovich I . M . …, Ilnytskyi R . I . – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2012.
 11. Програма виробничої практики з догляду та психологічного спостереження за хворими для студентів 2 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 12. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 13. Максименко, С. Д., Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін.. Програма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування та психокорекції для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету // Видавництво НМУ. –Київ, 2012.–28 с.
 14. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін. – Київ, НМУ. – 2013
 15. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 16. Програма виробничої практики з медичної психології (для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету) / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 17. Виробнича практика лікарська. Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету [Текст] Л. О. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. І. Ільницький [та ін.]. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця, 2013.
 18. Производственная практика врачебная. Программа учебной дисциплины для студентов 3 курса стоматологического факультета [Текст] / Л. А. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. И. Ильницкий[и др.]. – Киев: НМУ имени А.А. Богомольца, 2013.
 19. Occupational practice doctor in dentistry. The program of discipline for 3d year students of dental faculty [Text] / Khomenko, T. Shuminska, R. Ilnytskyi [at al.]. – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2013.
 20. Виробнича лікарська практика (програма навчальної дисципліни для студентів ІV курсу стоматологічного факультету) / В.П.Неспрядько, А.В.Борисенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.
 21. Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології (програма навчальної дисципліни для студентів V курсу стоматологічного факультету) / Л.О.Хоменко, О.І.Остапенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.

 

 

Брошури .

 1. «Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за 2010/2011 навчальний рік» (науково-аналітичне видання) [Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П…. Яременко О.Б.]. – К.:Видавництво «КІМ», 2011. – 269с.
 2. «Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за 2010/2011 навчальний рік» (науково-аналітичне видання) [Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П…. Яременко О.Б.]. – К.:Видавництво «КІМ», 2011. – 274с.
 3. «План роботи ректорату, рад, комісій, громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2011/2012 навчальний рік» /Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Антоненко М.Ю,… Яременко О.Б. – Київ, 2011. – 94с.
 4. Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Хайтович М.В., … Яременко О.Б. План роботи ректорату, вчених рад, методичних комісій та громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2013/2014 навчальний рік. – Київ, 2013. – 99 с. (тираж – 150 прим.).
 5. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Вітовська О.П., … Яременко О.Б. Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 2012/2013 навчальний рік (науково-аналітичне видання). – К.: Книга плюс, 2013. – 280 с.
 6. Амосова К.М., Цехмістер Я.В., Степаненко В.І., … Яременко О.Б. План роботи ректорату, вчених рад, методичних комісій та громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2014/2015 навчальний рік.-Київ, 2014.-99с. (брошура).