Кафедра внутрішньої медицини №3

Наукова робота

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі (з 2022 року) – к. мед. н., асистент Н.Х. Іорданова

 

Основні напрямки роботи:

 

Ревматологія:

 • Оптимізація базисної та симптоматичної терапії імунозалежних запальних захворювань суглобів і остеоартрозу, включаючи раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів,  глюкокортикоїдів;
 • впровадження та удосконалення біологічної терапії системних ревматичних захворювань;
 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії системних некротизивних васкулітів;
 • вивчення ролі маркерів метаболізму кісткової тканини в моніторингу перебігу та оптимізації лікування псорітичного артриту та спондилоартритів;
 • модифікація факторів ризику ураження серцево-судинної системи у хворих із системними захворюваннями сполучної тканини;
 • оптимізація діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки.

 

Кардіологія:

 • дослідження патофізіології ранніх стадій серцевої недостатності, зумовленої хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та хронічною ішемічною хворобою серця (ІХС); удосконалення способів її фармакотерапії;
 • розробка та впровадження основних принципів кардіотонічної терапії легенево-серцевої та хронічної серцевої недостатності;
 • розробка диференційованих підходів до застосування метаболічних цитопротекторів при гострому інфаркті міокарда;
 • розробка методів мембранопротекції при електричній нестабільності міокарда у хворих на ХОЗЛ у сполученні з ІХС.

 

Пульмонологія:

 • розробканових, диференційованих підходів до інгаляційної терапії, імунокорекції та метаболічної терапії при хронічному обструктивному захворюванні легень;
 • дослідження адаптогенного впливу нормобаричної гіпокситерапії на імунну систему мешканців м. Києва і Київської області в умовах дії малих доз радіаційного опромінення.

 

Нефрологія:

 • удосконалення фармакотерапії анемічного та гіпертензивного синдромів у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • дослідження взаємозв’язку гідратаційного статусу пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, з інтенсивністю оксидативного стрессу та адекватністю перитонеального діалізу.

 

Гастроентерологія:

 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії синдрому подразненого кишківника.

 

 

Ініціативна (пошукова) тематика (з 2017)

«Особливості перебігу та лікування імуноопосередкованих запальних захворювань залежно від ендогенних чинників розвитку».

 

За період з 2011 по 2022 за результатами основних напрямків наукових досліджень кафедри:

 • захищено 7 кандидатських дисертацій;
 • на базі кафедри виконуються 2 PhD дисертації,
 • на поточний рік виконується 12 НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів;
 • співробітники кафедри є членами редколегії 10 фахових журнал (заступник головного редактора журнала, що індексується в Scopus – 1) та рецензентами 20 журналів, з них 16 тих, що індексуються в Scopus та/або Web of Science;
 • протягом 7 років кафедра проводить науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні проблеми ревматології», в якій у 2021 р. взяли участь 905 учасників з 18 областей України;
 • опубліковано понад 1050 наукових робіт, в т.ч. у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science;
 • сумарний індекс Гірша за Scopus –24, за Google Scholar – 74;
 • видано 6 підручників (у т.ч. 2 національних у співавторстві з іншими ВМНЗ України), 11 навчальних посібників, 16 практичних керівництв та монографій, 2 довідники, 21 методична рекомендація (з них 12 методичних розробок англійською мовою для практичних занять студентів стоматологічного факультету);
 • отримано 16 патентів на корисні моделі;
 • розроблено 20 нововведень, включених в Галузевий реєстр МОЗ України;
 • представлено більше 500 доповідей на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Білорусії, Росії, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді.

 

 

Видавнича діяльність співробітників кафедри внутрішньої медицини №3

 

Підручники:

 

1. Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Ільницький Р.І., Бондаренко Ю.М. Пропедевтика внутрішніх хвороб // За ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчук. – К.: Книга плюс, 2007. – 632 с.

Автори-упорядники підручника: Бодарецька О.І., Тарченко І.П.

Ухвалою Президії АН ВО України від 14 листопада 2008 р. присуджена перша премія в номінації «Підручник».

 

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб:[навч. видання] / Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін. – К.: Книга-плюс, 2011. – 636 с.

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 20 13 . – 6 20 с.

4. Внутрішня медицина: Підручник:у 3 т. – Т.2 / А.С. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко, О.Б. Яременко та ін.; за ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с.

 

5. Пропедевтика внутрішньої медицини: національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 208 с.

 

6. Пропедевтика внутрішніх хвороб : підручник [Електронне видання] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Бодарецька О.І., Тарченко І.П., Ільницький Р.І., Бондаренко Ю.М. – 2014. – Режим доступу: raslab.info

7. Внутрішня медицина : національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 328 с.

vid_diyaln_1

 

Навчальні посібники:

 • Сахарчук І.І., Ільницький Р.І., Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Бондаренко Ю.М., Вознюк В.В., Тимченко А.С. Внутрішні хвороби. К.: Книга плюс, 2008. – 408 с.

 

 • Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2011. – 545с . (Перевидано в 2012 р.)

 

 • Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб / за ред. проф. І.І. Сахарчука. – К.: Здоров’я, 2000. – 336 с.,іл..

 

 

 • Сахарчук І.І. Справочник по применению современных лекарственных средств. Киев: Издательство «Архетип», 2008. – 640 с.

 

 

5. Сахарчук І. І. Клінічна пульмонологія / І. І. Сахарчук, Р. І. Ільницький, Ю. М. Бондаренко, П.Ф. Дудка, И. П. Тарченко, О. І. Бодарецька. – К.: Книга-плюс, 2003. – 368 с.

 

6. Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов. Общие правила и техника манипуляций. – Киев, 2009. (Друге перевидання в 2013 р. )

vid_diyaln_2

 • Свінціцький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. – К.: «Книга-плюс», 2006. – 680 с.

 

 

 

Біденко Н.В., … Добрянський Д.В., … Микитенко Г.М., … Яременко О.Б. та інші. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю. – К.: Книга-плюс, 2017. – 408 с.

 

 

Біденко Н.В., … Добрянський Д.В., … Микитенко Г.М., … Яременко О.Б. та інші. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – К.: Книга-плюс, 2018. – 456 с.

 

 

Гвоздецька Л.С., Ліневська К.Ю., Морозова З.В., Нагієва С.А., Неверовський А.В., Нечипуренко Т.Б., Чернявський В.В., Шипулін В.П., Безродний А.Б., Береза Н.В., Василенко О.В., Джус М.Б., Карасевська Т.А., Москаленко Ю.М., Мостбауер Г.В., Нішкумай О.І., Рокита О.І., Черняєва К.І., Шишкіна Н.В., Антоненко А.В., Волкова Г.В., Іорданова Н.Х., Коляденко Д.І., Микитенко Г.М., Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Яременко О.Б. Уніфіковані (для кафедр внутрішньої медицини №1-4) методичні розробки для практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина (в т.ч. клінічна фармакологія, медична генетика, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби)» українською мовою для студентів 5 курсу медичних факультетів. – Київ, видавництво apublisher.in.ua, 2022. – 449 с.

 

Монографії:

 • Сахарчук И.И., Ильницкий Р.И. Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечения. – К.: Книга плюс, 2006. – 296 с.

 

 • Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение. – К.: Книга плюс, 2007. – 232 с.

 

 • Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов: Руководство для врачей / Н.Б. Губергриц, П.Ф. Дудка, Р.И. Ильницкий, И.П. Катеренчук, В.А. Мойсеенко и др. Под ред. В.Ф. Москаленко, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2008. – 421 с.

 

 • Сахарчук И.И. Воспалительн ы е заболевания бронхов: дифференци альная диагностика и лечение /И.И. Сахарчук, Р.И. Ильницкий, П.Ф. Дудка. – К.: Книга-плюс, 2005. – 224 с.

 • Сахарчук І.І. Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині / І.І. Сахарчук, В.І. Мальцев, Р.І. Ільницький. – К.: Книга-плюс, 2004. – 424 с.

 

6. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. – 482 с. – (Серия «Бібліотека «Здров’я України»)

7. «Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в сучасній історії (2000 – 2010рр.). – К.: Книга-плюс, 2010. – 232с. (Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П.,… Яременко О.Б.)

 

8. Невідкладні стани в хірургії: Посібник сімейного лікаря / Іоффе О.Ю. Крижановський Я.Й. … Тарченко І.П. – Київ, Книга-плюс, 2013. – 192 с.

 

9. Системная красная волчанка. Современные критерии диагноза, мониторинг активности и рекомендации по терапии / Абасов Э.С., Ароян А.А., Бегларян А.А., Яременко О.Б. – К.: МОРИОН, 2013. – 48 с.

 

10. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций)./ Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х./ – А лматы (Казахстан), 2014. – 78 с.

 

 

 

11. Методика локального використання глюкокортикоїдів /Яременко О.Б.,Тер-Вартаньян С.Х.,Федьков Д.Л(відеофільм на CD , рос. м овою 2013-2014)

 

12. Yaremenko O.B., Petelytska L.B. The spectrum of clinical manifestation and survival of patients with primary systemic vasculitis – Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P. 212-231.

 

13. Iaremenko O.B., Koliadenko D.I. Ophthalmic manifestations of IgG4-related disease. – Challenges and prospects for the development of the medical sphere in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph (Wloclawek, Poland). Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – P. 276-294.

 

 

 

14. Dzhuma K.A., Iaremenko O.B., Situkho M.I. Recurrent Interstitial Keratitis and Audiovestibular Dysfunction. – Pediatric Autoimmunity and Transplantation: A Case-Based Collection with MCQs, Volume 3. Editors: Farzaneh Rahmani, Nima Rezaei. Springer, 2020. – 496 р. – Chapter 19. – p. 115-120.

 

 

15. Iaremenko O., Koliadenko D. Clinical phenotypes of systemic lupus erythematosus with regard to age at disease – Traditional medicine and pharmacology. Аchievements, innovations, and alternatives: collective monograph Gryshchenko V., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.  p. 56-61, ref. 113-127 at p.301-303.

 

 

16. ЯременкоО.Б., Біденко Н.В., Тарченко І.П., Добрянський Д.В. Шляхами історії кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ, «Книга-плюс», 2021. – 219 с.

 

 

 

Довідники:

 1. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 536 с.

2. Rx indexR vademecum. Лікарські засоби для застосування в раціональній ревматології : довідкове видання / за редакцією акад. НАМН України д.м.н., проф. Г.В. Дзяка, д.м.н., проф. О.Б.Яременка. – К.:ТОВ «Фармацевт Практик», 2015. – 864 с.

vid_diyaln_4

 1. Аряєв М.Л., Бутенко Г.М., Глумчер Ф.С., … Яременко О.Б. та інші. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. – К.: 2018. – 1222 с.

 

 1. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск одинадцятий / Серед колективу розробників: Яременко О.Б. – голова консультативно-експертної групи розділу Ревматологія. Лікарські засоби. – К.: 2019. – 1186 с.

 

 1. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск дванадцятий / Серед розробників: Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Добрянський Д.В. – К.: 2020. – 1182 с.

 

 1. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск тринадцятий / Серед розробників: Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Добрянський Д.В.  – К.: 2021. – 1274 с.

 

 1. Коваленко В.М., Шуба Н.М., Борткевич О.П., Гарміш О.О., Проценко Г.О., Яцишин Р.І., Станіславчук М.А., Яременко О.Б.  Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., Моріон, 2021. – 399 с.

 

 

9. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск чотирнадцятий / Серед розробників: Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Добрянський Д.В. – К.: 2022. – 2168 с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Дудка П.Ф., Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень: Методичні рекомендації. – Київ, 2006. – 32 с.
 2. Сісецький А.П. Особливості фізичної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009.
 3. Сісецький А.П. Особливості психологічної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009.
 4. Сісецький А.П. Психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. Київ, 2009.
 5. Сісецький А.П.Фармакологічні, психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. Київ, 2009.
 6. Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання / Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян. – Київ, 2010. – 28с.
 7. Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» / Дудка П.Ф. – Київ, 2011. – 22с.
 8. Sakharchuk I . I ., Ilnytskiy R . I . Study guide of the lectures course Propedeutics of Internal Medicine . (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2008. – 23 c .
 9. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Propedeuti с s to Internal Medicine. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 3 1 c .
 10. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeuti с s to Internal Medicine. Part 1. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 4 8 c .
 11. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeuti с s to Internal Medicine. Part 2. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 6 1 c .
 12. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c .
 13. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 5 6 c .
 14. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 6 4 c .
 15. Ilnytskyi R.I. Internal Medicine. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 59 c .
 16. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c.
 17. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 3. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 36 c.
 18. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 4 . For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester (англ. мовою) . – Видавництво КІМ. – Київ, 201 1 . – 36 c.
 19. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1 . For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2011. – 64 p.
 20. Ilnytskyi R . I . , Iordanova N . Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2011. – 65 p.
 21. Псоріатичний артрит: клініко-лабораторна діагностика  та фармакотерапія : методичні рекомендації / Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян С.Х., Петелицька Л.Б. –  Київ, 2015. – 32 с.
  vid_diyaln_5

Програми з виробничої практики студентів вищих медичних навчальних закладів:

 1. Виробнича практика. Програма лікарської виробничої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Пєрєдєрій В.Г., Захараш М.П. Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2009. – 24 с.
 2. Виробнича практика. Програма лікарської поліклінічної виробничої практики для студентів 5 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Амосова К.М., Свінціцький А.С., Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 23 с.
 3. Производственная практика. Программа врачебной производственной практики в стационаре для студентов 4 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Москаленко В.Ф., Передерий В.Г. , Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 4. Производственная практика. Программа врачебной поликлинической производственной практики для студентов 5 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Амосова Е.Н., Свинцицкий А.С., Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010.– 24 с.
 5. Догляд за хворими (практика)/Програма виробничої практики для студентів 2 курсу стоматологічного факультету за ред. проф. Дудки П.Ф. і проф. Тишка Ф.О. – Київ: видавництво НМУ, 2011. – с. 21.
 6. Программа производственной практики по уходу за больными для студентов ІІ курса стоматологического факультета (специальность: 7.110106 „Стоматология”) Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Ильницкий Р.И., Бодарецкая О.И., Бондаренко Ю.Н., Тарченко И.П. и др. – Киев, НМУ, 2012 – 28 с.
 7. Nursing ( Occupational Practice Training ). Pragram of nursing occupational practical training for students of 2 nd year of Dental Faculty / Iaremenko O . B ., Ilnitskyi R . I ., Bodaretskaya O . I ., Iordanova N . H ., Tutchenko M . I ., Susak Ya . M ., Yaroshuk D . V . , Tyshko F . O . – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2012. – 23 p.
 8. Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-І V рівнів акредитації / Борисенко А. В., Федянович І.М. …, Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2012.
 9. Сестринская практика в стоматологии. Программа учебной дисциплины для студентов 2 курса стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений ІІІ-І V уровней аккредитации / Борисенко А. В., Федянович И.Н. …, Ильницкий Р.И. – Київ, НМУ. – 2012.
 10. Nursing practice in dentistry. The program of discipline for 2 nd year students of dental faculties of Higher Medical Educational Institutions ІІІ-І V accreditation levels Borisenko A., Fedyanovich I . M . …, Ilnytskyi R . I . – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2012.
 11. Програма виробничої практики з догляду та психологічного спостереження за хворими для студентів 2 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 12. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 13. Максименко, С. Д., Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін.. Програма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування та психокорекції для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету // Видавництво НМУ. –Київ, 2012.–28 с.
 14. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін. – Київ, НМУ. – 2013
 15. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 16. Програма виробничої практики з медичної психології (для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету) / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 17. Виробнича практика лікарська. Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету [Текст] Л. О. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. І. Ільницький [та ін.]. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця, 2013.
 18. Производственная практика врачебная. Программа учебной дисциплины для студентов 3 курса стоматологического факультета [Текст] / Л. А. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. И. Ильницкий[и др.]. – Киев: НМУ имени А.А. Богомольца, 2013.
 19. Occupational practice doctor in dentistry. The program of discipline for 3d year students of dental faculty [Text] / Khomenko, T. Shuminska, R. Ilnytskyi [at al.]. – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2013.
 20. Виробнича лікарська практика (програма навчальної дисципліни для студентів ІV курсу стоматологічного факультету) / В.П.Неспрядько, А.В.Борисенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.
 21. Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології (програма навчальної дисципліни для студентів V курсу стоматологічного факультету) / Л.О.Хоменко, О.І.Остапенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.

 

 

Брошури .

 1. «Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за 2010/2011 навчальний рік» (науково-аналітичне видання) [Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П…. Яременко О.Б.]. – К.:Видавництво «КІМ», 2011. – 269с.
 2. «Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за 2010/2011 навчальний рік» (науково-аналітичне видання) [Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Бідна Л.П…. Яременко О.Б.]. – К.:Видавництво «КІМ», 2011. – 274с.
 3. «План роботи ректорату, рад, комісій, громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2011/2012 навчальний рік» /Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Антоненко М.Ю,… Яременко О.Б. – Київ, 2011. – 94с.
 4. Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Хайтович М.В., … Яременко О.Б. План роботи ректорату, вчених рад, методичних комісій та громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2013/2014 навчальний рік. – Київ, 2013. – 99 с. (тираж – 150 прим.).
 5. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Антоненко М.Ю., Бардов В.Г., Вітовська О.П., … Яременко О.Б. Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 2012/2013 навчальний рік (науково-аналітичне видання). – К.: Книга плюс, 2013. – 280 с.
 6. Амосова К.М., Цехмістер Я.В., Степаненко В.І., … Яременко О.Б. План роботи ректорату, вчених рад, методичних комісій та громадських організацій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2014/2015 навчальний рік.-Київ, 2014.-99с. (брошура).
 7. Іорданова Н.Х., Яременко О.Б. Сучасні проблеми етичної освіти у вищій медичній школі та можливі шляхи їх вирішення. – Scientific and pedagogic internship “Development of medical, modern state and innovations in medicine education in Ukraine and UE countries”: Internship proceeding, October 21-November 29, 2019, Lublin, the Republic of Poland. – Lublin: Medical University of Lublin, 2019. – P. 38-44.