НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

СПІВРОБІТНИКИ

Яременко Олег Борисович

 

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор,  член президії правління Асоціації ревматологів України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, член Європейської ліги з васкулітів (EUVAS), експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова робочої групи з ревматології Центрального формулярного комітету МОЗ України, член кількох комісій та експертних груп МОЗ України.

 

У 1980 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут, після чого навчався в клінічній ординатурі, заочній аспірантурі, працював молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, а з 2003 р. – професором кафедри госпітальної терапії №1 (з 2008 р. – внутрішньої медицини №2). Кандидатську дисертацію («Транспорт кислорода у больных в начальном периоде инфаркта миокарда с различной выраженностью острой недостаточности кровообращения»), виконану під керівництвом член-кореспондента АМН СРСР, професора Грицюка О.Й., захистив у 1988 році за фахом “кардіологія”, докторську (консультант – член-кореспондент АМН України, професор Амосова К.М.) – у 1999 році за фахом “ревматологія”. Тема докторської дисертації: “Клініко-патогенетична гетерогенність і шляхи оптимізації лікування ревматоїдного артриту та системного червоного вовчаку: значення змін кисневого забезпечення тканин та процесів, що його визначають”.

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 році, професора – у 2005 році. Має вищу лікарську категорію зі спеціальностей „ревматологія” і „терапія”. Протягом 20 років виконував обов’язки відповідального за наукову роботу на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2011 року – завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з 2017 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №3. З 2001 р. по 2005 р. був секретарем ректорату, з 2005 р. по 2014 р. – вченим секретарем Вченої ради НМУ.

Неодноразово отримував дипломи конкурсів молодих вчених України, дипломи та медалі ВДНГ СРСР та України, Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, МОЗ України та МОН України, Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, подяки Київського міського голови. Олега Борисовича відзначено медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» НАМН України, медаллю та Подякою за взаєморозуміння у справі лікування та реабілітації учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій з фаху “Кардіологія. Ревматологія” та «Ревматологія. Гастроентерологія» (в одній із них – голова ради). Голова ЦМК з терапевтичних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, член Науково-координаційної ради університету, Вчених рад університету та ФПЛЗСУ. У 2013-2017 рр. був головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Ревматологія». Член редколегій 8 фахових журналів, в одному з них протягом кількох років був заступником головного редактора. Є рецензентом кількох фахових журналів України та одного європейського журналу.

Головні напрямки науково-практичних досліджень – теорія оптимальності в медицині, методи інтенсивної терапії в ревматології, імунобіологічна терапія, клінічна фармакологія протизапальних препаратів, удосконалення діагностики та лікування імунозалежних артропатій, системних васкулітів, система кисневого забезпечення організму, гостра серцева недостатність, інфаркт міокарда.

Автор понад 650 наукових праць (з них понад 70 – в англомовних виданнях), у тому числі 3 підручників, 32 монографій, посібників і довідників, а також 7 методичних рекомендацій, 24 патентів, 52 раціональних пропозицій, 22 нововведень, включених в Галузевий реєстр МОЗ України. З 2000 р. наукові та практичні розробки було представлено у понад 370 доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Республіці Білорусь, Російській Федерації, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді, Польщі. Учасник розробки 8 уніфікованих клінічних протоколів з ведення хворих з ревматичними захворюваннями.

Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні №3, Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, інших медичних установах міста та України.

 

 

Дудка Петро Федорович

 

Доктор медичних наук (з 1996 р.), професор (з 2004 р.), професор кафедри.

 

У 1972 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інститут імені М.І. Пирогова, після чого працював дільничним терапевтом. З 1977 по 1980 роки навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клинико-инструментальная оценка кардиогемодинамики у больных с хроническим легочным сердцем при лечении гомфотином». З 1980 року працював на посаді асистента, а з 1994 – доцента кафедри терапії стоматологічного факультету НМУ. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ранніх стадіях серцевої недостатності» за спеціальністю «Кардіологія». Вчене звання професора присвоєно у 2004 році. З 2004 року по 2017 рік працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. Впродовж 22 років відповідав за наукову роботу кафедри, керував студентським науковим гуртком, понад 19 років був відповідальним за підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». З листопада 2009 по березень 2011 року виконував обов’язки завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З вересня 2017 року – професор кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

На високому науково-методичному рівні проводить практичні та семінарські заняття, читає лекції для студентів 4 та 5 курсів.

Є активним учасником конгресів, з’їздів та науково-практичних конференцій. Був одним із організаторів проведення чотирьох всеукраїнських та двох міських науково-практичних конференцій. Член Вченої ради ФПЛЗУ.

Головні напрямки науково-практичних досліджень: система енергетичного забезпечення серця, гемомікроциркуляція в пульмонології та кардіології, електрична нестабільність міокарда, гіпокситерапія, антигомотоксична терапія, метаболічна цитопротекція в кардіології та пульмонології.

Є автором понад 346 наукових публікацій, в тому числі 6 навчальних посібників та підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, 1 типової навчальної програми для клінічних ординаторів за фахом «Медицина невідкладних станів», 6 методичних рекомендацій, 22 патентів на винаходи та 27 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом професора П.Ф. Дудки успішно захищено дві кандидатські дисертації.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Терапія».  Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні (КМКЛ) №3, є куратором кардіологічного відділення для лікування хворих на інфаркт міокарда КМКЛ №3.

 

 

 

Степанова Наталя Михайлівна

 

Доктор медичних наук (з 2008 р.), старший науковий співробітник (з 2006 р.), професор кафедри.

 

Після закінчення Національного Донецького медичного університету (1997) та проходження iнтернатури за спецiальністю  терапія, працювала на посаді лікаря-нефролога у нефрологічному відділенні ДОК ТМО ім. Калініна м. Донецька з 1998 по 2002 рік.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю внутрішні хвороби: «Обґрунтування та ефективність системної ензимної і сінглетно-кисневої терапії у хворих на системний червоний вовчак» (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. І.Г. Анатолійович).

У 2006 році присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника (доцента).

Доктор медичних наук з 2008 року: захищено дисертацію «Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи» (науковий консультант – чл.-кор. НАМН України, проф. М.О. Колесник).

З 2002 року до сьогодні працює у ДУ «Інститут нефрології НАМН України»:

  • провідний науковий співробітник (2002-2004),
  • головний лікар Інституту (2004-2010),
  • головний науковий співробітник (2010-2017),
  • завідувач відділу нефрології та діалізу (на цей час).

Вища кваліфікаційна категорія з нефрології з 2010 року. Заступник головного редактора «Українського журналу нефрології та діалізу». З 2013 року член наукового комітету Європейської асоціації урологів за темою «Інфекції в урології».

Член експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України зі спеціальності «нефрологія», спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01, вченої ради ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

Стажування в клініці Rambam Health Care Campus (Ізраїль, 2017).

Підготувала 1 кандидата мед. наук, керівник 3 кандидатських дисертацій.

Автор понад 400 публікацій, серед яких 47 праць опубліковано за кордоном, 6 посібників, 18 патентів України на винахід / корисну модель, 2 раціональні пропозицій, 4 метод рекомендацій, 1 інформаційного листа; співавтор 3 монографій тощо.

Член експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України зі спеціальності «нефрологія», атестаційної комісії МОЗ України, спеціалізованої Вченої ради Д 26.565.01; член Вченої ради ДУ «Інститут нефрології НАМН України», віце-президент Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки.

Постійний член міжнародних нефрологічних організацій: Європейської асоціації нефрологів (ERA-EDTA), Європейської асоціації урологів (EUA) – офіційний член наукового комітету Європейської асоціації урологів за темою «Інфекції в урології» та регіональної координаційної ради Всесвітньої асоціації нефрологів (ISN), член правління Національного ниркового фонду та асоціації нефрологів нових незалежних держав. Заслужений лікар України.

Вільно володіє англійською мовою (рівень В2).

Лікувально-консультативна робота − в клініці ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

 

 

 

Загородний Максим Іванович

 

Доктор медичних наук (з 2016 р.), доцент (з 2016 р.), доцент кафедри.

 

З відзнакою закінчив НМУ імені О.О. Богомольця (1999), навчався за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працював асистентом кафедри госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3), доцент кафедри внутрішньої медицини №3. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі.

Кандидатську дисертацію „Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження)” (науковий керівник – проф. А.С. Свінціцький) захистив у 2003 році. Пройшов стажування на кафедрі фізіотерапії і реабілітації Віденського університету (2000). Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2005). Вчене звання доцента присвоєно в 2016 р. Доктор медичних наук з 2016 р.: захищено дисертацію „Метаболічні препарати в лікуванні артеріальної гіпертензії (клініко-експериментальне дослідження)”  (науковий консультант – проф. А.С. Свінціцький).

Автор 210 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 3 монографій, 7 патентів України на винахід.

Вища кваліфікаційна категорія з терапії (з 2014). Лікувально-консультативна робота – в ДУ «ТМО МВС України по місту Києву».

Володіє англійською та німецькою мовами.

 

 

 

Соловйова Галина Анатоліївна

 

Доктор медичних наук (з 2014 р.), професор кафедри (з 2019 р.)

 

З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури працювала лікарем-терапевтом в клінічній лікарні №23, де отримала досвід діагностики і лікування різних терапевтичних патологій, включаючи невідкладні стани. Працювала в гастроентерологічному відділенні лікарні водників. Після захисту кандидатської дисертації на тему: “Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у осіб молодого віку” працювала спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2008 року гастроентеролог, з 2009 року керівник Гастроцентру кліники «Оберіг», де працює у колективі високопрофесійних спеціалістів різних напрямків (УЗД з еластографією, ендоскопія високого збільшення, хромоскопія, NBI, гістологічна лабораторія, МРТ, МСКТ та ін.), що дає можливість не тільки створювати локальні алгоритми з різних нозологічних форм, а і залучати студентів до командної роботи в галузі гастроентерології на рівні світових стандартів. У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: “Ерозії шлунку при захворюваннях жовчовивідних шляхів: клініко-морфологічна характеристика. Особливості патогенезу і лікування”. У 2019 році отримала звання професора кафедри.    Має 104 наукові праці, з них 102 наукових та 2 науково-методичного характеру, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту докторської дисертації опубліковано 36 праць, з них 35 наукових та 1 навчально-методичного характеру. У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та  Web of Science опубліковано 13 праць, в тому числі 4 після захисту докторської дисертації.

Проходила навчання та брала участь у 174 конференціях, в тому числі  у 23 міжнародних конференціях за останні 5 років, пройшла 3 мастер-класи у провідних клініках Європи, кращій моторній лабораторії у м. Льовен (Бельгія). У багатьох конференціях брала участь у якості доповідача. Наразі є науковим керівником кандидатської дисертації аспірантки кафедри внутрішньої медицини №3 Альянової Т.С “Функціональна диспепсія, постпрандіальний дистрес-синдром: клініко-морфологічні особливості, особливості патогенезу та лікування”. Бере участь у науково-дослідних роботах кафедри.

Володіє англійською мовою на рівні В2 за шкалою CEFR.

 

 

Бондаренко Юрій Миколайович

 

Кандидат медичних наук (з 1985 р.), доцент кафедри (з 1993 р.)

 

У 1976 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, потім інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», працював лікарем-терапевтом в лікарні для вчених АН України. З 1980 по 1982 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету НМУ. З 1983 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кардіогемодинаміка у хворих з хронічним легеневим серцем до та після антиоксидантної терапії». В 1993 році обраний на посаду доцента кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Читає лекції з циклу «Військова терапія» студентам 5 курсу. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Є автором та співавтором 110 наукових праць, 5 підручників та посібників для студентів медичних ВНЗ, 1 патенту на винахід.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Постійно проводить лікувально-консультативну роботу в терапевтичному відділенні КМКЛ №3. Є куратором терапевтичного відділення КМКЛ №3.

 

 

 

 

Добрянський Дмитро Вікторович

 

Кандидат медичних наук (з 2011 р.), асистент кафедри (з 2010 р.), доцент кафедри (з 2017 р.).

 

З початку 2016 р. відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

В 2003 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа” , у 2005 році – інтернатуру за фахом “Медицина невідкладних станів”. В 2005-2007 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом “Медицина невідкладних станів” на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2010 р. отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія».

В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ефективність лікування хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень І та ІІ стадії з урахуванням показників гемореологічного та імунного статусу”.

З 2013 р. експерт, з 2018 р. заступник голови, а з 2020 р. співголова Консультативно-експертної групи «Пульмонологія. Фтизіатрія. Лікарські засоби» Державного експертного центру МОЗ України. З 2015 р. експерт з розробки розділу 4 «Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів» Центрального формулярного комітету МОЗ України.

З 2015 р. член ЦМК терапевтичних дисциплін.

З 2017 р. член Вченої ради ФПЛ для ЗСУ.

Є автором та співавтором більше 260 друкованих робіт, присвячених переважно актуальним питанням пульмонології, 2 навчальних посібників, 12 патентів та 8 галузевих нововведень.

Член редакційної ради фахового науково-практичного журналу «Астма та алергія».

Володіє англійською мовою на рівні В2.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в пульмонологічному та урологічному відділенні КМКЛ №3.

 

 

 

Ільницький Роман Іванович

 

Кандидат медичних наук (з 1993 р.), доцент кафедри (з 2006 р.)

 

Закінчив у 1980 році з відзнакою 2-й лікувальний факультет Київського медичного інституту. Після закінчення в 1987 році клінічної ординатури на кафедрі терапії стоматологічного факультету працював у різних ланках практичної охорони здоров’я м. Києва, а з 1991 по 2001 рік – завідувачем пульмонологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №3. У грудні 2001 року перейшов на науково-педагогічну роботу до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на кафедру. У 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості гемореології та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з хронічним легеневим серцем при лікуванні мілдронатом”. У період з 2005 по 2015 роки виконував адміністративні обов’язки заступника декана з виробничої практики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

Є досвідченим викладачем, вільно володіє англійською мовою, викладає внутрішню медицину іноземним студентам з англомовною формою навчання.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія та проблеми легенево-серцевої недостатності. Є автором та співавтором понад 255 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 5 підручників і 3 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти, 5 клінічних монографій: „Клінічна пульмонологія”, „Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині”, „Воспалительные заболевания бронхов: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов” (російською мовою), виданих за останні 10 років. Отримав 9 патентів на способи діагностики і лікування пацієнтів, що страждають на хронічне обструктивне захворювання легень і бронхіальну астму. Бере активну участь у проведенні клінічних багатоцентрових наукових досліджень новітніх медикаментозних засобів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з пульмонології. Проводить лікувально-консультативну роботу в пульмонологічному відділенні та лівобережному консультативному пульмонологічному центрі Київської міської клінічної лікарні  №3 (вул. П. Запорожця, 26, тел. 044 5409629).

 

 

Смирнова Олена Валеріівна

 

Кандидат медичних наук (з 1994 р.), доцент кафедри.

 

У 1989 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

З 1989 по 1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі, з 1991 – 1994 рр.  – в аспірантурі на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електрофізіологічних та гемодинамічних ефектів воннекору у хворих з пароксизмальними надшлуночковими тахіаритміями». З 1994 року працювала асистентом на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика, з 2001 року – асистентом на кафедрі госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3). З 2003 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

Автор та співавтор 45 наукових праць.

Має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях променевої патології, пульмонологічного, гастроентерологічного профілю Центрального госпіталю МВС України.

 

 

Федьков Дмитро Леонідович

 

Кандидат медичних наук (з 2013 р.), доцент кафедри (з 2016 р.)

 

У 2005 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа”. У 2007 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” та магістратуру за тією ж спеціальністю на базі кафедри госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2009 р. закінчив клінічну ординатуру на кафедрі госпітальної терапії №1. З 2009 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №2, з 2011 р. – кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З грудня 2012 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Клінічна і лабораторна характеристика, оцінка активності запально-деструктивного процесу та оптимізація базисної терапії у хворих на псоріатичний артрит”. З лютого 2016 року – доцент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. З лютого 2016 р. відповідає за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри.

Незалежний експерт Державного експертного центру МОЗ України з експертизи імунобіологічних препаратів, секретар Асоціації ревматологів м. Києва.

Автор та співавтор понад 90 публікацій, у тому числі 2 довідників, 1 методичної рекомендації, 4 винаходів/патентів, 5 галузевих нововведень.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного та пульмонологічного відділень КМКЛ №3.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

Антоненко Антоніна Володимирівна

 

Кандидат медичних наук (з 2016 р.), асистент кафедри (з 2016 р.)

 

У 2011 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчалася за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3 з 2016 року.

Кандидатську дисертацію «Особливості виникнення і прогнозування та підвищення ефективності лікування гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз» захистила достроково (2016).

Має 27 наукових праць, з них 7 статей у наукових фахових виданнях, 5 статей у міжнародних журналах з індексацією в міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 3 тези доповідей у матеріалах вітчизняних наукових конференцій, 9 тез у матеріалах закордонних наукових конференцій, 1 інформаційний лист. З 2012 р. наукові та практичні розробки було представлено у доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи конгреси та конференції в Україні, Австрії, Бельгії, Іспанії, Угорщині, Швейцарії, Португалії та Німеччині.

У 2018 р. проходила стажування у гепатологічному відділенні клініки Inselspital (м. Берн, Швейцарія), у 2019 р. – стажування в гастроентерологічному відділенні клініки Wilhelminenspital (м. Відень, Австрія).

Відзнаки: International Scholarship Award – 2013 (20th United European Gastroenterology Week), лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 року. З 2015 року – член Європейської Асоціації з вивчення хвороб печінки (EASL).

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Терапія” та другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Гастроентерологія”. Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №3.

Головні напрямки науково-практичних досліджень: сучасні методи лікування вірусних гепатитів та цирозів печінки, удосконалення діагностики та лікування гепатоцелюлярної карциноми.

Володіє англійською (рівень С1 – сертифікат British Council), німецькою (рівень С1 – Goethe-Zertifikat) та італійською мовами.

 

 

Афендікова Ганна Петрівна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.), асистент кафедри (з 1984 р.)

 

У 1978 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1978 по 1979 рр. проходила інтернатуру на базі клінічної лікарні №2 (м. Вінниця); з 1979 по 1984 рр. навчалася в аспірантурі при КНДІ профзахворювань. З 1984 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив сірковуглецю на функціональний стан симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем організму».

Науково-педагогічний стаж – 37 років. Є автором та співавтором 51 наукової праці.

Лікувальний стаж – 38 років, має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях пульмонологічного, гастроентерологічного та геріатричного профілю Центрального госпіталю МВС України.

Володіє англійською мовою.

 

 

 

Бардах Ліляна Богданівна

 

Кандидат медичних наук (з 2008 р.), асистент кафедри (з 2003 р.)

 

У 2000 році закінчила Львівський державний медичний університет ім. Д.Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2001 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Лікувальна справа» при НМУ ім. О.О.Богомольця. З 2001 по 2003 рр. – клінічний ординатор кафедри госпітальної терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця; з 2003 р. – аспірант кафедри госпітальної терапії №2. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування». З 2003 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця (далі − внутрішньої медицини №3).

Наукові інтереси: проблеми діагностики та лікування у гастроентерології.

Автор та співавтор 38 наукових праць.

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія». Лікувально-консультативну роботу проводить у відділенні променевої патології центрального госпіталю МВС України.

 

 

 

Вознюк Віталій Васильович

 

Кандидат медичних наук (з 1988 р.), асистент кафедри (з 1990 р.)

 

В 1973 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Особливості інструментальної діагностики хронічного легеневого серця в похилому та старечому віці». З 1990 р. працює на посаді асистента кафедри терапії стоматологічного  факультету НМУ, з 1 вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3. Є матеріально відповідальною особою на кафедрі.

Наукові інтереси: проблеми діагностики та лікування в кардіології та пульмонології, хронічне легеневе серце, інструментальна діагностика, метаболічна терапія хворих із серцево-судинною та легеневою патологією.

Автор та співавтор понад 65 наукових публікацій, серед яких 5 навчальних посібників, 1 методична рекомендація, 2 раціоналізаторські пропозиції.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». Лікувально-консультативну роботу проводить в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда  КМКЛ №3.

 

 

Волкова Ганна Віталіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1991 р.), асистент кафедри (з 1994 р.)

 

У 1985 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З У 1985-1987 рр. проходила клінічну ординатуру в  НДІ ПАГ за спеціальністю «терапія», у 1987 – 1991 рр. навчалася в  заочній аспірантурі в НДІ ПАГ за спеціальністю «кардіологія». Кандидатську дисертацію «Вагітність, пологи, стан кардіореспіраторної та фетоплацентарної систем у жінок з вродженими вадами серця» захистила у 1991 році. З 1994 року працює асистентом кафедри госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3).

Автор та співавтор більше 35 друкованих робіт.

Має вищу категорію з терапії, першу категорію з кардіології.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Дубовенко Зоя Олексіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.), асистент кафедри (з 1995 р.)

 

У 1979 році закінчила ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Інтернатуру з терапії проходила на базі клінічної лікарні №22 (тепер – КЛ №18). З 1980 по 1995 рік працювала лікарем-терапевтом відділення для вагітних з екстрагенітальною патологією НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1986 році закінчила заочну аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему “Вагітність, пологи та стан скоротливої функції міокарда у жінок з мітральними вадами серця”. У 1995 році на конкурсній основі була обрана на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 (з 2008 р. – кафедра внутрішньої медицини №3) НМУ, де і працює по сьогоднішній день. З 2002 по 2015 рік обіймала посаду заступника декана по роботі з іноземними студентами. З 1995 по 2017 рік проводила лікувально-консультативну роботу в ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України».

Автор та співавтор 28 друкованих робіт.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Лікувально-консультативна робота у відділеннях терапевтичного та неврологічного профілю вузлової лікарні №3 станції Дарниця.

 

 

 

Іорданова Наталія Харитонівна

 

Кандидат медичних наук (з 2017 р.), асистент кафедри (з 2009 р.)

 

В 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2002 році – інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». У 2005 р. отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія». В 2002-2006 рр. працювала лікарем виїзної бригади та лікарем-кардіологом Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. В 2006-2008 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2008-2009 рр. працювала лікарем-кардіологом та лікарем функціональної діагностики Центральної районної поліклініки Дніпровського району м. Києва. З 2009 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. У березні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом» (науковий керівник – д.мед.н., проф. Яременко О.Б.).

Є автором та співавтором 84 друкованих наукових та навчально-методичних робіт, 4 патентів, 3 галузевих нововведень.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «кардіологія». Лікувально-діагностичну роботу здійснює на базі кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда та пульмонологічного відділення КМКЛ №3.

Володіє (рівень В2) та викладає англійською мовою.

 

 

 

Микитенко Ганна Михайлівна

 

Кандидат медичних наук (з 2011 р.), асистент кафедри (з 2011 р.)

 

В 2004 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2005 році – інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» та магістратуру (здобула кваліфікацію «магістр»). З 2004 по 2012 рік працювала лікарем-кардіологом в Центральній районній поліклініці Деснянського району м. Києва. З 2011 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, з 1 вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3.  В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим на ревматоїдний артрит».

Є автором та співавтором понад 80 друкованих наукових робіт, 5 патентів, 1 методичної рекомендації, 1 керівництва для лікарів.

Стаж роботи за спеціальністю – 15 років. В 2008 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ревматологія». У 2020 р. отримала вищу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Кардіологія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в урологічному відділенні КМКЛ №3.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

 

Сісецький  Андрій Петрович

 

Кандидат медичних наук (з 1995 р.), асистент кафедри (з 2018 р.)

 

Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою у 1984 р. Є автором та співавтором понад 100 наукових робіт. За активну наукову діяльність був нагороджений грантом фонду Сороса та Кембріджcького унiверсiтету. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна активність еритроцитів при лікуванні серцевої недостатності мілдронатом у хворих з ішемічною хворобою серця». Зараз працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю кардіологія, психологія: «Предиктори  дестабілізації  при  стенокардії   III ФК, гіпертонічній хворобі II cт., соматоформних розладах та їх корекція».

Розробив напрямок кардіологічної реабілітації – кардіопсихологію (1995), антистресову програму (2001), методи образно-асоціативної корекції (2013) та ландшафтно-образної кінезіотерапії (2014). Проводить лекції та семінари з кардіологічної реабілітації у випадку ІХС, гіпертонічної хвороби, соматоформних розладів, зокрема лікарів, учасників АТО, їх сімей та волонтерів.

Досліджує функціональний стан ендотелію, еритроцитів та психологічний статус у хворих з ІХС, гіпертонічною хворобою та соматоформними розладами. Розробляє нові інформаційні технології в кардіології, зокрема голографічне моделювання.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в терапевтичному відділенні КМКЛ №4.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

 

 

Соколова Лариса Іванівна

 

Кандидат медичних наук (з 2013 р.), асистент кафедри (з 2006 р.)

 

В 1989 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». Працювала лікарем-терапевтом. У 2002 році закінчила клінічну ординатуру, в 2006 році – аспірантуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив інтервальної гіпокситерапії та фенспіриду на жирнокислотний метаболізм та ультраструктурну організацію клітин у хворих на ХОЗЛ І та ІІ стадій».

Відповідає за виробничу практику студентів на кафедрі.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія, проблеми легенево-серцевої недостатності, вплив гіпокситерапії на склад біологічних мембран та ультраструктурну організацію клітин.

Є автором та співавтором 46 друкованих наукових робіт, 1 патенту, 1 методичної рекомендації.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія». Лікувальну роботу здійснює  на базі пульмонологічного відділення КМКЛ №3.

 

 

 

 

Тарченко Інна Петрівна

 

Кандидат медичних наук (з 1975 р.), асистент кафедри (з 1973 р.)

 

Закінчила в 1966 році Київський медичний інститут. Працювала дільничим терапевтом поліклініки №4, пізніше – лікарем-ординатором Обласної лікарні в м. Чернігові. З 1973 року працює на посаді асистента кафедри. У 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічний перебіг і патогенетичні механізми легеневої гіпертензії». Відповідає за методичне забезпечення навчального процесу. Профгрупорг кафедри. Проводить велику загально-освітню роботу серед студентів. Член Вченої ради ФПЛЗУ з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Автор та співавтор понад 160  друкованих наукових праць, присвячених актуальним проблемам сучасної кардіології та пульмонології, культурології, історії медицини. Є співавтором і упорядником підручника «Пропедевтика внутрішніх хвороб» (видано в 2007 р, перевидано в 2011 р., 2013 р.), 4 навчальних посібників, рекомендованих МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, 1 монографії.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія». Лікувально-консультативну роботу здійснює у відділенні остеомієліту КМКЛ №3.

 

 

petelitska

Петелицька Любов Богданівна

 

Аспірант кафедри (з 2014 р.), асистент кафедри (з 2017 р.)

 

У 2010 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. У 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби” на базі кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З грудня 2014 р. – аспірант кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, з 1 вересня 2017 р. – кафедри внутрішньої медицини №3.  Виконує кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу вузликового поліартеріїту та АНЦА-асоційованих системних васкулітів на основі вивчення особливостей клінічних проявів, імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки”.

Автор та співавтор 82 наукових публікацій, у т.ч.  1 підручника, 3 патентів на корисну модель, 12 тез у матеріалах закордонних наукових конференцій.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування хворих на системні захворювання сполучної тканини та застосування імунобіологічної терапії для лікування ревматологічних захворювань.

З 2014 р. є членом Європейської ліги з васкулітів (EUVAS).

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного відділення КМКЛ №3.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

reznikova

Кузьменко Ніна Михайлівна

 

Аспірант кафедри (з 2017 р.)

 

В 2013 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2015 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “медицина невідкладних станів”.  В 2015-2017 рр. – клінічний ординатор, у 2015 – 2016 рр.  працювала асистентом кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 2017 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: “Оцінка ефективності та безпечності застосування препаратів для небулайзерної терапії у хворих на ХОЗЛ”.

Автор 10 наукових публікацій.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі пульмонологічного відділення КМКЛ №3, а також працює терапевтом у приймальному відділенні КМКЛ №3 за сумісництвом.

 

 

 

 

Шинькарук Юлія Леонтіївна

 

Аспірант кафедри (з 2017 р.), асистент кафедри (з 2016 р.).

 

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2015 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “медицина невідкладних станів”. В 2015-2017 рр. – клінічний ординатор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 2017 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: «Клініко-діагностичне і прогностичне значення маркерів запалення та осифікації у хворих зі спондилоартритом».

Автор та співавтор 41 наукової публікації.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного відділення КМКЛ №3, а також працює терапевтом у приймальному відділенні КМКЛ №3 за сумісництвом.

Вільно володіє англійською мовою (рівень В2 IELTS).

 

 

 

 

Новосад Дарія Ігорівна

 

Аспірант кафедри (з 2019 р.)

 

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2019 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби”. З 2019 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: “Значення маркерів запалення, інтерлейкіну-10 та специфічних аутоантитіл для оцінки активності і прогнозування перебігу системного червоного вовчака”.

Співавтор 15 наукових публікацій.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

Комкіна Марія Олексіївна

 

Старший лаборант кафедри (з 2019 р.)

 

У 2019 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.