НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

СПІВРОБІТНИКИ

Яременко Олег Борисович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор,  член Президії Правління Асоціації ревматологів України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, член Європейської ліги з васкулітів (EUVAS), експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова робочої групи з ревматології Центрального формулярного комітету МОЗ України, член кількох комісій та експертних груп МОЗ України.

 

У 1980 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут, після чого навчався в клінічній ординатурі, заочній аспірантурі, працював молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, а з 2003 р. – професором кафедри госпітальної терапії №1 (з 2008 р. – внутрішньої медицини №2). Кандидатську дисертацію («Транспорт кислорода у больных в начальном периоде инфаркта миокарда с различной выраженностью острой недостаточности кровообращения»), виконану під керівництвом члена-кореспондента АМН СРСР, професора Грицюка О.Й., захистив у 1988 році за фахом “кардіологія”, докторську (консультант – член-кореспондент АМН України, професор Амосова К.М.) – у 1999 році за фахом “ревматологія”. Тема докторської дисертації: “Клініко-патогенетична гетерогенність і шляхи оптимізації лікування ревматоїдного артриту та системного червоного вовчаку: значення змін кисневого забезпечення тканин та процесів, що його визначають”.

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 році, професора – у 2005 році. Має вищу лікарську категорію зі спеціальностей „ревматологія” і „терапія”. Протягом 20 років виконував обов’язки відповідального за наукову роботу на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2011 року – завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з 2017 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №3. З 2001 р. по 2005 р. був секретарем ректорату, з 2005 р. по 2014 р. – вченим секретарем Вченої ради НМУ.

Неодноразово нагороджувався дипломами конкурсів молодих вчених України, дипломами та медалями ВДНГ СРСР та України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, МОЗ України та МОН України, Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, подяками Київського міського голови. Відзначений медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» НАМН України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з фаху “Кардіологія. Ревматологія” (в одній з них – голова ради). Голова ЦМК з терапевтичних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, член Науково-координаційної ради університету, Вчених рад університету та ФПЛЗСУ. У 2013-2017 рр. був головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Ревматологія». Член редколегій 8 фахових журналів, в одному з них – заступник головного редактора.

Головні напрямки науково-практичних досліджень – теорія оптимальності в медицині, методи інтенсивної терапії в ревматології, імунобіологічна терапія, клінічна фармакологія протизапальних препаратів, удосконалення діагностики та лікування імунозалежних артропатій, системних васкулітів, система кисневого забезпечення організму, гостра серцева недостатність, інфаркт міокарда.

Автор 595 наукових праць (50 – у зарубіжних англомовних виданнях), у т.ч. 3 підручників, 32 монографій, посібників і довідників, а також 7 методичних рекомендацій, 21 патента, 52 рацпропозицій, 19 нововведень, включених в Галузевий реєстр МОЗ України. З 2000 р. наукові та практичні розробки було представлено у понад 330 доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Республіці Білорусь, Російській Федерації, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді, Польщі. Учасник розробки 8 Уніфікованих клінічних протоколів по веденню хворих з ревматичними захворюваннями.

Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні №3, Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, інших медичних установах міста та в Державній службі санітарної авіації МОЗ України.

 

 

Дудка Петро Федорович

Доктор медичних наук (з 1996 р.), професор (з 2004 р.).

Професор кафедри.

 

У 1972 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інститут імені М.І. Пирогова, після чого працював дільничним терапевтом. З 1977 по 1980 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клинико-инструментальная оценка кардиогемодинамики у больных с хроническим легочным сердцем при лечении гомфотином». З 1980 року працював на посаді асистента, з 1994 року – доцента кафедри терапії стоматологічного факультету НМУ. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ранніх стадіях серцевої недостатності» за спеціальністю «Кардіологія». Вчене звання професора присвоєно у 2004 році. З 2004 року по 2017 рік працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. Впродовж 22 років відповідав за наукову роботу кафедри, керував студентським науковим гуртком, понад 19 років був відповідальним за підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». З листопада 2009 року по березень 2011 року виконував обов’язки завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З вересня 2017 року – професор кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

На високому науково-методичному рівні проводить практичні та семінарські заняття, читає лекції для студентів 4 та 5 курсів.

Є активним учасником конгресів, з’їздів та науково-практичних конференцій. Був одним з організаторів проведення чотирьох Всеукраїнських та двох міських науково-практичних конференцій. Член Вченої ради ФПЛЗСУ.

Головні напрямки науково-практичних досліджень: система енергетичного забезпечення серця, гемомікроциркуляція в пульмонології та кардіології, електрична нестабільність міокарда, гіпокситерапія, антигомотоксична терапія, метаболічна цитопротекція в кардіології та пульмонології.

Є автором понад 336 наукових публікацій, в тому числі 6 навчальних посібників та підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, 1 типової навчальної програми для клінічних ординаторів за фахом «Медицина невідкладних станів», 6 методичних рекомендацій, 22 патентів на винаходи та 27 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом професора Дудки П.Ф. успішно захищено дві кандидатські дисертації.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Терапія».  Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні (КМКЛ) №3, є куратором кардіологічного відділення для лікування хворих на інфаркт міокарда КМКЛ №3.

 

 

 

Степанова Наталя Михайлівна

Доктор медичних наук (з 2008 р.)

Старший науковий співробітник (з 2006 р.)

Професор кафедри.

 

Після закінчення Національного Донецького медичного університету (1997) та проходження iнтернатури за спецiальністю  «терапія» працювала на посаді лікаря-нефролога у нефрологічному відділенні ДОК ТМО ім. Калініна м. Донецьк з 1998 по 2002 рік.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю внутрішні хвороби: «Обґрунтування та ефективність системної ензимної і сінглетно-кисневої терапії у хворих на системний червоний вовчак» (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Ігнатенко Григорій Анатолійович).

У 2006 році присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника (доцента).

Доктор медичних наук з 2008 року: захищено дисертацію «Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи» (науковий консультант – чл.-кор. НАМН України, проф. Колесник Микола Олексійович).

З 2002 року по теперішній час працює у ДУ «Інститут нефрології НАМН України»:

  • провідний науковий співробітник (2002-2004),
  • головний лікар Інституту (2004-2010),
  • головний науковий співробітник (2010-2017),
  • завідувач відділу нефрології та діалізу (на цей час).

Вища кваліфікаційна категорія з нефрології з 2010 року. Заступник головного редактора «Українського журналу нефрології та діалізу». З 2013 року член наукового комітету Європейської асоціації урологів за темою «Інфекції в урології».

Член експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України зі спеціальності «нефрологія», спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01, вченої ради ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

Стажування в клініці Rambam Health Care Campus (Ізраїль, 2017).

Підготувала 1 к. мед. наук, керівник 3 кандидатських дисертацій.

Володіє англійською мовою (рівень В 2). Автор понад 330 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 3 посібників, 15 патентів України на винахід / корисну модель, тощо.

Лікувально-консультативна робота − в клініці ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

 

 

 

Загородний Максим Іванович

Доктор медичних наук (з 2016 р.), доцент (з 2016 р.),

Доцент кафедри.

 

З відзнакою закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця (1999), навчався за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працював асистентом кафедри госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3), доцент кафедри внутрішньої медицини № 3. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі.

Кандидатську дисертацію „Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження)” (науковий керівник – проф. А.С. Свінціцький) захистив у 2003 році. Стажування на кафедрі фізіотерапії і реабілітації Віденського університету (2000). Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2005). Вчене звання доцента присвоєно в 2016 р. Доктор медичних наук з 2016 р.: захищено дисертацію „Метаболічні препарати в лікуванні артеріальної гіпертензії (клініко-експериментальне дослідження)”  (науковий консультант – проф. А.С. Свінціцький).

Автор 210 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 3 монографій, 7 патентів України на винахід.

Вища кваліфікаційна категорія з терапії (з 2014). Лікувально-консультативна робота – в ДУ «ТМО МВС України по місту Києву».

Володіє англійською та німецькою мовами.

 

 

 

Соловйова Галина Анатоліївна

 

Доктор медичних наук (з 2014 р.)

Доцент кафедри.

 

З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури працювала лікарем-терапевтом в клінічній лікарні №23, де отримала досвід діагностики і лікування різних терапевтичних патологій, включаючи невідкладні стани. Працювала в гастроентерологічному відділенні лікарні водників. Після захисту кандидатської дисертації на тему: “Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у осіб молодого віку” працювала спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Регулярно бере участь в школах гастроентерологів України, Росії, Європейських гастротижнях, Falk-симпозіумах, засіданнях Європейського панкреатологічного клубу. Є неодноразовим учасником національних, російських, іноземних конференцій в ролі доповідача (Російський Конгрес гастроентерологів, гепатологів; Конгрес гепатологів країн Азії тощо)

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: “Ерозії шлунку при захворюваннях жовчовивідних шляхів: клініко-морфологічна характеристика. Особливості патогенезу і лікування”.

Автор та співавтор більше 70 наукових робіт у сфері гастроентерології, терапії в національних і міжнародних виданнях.

Володіє англійською мовою.

 

 

 

Бондаренко Юрій Миколайович

Кандидат медичних наук (з 1985 р.)

Доцент кафедри (з 1993 р.)

 

В 1976 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, потім інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», працював лікарем-терапевтом в лікарні для вчених АН України. З 1980 року по 1982 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету НМУ. З 1983 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Кардіогемодинаміка у хворих з хронічним легеневим серцевим до та після антиоксидантної терапії». В 1993 році обраний на посаду доцента кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ імені О.О. Богомольця. Читає лекції з циклу «Військова терапія» студентам 5 курсу. Є відповідальним за лікувально-консультативну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Є автором та співавтором 98 наукових праць, 5 підручників та посібників для студентів медичних ВНЗ, 1 патенту на винахід.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Постійно проводить лікувально-консультативну роботу в терапевтичному відділенні КМКЛ №3. Є куратором терапевтичного відділення КМКЛ № 3.

 

 

 

 

Добрянський Дмитро Вікторович

Кандидат медичних наук (з 2011 р.)

Доцент кафедри (з 2017 р.)

 

З початку 2016 р. відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

В 2003 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа”, у 2005 році – інтернатуру за фахом “Медицина невідкладних станів” на базі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та отримав диплом з відзнакою. В 2005-2007 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом “Медицина невідкладних станів” на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2010 р. отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія». З 2010 по 2017 рр. працював на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. З 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Ефективність лікування хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень І та ІІ стадії з урахуванням показників гемореологічного та імунного статусу”.

З 2013 р. експерт Консультативно-експертної групи «Пульмонологія. Фтизіатрія. Лікарські засоби» Державного експертного центру МОЗ України. З 2015 р. експерт з пульмонології Центрального формулярного комітету МОЗ України. З 2015 р. член ЦМК з терапевтичних дисциплін. З 2017 р. член Вченої ради ФПЛЗСУ.

Є автором та співавтором понад 180 друкованих наукових праць, 11 патентів на винахід та 3 галузевих нововведень.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в пульмонологічному та урологічному відділеннях КМКЛ №3.

 

 

 

Ільницький Роман Іванович

Кандидат медичних наук (з 1993 р.)

Доцент кафедри (з 2006 р.)

 

Закінчив у 1980 році з відзнакою 2-й лікувальний факультет Київського медичного інституту. Після закінчення в 1987 році клінічної ординатури на кафедрі терапії стоматологічного факультету, працював у різних ланках практичної охорони здоров’я м. Києва, а з 1991 по 2001 рік – завідувачем пульмонологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №3. У грудні 2001 року перейшов на науково-педагогічну роботу в Національний медичний університет імені О.О. Богомольця на кафедру. У 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості гемореології та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з хронічним легеневим серцем при лікуванні мілдронатом”. У період з 2005 по 2015 роки виконував адміністративні обов’язки заступника декана з виробничої практики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

Є досвідченим викладачем, вільно володіє англійською мовою, викладає внутрішню медицину іноземним студентам з англійською мовою навчання.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія та проблеми легенево-серцевої недостатності. Є автором та співавтором понад 234 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 5 підручників і 3 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти, 5 клінічних монографій: „Клінічна пульмонологія”, „Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині”, „Воспалительные заболевания бронхов: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов” (російською мовою), виданих за останні 10 років. Отримав 9 патентів на способи діагностики і лікування пацієнтів, що страждають на хронічне обструктивне захворювання легень і бронхіальну астму. Бере участь у проведенні клінічних багатоцентрових наукових досліджень новітніх медикаментозних засобів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з пульмонології. Проводить лікувально-консультативну роботу в пульмонологічному відділенні та лівобережному консультативному пульмонологічному центрі Київської міської клінічної лікарні  №3 (вул. П. Запорожця, 26, тел. 044 5409629).

 

 

Смирнова Олена Валеріівна

Кандидат медичних наук (з 1994 р.).

Доцент кафедри.

 

У 1989 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця.

З 1989 по 1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі, з 1991 – 1994 рр.  – в аспірантурі на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електрофізіологічних та гемодинамічних ефектів воннекору у хворих з пароксизмальними надшлуночковими тахіаритміями». З 1994 року працювала асистентом на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика, з 2001 року – асистентом на кафедрі госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3). З 2003 року – доцент на кафедрі внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор та співавтор 37 наукових праць.

Має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях променевої патології, пульмонологічного, гастроентерологічного профілю Центрального госпіталю МВС України.

 

 

 

Федьков Дмитро Леонідович

Кандидат медичних наук (з 2013 р.)

Доцент кафедри (з 2016 р.)

 

В 2005 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “ Лікувальна справа”. В 2007 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” та магістратуру за тією ж спеціальністю на базі кафедри госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2009 р. закінчив клінічну ординатуру на кафедрі госпітальної терапії №1. З 2009 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 2, з 2011 р. – кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З грудня 2012 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Клінічна і лабораторна характеристика, оцінка активності запально-деструктивного процесу та оптимізація базисної терапії у хворих на псоріатичний артрит”. З лютого 2016 р. – доцент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ імені О.О. Богомольця. З лютого 2016 р. є відповідальним за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри.

Є незалежним експертом Державного експертного центру МОЗ України з експертизи імунобіологічних препаратів, секретарем Асоціації ревматологів м. Києва.

Автор та співавтор понад 90 публікацій, у т.ч. 2 довідників, 1 методичних рекомендацій, 4 винаходів/патентів, 5 галузевих нововведень.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного та пульмонологічного відділень КМКЛ № 3.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

Антоненко Антоніна Володимирівна

 

Кандидат медичних наук (з 2016 р.)

Асистент кафедри.

 

З відзнакою закінчила НМУ імені О.О. Богомольця (2011), навчалась за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

Кандидатську дисертацію «Особливості виникнення і прогнозування та підвищення ефективності лікування гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз» захистила достроково (2016). Результати роботи презентовано й обговорено на зарубіжних, республіканських, міських конференціях (Австрія, Бельгія, Іспанія, Італія, Угорщина, Польща).

Має 20 наукових праць, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті у міжнародних журналах з індексацією в міжнародній науковометричній базі SCOPUS, 3 тез доповідей у матеріалах вітчизняних наукових конференцій, 9 тез у матеріалах закордонних наукових конференцій; 1 інформаційний лист.

Відзнаки: International Scholarship Award – 2013 (20th United European Gastroenterology Week), лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 року. З 2015 року – член Європейської Асоціації з вивчення хвороб печінки (EASL).

Має другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях терапевтичного та хірургічного профілю вузлової лікарні №3 станції Дарниця.

Володіє англійською (рівень С), італійською, німецькою мовами.

 

 

Афендікова Ганна Петрівна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.)

Асистент кафедри (з 1984 р.)

 

У 1978 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1978 по 1979 р. проходила інтернатуру на базі клінічної лікарні №2 (м. Вінниця); з 1979 по 1984 р. навчалася в аспірантурі при КНДІ профзахворювань. З 1984 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив сірковуглецю на функціональний стан симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем організму».

Науково-педагогічний стаж – 37 років. Є автором та співавтором 42 наукових праць.

Лікувальний стаж – 38 років, має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях пульмонологічного, гастроентерологічного та геріатричного профілю Центрального госпіталю МВС України.

Володіє англійською мовою.

 

 

 

Бардах Ліляна Богданівна

 

Кандидат медичних наук (з 2008 р.)

Асистент кафедри (з 2003 р.)

 

У 2000 році закінчила Львівський державний медичний університет ім. Д.Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2001 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Лікувальна справа» при НМУ ім. О.О.Богомольця. З 2001 по 2003 рр. – клінічний ординатор кафедри госпітальної терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця; з 2003 р. – аспірант кафедри госпітальної терапії №2. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування». З 2003 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця (далі − внутрішньої медицини №3).

Наукові інтереси: проблеми діагностики та лікування у гастроентерології.

Автор та співавтор 34 наукових праць.

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія». Лікувально-консультативну роботу проводить у відділенні променевої патології центрального госпіталю МВС України.

 

 

 

Вознюк Віталій Васильович

Кандидат медичних наук (з 1988 р.)

Асистент кафедри (з 1990 р.)

 

В 1973 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Особливості інструментальної діагностики хронічного легеневого серця в похилому та старечому віці». З 1990 р. – асистент кафедри терапії стоматологічного  факультету, з вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ імені О.О. Богомольця. Є матеріально відповідальною особою на кафедрі.

Наукові інтереси: проблеми діагностики та лікування в кардіології та пульмонології, хронічне легеневе серце, інструментальна діагностика, метаболічна терапія хворих із серцево-судинною та легеневою патологією.

Є автор та співавтор понад 59 наукових публікацій, серед яких 5 навчальних посібників, 1 методичні рекомендації, 2 раціоналізаторські пропозиції.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». Лікувально-консультативну роботу проводить в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда  КМКЛ №3.

 

 

Волкова Ганна Віталіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1991 р.)

Асистент кафедри (з 1994 р.)

 

У 1985 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1985-1987 рр. проходила клінічну ординатуру в  НДІ ПАГ за спеціальністю «терапія», у 1987 – 1991 рр. навчалася в  заочній аспірантурі в НДІ ПАГ за спеціальністю «кардіологія». Кандидатську дисертацію «Вагітність, пологи, стан кардіореспіраторної та фетоплацентарної систем у жінок з вродженими вадами серця» захистила у 1991 році. З 1994 року працює асистентом на кафедрі госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3) НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор та співавтор більше 30 друкованих робіт.

Має вищу категорію з терапії, першу категорію з кардіології.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

 

Дубовенко Зоя Олексіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.)

Асистент кафедри (з 1995 р.)

 

У 1979 році закінчила ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Інтернатуру по терапії проходила на базі клінічної лікарні №22 (тепер – КЛ №18). З 1980 по 1995 рік працювала лікарем-терапевтом відділення для вагітних з екстрагенітальною патологією НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1986 році закінчила заочну аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему “Вагітність, пологи та стан скоротливої функції міокарда у жінок з мітральними вадами серця”. У 1995 році на конкурсній основі була обрана на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 (з 2008 р. – кафедра внутрішньої медицини №3) НМУ імені О.О. Богомольця, де і працює по сьогоднішній день. З 2002 по 2015 рік обіймала посаду заступника декана по роботі з іноземними студентами. З 1995 по 2017 рік проводила лікувально-консультативну роботу в ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України».

Автор та співавтор 22 друкованих робіт.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Лікувально-консультативна робота − у відділеннях терапевтичного та неврологічного профілю вузлової лікарні №3 станції Дарниця.

 

 

 

Іорданова Наталія Харитонівна

Кандидат медичних наук (з 2017 р.)

Асистент кафедри (з 2009 р.)

 

В 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2002 році – інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». У 2005 р. отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія». В 2002-2006 рр. працювала лікарем виїзної бригади та лікарем-кардіологом Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. В 2006-2008 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2008-2009 рр. працювала лікарем-кардіологом та лікарем функціональної діагностики Центральної районної поліклініки Дніпровського району м. Києва. З 2009 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ імені О.О. Богомольця. У березні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом» (науковий керівник – д. мед. н., проф. Яременко О.Б.).

Є відповідальною за web-сторінку кафедри на офіційному сайті НМУ імені О.О. Богомольця, секретарем наукових засідань кафедри.

Є автором та співавтором 65 друкованих наукових та навчально-методичних робіт, 3 патентів, 2 галузевих нововведень.

Має другу кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю «кардіологія». Лікувально-діагностичну роботу здійснює на базі кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда та пульмонологічного відділення КМКЛ № 3.

Володіє (рівень В2) та викладає англійською мовою.

 

 

 

Микитенко Ганна Михайлівна

Кандидат медичних наук (з 2011 р.)

Асистент кафедри (з 2011 р.)

 

В 2004 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2005 році – інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» та магістратуру (здобула кваліфікацію «магістр»). З 2004 по 2012 рік працювала лікарем-кардіологом в Центральній районній поліклініці Деснянського району м. Києва. З 2011 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, з 1 вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 3.  В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим на ревматоїдний артрит».

Є автором та співавтором 80 друкованих наукових робіт, 5 патентов, 1 методичних рекомендацій, 1 керівництва для лікарів.

Стаж роботи за спеціальністю – 11 років. В 2008 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ревматологія». У 2015 р. отримала першу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Кардіологія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в урологічному відділенні КМКЛ №3.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

 

Соколова Лариса Іванівна

Кандидат медичних наук (з 2013 р.)

Асистент кафедри (з 2006 р.)

 

В 1989 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». Працювала лікарем-терапевтом. В 2002 році закінчила клінічну ординатуру, в 2006 році – аспірантуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив інтервальної гіпокситерапії та фенспіриду на жирнокислотний метаболізм та ультраструктурну організацію клітин у хворих на ХОЗЛ І та ІІ стадій». З 2006 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Відповідає за виробничу практику студентів на кафедрі.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія, проблеми легенево-серцевої недостатності, вплив гіпокситерапії на склад біологічних мембран та ультраструктурну організацію клітин.

Є автором та співавтором 40 друкованих наукових робіт, 1 патенту, 1 методичних рекомендацій.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія». Лікувальну роботу здійснює  на базі пульмонологічного відділення КМКЛ №3.

 

 

 

 

Тарченко Інна Петрівна

Кандидат медичних наук (з 1975 р.)

Асистент кафедри (з 1973 р.)

 

Закінчила в 1966 році Київський медичний інститут. Працювала дільничим терапевтом поліклініки №4, пізніше – лікарем-ординатором Обласної лікарні в м. Чернігові. З 1973 р. працювала на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. З вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. В 1975 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Клінічний перебіг і патогенетичні механізми легеневої гіпертензії». Відповідає за методичне забезпечення навчального процесу. Профгрупорг кафедри. Проводить велику загально-освітню роботу серед студентів. Член Вченої ради ФПЛЗСУ з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Автор и співавтор понад 160  друкованих наукових праць, присвячених актуальним проблемам сучасної кардіології та пульмонології, культурології, історії медицини. Є співавтором і упорядником підручника «Пропедевтика внутрішніх хвороб» (видано в 2007 р, перевидано в 2011 р., 2013 р.), 4 навчальних посібників, рекомендованих МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, 1 монографії.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія». Лікувально-консультативну роботу здійснює у відділенні остеомієліту КМКЛ № 3.

 

 

 

petelitska

Петелицька Любов Богданівна

Аспірант кафедри.

 

В 2010 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби” на базі кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З грудня 2014 р. – аспірант кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, з 1 вересня 2017 р. – кафедри внутрішньої медицини № 3.  Виконує кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу вузликового поліартеріїту та АНЦА-асоційованих системних васкулітів на основі вивчення особливостей клінічних проявів, імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки”.

Автор та співавтор 49 наукових публікацій, 2 патентів та 1 довідника.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного відділення КМКЛ № 3.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

reznikova

Кузьменко Ніна Михайлівна

Аспірант кафедри.

 

В 2013 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2015 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “медицина невідкладних станів”.  В 2015-2017 рр. – клінічний ординатор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 2017 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: “Оцінка ефективності та безпечності застосування препаратів для небулайзерної терапії у хворих на ХОЗЛ”.

Співавтор 10 наукових публікацій.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі пульмонологічного відділення КМКЛ № 3, а також працює терапевтом у приймальному відділенні КМКЛ №3 за сумісництвом.

 

 

 

 

 

Шинькарук Юлія Леонтіївна

Аспірант кафедри.

 

В 2013 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2015 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “медицина невідкладних станів”.  В 2015-2017 рр. – клінічний ординатор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 2017 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: “Клініко-лабораторні та інструментальні особливості запальних та деструктивно-проліферативних процесів у хворих із спондилоартритом”.

Автор та співавтор 27 наукових публікацій.

Лікувально-консультативну роботу здійснює на базі ревматологічного відділення КМКЛ № 3, а також працює терапевтом у приймальному відділенні КМКЛ №3 за сумісництвом.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

Меліксетян Астрік Варданівна

Старший лаборант кафедри (з 2017 р.)

 

У 2017 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа», бюджетна форма навчання. За період навчання в університеті – член Студентського Наукового Товариства ім. О.А. Киселя та Студентського Парламенту НМУ ім. О.О.Богомольця, отримувала стипендію ім. М.Д.Стражеска,  обіймала посаду Голови Студентського Товариства «Інтелектуальні ігри НМУ»,  протягом 2016-2017 н. р. – староста СНГ кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету.

З 2017 р. проходить інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Співавтор 6 наукових робіт.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Новосад Дарія Ігорівна

Старший лаборант кафедри (з 2017 р.)

 

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Навчалася на медичному факультеті №2. Під час навчання в університеті двічі брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та отримала Дипломи ІІ ступеня на олімпіаді з гістології, цитології та ембріології (Луганськ, 2013) та на олімпіаді з терапії (Івано-Франківськ, 2016).

З 2017 р. проходить інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Автор та співавтор 6 наукових публікацій.

Вільно володіє англійською мовою.