Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Навчально-методична робота

 

Відповідальний за організацію та забезпечення освітнього процесу:

кандидат медичних наук, доцент Свінціцький Ігор Анатолійович (email: igor.svintsitskyi@nmu.ua)

 

План навчально-методичної роботи кафедри

 

  1. План виробничих і методичних нарад кафедри на осінньо-зимовий семестр 2023/2024 навчального року.
  2. План виробничих і методичних нарад кафедри на весняно-літній семестр 2022/2023 навчального року.

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

Силабуси навчальних дисциплін

 

Курси за вибором

 

Тематичні плани лекцій з навчальних дисциплін

 

Тематичні плани практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін

 

Регламенти проведення та оцінювання поточного і підсумкового контролів з навчальних дисциплін

 

Графік проведення кінцевих контролів з навчальних дисциплін

 

Графік проведення поточних консультацій і консультацій перед складанням кінцевих контролів з навчальних дисциплін

 

Графіки відвідувань навчальних занять науково-педагогічних працівників кафедри

 

Питання для підготовки до кінцевого контролю з навчальних дисциплін

 

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін

 

Матеріали для підготовки студентів 3-го курсу стоматологічного факультету до об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1)

 

Матеріали для підготовки випускників стоматологічного факультету до об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (станція “Діагностування невідкладного стану та надання екстреної медичної допомоги, у т.ч. демонстрація методики проведення серцево-легеневої реанімації на фантомі”)

 

Матеріали для підготовки випускників медичного факультету до об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту

 

Матеріали для підготовки випускників стоматологічного факультету до комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 221 “Стоматологія”

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету за результатами 2022/2023 навчального року

 

Співробітники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін “Пропедевтика внутрішньої медицини, в тому числі практика з догляду за пацієнтами в клініці внутрішньої медицини”, “Деонтологія в медицині”, “Внутрішня медицина (в тому числі епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія, ендокринологія)” (модулі “Внутрішня медицина (пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія)”, “Внутрішня медицина (нефрологія, гематологія, алергологія)”, “Ендокринологія”), “Методологія доказової медицини” українською та англійською мовами для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія”.

Кафедра також залучена до підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модулі № 4 і № 5).

 

Протягом останніх років на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету розроблено робочі програми і силабуси усіх навчальних дисциплін, оновлено мультимедійні презентації та конспекти лекцій, методичні матеріали до практичних занять, робочі зошити для самостійної роботи студентів, паспорти і чек-листи станцій ОСКІ-1 “Демонстрація методики вимірювання артеріального тиску у стандартного пацієнта та інтерпретація результатів” і “Демонстрація техніки виконання внутрішньовенних, внутрішньом’язових, підшкірних ін’єкцій на симуляційному фантомі” та ОСКІ-2 “Діагностування невідкладного стану та надання екстреної медичної допомоги, у т. ч. демонстрація методики проведення серцево-легеневої реанімації на фантомі”, підготовлено нові набори роздаткових дидактичних матеріалів (результати лабораторно-інструментального обстеження, ситуаційні задачі тощо) для кожного практичного заняття та підсумкового контролю з еталонами відповідей, 15 тестових завдань з напряму “Загальна медична підготовка” для ліцензійного іспиту “Крок 2. Стоматологія” (відповідно до наказу по НМУ від 07.10.2019 р. № 825), створено понад 30 навчальних курсів українською, російською та англійською мовами на платформах дистанційного навчання “Neuron” та “Likar_NMU”, забезпечено функціонування Інтернет-порталу “eMPendium: внутрішні хвороби” (empendium.com/ua), здійснено рецензування підручників, навчально-методичних посібників, навчальних планів і програм.

 

Навчальний процес повністю забезпечений відповідною літературою: співробітники кафедри є авторами національних підручників “Внутрішня медицина” (українською (2008, 2009), російською (2008, 2010) і англійською (2019) мовами), “Фармакотерапія” (2012), “Сімейна медицина” (українською (2013), російською (2015), англійською (2016) мовами), “Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики” (2014), “Внутрішні хвороби” (2019), а також низки навчально-методичних посібників і довідників: “Госпітальна терапія. Частина I (пульмонологія, кардіологія, ревматологія)” (1993), “Госпітальна терапія. Частина II (гастроентерологія, нефрологія, гематологія)” (1994), “Энциклопедия семейного врача” (1995), “Гастроентерологія” (1995), “Нефрологія” (1995), “Ревматологія” (1996), “Фармакотерапевтический справочник гастроэнтеролога” (2000), “Рецептурный справочник врача” (2003), “Внутрішні хвороби: навчальний посібник у 10 частинах” (2004), “Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення” (2004, 2007), “Ревматичні хвороби та синдроми” (2006), “Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания” (2007, 2013), “Діагностика та лікування захворювань системи крові” (2010), “Пороки серця в практиці сімейного лікаря” (2010), “Практикум з внутрішньої медицини” (2010), “Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба” (2011), “Жовчний рефлюкс у клінічній практиці” (2012), “Діагностика та лікування хвороб нирок” (2014), “Діагностика та лікування ревматичних захворювань” (2017), “Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини” (2019), порталу для лікарів “eMPendium: внутрішні хвороби” (http://empendium.com/ua) тощо.

 

Професор А.С. Свінціцький і доцент Н.П. Козак приймають державний іспит у студентки 5-го курсу стоматологічного факультету, 2019 р.

 

 

Асистент Т.А. Сікорська проводить практичне заняття зі студентами

 

 

Внутрішні хвороби: підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19 / за ред. А.С. Свінціцького, П. Гаєвські. – Краків: Практична медицина, 2018. – 1632 с.