НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Співробітники кафедри

dronov

Дронов Олексій Іванович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

Професор Дронов О.І. належить до наукової школи учнів Академіка О.О. Шалімова.

Дронов Олексій Іванович народився 25 січня 1959 року в м. Кадіївка (м. Стаханів) Луганської області в сім¢ї шахтаря.

Закінчив у 1982 році медичний факультет Харківського медичного інституту за фахом «Лікувальна справа». З 1982 по 1985 рік працював лікарем-хірургом в лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. О.І. Мещанінова,  м. Харків, рік в Бобровицькій ЦРЛ Чернігівської обл. З 1986 по 2003р – лікар-хірург, старший науковий співробітник НДІ клінічної та експериментальної хірургії (Національний Інституту хірургії та трансплантології НАМН України). Дронов О.І. належить до наукової школи учнів Академіка О.О. Шалімова.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Хірургічне лікування хронічного панкреатиту ускладненого утворенням псевдокіст».

В 2003 р. захистив докторську дисертацію «Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових жовчних протоків». Ступінь доктора медичних наук присуджений ВАК України у 2003 р. Дронов О. І.

Рішенням Міністерства освіти України в 2004 р. присуджене звання професор.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, науковий керівник Київського центру хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози ім. В.С. Земскова.

Основні напрямки наукових досліджень: хірургія печінки, підшлункової залози, жовчних протоків, органів шлунково-кишкового тракту і заочеревинного простору – розробка комбінованих та двоетапних методів резекції з застосуванням кріотехнологій, дослідження по застосуванню розчину хлориду кальцiю для хiмiчної абляцiї пухлин та метастазів печiнки, експериментальнi роботи по потецiюванню низьких температур з застосуванням гiпертонiчного розчину NaCl. Науково доведена роль Іл-6 в ранній діагностиці раку жовчних проток. Розроблена система діагностично-лікувальних заходів при гострому панкреатиті, досліджені гемокоагуляційні порушення та їх кореляційні зв’язки з ступенем тяжкості гострого панкреатиту, концентрацiї мiкробних метаболiтiв в крові. Вперше в світі застосовано низькі температури для деструкції низькодебітної кукси підшлункової залози. Вивчений якісний та кількісний характер ферментів та онкомаркерів вмісту кіст підшлункової залози, комбіновані резекції та радикальні оперативні втручання при генітальних та екстрагенітальних злоякісних пухлинах у вагітних.

Спеціалізація «Хірургія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Судинна хірургія»,

Дронов О.І. має найбільший досвід в Україні з виконання тотальних панкреатектомій та вивченню постпанкреаторезекційного синдрому, характеру мальасимiляцiї, особливостей виникнення та перебiгу порушень вуглеводного обмiну, стеатозу печiнки, остеопорозу як наслідків зовнiшньосекреторних порушень.

Наукові розробки, в галузі кріомедицини, пов’язані з вивченням механізмів кріодії на різні біологічні тканини (печінка, підшлункова залоза, судини).

За наукові розробки в галузі кріомедицини у 2011 та 2013 роках нагороджений «Золотою медаллю» Міжнародного товариства кріохірургів.

Його дослідження лягли в основу міжнародних та державних протоколів лікування гострого панкреатиту. Він має 40 галузевих нововведень МОЗ України.

Дронов О.І.- автор 437 наукових праць, з них 1 монографія, 18 навчальних посібників, 81 патентів України, 3 авторських свідотства СРСР.

Створив власну науково-педагогічну  школу – 4 доктори та 7 кандидатів наук, з них 3 професори та 3 доценти. Він – головний редактор міжнародного журналу “Хирургия. Восточная Европа”, член експертної групи МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії Кабінету Міністрів України, член президії асоціації хірургів України, – правління асоціації хірургів Києва і київської області, – робочої групи наукового товариства хірургів Києва і київської області, – асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, – асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним та лазерним технологіям, – Європейського панкреатичного клубу, – президії Міжнародного товариства кріохірургів. Член спеціалізованої Вченої ради  НМУ імені О.О. Богомольця.

До основних наукових праць належать: Оценка тяжести состояния хирургического больного // Київ, В-во „Науковий світ”, 2004 р.- 101 с.; Місцевий імунітет травного тракту // Київ. Три крапки.- 2005 р.-200 с.; Антибиотики и антибактериальная терапия в хирургии // Київ, „Науковий світ”,2006, с.85; Курс лекцій з загальної хірургії // Київ: «Медінформ», 2011. – 487с. ; Lecture course of general surgery // Kиїв: Medinform, 2011. – 343p.; Езофагогастродуоденальна ендоскопія // Навчальний посібник( МОН прот.№ 1/11-4445 від 02.06.2011(тир.100 екз.) СПД Лівак, м.Чернівці.-272 с.; Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту // Методичні рекомендації МОЗ України.-2012.-80 с.; Тестові завдання з курсу загальної хірургії // Навчальний посібник.-К. 2015.-Друкарня «Гордон».-216 с.; Загальна хірургія з клінічною психологією // Гриф МОН Підручник Вінниця: ФОП Рогальська І.О., – 2015. – 590 с. ISBN 978-617-7171-24-8; Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією // Київ.-2015.-Видавництво «Науковий світ».-16 с.; Test questions in the course of general surgery //K., 2015. – Priniting house “Gordon”. – 211 p.

 

 

 

 

kovalska

Ковальська Інна Олександрівна, професор кафедри, д.мед.н.

З 2007 р. по теперішній час займає посаду професор кафедри загальної хірургії  №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ковальська Інна Олександрівна у 1984 році закінчила лікувальний факультет Саратовського державного медичного інституту. З вересня 1985 року, після закінчення інтернатури з хірургії, працювала на посаді лікаря-хірурга клінічної лікарні № 10 м. Києва.

В 1995 році прийнята на посаду асистента кафедри загальної хірургії

№ 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. В 1997 захистила кандидатську дисертацію за темою «Хірургічна корекція діабетичної ангіопатії».

З 26.06.2000 після обрання за конкурсом працювала на посаді доцента кафедри загальної хірургії  № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. 20 червня 2002 року присуджене вчене звання «доцент». В 2007 році захистила докторську дисертацію «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо –і ендокринної функцій підшлункової залози».

З вересня 2007 року – професор кафедри, в 2010 році присвоєне вчене звання «професор».

Ковальська І.О.– висококваліфікований хірург, володіє усіма сучасними методами  екстрених та планових хірургічних втручань на органах черевної порожнини та заочеревиного простору, спеціалізація – «Хірургія», «Онкогінекологія»,  «Лапароскопічна хірургія».

Наукова тематика та напрямками досліджень: лікування та профілактика захворювань печінки, лікування та профілактика жовчнокам`яної хвороби та її ускладнень, діагностика та лікування гострих та хронічних захворювань підшлункової залози, лікування та профілактика гнійно-септичних ускладнень в загальній хірургії, імунодіагностика та імунотерапія в хірургії, еферентна терапія  в лікуванні  гострого панкреатиту, малоінвазивна хірургія, комплексна програма лікування ускладнень цукрового діабету (трансплантація бета-клітин, метаболічна хірургія цукрового діабету).

Нині є відомим вченим не тільки в Україні, а й за її межами. Автор понад 170  друкованих праць,  співавтор 11 навчальних-методичних посібників, одного підручника, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винахід, 35 деклараційних патентів на винахід України. Під її керівництвом захищено  три кандидатські  дисертації.

Заслужений діяч науки і техніки України; є дійсним членом Міжнародної асоціації панкреатологів, член Європейської асоціації хірургів гепатопанкреатобіліарної хірургії, асоціації хірургів гепатологів країн СНД, член Європейської асоціації панкреатологів, Європейського товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Української асоціації спеціалістів з малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологій (УАМЕЛТ), заступник головного редактора міжнародного журналу «Хирургия. Восточная Европа», член  спеціалізованої Вченої Ради Д 26.631.01., член Вченої Ради медичного факультету №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

До основних наукових праць належать: «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо– і ендокринної функцій підшлункової залози»// автореф. д.мед.наук// Київ: «Науковий світ», 2006р.- 33с.; Курс лекцій з загальної хірургії // Київ: «Медінформ», 2011. – 487с. ; Lecture course of general surgery // Kиїв: Medinform, 2011. – 343с. ; Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту // Методичні рекомендації МОЗ України.-2012.-80 с.; Тестові завдання з курсу загальної хірургії // Навчальний посібник.-К. 2015.-Друкарня «Гордон».-216 с.; Загальна хірургія з клінічною психологією // Гриф МОН Підручник Вінниця: ФОП Рогальська І.О., – 2015. – 590 с. ISBN 978-617-7171-24-8; Test questions in the course of general surgery //K., 2015. – Priniting house “Gordon”. – 211 p.

 

nastashenko

Насташенко Ігор Леонідович, професор кафедри, д.мед.н.

Насташенко Ігор Леонідович, народився 14 листопада 1965 року в місті Сніжне Донецької області в сім’ї робітників. Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1988 році. Протягом 1988-1996 рр. працював лікарем-хірургом рентген-ендоскопічного операційного блоку Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії.

В 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих з навколососочковими дивертикулами». З того ж року та до 2004 р. працював в медичному відділення ендоскопічної діагностики та хірургії Київського головного військового шпиталю МО України, за сумісництвом – старшим викладачем на кафедрі військово-польової хірургії Національної військово-медичної академії.

З 2004 року за основним місцем роботи займає посаду асистента кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, та водночас за сумісництвом на 0,5 ставки  працює лікарем ендоскопістом КМКЛ №10. В 2010 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за темою «Ендовідеоскопічна діагностика та транспапілярна корекція непрохідності жовчовивідних проток не пухлинного походження». 01.12.10 р. переведений на посаду доцента кафедри загальної хірургії №1, а 17.06.11 обраний на посаду доцента за конкурсом. 10.10.13 р. Насташенко І.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної хірургії. З 01.09.14 р. переведений на посаду професора цієї ж кафедри.

Насташенко І.Л. відповідає за методичну роботу на кафедрі, очолює роботу студентського наукового гуртка кафедри, є членом Вченої ради медичного факультету №2, де очолює роботу з молодими вченими, членом апробаційної Вченої ради  НМУ з хірургії,  членом Української, Російської та Європейської асоціацій хірургів-гепатологів та ендоскопістів, членом редакційної колегії фахового видання «Хирургия. Восточная Эвропа». Основний напрямок наукової та практичної діяльності: ендоскопічна діагностика та лікування патології органів гепатопанкреатодуоденальної ділянки. З 1993 року має вищу кваліфікаційну категорію хірурга.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ΙΙΙ-ΙУ рівня акредитації 20 років.

Насташенко І.Л. є автором 134 наукових робіт, 32 патентів України на винахід, 5 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 1 монографії, 1 методичних рекомендацій, 1 учбового посібника.

Під керівництвом доктора медичних наук Насташенка І.Л. захищена 1 і ще виконуються 2 кандидатських  1 докторська дисертація.

 

 

 

skomarovskii

Скомаровський О.А., доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1992 році.

З 1992 по 1994 р.р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі загальної хірургії вказаного інституту.

З 1994 року працював лікарем-хірургом у ЦРКЛ № З0 М.Києва.

З 1996 по 1999 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі торако-абдомінальної та судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти, де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Профілактика та лікування парезів шлунково-кишкового тракту після операцій на товстій кишці».

Скомаровський О.А. працює викладачем на кафедрі з 2000 р. До вересня 2003 р. працював асистентом кафедри. В березні 2005 року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри.

В 2007 році присуджене звання доцента.

Приймає активну участь у науковій роботі, неодноразово виступав на практичних та навчально-методичних конференціях, з’їздах, симпозіумах в Україні та за кордоном. Має 48 наукових праць, 8 винаходів та 7 раціоналізаторських пропозицій.

На кафедрі виконує значний обсяг навчально-методичної роботи, є завучем кафедри. Розробляє методичні рекомендації для студентів та викладачів для вивчення дисципліни «Загальна хірургія» в умовах кредитно-модульної системи навчання. Є співавтором навчальних програм з загальної хірургії.

На сучасному професійному рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття на 2-3 курсах медичних факультетів №2, №3, ФПЛЗСУ та медико-психологічному.

Має 96 друкованих праць та 7 патентів України на винахід

 

 

 

zemskovЗемсков Сергій Володимирович, доцент кафедри, к.мед.н.

1993 р. — закінчив середню школу №57 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови та поступив до Національного медичного універсітету імені О. О. Богомольця.

1999 р. – закінчив з відзнакою лікувальний факультет №1 НМУ ім. О. О. Богомольця та поступив до інтернатури й магістратури при Кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О. О. Богомольця.

2001 р.- закінчив магістратуру та інтернатуру за фахом загальна хірургія та працевлаштувався на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10. Цього ж року поступив до аспірантури заочної форми навчання при Інституті онкології АМН України.

2002 р.- скінчив передатестаційні курси за фахом онкохірургія. Цього ж року на конкурсній основі отримав стипендію Німецької служби академічного обміну (DAAD).

2002-2003рр. – проходив клінічне стажування у Центрі онкологічної, ендокринологічної та мініінвазивної хірургії, м. Ной Ульм та виконував науково-дослідницьку роботу у молекулярно-біологічній лабораторії Робочої групи по дослідженню рака підшлункової залози при Ульмському Університеті, Ульм, Німеччина під керівництвом проф. Х.Г. Бегера.

2004 р.- повернувся до Київського центру хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі КМКЛ №10 та по теперішній час працює на посаді лікаря-хірурга.

З 2005 р. по 2014 рр. – асистент Кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2004 р. захистив дисертаційну роботу на звання Доктора медицини в Ульмському Університеті, Ульм, Німеччина. Тема дисертації: “Молекулярне визначення метастазів у регіональних лімфовузлах хворих на рак підшлункової залози. Клінічне значення.”

2006 р. – переатестація дисертації отримання звання Кандидата медичних наук (Україна).

2008 р. – асистент Кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця як основне місце роботи.

2012 р. – спеціалізація з онкології.

2014р. отримав посаду доцента Кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця

2015 р. присуджене звання доцента.  По кафедрі відповідає за навчання англомовних студентів.

 

 

gorlachГорлач Андрій Іванович, доцент кафедри, к.мед.н.

Горлач Андрій Іванович 1974 року народження. В 1999 році закінчив медичний факультет №2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького у 1999р. за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення медичного університету з 1999 по 2001 проходив інтернатуру на базі Донецького міського центру шлунково-кишкових кровотеч при МКЛ № 16. З 2001 по 2002 роки працював хірургом у центральній районній лікарні м. Пирятин, Полтавської області, з травня 2002 по грудень 2003 року хірург-комбустіолог Київського міського опікового центру МКЛ № 2. З 2003 по серпень 2004 року працював хірургом поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва. З 2004р. по2006р. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2006 р. по 2010 р. працював на посаді лікаря-хірурга міського центра хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів імені В.С. Земскова при КМКЛ № 10. В 2006 р. вступив до заочної аспірантури НМУ ім. О.О.Богомольця зі спеціальності «загальна хірургія». З вересня 2010 р. асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 року – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень підшлункової залози з урахуванням їх патоморфологічних особливостей».

Має 28 наукових праць, є співавтором 8 деклараційних патентів на корисну модель України.

По кафедрі куратор студентів по підготовці до інтегрованого іспиту «Крок-2».

 

 

burmichБурміч Кирило Сергійович, доцент кафедри, к.мед.н.

Після закінчення Українського Медичного Ліцею в 1998 році, був зарахований на медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З третього курсу займався науковою роботою, був старостою студентського наукового гуртка на кафедрі загальної хірургії №1, брав участь у студентських науково-практичних конференціях.  Після закінчення НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 був рекомендований Вченою Радою медичного факультету №2 на подальшу наукову роботу з правом вступу до магістратури і направлений на роботу в Київську міську клінічну лікарню №10 на посаду лікаря-хірурга.

З 2004 по 2006р. навчався в магістратурі за спеціальністю «загальна хірургія», під час якої виконав магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування гемокоагуляційних порушень у хворих на тяжкий гострим панкреатитом».

З 2006р. після закінчення інтернатури з хірургії працює на посаді лікаря-хірурга Київського центру хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних проток імені В.С.Земскова, з 2010 р. за сумісництвом.

З 2006 по 2010 рр. навчався в заочній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «загальна хірургія».

У 2008р. пройшов курси підвищення кваліфікації для викладачів НМУ з англійської мови. Володіє англійською та німецькою мовами.

З 2010 по 2014 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція гемокоагуляційних порушень у комплексному лікуванні хворих з важким гострим панкреатитом»

З 2015р. працює доцентом кафедри загальної хірургії №1НМУ імені Богомольця.

Член асоціації Європейського Товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Європейського товариства гастроінтестинальних хірургів (EDS) та Європейського панкреатичного клубу (EPC), Української Асоціації фахівців з малоінвазивним, ендоскопічним і лазерним технологіям (УАМЕЛТ).

Відповідальний за Факультет Підвищення Кваліфікації, АСУ «Електронний деканат», веб-сторінку і освітній портал НМУ імені Богомольця на кафедрі загальної хірургії №1.

Лікарський стаж 12 років, має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії. Бурмич К.С. є автором 27 статей, 5 патентів України на винахід.

 

 

procukПроцюк Анатолій Васильович, асистент кафедри, к.мед.н.

У 1971 році закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1971 по 1972 р. працював на посаді викладача Костопільського медичного училища в Рівненській області. З квітня 1972 р. по червень 1973 р. проходив військову службу на території Чехословацької республіки. З жовтня 1973 року працював хірургом Мізоцької районної лікарні № 2 по травень 1976 р. В подальшому переведений в Здолбунівську ЦРЛ на посаду лікаря-хірурга до червня 1985 р. З вересня 1985 р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1989 році за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1, де працює до теперішнього часу. В 1990 році захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Процюк Анатолій Васильович досвідчений та принциповий викладач, на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами ІІ, ІІІ лікувальних, медико-психологічного і військового факультетів.

Має достатній науковий потенціал.

Автор 92 наукових праць із 15 присвячені удосконаленню викладання загальної хірургії. Має 7 авторських свідоцтв на винаходи та 22 рацпропозиції.

Процюк А.В. – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, в достатньому об’ємі проводить консультативну та лікувальну роботу в хірургічних відділеннях КМКЛ № 10 і «Консультативно-діагностичного центру» Голосіївського району м. Києва.

 

 

roshinaРощина Лариса Олександрівна, асистент кафедри, к.мед.н.

В 1992 р.- закінчила середню школу №93 м. Києва та поступила до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у 1998 році.

В 2001 р. закінчила інтернатуру за фахом загальна хірургія та працевлаштувалась на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10.

В 2001 р. пройшла стажування з пластичної хірургії в місці Москва, в інституті «Краси».

З 2001 по 2012 рік працювала лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні № 10.

В 2006 році отримала вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія».

В 2006 р. пройшла  стажування з торакальної хірургії та лапароскопічної хірургії.

З 2011 року – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості змін показників гомеостазу у хворих з дефектами передньої черевної стінки та ожирінням після абдомінопластики».

У 2014р. пройшла курси підвищення кваліфікації для викладачів НМУ з англійської мови.

В 2016 році – стажування з пластичної хірургії та спеціалізацію з онкогінекології в місті Києві.

Має 19 друкованих праць та 8 патентів України на винахід.

Член  Європейського панкреатичного клубу (EPC).

 

 

 

 

lubenetsЛубенець Тетяна Вікторівна, асистент кафедри, к.мед.н.

Лубенець Тетяна Вікторівна народилась у 1979 році в сім’ї службовців. Закінчила середню загальноосвітню школу у 1996 році. З 1996 по 2002 роки навчалась у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. В 2004 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «хірургія», та працювала лікарем-хірургом Київського міського центра хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів імені В.С.Земскова до 2010 р. З 2010 по 2011 працювала старшим лаборантом, з 2011 працює асистентом на кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, залишаючись хірургом Київського міського центру хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів імені В.С.Земскова за сумісництвом по теперішній час. У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Профілактика та лікування функціональних постнекротичних порушень підшлункової залози». Володіє англійською мовою, активно займається науковою роботою, має 30 друкованих наукових робіт (українською, російською, англійською мовами).

В липні 2016 р. пройшла стажування у відділенні гепатопанкреатобіліарної та панкреатичної хірургії в клініці Asan Medical Center м. Сеул, Південна Корея.

 

 

shvetsШвець Юрій Павлович, асистент кафедри, к.мед.н.

З 1988 по 1994 рік навчався у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на санітарно-гігієнічному факультеті за спеціальністю “санітарія, гігієна, епідеміологія”.

З 1996 року по 1998 рік проходив інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі Київської міської клінічної лікарні №10.

З 1994 року по 2014 року працював старшим лаборантом на кафедрі загальної хірургії№1 НМУ імені О.О.Богомольця.

З 1999 по 2010 рік працював лікарем-хірургом Центральної районної поліклініки №1 Дніпровського району м. Києва

З 2010 року по теперішній час працює лікарем-хірургом в Київському міському центрі захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози ім. В.С. Земскова.

У 2011 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія».

Швець Ю.П. є високопрофесійним спеціалістом, займається плановою та ургентною хірургією, володіє лапароскопічними методиками хірургічних втручань, постійно вдосконалює свої практичні навички та поглиблює теоретичний рівень знань.

Стаж роботи за фахом «Хірургія» – 19 років.

З вересня 2014 року зарахований на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1.

У 2015 році захистив дисертаційну роботу на тему «Діагностика та корекція порушень жовчевідтоку у хворих на хронічний панкреатит», керівник —  професор кафедри загальної хірургії №1 Ковальська І.О.

У червні 2015 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Швець Ю.П. має 16 друкованих праць, 7 патентів України на винахід.

 

 

tsimbalyukЦимбалюк Руслан Степанович, доцент кафедри, к.мед.н.

Заслужений лікар України.

Успішно закінчив медичний факультет № 2 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця у 1996 році.

З 1996 по 1998 рр. навчався  в інтернатурі за фахом “Хірургія” на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 1996 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 1999 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2019 р. – доцент кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікар-спеціаліст з фахів «Хірургія» (вища кваліфікаційна категорія), «Організація і управління охороною здоров’я», «Гастроентерологія».

Має  27 друкованих робіт (з яких 7 в міжнародних виданнях), 12 патентів на винахід.

Володіє англійською мовою. В 2011-2012 рр. – курс навчання на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця.

На кафедрі проводить заняття із студентами 2 та 3 курсу, викладає  “Догляд за хірургічними хворими”, курс загальної хірургії, сестринську  практику. Бере участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

На кафедрі організовує роботу відділу еферентної терапії, впроваджує методики лапароскопічної хірургії, озонотерапії, проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – Київській міській клінічній лікарні № 10.

Протягом останніх  років є відповідальним за кураторську та виховну роботу кафедри.

В 1999 р. – стажування з онкології в міжнародній онкологічній школі (Відень).

З 2007 р. є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.

З 2009 по 2014 рр. працював на посаді заступника декана медичного факультету № 2 з навчальної та виховної роботи.

З 2014 по 2015 рр. працював на посаді заступника декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів.

Починаючи з 2015 року працює на посаді заступника начальника відділу лікувально-консультативної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2011 році відзначений Подякою Міністра охорони здоров’я України.

В 2016 році відзначений Подякою Київського міського Голови.

В 2017 році відзначений Орденом Святого Миколая Чудотворця Української Православної Церкви.

 

 

 

uvarovУваров Вадим Юрійович, асистент кафедри, к.мед.н.

Закінчив медичний факультет № 4 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця у 1998 році.

З 1998 по 2000 рр. навчався в інтернатурі за фахом «Хірургія» на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2000 р. працює на посаді лікаря-хірурга в Київському центрі хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних проток за сумісництвом.

З 2000 р. – старший лаборант кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. пройшов курси еферентної терапії в центрі гемокорекції м. Санкт-Петербурга (Росія).

З 2005 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2007 року є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування ускладнень гострого панкреатиту».

Має 22 друковані роботи, 7 патентів на винаходи.

На кафедрі проводить заняття із студентами 2 та 3 курсу, викладає «Догляд за хірургічними хворими», курс загальної хірургії та сестринську практику.

Бере участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі загальної хірургії.

На кафедрі організовує роботу відділу еферетної терапії, впроваджує методики детоксикації, проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – міської клінічної лікарні № 10.

Протягом останніх 11 років є відповідальним по кафедрі за навчання та виховну роботу інтернів 1-3 років навчання.

Впродовж останніх років бере активну участь у громадській та виховній роботі медичного факультету № 2.

 

 

 

 

fedorukФедорук Володимир Ілліч, асистент кафедри

Закінчив у 1990 році медичний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

З  1990 по 1991р. навчався в інтернатурі з хірургії на кафедрі загальної хірургії №1, що знаходилась на базі КМКЛ №10. З 1992 по 1994р. працював старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1.

З 1994р. по теперішній час працює  асистентом кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця.

Асистент кафедри загальної хірургії №1 Федорук В.І. проводить відповідну педагогічну роботу: веде практичні та семінарські заняття, відповідає на кафедрі за підготовку до складання іспиту «КРОК-2» студентами випускного курсу 2-го медичного факультету, є профоргом кафедри.

Федорук В.І. – сформований кваліфікований лікар (має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії), здатний вирішувати складні клінічні завдання. Його відзначає здатність налагоджувати психологічний контакт з хворими, чуйність, дисциплінованість. Сумлінно виконує посадові обов’язки, користується повагою колег та студентів. Приймає активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри.

З метою підвищення та удосконалення професійного рівня брав участь та відвідав Всесвітній з’їзд пластичних та реконструктивних хірургів у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 2006), Мюнхені (Німеччина, 2007) та Стокгольмі (Швеція, 2010).

Завершує роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Хірургічна корекція фіброзно-дегенеративних ускладнень у хворих з псевдокістами підшлункової залози».

 

 

 

kozachukКозачук Єлизавета Сергіївна, асистент кафедри

З 2000 по 2006 рік навчалась у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на медичному факультеті №2 за спеціальністю «лікувальна справа», який закінчила з відзнакою. Під час навчання брала активну участь у науковому та суспільному житті університету. Була старостою ІІ потоку медичного факультету №2, членом Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя та старостою студентського наукового гуртка на кафедрі онкології НМУ. Сферою наукового інтересу було вивчення патогенетичних механізмів стероїдного канцерогенезу колоректального раку.

З 2006 по 2011 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі онкології НМУ імені О.О.Богомольця. Сферою наукового та клінічного інтересу були діагностика та лікування хворих на онкогінекологічну патологію.

Проходила інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця з 2006 по 2009 роки.

З вересня 2011 року по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1.

З вересня 2014 року зарахована  асистентом кафедри загальної хірургії №1.

У 2012 році затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук: «Оцінка ефективності кріохірургічного методу в комплексному лікуванні хворих з вогнищевою патологією печінки» (клініко-експериментальне дослідження). Науковий керівник – завідувач кафедри загальної хірургії №1 професор О.І.Дронов.

Є співавтором 7-х патентів України на корисну модель та 20 друкованих праць.

З 2006 по 2014 рік була членом ради Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О.Богомольця. З 2010 до 2013 року була технічним секретарем Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2.

У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації для викладачів НМУ з англійської мови. Вільно володіє англійською мовою, проводить викладання студентам – іноземцям з англомовною формою навчання.