Кафедрa загальної хірургії №1

Навчально-методична робота

 

Відповідальний за навчальну роботу — к.мед.н., доцент Скомаровський Олексій Алімович skomarovskiyalex@gmail.com

Відповідальний за методичну роботу — д.мед.н., професор Насташенко Ігор Леонідович ihor.nastashenko@gmail.com

 

2023-2024 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Methodical Recommendations

 

 

2022-2023 н.р.

Графік відкритих та семінарських занять НПП кафедри

Графік взаємовідвідувань занять НПП кафедри

Графік відвідувань завідувачем кафедри семінарських занять які проводять НПП кафедри

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Рейтинг навчально-педагогічних працівників (НПП) кафедри 2022-2023 н.р.

Рейтингова оцінка (витяг з протоколу) 2022-2023 н.р.

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ

Методичні вказівки

Methodical Recommendations

 

Рейтинг навчально-педагогічних працівників (НПП) кафедри

Рейтингова оцінка (витяг з протоколу)

 

 

2020-2021 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Рейтинг навчально-педагогічних працівників (НПП) кафедри

 

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих медичних кадрів не лише серед вітчизняних, а й іноземних студентів, відповідно до вимог ECTS. На кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін “Загальна хірургія”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими” для студентів 2 та 3 курсів медичних факультетів №2, 3, 4, медико-психологічного факультету, фармацевтичного факультету за кредитно-модульною системою. Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації.

 

З метою оптимізації реалізації навчально-методичного процесу на кафедрі, до початку навчального року та кожного місяця впродовж навчального року, проводяться навчально-методичні наради, де обговорюються організаційні питання із занесенням прийнятих рішень до протоколів нарад кафедри.

 

Викладачами кафедри здійснюється інформування студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості.

 

На основі сучасних світових стандартів діагностики та лікування хворих з гострою хірургічною патологією, співробітниками кафедри розроблені робочі навчальні програми, методичні рекомендації для підготовки студентів до практичних занять, видані навчальні посібники (“Курс лекцій з загальної хірургії” та “Тестові завдання з курсу загальної хірургії” українською, російською та англійською мовами),

 

Для покращення сприйняття студентами теоретичного матеріалу та засвоєння ними практичних навичок викладачами кафедри проводиться робота зі студентами біля ліжка хворого.

 

Опрацьовуються практичні маніпуляції на муляжах та підготовка до складання ОСКІ-1, використовуються мультимедійні презентації та відеофільми.

 

Проведення лекцій здійснюється завідувачем кафедри, професорами та доцентами у відповідності до тематичного плану лекцій. На лекціях демонструються мультимедійні презентації, відеоматеріали, в яких відображені сучасні методи діагностики та лікування хворих з гострою хірургічною патологією.

 

З 2007 року на кафедрі запроваджено англомовну форму викладання дисципліни (відповідальний — д.мед.н.,  проф. Земсков С.В.). До проведення лекцій, практичних занять з англомовними студентами залучено викладачів, що вільно володіють англійською мовою та мають сертифікати курсів кафедри іноземних мов: професор Земсков С.В., професор Ковальська І.О., доцент Бурміч К.С., доцент Рощина Л.О., доцент Цимбалюк Р.С., асистент Козачук Є.С. З урахуванням особливостей англомовного викладання співробітниками кафедри розроблено навчально-методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять, визначено перелік англомовних джерел літератури.

 

У вільний від навчання час студенти активно беруть участь в ургентних чергуваннях співробітників кафедри на базі КМКЛ №10, залучаються до роботи у студентському науковому гуртку (відповідальний — професор, д.мед.н. Насташенко І.Л.), що сприяє підвищенню мотивації до вивчення дисципліни та розвитку клінічного мислення у студентів, відвідують спеціалізовані тренінги, організовані викладачами кафедри та консультації підготовки до ОСКІ-1.