НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Навчально-методична робота

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Загальна хірургія”
Навчальна програма з дисципліни ” Догляд за хворими хірургічного профілю (практика)
Робоча навчальна програма з дисципліни “Сестринська практика”

Відповідальний за навчальну роботу — к.мед.н., доцент Скомаровський Олексій Алімович.

Відповідальний за методичну роботу — д.мед.н., професор Насташенко Ігор Леонідович.

 

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих медичних кадрів не лише серед вітчизняних, а й іноземних студентів, відповідно до вимог ECTS. На кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін “Загальна хірургія”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими” для студентів 2 та 3 курсів медичних факультетів №2, 3,  медико-психологічного факультету за кредитно-модульною системою. Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації.

З метою оптимізації реалізації навчально-методичного процесу на кафедрі, до початку навчального року та кожного місяця впродовж навчального року, проводяться навчально-методичні наради, де обговорюються організаційні питання із занесенням прийнятих рішень до протоколів нарад кафедри.

Викладачами кафедри здійснюється інформування студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості.

На основі сучасних світових стандартів діагностики та лікування хворих з гострою хірургічною патологією, співробітниками кафедри розроблені робочі навчальні програми, методичні рекомендації для підготовки студентів до практичних занять, видані навчальні посібники (“Курс лекцій з загальної хірургії” та “Тестові завдання з курсу загальної хірургії” українською, російською та англійською мовами), визначено перелік рекомендованої літератури, що дозволяє студентам в повному обсязі отримати базові теоретичні знання із загальної хірургії.

Для покращення сприйняття студентами теоретичного матеріалу та засвоєння ними практичних навичок викладачами кафедри проводиться робота зі студентами біля ліжка хворого.

Опрацьовуються практичні маніпуляції на муляжах, використовуються мультимедійні презентації та відеофільми.

Проведення лекцій здійснюється завідувачем кафедри, професорами та доцентами у відповідності до тематичного плану лекцій. На лекціях демонструються мультимедійні презентації, відеоматеріали, в яких відображені сучасні методи діагностики та лікування хворих з гострою хірургічно патологією.

З 2007 року на кафедрі запроваджено англомовну форму викладання дисципліни (відповідальний — доцент, к.мед.н. Земсков С.В.). До проведення лекцій, практичних занять з англомовними студентами залучено викладачів, що вільно володіють англійською мовою та мають сертифікати курсів кафедри іноземних мов: доцент Земсков С.В.,  доцент Бурміч К.С., асистенти Рощина Л.О., Лубенець Т.В., Козачук Є.С. З урахуванням особливостей англомовного викладання співробітниками кафедри розроблено навчально-методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять, визначено перелік англомовних джерел літератури.

У вільний від навчання час студенти активно беруть участь в ургентних чергуваннях співробітників кафедри на базі КМКЛ №10, залучаються до роботи у студентському науковому гуртку (відповідальний — професор, д.мед.н. Насташенко І.Л.), що сприяє підвищенню мотивації до вивчення дисципліни та розвитку клінічного мислення у студентів.

Післядипломна освіта

img_8811

img_8812

img_8813

img_8815

img_8816

img_8818

img_8819

img_8820

img_8821

img_8823

img_8825

img_8809

img_8810