НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри неврології

Соколова Лариса Іванівна

Посада – завідувач кафедри неврології, професор

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

 

Після закінчення трьох курсів Харківського медичного інституту, продовжила навчання на медичному факультеті Київського медичного інституту, який закінчила у 1979 році з дипломом з відзнакою.

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування розсіяного склерозу, вірусних та судинних уражень нервової системи. У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему “Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу, сучасні підходи до діагностики та лікування”.

Має вищу кваліфікаційну категорію з неврології. Проводить лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ №4, є постійним консультантом служби санітарної авіації при МОЗ України.

Член апробаційної ради НМУ „Нервові хвороби та психіатрія”, член Європейського неврологічного товариства, головний редактор „Українського неврологічного журналу”. Керівник наукового студентського гуртка на кафедрі. Відповідальний виконавець планової НДР кафедри з проблеми розсіяного склерозу. Відповідає за підготовку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів.

Автор більше 160 науково-методичних праць, має авторські свідоцтва на винахід, деклараційні патенти. Співавтор підручника „Нервові хвороби”, методичних реко­мендацій з нервових хвороб для викладачів і студентів, збірника тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.

Соколова Л.І. володіє англійською мовою та постійно бере участь в закордонних конференціях світового масштабу з виступами та доповідями.

 

 

 

 

 

Ілляш Тетяна Іванівна

науковий ступінь – кандидат медичних наук,

посада – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993 р.).

Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут у 1972 році. Тривалий час відповідає за навчальну роботу на кафедрі. Основні напрямки наукової діяльності: судинні та демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 95 наукових праць, співавтор 3 підручників та 10 навчальних посібників.

 

 

 

 

 

 

Черенько Тетяна Макарівна

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

Наукові дослідження присвячені судинній патології, черепно-мозковій травмі, питанням нейроімунології.

1979 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Після  закінчення  клінічної ординатури за фахом «нервові хвороби» у НДІ геронтології АМН України (1979-1983 рр), працювала  молодший науковим, науковим та старший науковим співробітником лабораторії нейроімунології Інституту нейрохірургії імені акад. А.П. Ромаданова  (1983-1993рр).  В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Сенсибілізація до нейроспецифічних білків у хворих з ЗЧМТ».

З 1993 р. – асистент, з 2003 р. – доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця. В листопаді 2014 р. призначена на посаду професора кафедри неврології  НМУ, в грудні 2015 отримала звання «професор». У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих з ішемічним інсультом». Автор та співавтор більше 150 наукових праць, в тому числі монографії та 12 деклараційних патентів, має численні доповіді на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях та конгресах. Підготувала 2 кандидатів медичних наук та доктора медичних наук.

Співавтор підручників «Нервові хвороби» (2003), «Неврологія» (2008), «Неврология» російською мовою (2010), методичних рекомендацій та 3-х навчальних посібників. На кафедрі проводить весь обсяг навчально-педагогічної роботи зі студентами, інтернами; сертифікована на викладання англійською мовою неврології та читала лекції іноземним студентам. Підготувала навчальну програму  з неврології з спеціальності «Фізична терапії. Ерготерапії»

Черенько Т.М. – лікар вищої категорії, здійснює лікувальну та консультативну роботу в неврологічних відділеннях клінічних лікарень на базах кафедри та в медичних центрах м. Києва, консультант служби санітарної авіації при МОЗ України.

З 2015 по 2018 роки – проректор з наукової роботи НМУ імені О.О. Богомольця, член вченої Ради університету. Міжнародний експерт зовнішнього аудиту специалізорованої акредитації освітніх програм.

Член атестаційної комісії МОЗ з неврології, член апробаційної Ради, Академії практикуючих неврологів.    Відзначена Почесними грамотами МОЗ України та Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

Прокопів Марія Мирославівна

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

Заслужений лікар України

Закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1981 р.

На кафедрі неврології НМУ ім. Богомольця працює з 1983 року, де пройшла шлях від старшого лаборанта до професора кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності присвячені судинним захворюванням головного мозку та організації допомоги хворим з церебро-васкулярними захворюваннями.

Автор та співавтор понад 175 наукових та навчально-методичних праць, зокрема співавтор 3 монографій, 2 підручників, навчального посібника, 7 методичних рекомендацій, 2 збірників тестових питань та задач і клінічних задач із неврології, 28 деклараційних патентів України, 4 нововведень. Цитування в Google Scolar – 565, h-індекс –11,  і10-індекс – 11, Scopus -1.  Багаторазово виступала з доповідями на багатьох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах.

Читає лекції та поводить практичні заняття з неврології студентам всіх факультетів 4 і 6 курсів та  інтернам.

Прокопів М.М. відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі, здійснює лікувальну та консультативну роботу в неврологічних відділеннях та поліклініці КНП «Олександрівська клінічна лікарня»,  консультант служби санітарної авіації при МОЗ України. З 2015 по 2022р. була головним неврологом та експертом ДОЗ КМДА. Президент Асоціації неврологів м. Києва, член двох мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги МОЗ України, консультант з організації медичної допомоги хворим на гострий мозковий інсульт Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

 

 

 

 

 

 

Турчина Наталя Степанівна

Турчина Н.С. у 1986 році закінчила  інтернатуру на кафедрі неврології Медичного університету м.Києва, працювала лікарем-неврологом неврологічного відділення Олександрівської лікарні  м.Києва до грудня 1987 року. З грудня 1987 року працювала старшим лаборантом лабораторії розсіяного склерозу.

В кінці 1991року обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри неврології Медичного університету м.Київ. У 1993 році захистила дисертаційну роботу «Клініко-генеалогічний аналіз деяких факторів ризику у хворих на розсіяний склероз» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

У 2004 році обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри неврології Медичного університету м.Київ. У 2021 році захистила дисертаційну роботу «Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу», на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

За період 1991-2022 рр. працювала зі студентами ІV та VІ курсів медичних, ФПЛЗСУ , педіатричного, стоматологічного факультетів та з інтернами. Викладала неврологію українською, російською, а з вересня  2010 рооку – англійською мовами. Читала лекції українською та російською мовами для студентів IV курсу. Працювала над створенням та оновленням методичних посібників для студентів IV курсів. Проводила заняття студентського гуртка на кафедрі неврології Медичного університету м.Києва, допомагала готувати доповіді студентам та інтернам для виступів на студентських конференціях,  та статті разом із студентами, які надруковані в фахових журналах.

Підвищення педагогічної кваліфікації: довгострокові курси підвищення кваліфікації педагогів «Психологічно – педагогічні курси для працівників вищих навчальних закладів» в ІПО Національного Медичного університету м.Київ, 2020 рік; курси підвищення кваліфікації в Іnternational Science  Group Latvia Riga Научно–педагогическая стажировка ” Теория и практика научно-педагогических подходов в образовании “, 2022 рік .

З 2014 року по теперішній час працює на посаді провідного фахівця сектору якості освіти навчально-методичного відділу ректорату НМУ.

Лікувальна робота включає постійне консультування пацієнтів неврологічного відділення, а також інших відділень в ДУ «Головний медичний центр МВС України» з 2017 по теперішній час, чергує за санавіацією. Має вищу кваліфікаційну  лікарську категорію.

З 1987 року по теперішній час надруковано 133 наукових роботи, з яких 6 в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, а також 14 без співавторів, має 8  патентів на винахід, 1 інформаційний лист та 25 виступів на вітчизняних та міжнародних форумах.

Skopus – 1,0 Google Scholar – 4.0.

 

 

 

 

Крилова Вікторія Юрієвна

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Наукові інтереси – епілепсія, судинні та аутоімунні  захворювання.

Закінчила у 1981 році педіатричний факультет Київського медичного інституту, навчалась в інтернатурі по спеціальності «педіатрія» в обласній клінічній лікарні м. Житомира. Працювала дільничним педіатром, а з 1985 по 1989 рік – ординатором неврологічного відділення дитячої обласної лікарні м. Житомира.

З 1989 по 1991 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1991 по 1994 – в очній аспірантурі на кафедрі дитячої психоневрології Київського інституту удосконалення лікарів.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-біохімічне обґрунтування застосування антиоксидантів в комплексній терапії епілепсії у дітей». В тому ж році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри нервових хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця., а з 2005 року обійняла посаду доцента кафедри неврології цього ж навчального закладу. З 2004 по 2014 рік працювала заступником декана по роботі з іноземними студентами.

Автор понад 80 наукових праць, двох деклараційних патентів, двох раціоналізаторськіх пропозицій, індекс цитування 3,0  в науковометричній базі Google Scholar (профіль в Google Scholar),  має численні доповіді на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях,  співавтор підручників «Неврологія» (2008), «Неврологія з нейростоматологією» (2018), «Неврология» російською мовою (2010), «Neurology» (2012) та «Neurology: Clinical Cases» (2016) англійською мовою,  методичних розробок для іноземних студентів англомовної системи навчання. Підготувала  робочу навчальну програму  з неврології для студентів педіатричного факультету.

Крилова В.Ю. викладає неврологію англомовним студентам медичного та стоматологічного факультетів 4 курсу, медичного факультету 6 курсу та вітчизняним студентам всіх факультетів, читає лекції студентам 4 курсу англомовної та україномовної системи навчання, відповідальна за роботу з іноземними студентами на кафедрі.

Крилова В.Ю. –  лікар вищої категорії, здійснює лікувальну та консультативну роботу       в неврологічному відділенні Київської міської клінічної лікарні №3 та інших клінічних лікарень на базах кафедри, консультант служби санітарної авіації при МОЗ України.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Подякою міського голови та Подякою  Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 

Довбонос Тетяна Анатоліївна 

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент.

У 1998 році закінчила з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О.Богомольця. На базі кафедри неврології НМУ проходила навчання у магістратурі (1998-1999 рр.), клінічній ординатурі (1999-2001 рр.). У 2017 році – курс підвищення кваліфікації в Інституті неврології Лондонського Університетського Коледжу «Leading edge neurology for the practicing clinician».

З 2001 р. – асистент, з 2013 р. – доцент кафедри неврології НМУ. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Геморагічна трансформація інфаркту мозку: клінічні прояви, діагностика та лікування”.

Лікар вищої категорії. Здійснює лікувально-консультативну роботу на базах кафедри, консультант служби санітарної авіації при МОЗ України.

Наукові дослідження присвячені судинним та автоімунним захворюванням нервової системи. Автор та співавтор понад 50 друкованих праць, у тому числі в тому числі 1 у виданні віднесеному до науковометричної бази Scopus, розділи у монографіях, методичні рекомендації та деклараційний патент на винахід. Має численні доповіді на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах. Індекс Гірша в науковометричній базі Scopus – 0, Google Scholar – 4. Рецензент 5 кандидатських дисертацій.

Проводить практичні заняття з неврології та читає лекції вітчизняним й іноземним студентам (в тому числі англомовними) 4 та 6 курсу. Сертифікована на викладання неврології англійською мовою (рівень В2). У 2013-2014 н.р. була висунута студентами НМУ на конкурс «Кращий викладач року». Нагороджена почесною грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця у 2016 р.

Відповідальна за організацію навчально-методичної роботи на медичному факультеті №1. Відповідальний виконавець наукової теми кафедри, секретар щорічних науково-практичних конференцій кафедри неврології НМУ. Член апробаційної Ради, Академії практикуючих неврологів.

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Володимир Степанович 

Вчений ступінь – доктор медичних наук,

Вчене звання – професор, декан медичного факультету №1

Лікувальна робота – консультування хворих в неврологічному відділенні №2, проведення транскраніальної допплерографії та допплерографії магістральних артерій голови (Київська міська клінічна лікарня №4).

Закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році. У 2001-2002 роках пройшов навчання в інтернатурі та з 2002 по 2004 рік – в клінічній ординатурі на кафедрі Нервових хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

На кафедрі працює з 1 вересня 2004 року (асистент кафедри), потім в 2011 році обраний на посаду доцента кафедри, а з 30 грудня 2015 року – професор кафедри неврології.

З жовтня 2005 по вересень 2013 року – заступник декана медичного факультету №2. З 1 жовтня 2013 року – декан медичного факультету №1.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого».

У 2015 році докторську дисертацію на тему «Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу»

Автор та співавтор 86 наукових публікацій, в тому числі 6 у виданнях віднесених до науковометричної бази Scopus, 2 – розділи у монографіях, 1 – методичні рекомендації та 3  деклараційні патенти. Індекс Гірша –  1,0 в науковометричній базі Scopus (профіль в Scopus) та 4,0 – в науковометричній базі Google Scholar (профіль в Google Scholar)”.

Лауреат першої премії „Інтелект молодих на службу столиці” за 2005 рік в номінації „Нові методи лікування найпоширеніших хвороб. Нові аспекти поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в місті. Нові продукти харчування. Новітні біотехнології.”

Двічі отримував грант від Європейського неврологічного товариства. В червні 2005 р. та березні 2017 р. – проходив навчання на семінарах з неврології від „Weill Medical College of Cornell University” в м. Зальзбург (Австрія).

 

 

 

 

 

Пантелеєнко Лариса Василівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2022 р.).

У 1997 році закінчила НМУ з відзнакою, у 1998 р. – інтернатуру з неврології та магістратуру, отримала диплом з відзнакою. Після закінчення клінічної інтернатури у 2000 р. працювала лікарем-неврологом в клінічних лікарнях м.Києва,

З 2002 по 2005 рр. перебувала в США. Склала ліцензійні лікарські іспити USMLE, отримала сертифікат. Проходила стажування в Госпіталі Маунт Синай (Нью-Йорк, США).

З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі за фахом “неврологія”. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію.

2010-2012 рр. працювала головним лікарем ТОВ “АЦМС “Судинна безпека”.

З 2012 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця.

Викладає неврологію студентам 4 курсу медичного та стоматологічного факультетів, та курс неврології в межах циклу „Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією” студентам 6 курсу медичного факультету як української, так і англомовної форми навчання.

Лікар віщої категорії. Має спеціалізацію з організації та управління охороною здоров’я. Основні напрямки наукової діяльності: інсульт, хвороба малих судин, реабілітація та якість життя після перенесеного інсульту. Має доповіді на World Stroke Congress (2021), European Academy of Neurology (2022). Індекс цитування за Google Scholar-4, за WoS-2.

Підвищення кваліфікації на міжнародних курсах підвищення кваліфікації лікарів: Salzburg Weill Cornell Seminar in Neurology (Зальцбург, 2010, 2019 р.р.), Leading edge neurology for the practicing clinician (Лондон, 2015, 2017, 2018, 2021 р.р.), Neurological Infectious Diseases Course (Ліверпуль, 2017, 2021 р.р.). Пройшла стажування у 2005р в Госпіталі Маунт Синай (Нью-Йорк, США) та 2019 р. в інсультному центрі Massachusetts General Hospital (Бостон, США, 2019).

Автор 45 друкованих робіт у фахових журналах, в т.ч. рекомендованих ДАК України, з яких  – 1 розділ монографії, 1 патент на корисну модель; 2 роботи у журналах, індексованих у Web of Science, співавтор збірника задач з неврології та співредактором підручнику з неврології, виданих англійською мовою. Приймала участь у перекладі розділу «Неврологія» підручника «Медицина за Девідсоном».

 

 

 

Гудзенко Ганна Володимирівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2013)

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 р.

З 2004 по 2006 р.р. навчалась у клінічній ординатурі на базі Відділу фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи Інституту геронтології АМН України.

У період 2006-2012 р.р. працювала на посаді лікаря-невролога відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи Інституту геронтології АМН України, Міського Центру нейрореабілітації Київської міської клінічної лікарні №18 та Республіканської клінічної лікарні МОЗ України.

З 2012 р  – асистент кафедри неврології. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клінічний перебіг, показники якості життя та інвалідизації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування». 2013-2016 – обіймала посаду заступника декана медичного факультету №1.

Викладає дисципліни: «Неврологія» студентам 4 та 6 курсів медичних факультетів, ФПЛЗСУ та «Неврологія, в тому числі нейростоматологія» студентам 4 курсу стоматологічного факультету.

Поводить лікувально-консультативну роботу на базі Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Основний напрямок наукової діяльності – демієлінізуючі захворювання нервової системи. Автор 26 наукових праць. Учасник Конгресу European Federation of Neurological Societies (EFNS), Стокгольм, Швеція (2012).  Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 5.

 

 

 

 

antonenko

Антоненко Катерина Володимирівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2014 р.), доцент кафедри неврології (2017р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою в 2009 році.

Автор та співавтор понад 65 наукових праць, 1 патенту на винахід, 2 інформаційних листів та 2 методичних рекомендацій. Основні напрямки наукової діяльності присвячені судинним захворюванням головного мозку. Приймає активну участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях. Проходила стажування у клініках Австрії та Італії. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Лікар першої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні.

 

 

 

Рогоза Світлана Володимирівна 

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2016)

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2004 році.

З 2005 по 2007 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2005 по 2012 р. працювала на посаді лікаря-невролога Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. З 2012 р. – асистент кафедри неврології, в 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Клініко-нейровізуалізаційна характеристика та прогнозування перебігу супратенторіальних внутрішньомозкових кроовиливів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією». З 2020 р. – доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає дисципліни: «Неврологія» студентам 4 і 6 курсів медичних факультетів, ФПЛЗСУ та «Неврологія, в тому числі нейростоматологія» студентам 4 курсу стоматологічного факультету.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2017 р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Основний напрямок наукової діяльності – судинні захворювання нервової системи.

Автор 32 наукових праць, співавтор монографії. Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 3.

 

 

 

 

 

 

Радзіховська Наталія Станіславівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2001 році. З 2001 по 2002 р. навчалася в інтернатурі за фахом «нервові хвороби» в НМУ імені О.О. Богомольця. З 2002 по 2017 рік працювала лікарем-неврологом ІІ неврологічного відділення КМКЛ № 4. З 2012 по 2016 рр. навчалася в заочній аспірантурі за фахом «неврологія». Виконана кандидатська дисертація на тему «Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз, залежність від перебігу захворювання та лікування». Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи. З 2013 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Бере участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях. Автор та співавтор 19 наукових праць. Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2014 р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі КМКЛ №4.

 

 

 

 

 
Трепет Ганна Сергіївна 

Кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології НМУ імені.О.О.Богомольця

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 3-4 КУРСІВ

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2011 році.

У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Ізольовані інфаркти мозочка: особливості координаторних та нейропсихологічних порушень у динаміці лікування в гострий і відновний періоди».

Працювала старшим лаборантом кафедри неврології  з 2011 р.  по  2016 р.  і  за сумісництвом асистентом  кафедри з 2014 р. по квітень  2016 р.

З 2016 р. асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Виконує  лікувально-консультативну роботу у відділенні церебро-васкулярної патології КНП «Олександрівської клінічної лікарні м.Києва».

Вільне володіння англійською мовою-рівень В2, проводить викладання іноземним студентам англомовної форми навчання.

Автор понад 30 наукових робіт, є співавтором 10-ти патентів на корисну модель, має 8 міжнародних стендових доповідей. Член Європейської Інсультної Організації Ангелів(ESО Angels), проходила стажування в інсультних відділеннях м.Барселона, Чеська Республіка(м.Брно).

Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 2.

 

Закінчила навчання в Національній Академії Державного Управління при Президентові України – має ступінь Магістра державного управління(2016-2018рр.)

 

 

 

 

 

simonenko

Симоненко Григорій Геннадійович

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 році. З 1986 по 1989 роки працював лікарем в установах практичної охорони здоров’я м.Києва.

З 1989 по 2000 роки працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті фтизіатрії та пульмонології. У 1993 році за конкурсом обраний на посаду асистента, а у 2015 році – на посаду доцента кафедри неврології та реабілітаційної медицини.

 

 

 

 

 

Свистільник Вікторія Олександрівна

Кандидат медичних наук, доцент

Свистільник В.О закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця в 1993 році.

Після закінчення інтернатури по спеціальності Дитяча неврологія – з 1997 року працювала на посаді лікаря – невролога для надання ургентної допомоги в неврологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва.

В 1999 році – пройшла стажування по епілептології в клініці Kidron в Бієлефельді (ФРН),

в 2016 році – в Університетській клініці м. Варшави.

З 2002 по 2006 роки – навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Нервові хвороби» на кафедрі неврології №2 НМАПО імені П.Л.Шупика (науковий керівник – професор, доктор медичних наук, А.Ю.Руденко).

В 2007 році після закінчення аспірантури захистила дисертацію за темою: Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсій та епілептичних синдромів у дітей та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 2007 року працювала асистентом кафедри дитячої неврології та медико – соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2015 року – доцент цієї ж кафедри.

З 01. 09.2022р. – працює на посаді доцента кафедри неврології Національного медичного університету імені академіка О.О.Богомольця. Назва дисципліни викладання: Загальна неврологія з курсом тематик по Дитячій неврології.

Основними напрямами наукової та практичної діяльності є: діагностика та терапія епілепсій, епілептичних синдромів, неепілептичних пароксизмальних станів у дітей, діагностика нейрогенетичних синдромів, зокрема нервово – м’язових хвороб та інших захворювань нервової системи, сучасні можливості реабілітації дітей з нервово – м’язовими хворобами.

Автор понад 70 публікацій наукового та навчально – методичного характеру, в тому числі має опубліковані роботи в науко – метричних базах Web of Science та Scopus.

h – індекс – 2 цитування в Google Scholar.

Приймала участь в Міжнародних конгресах і конференціях, зокрема має сертифікат презентації лекції: International standards of care for Duchenne muscular dystrophy implementation in Ukraine (6-th Congress of European Academy of Neurology – May, 2020).

Член Асоціації дитячих неврологів України, є дійсним членом Європейської Академії Неврології (EAN).

 

 

 

 

 

 

Гелетюк Юлія Леонідівна

Науковий  ступінь – кандидат медичних наук.

Посада – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила з відзнакою НМУ імені О.О. Богомольця в 2012 році. З 2012 по 2014 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Неврологія». В 2014 році здобула кваліфікацію магістр.

В 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Функціональні наслідки ішемічного інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, їх прогнозування та обгрунтування диференційованих напрямків відновної терапії».

З 2012 року працювала на кафедрі неврології НМУ імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта, а з 2017 року переведена на посаду асистента.

Вільно володіє англійською мовою. Гелетюк Ю.Л. викладає неврологію вітчизняним студентам медичних та стоматологічного факультетів 4 курсу, медичних факультетів 6 курсу та студентам англомовної форми навчання. Відповідальна за проведення перескладань ПК та роботу платформи дистанційного навчання «LIKAR_NMU» на кафедрі.

Виконує лікувально-консультативну роботу у відділенні неврології ДУ «ГМЦ МВС України».

Приймає активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях. Наукові роботи присвячені проблемам судинних захворювань нервової системи. Індекс Гірша –3 в наукометричній базі даних Google Scolar, 0 – в наукометричній базі даних Scopus. Автор та співавтор понад 25 наукових праць, співавтор патенту на корисну модель та патенту на винахід.

 

 

 

 

Муравська Олександра Миколаївна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук.

Посада – асистент кафедри.

У 1992 році закінчила Івано-Франківський медичний інститут, медичний факультет.  З 1992 по 1994 роки навчалась в інтернатурі з неврології на базі 25 клінічної лікарні м. Києва (кафедра неврології №1 Київського інституту вдосконалення лікарів). З 1994 по 2011 р. працювала неврологом відділення церебро-васкулярної патології, консультативної поліклініки ЦМКЛ м. Києва. З 2001 по 2003 роки навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри нервових хворіб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 2011-2022 рр.- лікар-невролог ПП „Клініка Медіком”. 2019-2021 рр. – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за сумісництвом).

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда”.

З 2005 року – лікар-невролог вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 14 статей, 4 тез та однієї монографії. h-індекс (індекс Гірша) становить 3.

 

 

 

 

Михайліченко Марина Олександрівна

Посада – асистент та аспірант кафедри неврології Національного Медичного Університет імені О. О. Богомольця. Закінчила у 1996 році Луганський державний медичний університет, за спеціальністю – «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. Пройшла інтернатуру у 1997 році за фахом – «Неврологія», на теперішній час має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Неврологія». У 2013 році закінчила центр післядипломної освіти Донецького державного університету управління за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» спеціалізація «Менеджмент в охороні здоров’я».

З 2014 – 2021 р. – по теперішний час -працює  завідувачкою неврологічним відділенням в Університетську клініку НМУ імені О. О. Богомольця. Відділення є клінічною базою кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яку очолює доктор медичних наук, професор Соколова Л.І..

Основний напрямок наукової діяльності- судинні захворювання  нервової системи. Учасник багатьох медичних конференцій.

 

 

 

 

potapovaПотапова Катерина Павлівна

Посада – асистент та аспірант кафедри неврології. З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2016 році, занесена до Книги Пошани університету. У 2018 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”, наразі працює над виконанням кандидатської дисертації. Сфера наукових інтересів демієлінізуючі та аутоімунні захворювання.

Автор 10 наукових праць. Опубліковано 2 постерні доповіді на іноземних конгресах у Мадриді та Варшаві. Член Європейської асоціації неврологів.

 

 

 

 

 

Лащенко Ольга Сергіївна

Посада – асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа» .

У 2020 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”

З 2020 року працює лікарем-неврологом у відділенні неврології КНП “Київська міська клінічна лікарня №6 ”.

З 2020 року працює асистентом кафедри неврології.

Учасник багатьох медичних конференцій.

 

 

 

 

 


Шоломон Світлана Миколаївна
1976 року народження. Закінчила Запорізький державний медичний університет в 2001р, інтернатура на базі НМУ 2001-2002р. З 2002р працює в КМКЛ №4, лікар вищої категорії

 

 

 

 

 

 

Самінін Ярослав Геннадійович

Посада – асистент та аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Викладає дисципліну “Неврологія” для студентів 4-го курсу.
Освіта:
У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
У 2022 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”.
З 2022 року працює асистентом кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
З 2022 року працює лікарем-неврологом у КНП “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва”.
Працює над виконанням кандидатської дисертації.
Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 0.