Кафедра неврології

Наукова робота

 

Відповідальні співробітники:

Соколова Лариса Іванівна 

 

Довбонос Тетяна Анатоліївна

Київська міська клінічна лікарня №4, неврологічне відділення №2

 

Напрями науково-дослідної роботи

 • Дослідити патоморфоз судинних та аутоімунних захворювань нервової системи на фоні коронавірусної хвороби

 

Наукові розробки, здобутки, пріоритети, досягнення

 • Поширені та адаптовані для широкого застосування в неврологічній практиці шкали оцінки неврологічного дефіциту при інсульті
 • Зроблено значний внесок у вивчення та поширення у вітчизняній ангіоневрології уявлення про підтипи ТІА й інсультів, а також прогнозування їх перебігу і наслідків
 • Розроблено шкалу оцінки ризику інсульту після ТІА залежно від її патогенезу
 • Визначено розподіл підтипів ішемічного інсульту та клініко-параклінічну характеристику захворювання у пацієнтів молодого віку
 • Вивчені питання патогенетичної ролі стресової гіперглікемії при ішемічному інсульті та її впливу на наслідки інсульту. Узагальнено та доповнено патофізіологічні механізми розвитку дисфагії при інсульті та розроблено спосіб діагностики й оцінки її тяжкості.
 • Встановлено взаємозв’язок між локалізацією ішемічного вогнища в мозочку та/або стовбурі головного мозку, а також об’ємом інфарктного вогнища з розвитком системного запаморочення та нейрокогнітивних розладів у хворих з гострим ішемічним інсультом у вертебро-базилярному басейні.
 • Проведене клініко-експериментальне дослідження ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу.
 • Патогенетично обгрунтовано необхідність зменьшення проявів локального післяішемічного запалення та запропановані способи його корекції.
 • Доведено значення коагулопатії як вагомої складової патогенезу ішемічного інсульту у SARS-CoV-2-позитивних пацієнтів
 • Обґрунтуванано доцільність оптимізованої системи профілактики і медичної допомоги пацієнтам з цереброваскулярними хворобами в умовах сучасного мегаполісу
 • Продемонстровано потенційну ефективність лікування мозкового інсульту в умовах інтегрованого інсультного блоку шляхом аналізу терапевтичного впливу на динаміку і ступінь відновлення неврологічних функцій у різні періоди захворювання
 • Досліджені клініко-нейрофізіологічні, нейровізуалізаційні та гемодинамічні профілі мігренозного статусу та мігрень-індукованого інсульту
 • Вивчений спектр рухових (спастичність), психо-емоційних, когнітивних і сексуальних порушень у хворих на розсіяний склероз та запропоновані способи їх корекції.
 • Проаналізовано клінічні, нейрофізіологічні та терапевтичні аспекти ураження периферичної нервової системи у пацієнтів з розсіяним склерозом і хронічною запальною демієлінізуючою полінейропатіє.
 • Розроблений алгоритм діагностики гострого розсіяного енцефаломієліту та клінічно ізольованого синдрому та запропоновані математичні моделі прогнозування їх в розсіяний склероз.
 • Оцінено потенційний вплив Ковід-19 на перебіг аутоімунних захворювань нервової системи (міастенії, розсіяного склерозу, синдрому Гієна-Баре)
 • Обгрунтовані та запропоновані ефективні схеми лікування розсіяного склерозу залежно від перебігу, ступеня інвалідизації стадії та тривалості захворювання, які покращують якість життя хворих.

 

Захищені дисертації за останні 10 років

Докторські

 • Мельник Володимир Степанович. Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу. 2015.
 • Кобись Тетяна Олександрівна. Перебіг та прогнозування активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи її корекції. 2016.
 • Прокопів Марія Мирославівна. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої системи профілактики та медичної допомоги населенню з цереброваскулярними хворобами на рівні мегаполісу в умовах реформування галузі охорони здоров’я. 2021
 • Турчина Наталія Степанівна. Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу. 2021

Кандидатські

 1. Фартушна О.Є. Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних атак: особливості неврологічної клініки та лікування, 2012.
 2. Сепіде Сепехрі Нур. Клінічно ізольований синдром: неврологічні прояви, діагностика та прогноз трансформації в розсіяний склероз. 2013.
 3. Гудзенко Ганна Володимирівна.Клінічний перебіг, показники якості життя та інвалідизації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування. 2013
 4. Антоненко Катерина Володимирівна. Фактори ризику, особливості клінічної картини та наслідки ішемічних інфарктів вертебрально-базилярного басейну. 2013
 5. Карнаух Юрій Дмиторович. Клініко-нейрофізіологічна характеристика ураження периферичної нервової системи при розсіяному склерозі та хронічній запальній демієлінізуючій полінейропатії, сучасні підходи до лікування. 2013.
 6. Сепіханова Марина Мурадасівна. Перебіг, діагностика та лікування  розсіяного склерозу у хворих різних вікових груп. 2015.
 7. Рогоза Світлана Володимиріна. Клініко-нейровізуалізаційна характеристика та прогнозування перебігу супратенторіальних внутрішньомозкових крововиливів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 2016.
 8. Трепет Ганна Сергіївна. Ізольовані інфаркти мозочка: особливості координаторних та нейропсихологічних порушень у динаміці лікування в гострий і відновний періоди. 2017
 9. Бобрик-Загоруйко Наталія Василівна. Клініко-епідеміологічна характеристика розсіяного склерозу у Волинській області. 2017
 10. Бабенко Василь Васильович. Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: особливості клінічного перебігу та патогенетичної терапії. 2017
 11.  Шандюк Вікторія Юріївна. Особливості перебігу гострого та відновного періодів атеротромботичного та кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту залежно від стану ситсеми фібринолізу. 2018
 12.  Хижняк Юлія Василівна Клініко-нейропсихологічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз. 2019
 13.  Дідкова Юлія Петрівна. Клініко-нейрофізіологічна, нейровізуалізаційна та гемодинамічна характеристика ускладнень мігрені (мігренозний статус та мігрень-індукований інсульт). 2019
 14. Радзіховська Наталія Станіславівна. Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз, залежність від перебігу захворювання та лікування. 2017
 15. Небор Ярослав Ярославович. Клініка, перебіг та прогноз ішемічного інсульту у осіб молодого віку. 2021
 16. Домрес Наталія Вадимівна. Клініко-параклінічна характеристика та лікування спастичності у хворих на розсіяний склероз. 2021

 

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано:

Підручники – 2

Посібники – 5

Монографія – 3

Опубліковано статей Web of science – 3, Scopus – 24, фахових журналах ДАК МОН України категорії В – 73

Опубліковано тез – 72

Доповіді на наукових форумах – 140

Сумарний Індекс Гірша за Google Scolar – 69, за Web of Science – 4.

Отримання патентів – 7

Розроблені та впроваджені нові методи діагностики, лікування профілактики – 9

Результати проведених науково-дослідних робіт впроваджені в лікувально-діагностичний процес неврологічних відділень Олександрівскої клінічної лікарні, Київських міських лікарень № 3, 4, 6, 9, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

 

Щорічно на базі кафедри проводиться науково-практична конференція з міжнародною участю.