НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Наукова робота

 

Відповідальна за наукову роботу:

Алтуніна Н.В. – д. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4,

телефон  +38 0509209139

Електронна адреса – alt.nataliia77@gmail.com

 

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри внутрішньої медицини №4 є наступні розділи сучасної кардіології, ревматології та внутрішньої медицини:

 

 • Синдром обструктивного апное сну: зв’язок із серцево-судинними захворюваннями
 • Стан активності дофамінергічної системи як один з факторів розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння
 • Роль порушень гуморального та клітинного імунітету в розвитку атеросклерозу й гострого коронарного синдрому
 • Прогнозування перебігу нестабільної стенокардії шляхом вивчення жирнокислотного спектру тромбоцитів
 • Особливості діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з супутнім панкреатитом
 • Пострандіальна гіпотонія, механізми розвитку, діагностика, лікування
 • Лікуваання легеневої гіпертензії у хворих на цукроуий діабет
 • Ожиріння – фактор ризику розвитку гіперінсулінемії у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
 • Роль порушень жирнокислотного спектру лімфоцитів в розвитку ішемчної хвороби серця
 • Дисбаланс амінокислотного складу плазми крові як можлива патогенетична ланка з розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця
 • Лікування систолічної дисфункції серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда
 • Визначення змін показників ліпідного спектра крові у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 тип
 • Визначення вмісту цинку в крові хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли інфаркт міокарда
 • Медикаментозна корекція порушень жирнокислотного спекрту мембран еритроцитів у хворих з постійною формою фібриляції передсердь
 • Гіперінсулінемії на віддалений прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями
 • Лікування порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу
 • Лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта
 • Стан складу мікробіоти кишківника у хворих на ішемічну хворобу серця з пароксизмальною формою фібриляції передсердь
 • Роль порушення обміну триптофану та серотоніну у хворих на генералізований атерослероз
 • АСК-індуковані гастропатії у хворих з високим серцево-судинним ризиком.

 

Впродовж останніх років науковці кафедри проводили і продовжують проводити дослідження у рамках наступних тем:

 • Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом)
 • Відкрите дослідження фази 3b для оцінки довгострокової безпечності та ефективності ведолізумабу для підшкірного введення у паціентів з виразковим колітом та хворобою Крона
 • Порушення гемодинаміки, коронарного кровообігу та ектопічна активність міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом, методи медикаментозної корекції
 • Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполучені з препаратом Епанова у паціентів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком (“STRENGTH”)
 • Зміни амінокислотного спектру плазми крові у хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями серцевого ритму та їх медикаментозна корекція
 • Вплив амінокислотного спектру сироватки крові при цукровому діабеті типу 2 на показники серцево-судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця та методи медикаментозної корекції
 • Особливості перебігу нестабільної стенокардії залежно від функціонування системи гемостазу при різних варіантах статинотерапії
 • Клінікопатогенетичне обґрунтування використання цилостозолу у хворих з ускладненим перебігом артеріальної гіпертензії
 • Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на  ІХС поєднану з цукровим діабетом ІІ типу та можлива їх медикаментозна корекція.
 • Порушення жирнокислотного спектру тромбоцитів, імунологічного статусу та амінокислотного спектру сироватки крові та можливість медикаментозної корекції )
 • Зміни жирнокислотного спектру мембран еритроцитів при постійній формі фібриляції передсердь
 • Порушення ліпідного, вуглеводного та білкового обміну у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією,можливість  медикаментозної корекції

У науково-дослідній роботі приймають активну участь усі науково-педагогічні працівники кафедри. За результатами наукових досліджень протягом 2015-2021 рр. співробітниками кафедри було зроблено понад 140 доповідей на наукових з’їздах, симпозіумах та конференціях, в тому числі зарубіжних, опубліковано понад 120 наукових статей та тез у наукових виданнях.

 

 • Інформація про загальну кількість публікацій кафедри в SCOPUS та Google Scholar за 2021 рік й за 2020 рік

 

Загальна кількість пулікацій в Scopus / Web of Science: в 2021р.- 8, в 2020р. – 2.

Загальна кількість публікацій:  в 2020 р. (12 тез, 20 статей); в 2021р. (16 статей, 8 тез), з них 13 міжнародних

 

Співробітники кафедри члени міжнародних профільних організацій

Завідувач кафедри, професор Лизогуб В.Г. – Член Президії республіканського товариства терапевтів України, Заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ, дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC).

Асистент Мельничук І.О. – член Європейської асоціації кардіологів.

Асистент Моцак Т.М. – член Європейської асоціації по атеросклерозу.

Асистент Тиравська Ю.О. – член Європейської асоціації кардіологів, Європейської асоціація гематологів, Міжнародної асоціація тромбозу та гемостазу

 

 

 

Підручники, навчальні посібники та монографії, видані за участі співробітників кафедри внутрішньої медицини №4

 1. Лизогуб В.Г., Кузько Н.В. Ишемическая болезнь сердца. Київ, Здоров’я, 2007-430 c.ISB N 978-966-463-004-4
 2. Лизогуб В.Г.,  Пліскевич Д.А., Козлов В.А., Савченко А.В.,  Бондарчук А.Н., . Богдан Т.В.,  Крамарьова В.Н. Практикум з внутрішньої медицини

(навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 4 курсу). « Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Змістовий модуль №«Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання. Київ – 2008, 42 с.

 1. Крайдашенко О.В., Купновецька І.Г., Кліщ І.Н., Лизогуб В.Г. Фармакотерапия. Підручник для студентів фармакологічного факультету. Вид. 2. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 644 с. : іл. ISBN 978-966-382-486-4.
 2. Лизогуб В.Г, Лисенюк В.П, Наумова М.І.. Фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати для загальної лікарської практики : навч. посібник– К., 2007. – 98 с.
 3. Лизогуб В.Г., Богдан Т.В., Шараєва М.Л., Крайдашенко О.В., Волошина О.О. Побічні дії лікарських засобів: навч. посібник – Київ, 2013. – 137 с.
 4. Богдан Т.В., Лизогуб В.Г. Метаболізм амінокислот при міокардиальній ішемії. Монографія.- 2016.- Київ, ДІА.- 207 с. ISBN 978-617-7015-43-6.
 5. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / Всеукр. асоц. кардіологів ; За ред. В. М. Коваленка [та ін.]. – 3-те вид., переробл. і допов. – Киiв : Моріон, 2018. – 223 с. : іл, табл.
  Шифр ННМБУ:Б-98221
 6. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова, 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2020. – 240 с. І8ВІЧ 978-966-2066-77-7.
 7. Алтуніна Н.В. Метаболічні ефекти застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинка у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда // Сhallenges and prospects for the development of the medical sphere in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2019. – P. 1-25.