Кафедрa внутрішньої медицини №4

Наукова робота

Відповідальна за наукову роботу:

Моцак Т.М. – Ph.D., доцент кафедри внутрішньої медицини №4,

телефон  +380936365516

Електронна адреса – motsaktm@ukr.net

 

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри внутрішньої медицини №4 є наступні розділи сучасної кардіології, ревматології та внутрішньої медицини:

 

 • Лікування порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу
 • Лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта
 • Стан складу мікробіоти кишківника у хворих на ішемічну хворобу серця з пароксизмальною формою фібриляції передсердь
 • Роль порушення обміну триптофану та серотоніну у хворих на генералізований атерослероз
 • АСК-індуковані гастропатії у хворих з високим серцево-судинним ризиком.
 • Роль порушень гуморального та клітинного імунітету в розвитку атеросклерозу й гострого коронарного синдрому
 • Прогнозування перебігу нестабільної стенокардії шляхом вивчення жирнокислотного спектру тромбоцитів
 • Особливості діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з супутнім панкреатитом
 • Пострандіальна гіпотонія, механізми розвитку, діагностика, лікування
 • Лікування легеневої гіпертензії у хворих на цукроуий діабет
 • Ожиріння – фактор ризику розвитку гіперінсулінемії у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
 • Роль порушень жирнокислотного спектру лімфоцитів в розвитку ішемчної хвороби серця
 • Дисбаланс амінокислотного складу плазми крові як можлива патогенетична ланка з розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця
 • Синдром обструктивного апное сну: зв’язок із серцево-судинними захворюваннями
 • Стан активності дофамінергічної системи як один з факторів розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння
 • Лікування систолічної дисфункції серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда
 • Визначення змін показників ліпідного спектра крові у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 тип
 • Визначення вмісту цинку в крові хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли інфаркт міокарда
 • Медикаментозна корекція порушень жирнокислотного спекрту мембран еритроцитів у хворих з постійною формою фібриляції передсердь
 • Гіперінсулінемії на віддалений прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

 

Впродовж останніх років науковці кафедри проводили і продовжують проводити дослідження у рамках наступних тем:

 • Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом)
 • Відкрите дослідження фази 3b для оцінки довгострокової безпечності та ефективності ведолізумабу для підшкірного введення у паціентів з виразковим колітом та хворобою Крона
 • Порушення гемодинаміки, коронарного кровообігу та ектопічна активність міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом, методи медикаментозної корекції
 • Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполучені з препаратом Епанова у паціентів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком (“STRENGTH”)
 • Зміни амінокислотного спектру плазми крові у хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями серцевого ритму та їх медикаментозна корекція
 • Вплив амінокислотного спектру сироватки крові при цукровому діабеті типу 2 на показники серцево-судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця та методи медикаментозної корекції
 • Особливості перебігу нестабільної стенокардії залежно від функціонування системи гемостазу при різних варіантах статинотерапії
 • Клінікопатогенетичне обґрунтування використання цилостозолу у хворих з ускладненим перебігом артеріальної гіпертензії
 • Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на  ІХС поєднану з цукровим діабетом ІІ типу та можлива їх медикаментозна корекція.
 • Порушення жирнокислотного спектру тромбоцитів, імунологічного статусу та амінокислотного спектру сироватки крові та можливість медикаментозної корекції )
 • Зміни жирнокислотного спектру мембран еритроцитів при постійній формі фібриляції передсердь
 • Порушення ліпідного, вуглеводного та білкового обміну у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією,можливість  медикаментозної корекції

 

Тема НДР кафедри внутрішньої медицини №4 «Зміни білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію з порушеннями серцевого ритму, можливості медикаментозної корекції». Всі Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри приймають активну участь в НДР. За 2022 рік НПП кафедри внутрішньої медицини №4 було видано 2 посібник, співробітники приймали участь в написанні монографії та є членами в редколегій наукових журналів. За 2022 рік, НПП кафедри було опубліковано: 30 статей (з них 8 міжнародних), 42 тез (з них 27 міжнародних); 4 публікації в наукометричних базах Scopus та 2 – Web of Science. Результати НДР було висвітлено в доповідях на українських та міжнародних на конфереціях – 10 (з них 6 міжнародних).  Професори кафедри, є членами спеціалізованих рад для захисту дисертацій; на кафедрі виконуються 2 докторські дисертації та 5 дисертацій на здобуття ступеня Ph.D. До складу англомовного студентського наукового гуртка входять 11 студентів (Індія, Нігерія, Ліван, Грузія, Україна). Студенти готують доповіді на міжнародні наукові форуми (6 протягом 2022 року), беруть участь у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт (2 протягом 2022 року), публікуються у фахових виданнях України та інших країн (5 протягом 2022 року)  та у виданнях, що індексуються в SCOPUS.

 

Співробітники кафедри члени міжнародних профільних організацій

Завідувач кафедри, професор Лизогуб В.Г. – Член Президії республіканського товариства терапевтів України, Заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ, дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC).

Асистент Мельничук І.О. – член Європейської асоціації кардіологів.

Асистент Моцак Т.М. – член Європейської асоціації по атеросклерозу.

Асистент Тиравська Ю.О. – член Європейської асоціації кардіологів, Європейської асоціація гематологів, Міжнародної асоціація тромбозу та гемостазу

 

Підручники, навчальні посібники та монографії, видані за участі співробітників кафедри внутрішньої медицини №4

 1. Unified GUIDELINES (for internal medicine departments 1-4) to hematology practical classes for 4th course foreign students by educational discipline “Internal medicine, including endocrinology” in English. – Kyiv: MEDPRINT, 2022. – 100 ISBN 978-966-2711-54-7
 2. Уніфіковані МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для 1-4 кафедр внутрішньої медицини) з гематології 4 курсу з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія». – Київ: МЕДПРИНТ, – 100 с. ISBN 978-966-2711-53-0
 3. Гищак Т.В., Долинна О.В. Основи медичних знань та тактичної медицини: навчальний посібник. –Київ. -2022. 280 с. (є в репозитарії бібліотеки НМУ)
 4. Лизогуб В.Г., Кузько Н.В. Ишемическая болезнь сердца. Київ, Здоров’я, 2007-430 c.ISB N 978-966-463-004-4
 5. Лизогуб В.Г.,  Пліскевич Д.А., Козлов В.А., Савченко А.В.,  Бондарчук А.Н., . Богдан Т.В.,  Крамарьова В.Н. Практикум з внутрішньої медицини

(навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 4 курсу). « Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Змістовий модуль №«Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання. Київ – 2008, 42 с.

 1. Крайдашенко О.В., Купновецька І.Г., Кліщ І.Н., Лизогуб В.Г. Фармакотерапия. Підручник для студентів фармакологічного факультету. Вид. 2. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 644 с. : іл. ISBN 978-966-382-486-4.
 2. Лизогуб В.Г, Лисенюк В.П, Наумова М.І.. Фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати для загальної лікарської практики : навч. посібник– К., 2007. – 98 с.
 3. Лизогуб В.Г., Богдан Т.В., Шараєва М.Л., Крайдашенко О.В., Волошина О.О. Побічні дії лікарських засобів: навч. посібник – Київ, 2013. – 137 с.
 4. Богдан Т.В., Лизогуб В.Г. Метаболізм амінокислот при міокардиальній ішемії. Монографія.- 2016.- Київ, ДІА.- 207 с. ISBN 978-617-7015-43-6.
 5. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / Всеукр. асоц. кардіологів ; За ред. В. М. Коваленка [та ін.]. – 3-те вид., переробл. і допов. – Киiв : Моріон, 2018. – 223 с. : іл, табл.
  Шифр ННМБУ:Б-98221
 6. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова, 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2020. – 240 с. І8ВІЧ 978-966-2066-77-7.
 7. Алтуніна Н.В. Метаболічні ефекти застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинка у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда // Сhallenges and prospects for the development of the medical sphere in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2019. – P. 1-25.