Кафедрa внутрішньої медицини №4

Виховна робота

 

Відповідальний співробітник:

Ткачишин В.С. – д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №4

тел: +380663359247

email: tkachishin@i.ua

 

Співробітниками кафедри внутрішньої медицини №4 активно проводиться громадська та виховна робота. Це лекції для студентів та пацієнтів про негативні наслідки тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків. Співробітники кафедри активно пропагують здоровий спосіб життя серед молодих медиків, навчають майбутніх лікарів як правильно роз’яснювати пацієнтам основи немедикаментозної терапії різних захворювань.

Виховна робота на кафедрі проводиться за принципом ставлення до студентів як до партнерів, співорганізаторів виховного процесу, зважаючи на те, що найбільшою цінністю людини є її гідність і свобода. У ході проведення виховної роботи сам викладач, який своєю культурою спілкування, сумлінним виконанням обов’язків, зовнішнім виглядом, високим професіоналізмом, є прикладом для студентів.

Виховний процес має на меті сформувати в майбутніх лікарів, лікарів-медичних психологів, фармацевтів, лікарів-стоматологів, які навчаються на кафедрі, позитивну мотивацію щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, сприяти вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високою духовністю, родинними і патріотичними почуттями.

Основне в роботі викладачів кафедри – передати молодому поколінню соціальний досвід та духовні цінності, набуті як українським народом, так і людством в цілому. У роботі зі студентами лікувальних факультетів приділяється більше уваги процесу адаптації їх до системи навчання, розпорядку і вимог навчального процесу, подолання складностей, що виникають у процесі навчання.

Індивідуальна робота викладацького складу кафедри спрямована на ознайомлення студентів з традиціями вузу, можливостями реалізації студентами їх творчої  індивідуальності.

Викладач надає практичну допомогу студентському активу: в проведенні аналізу поточної успішності групи і виробленні заходів її покращення; залученні студентів до спортивно-масової роботи, художньої самодіяльності, виконання громадських доручень у відповідності з індивідуальними здібностями кожного студента в тій чи іншій сфері.

Виховна робота на кафедрі спрямована на розвиток здібностей студентів, збагачення їх естетичного досвіду. Студенти доповідають на наукових конференціях, беруть активну участь у факультетських та загально-університетських концертах і конкурсах, які присвячені різноманітним святам.

Студенти, які навчаються на кафедрі, беруть участь у спортивних змаганнях. Протягом року вони відвідують лекції про здоровий спосіб життя. Пропаганда здорового способу життя проводиться під час навчального процесу і позааудиторної просвітницької діяльності педагогів кафедри. Багато студентів займаються у різноманітних гуртках та секціях університету.

Важливим елементом історичного та культурного виховання студентської молоді є відвідування музеїв Києва. Адже, майбутнє України залежить від змісту цінностей, які закладаються у світогляд молодих людей та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці та проведенні заходів виховного змісту до визначених історичних та культурних подій у житті народу України – Дня соборності України, Дня визволення Києва, Дня Перемоги тощо.

На засіданнях кафедри внутрішньої медицини № 4 розглядаються поточні і перспективні питання виховної роботи.

Таким чином, кафедра робить свій внесок у загальноуніверситетський виховний процес формування людини, з її глибокою громадянською відповідальністю патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадського суспільства в Україні.