Кафедрa внутрішньої медицини №4

Співробітники кафедри

КАФЕДРA ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №4

 

 

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Заслужений діяч науки та техніки України

У 1972 році закінчив Київський медичний інститут, у 1974 – клінічну ординатуру за спеціальністю нервові хвороби в НДІ геронтології і був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіонарний мозковий кровоток при старінні та церебральному атеросклерозі».

З 1980 р. асистент кафедри терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Особливості діагностики та медикаментозного лікування ішемічної хвороби серця у хворих з початковим коронарним атеросклерозом».

З 1990 року – доцент, а з 1995 – професор та завідувач кафедри терапії педіатричного (надалі – третього медичного) факультету Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1995 по 2005 рік – декан третього медичного факультету НМУ. 2005-2008 рр. – директор Департаменту координації контролю клінічних випробувань Державного фармакологічного центру МОЗ України.

З 2009 року обіймає посаду директора «Науково-експертного центру лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій НАН України».

Автор 552 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 1 підручника, 12 навчальних посібників та 37 винаходів. Індекс Гірша (Scopus) – 6.

Під керівництвом проф. В.Г. Лизогуба підготовлено 15 кандидатів та 3 доктори медичних наук, наразі виконується 5 кандидатських і 2 докторських дисертації.

Член Президії республіканського товариства терапевтів України,

Заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ,

дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC).

Нагороджено медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» та медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України.

 

 

 

Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор кафедри.

Закінчила Вінницький медичний інститут у 1983 році з відзнакою. З 1984 року працювала на кафедрі пропедевтики внутрішних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта, а з 1990 р. – на посаді асистента.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Есенціальна артеріальна гіпертензія у хворих з метаболічними порушеннями: клінічний перебіг, механізми судинних порушень, прогноз, вторинна профілактика». У 2013 році захистила докторську дисертацію.

З 1994 року працює на кафедрі внутрішньої медицини №4 на посаді асистента, з 2010 року – на посаді доцента, з 2016 року – на посаді професора. Лікар вищої категорії.

Напрямки науково-практичної роботи та наукові інтереси: кардіологія,

гемостаз, дієтологія.

Автор понад 70 наукових праць, 3-х винаходів, виступів на вітчизняних та закордонних симпозіумах і конференціях. Є співавтором 3-х навчальних посібників з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії. h-індекс – 2.

 

 

 

Ткачишин Володимир Степанович, д. мед. н., професор

У 1988 році Київський медичний інститут з відзнакою.

Тема докторської дисертації “Загальний патогенетичний аспект формування патологічних процесів внутрішніх органів та обумовлені ним клінічні особливості гіпертонічної хвороби і хронічного бронхіту у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС”.

Є науковим керівником трьох дисертаційних робіт. Дві з них вже захищені у спеціалізованій Вченій раді  і отримані дипломи кандидатів медичних наук.

На сучасному етапі займається питаннями впливу виробничих факторів на організм працівників залізничного транспорту.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «професійна патологія» і вищу лікарську категорію за спеціальністю «пульмонологія».

Опублікував 360 наукових робіт, з них 3 монографії, 1 підручник, 2 посібники, 6 патентів, 4 методичних рекомендацій, 7 інформаційних листків.

Ткачишин В.С. є членом Вченої ради медичного факультету №4, спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «внутрішні хвороби», членом ЦМК університету з терапевтичних та гігієнічних дисциплін, Комісії з гігієнічного регламентування хімічних речовин у повітрі робочої зони.

У 2017 році обраний дійсним членом, академіком громадської організації Національна академія наук вищої освіти України. В академії на громадських засадах виконує обов’язки заступника академіка-секретаря відділення медицини. За сумлінне виконання своїх обов’язків нагороджений академічними медалями «Імені М.І.Дубини» та за «За успіхи в науково-педагогічній діяльності».

За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, особистий внесок у розвиток освіти і науки отримав подяку Університету, а за вагомий особистий внесок у розвиток Національного медичного університету нагороджений Почесною грамотою Вченої ради Університету.

 

 

 

 

Пліскевич Діна Анатоліївна –  к.мед.н., доцент кафедри.

У 1975 році закінчила Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова.

З 1975 по 1982 рік працювала терапевтом у терапевтичному відділенні клінічної лікарні №23.

1982-1984 – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Влияние антагонистов кальция на кардиогемодинамику и перекисное окисление липидов у больных ишемической болезнью сердца».

З 1984 року працює на кафедрі внутрішньої медицини № 4 – на посаді старшого лаборанта, з 1991 р. – асистента, а з 2001 р. – доцента. Лікар вищої категорії.

Автор 49 наукових робіт та співавтор 3 навчальних посібників: з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії.

 

 

 

Долинна Ольга Віталіївна, к.мед.н., доцент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 1999р. В 1999-2000 роках працювала дільничним терапевтом. В 2000-2004 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини № 4.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням».

З 2003 року працює асистентом, а з вересня 2010 р. – доцентом кафедри внутрішньої медицини №4.

Є автором 67 друкованих праць, співавтором методичних розробок з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії, має 2 декларативних патента України. h-індекс (Scopus) – 1

Лікар вищої категорії. Вивчає особливості перебігу серцево-судинної патології на фоні коморбідних станів.

Має подяку за успіхи в роботі від деканату медичного факультету №3.

 

 

 

Мошковська Юлія Олегівна, к.мед.н., доцент кафедри.

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою.

1999 та 2000 рр. – закінчила повний курс післядипломної підготовки-магістратури за спеціальністю “Терапія”, впродовж якого захистила науково-кваліфікаційну роботу “Особливості змін тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом лікування антагоністами кальцію дигідропіридинового ряду”.

В 2000 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Терапія”.

З 2000 по 2003 рік навчалась в аспірантурі НМУ за спеціальністю «Кардіологія».

В 2004 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Кардіологія”

У квітні 2005 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Зміни активності тромбоцитарного гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST під впливом антитромботичного лікування» за спеціальністю 14.01.11- кардіологія.

У 2010 році пройшла стажування з терапії та кардіології в НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2011 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Терапія”.

В 2015 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Кардіологія”.

У 2014 та 2018 роках пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів, на базі навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця «Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. Внутрішня медицина».

У 2019 році пройшла навчання з іноземної (англійської) мови на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця для проведення навчання іноземних студентів англійською мовою.

Основні напрямки науково-практичної роботи: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST,  гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, дослідження системи тромбоцитарного гемостазу, плазмового гемостазу, фібринолітичної системи крові, дослідження амінокислотного спектру крові, цитокінового обміну, мікробіоти.

Публікації. Автор 91 друкованої праці (статті, тези) у фахових виданнях, з них 6 патентів на винахід України. h-індекс (Scopus) – 1.

Членство у професійних асоціаціях: Всеукраїнська асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

 

 

 

Шараєва Марина Леонідівна, к.мед.н., доцент кафедри.

У 1983 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою, в 1985-1989 роках навчалась в клінічній ординатурі, аспірантурі Київського НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска.

Тема дисертації: «Клініко-гемодинамічний ефект комбінованої антиангінальної терапії у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця».

У період з 1995 по 2005 роки проходила стажування  в університетах Австрії, Великобританії, США.

Основні напрямки науково-практичної роботи та наукові інтереси: побічна дія сучасних лікарських засобів, гастропатії при антикоагулянтній терапії; рекомендації впроваджуються в клінічну практику 12-ої та 15-ої міських  лікарень м. Києва. Підготовано 2 англомовних студенти – здобувачі післядипломної освіти.

Опубліковано більше 218 робіт, посібник «Побічна дія лікарських засобів» у співавторстві, декілька методичних рекомендацій. h- індекс -1

Відповідає за лікувальну роботу, навчально-методичну роботу з англомовними студентами, профорг кафедри.

Член міського товариства кардіологів і терапевтів.

Має Відзнаку медичного факультету № 3 за сумлінну працю, Подяку від командування полку спецпризначення «Азов» за громадянську позицію.

 

 

 

Чичула Юлія Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри

У 1997 році закінчила лікувальний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 1999 р. на кафедрі внутрішньої медицини №1  НМУ імені О.О. працювала ст. лаборантом, з 2001 р.  асистентом, доцентом кафедри та виконувала обов’язки завуча кафедри. Вчене звання доцент отримала у 2015 році. З 2016 р. по 2020 р.р. – доцент кафедри терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика. З 2020 р. по вересень 2022 р. доцент кафедри ФРСМ НМУ імені О.О. Богомольця. З жовтня 2022 р. по даний час доцент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Кандидатську дисертацію захистила у 2005 році.

Науково-педагогічний стаж 21 рік.

Маю більше 50 наукових та навчально-методичних друкованих праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, автор та співавтор 5 навчальних практикумів для практичних занять та самостійної роботи студентів для спеціальності «Лікувальна справа» та «Фізична терапія, ерготерапія», 3 патентів на винаходи.

Маю 3 лікарські спеціальності – є лікарем  вищої кваліфікаційні категорії зі спеціальності «терапія» та «гастроентерологія», лікар зі спеціальності «фізична та реабілітаційна медицина».

У 2015 році пройшла програми навчальних курсів з удосконалення системи управління у вищих навчальних закладах на основі стандарту ISO 9001-2008 та з підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю за стандартом ISO 9001-2008.

Беру участь у науково-практичних конференціях з доповідями.

У 2021 р. запланована тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

 

 

 

Моцак Тетяна Михайлівна, Ph.D., доцент кафедри

У 2014 р. закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала диплом з відзнакою, занесена до Книги Пошани НМУ.

З 2014 р. по 2016 р. навчання в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі кафедри внутрішньої медицини №4. З 2016 по 2018 рік – клінічна ординатура на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія».

В 2021 році –  здобула науковий ступінь доктора філософії (Ph.D.). Тема дисертації: «Особливості центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на генералізований атеросклероз в динаміці лікування».

В 2021 р. отримала другу вищу освіту – диплом магістра Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, за спеціальністю Освітні, педагогічні науки, кваліфікація «викладач закладу вищої освіти»

В 2022 році затвердила тему докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

З 2017 р. по 2023 р. – асистент, а з 2023 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини №4.

Виконує лікувально-діагностичну роботу.

Вільно володіє англійською мовою – сертифікат В2 (IELTS).

Автор понад 30 друкованих праць у фахових виданнях, h-індекс -2.

Наукові інтереси: генералізований атеросклероз, ішемічна хвороба серця, особливості гемодинаміки.

Членство в професійних організаціях – Европейська асоціація атеросклерозу.

 

 

 

Мельничук Ірина Олегівна, к.мед.н., доцент кафедри.

У 2012 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2012-2014 роках навчалася в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби», отримала диплом з відзнакою.

У 2014-2017 роках навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Кардіологія».

В 2018 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має понад 60 друкованих праць. h-індекс (Scopus) – 1

Вільно володіє англійською мовою. Лікар першої кваліфікаційної категорії. Отримала міжнародну нагороду Associate Professor ECID 985071 з 19.20.2019-18.12.2020.

 

 

 

 

Бєлікова Юлія ОлегівнаPhD, доцент кафедри

керівник англомовного наукового студентського гуртка.

Закінчила лікувальний факультет №2 НМУ ім. О.О.Богомольця у 2014р. з відзнакою. Під керівництвом професора Лизогуба В.Г. виконала та захистила дисертаційну  роботу на тему «Порушення амінокислотного обміну та серцевого ритму у хворих з постінфарктним кардіосклерозом та супутнім  цукровим  діабетом 2 типу, можливості медикаментозної корекції». У 2020 році  здобула науковий ступінь доктора філософії. Лікувально-консультативну роботу виконує у відділенні невідкладних станів КМКЛ №12. h-індекс (Scopus) – 1

 

 

 


Савченко Олександр Володимирович, к.мед.н., асистент кафедри.

У 1986 році закінчив лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту.

В 1987-1990 роках працював дільничним лікарем-терапевтом ТМО Деснянського району.

У 1990-1992 роках проходив навчання в клінічній ординатурі, у 1992-1993 роках працював старшим лаборантом, а з 1994 – асистентом кафедри внутрішньої медицини №4.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко-гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією» (2005).

Лікар вищої категорії.

 

 

 

Бондарчук Олександр Миколайович, к.мед.н., асистент кафедри.

В 1999 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1999-2000 роках проходив навчання у магістратурі НМУ.

З 1999 по 2008 рік працював за сумісництвом дільничним терапевтом в ЦРП Печерського та до 2009 року на посаді сімейного лікаря амбулаторії Харківського району.

У 2000-2003 роках – навчався у аспірантурі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному панкреатиті».

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4. Лікар вищої категорії.

Наукові інтереси: функціональні дослідження у внутрішній медицині.

Впровадження в клінічну практику: 45 публікацій, 2 методичні рекомендації, 4 винаходи. h-індекс (Scopus) – 1

 

 

 


Біляченко Ірина Володимирівна к.мед.н., асистент кафедри.

У 1998 році закінчила НМУ імені О.О.Богомольця, а з 2000 по 2005 роки навчалася в аспірантурі НМУ.  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр сироваткових ліпопротеїнів у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням».

Працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 з 2005 р. Лікар вищої категорії.

Практичні рекомендації дисертації впроваджені в клінічну практику КЛ№12. Автор 20 друкованих праць.

Має подяку голови КМДА.

 

 

 

sobol

Соболь Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри. 

В 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, отримала диплом за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою.

З 2004 по 2005 рік навчалася в інтернатурі  на базі кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця та паралельно в магістратурі, після закінчення якої захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Динаміка фосфоліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом метаболічної терапії».

З 2005 по 2008 рік навчалась у клінічній ординатурі  на кафедрі внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Терапія».

У березні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні, нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням та порушенням дофамінового обміну» (спеціальність 14.01.11 – кардіологія).

Основні напрямки науково-практичної роботи: артеріальна гіпертензія, особливо з різними метаболічними порушеннями, ішемічна хвороба серця, профілактика серцево-судинних захворювань.

Публікації: автор 23 друкованих праць, з яких 3 деклараційних патенти України на корисну модель. h-індекс (Scopus) – 1

 

 

 

dsc_4885

Оніщенко Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2007 році закінчила Донецький державний медичний університету ім. М.Горького, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2009 р. закінчила інтернатуру на базі ДонНМУ ім. М. Горького за

спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Із 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі при ДонНМУ ім. М.Горького.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ультранизькотемпературних впливів на психофізіологічний стан організму людини».

З 2010 по 2014 рік займала посаду асистента кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонНМУ ім. М.Горького. З грудня 2014 р. працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2014 р. пройшла спеціалізацію з кардіології на кафедрі кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика

У 2019р. отримала другу категорію з кардіології.

Наукові інтереси – кріотехнології, функціонування організму в

екстремальних умовах, порушення ритму, амінокислоти.

Є автором та співавтором 55 наукових робіт: двох методичних рекомендацій, двох патентів на корисну модель, Індекс Гірша. (Google Scholar) -1.

 

 

 

Тиравська Юлія Василівна – PhD, асистент кафедри.

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця з відзнакою у 2011 році, інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» у 2013 році. З 2013 р. по 2016 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі, з 2016 р. по 2017 р. – асистентом на кафедрі. 2017 – 2021рр. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №4. З 2021 р. – асистент кафедри.

У 2018 році присвоєна друга категорія за спеціальністю «Терапія».

У 2021 р. захистила дисертацію на  здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Медицина» на тему «Клініко-гемостазіологічні показники у пацієнтів з нестабільною стенокардією та їх динаміка в процесі лікування статинами».

Сфера наукових інтересів: гемостазіологія, кардіологія, функціональна діагностика.

Є автором понад 20 наукових публікацій, h-індекс 2.

Членство у професійних асоціаціях: Європейська асоціація кардіологів, Європейська асоціація гематологів, Міжнародна асоціація тромбозу та гемостазу, Всеукраїнська асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

 

 Слободяник Ольга Володимирівна, асистент кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2008 році.

Проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» від НМАПО ім. П.Л. Шупика у 2008-2010 рр.

У 2014 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія».

Пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Кардіологія» у 2018 р.

З 2014 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 4.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Опубліковано 7 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: кардіологія та коморбідна патологія, біохімічні, амінокислотні зрушення при аритміях.

 

 

 

Кузьменко Людмила Анатоліївна, асистент кафедри

У 2009 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2009 по 2011 рік навчалася в інтернатурі на кафедрі внутрішніх хвороб №4 НМУ імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

З 2013 року працювала старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини №4. А з 2021 року працює асистентом кафедри.

Працює над дисертаційною роботою «Порушення серцевого ритму у хворих на ІХС із супутнім ЦД ІІ типу».

З 2013 р. працювала терапевтом невідкладної медичної допомоги КМКЛ №12. Після закінчення курсів спеціалізації з кардіології у 2016 р.  працювала лікарем-кардіологом за сумісництвом.

Володіє англійською (середній рівень) та російською мовою, сучасними методами обстеження (холтерівська ЕКГ та добовий моніторинг артеріального тиску, велоергометрія).

 

 

 

Жорніченко Дмитро Миколайович, асистент кафедри.

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Лікар з медицини невідкладних станів, терапії.

З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ.

 

 

 

Галіч Вікторія – Світлана Миколаївна, асистент кафедри

У 2020 році закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Неодноразовий доповідач на міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, активний учасник гуртків на кафедрах «Дитячі інфекційні хвороби» та «Судова медицини та медичне право», автор 10 друкованих робіт.

З 2020 по 2022рік була старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини  #4.

З 2020 по 2022 рік навчалася в інтернатурі на кафедрі внутрішніх хвороб №4 НМУ імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

З 2022 року працює асистентом кафедри.

Володіє англійською мовою на рівні В2 та вільно розмовляє італійською мовою.

 

 

 

Новик Денис Сергійович, асистент кафедри.

У 2021 закінчив медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2021 по 2023 проходив інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Наукові інтереси: “Новітні підходи до корекції дестабілізованої атеросклеротичної бляшки“