Сектор латинської мови

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник СНГ: старший викладач Садовнича Олена Володимирівна.

Тел. 044 454 49 15

Електронна адреса: chairofmova@nmu.ua

Засідання студентського наукового гуртка відбуваються 1-2 рази на квартал за адресою: пр. Перемоги, 34, НМУ ім. О.О. Богомольця, санітарно-гігієнічний корпус, сектор латинської мови, к.1.

 

Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі з метою формування висококваліфікованих, освічених фахівців. Науково-дослідна робота сприяє формуванню у студентів навичок наукових досліджень із обраної проблематики, розвитку аналітичного мислення, креативності у вирішенні поставлених проблем. Саме з цією метою у секторі латинської мови функціонує студентський гурток «Colores vitae».  Учасниками гуртка упродовж останніх десятиліть було чимало студентів усіх факультетів університету. Участь у роботі наукового студентського гуртка сприяє підвищенню загальнокультурної компетенції студентів, розвитку їх інтелекту, аналітичного мислення, дає змогу набути навичок здійснення наукового дослідження.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності у галузі греко-латинської медичної термінології, історії античності та культурології. Культурно-історичний феномен Давньої Греції та Риму привертав увагу дослідників віддавна, адже сучасна європейська цивілізація сформована на фундаменті античності. Відтак, участь студентів у діяльності гуртка сприяє не лише поглибленому вивченню греко-латинського термінознавства, а й допомагає краще осягнути культурно-історичні процеси, завдяки яким сформувалася сучасна європейська цивілізація. Відповідно до напрямків роботи гуртка сформувалися секції з дослідження античної історії, мистецтва, культури, латинської мови як дзеркала античності, її впливу на розвиток європейської науки. Особлива увага приділяється дослідженню медичної термінології, сформованої на базі класичних мов – латинської та давньогрецької, а також вивченню історії античної медицини, впливу античних принципів лікування на подальший розвиток медицини.

 

Зміст роботи гуртка полягає у написанні рефератів та доповідей, їх активному обговоренні, залученні найкращих студентів гуртка до участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, наукових конференціях.  Учасники студентського наукового гуртка сектору латинської мови кафедри мовної підготовки неодноразово ставали переможцями та призерами Міжнародної Інтернет-олімпіади та Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови. Також учасники гуртка щорічно представляють свої дослідження на Міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», робота однієї з секцій якого відбувається на кафедрі мовної підготовки.

 

Тематика та основні напрями діяльності

 

Діяльність студентського наукового гуртка має загальну лінгвокультурологічну спрямованість. Основними завданнями роботи є такі: 1) ознайомлення студентів з основними методами, принципами та прийомами наукового дослідження на основі написання наукових доповідей з обраної теми; 2) поглиблене вивчення античного суспільства, пошук спільних рис у порівнянні з сучасністю. Саме поглиблене вивчення античності, нестандартний погляд на її культурні та цивілізаційні здобутки дозволяє по-новому осягнути сучасність, зрозуміти сучасні ментальні та суспільні явища; 3) дослідження ролі латинської мови як метамови науки у формуванні термінологічно-понятійного апарату природничих наук та медицини; 4) з’ясування, якими були особливості функціонування латинської мови в різних сферах суспільного життя країн Європи; 5) окреслення, яким було побутування латинської мови на території сучасної України, дослідження її ролі у розвитку вітчизняної освіти.

 

У 2021 році студенти 1 та 2 курсу взяли активну участь у роботі Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists Conference» (секція «Лінгвокультурологічні аспекти медичної діяльності»); Київ, 25 листопада, 2021 р.

 

Результатом роботи секції стали такі публікації тез учасників студентського наукового гуртка сектору латинської мови:

 

 1. Chady Awada. Greek and Latin terms in neurological terminology / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 50. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 2. Бабенко М. С. Лексико-семантичний аналіз найменувань офіційних лікарських форм / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 53. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 3. Бовсуновська К. Р. Міжнародна греко-латинська термінологія акушерства і гінекології: історія формування та структурно-семантичні особливості / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 53-54. (науковий керівник: Черненко Н. А.)
 4. Брильова П. В. Прагмалінгвістичний аспект міжнародної гістологічної терміносистеми (на матеріалі розділу «Дихальна система») / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 54. (науковий керівник: Малунова Г. Д.)
 5. Дзюба А. О. Комунікація у медичній сфері – когнітивний аспект (на матеріалі офтальмологічної термінології або деяких офтальмологічних термінів) / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 55. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 6. Коваленко С. О. Лексико-семантичний аспект формування медичної термінології (на матеріалі термінів паразитології) / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 55-56. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 7. Колеснікова А. Ю. Нетермінологічні (народні) назви хвороб: структурно-семантичні особливості та комунікативна роль / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 56-57. (науковий керівник: Черненко Н. А.)
 8. Кучеренко А. Лінгвістичні особливості кольоро- морфем в латиномовній клінічній термінології / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 57. (науковий керівник: Шпинта Г. М.)
 9. Собченко В. К. Структурно-семантичні особливості однослівних клінічних термінів з терміноелементом «psych-» що функціонують у галузі психології / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 59-60. (науковий керівник: Ніколаєнко О. А.)
 10. Соловенко А. Ю. Лінгвістична експлікація концепта «Церебральна сліпота» у сучасній медичній терміносистемі / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 60. (науковий керівник: Малунова Г. Д.)
 11. Стась В. О. Тенденції формування термінологічних одиниць в психіатрії / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 61. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 12. Татьянич-Радківська Т. І. Термінологічне забезпечення професійної діяльності косметолога / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 61-62. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 13. Федорович І. Є. Термінологічне забезпечення професійної діяльності лікаря-гінеколога / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 62-63. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)
 14. Цурпанова М. В. Структурно-семантичний аналіз екологічних термінів / Український науково-медичний молодіжний журнал, 2021 р. – Том 126, № 3 (спец.випуск). – с. 63. (науковий керівник: Лехніцька С. І.)

 

Досягнення студентів-учасників НСГ: у травні 2009 року студент Д. Каврайський здобув у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови ІІ місце. У листопаді 2009 року Я. Крулаківський посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді. 2011 року у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови О. Шумейко, І. Донченко посіли І місце, О. Мітіна посіла ІІІ місце. У 2012 році І. Момотюк, Н. Плигавко, О. Остаповський посіли І місце у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови, а В. Деркач, В. Мостика, А. Свінціцька, Є. Заваденко – ІІ місце. У 2013р. студенти Є. Корнійко та О. Остапко посіли І місце у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови, а студент Німкович Р. –  ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2014 р. – Коханська А. посіла ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2016 р. – Кучеренко Г. та Прогонов С. посіли ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2017 р. – Сорокопуд К. (ІІ місце) та Самарська К. (ІІІ місце); 2018 р. – Барнич С. (ІІІ місце) на Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Щороку учасники гуртка беруть активну участь у роботі Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» і презентують свої роботи на секції «Лінгвокультурологічні аспекти лікарської практики», що функціонує на кафедрі латинської мови.

У листопаді 2019 р. у рамках Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2019»  відбулося засідання секції «Лінгвокультурологічні аспекти лікарської практики», де були виголошені доповіді студентів НСГ, які розкривали питання когнітивних аспектів гематологічних термінів, сучасних номенклатур елементів генетичного коду, термінологічного забезпечення професійної діяльності лікаря-оториноларинголога, специфіки термінотворення найменувань хірургічного інструментарію, ролі класичних мов у формуванні психіатричної термінології, актуальності використання термінів грецького походження в анестезіології, способів номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса, а також когнітивних аспектів вивчення деяких неврологічних термінів.

Зважаючи на міждисциплінарний характер секції, членами високоповажного журі були представники медичних і філологічних кафедр, зокрема завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г. Кисельова, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Я.А. Кульбашна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Н.В. Береза, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики КНУ імені Тараса Шевченка О.Г. Михайлова.

 

Члени журі високо оцінили і прокоментували представлені роботи.

 

Перше місце розділили Катерина Гурська і Андрій Редя з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Роль класичних мов у формуванні психіатричної термінології. Диференціація і зіставлення сучасних термінологічних систем МКХ-10, DSM 5») та Андрій Бідений з НМУ імені О.О. Богомольця («Сучасні номенклатури елементів генетичного коду: лінгвопрагматичний аспект».  Науковий керівник – доцент кафедри латинської мови Г.Д. Малунова).

Друге місце посіли Артем Натрус та Катерина Скиба з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Когнітивний аспект медичної термінології. На матеріалі гематологічних термінів». Науковий керівник – завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г. Кисельова.).

Третє місце розділили Ярослава Попович з КНУ імені Тараса Шевченко (Доповідь «Способи номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса». Науковий керівник – доцент О.Г. Михайлова) та Ірина Гармаш з Харківського національного медичного університету (Доповідь «Актуальність використання термінів грецького походження в анестезіології». Науковий керівник – Т.А. Новікова.