Кафедра патологічної анатомії

Навчально-методична робота кафедри

 

Відповідальний співробітник кафедри – доцент Кузик Петро Васильович, pathology1@nmu.ua

Відповідальна за англомовну форму навчання – доцент Рудницька Ольга Георгіївна, pathology1@nmu.ua

 

План роботи кафедри на навчальний рік

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Робочі програми освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Стоматологія”

 

Робочі програми освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Медицина”

 

Робочі програми освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Медична психологія”

 

Робочі програми освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Педіатрія” 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Силабуси освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Стоматологія”

 

Силабуси освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Медицина” 

 

Силабуси освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Медична психологія” 

 

Силабуси освітніх компонентів освітньо-професійної програми “Педіатрія” 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Результати анкетування здобувачів вищої освіти

 

Результати анкетування науково-педагогічних працівників

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри за навчальний рік

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання здобувачів вищої освіти на кафедрі патологічної анатомії: Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статут НМУ імені О.О. Богомольця, Положення про організацію освітнього процесу, Положення про дистанційну форму навчання, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Положення про академічну доброчесність, Положення про англомовну форму навчання, Положення про вільний вибір дисциплін, Положення про відпрацювання навчальних занять, Положення про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни, Положення про порядок розгляду заяв, скарг та пропозицій студентів, інтернів та аспірантів, Наказами і розпорядженнями НМУ ім. О.О. Богомольця по організації навчального процесу.

 

Основними формами навчального процесу на кафедрі є:

 • викладання лекцій;
 • проведення практичних і семінарських занять;
 • проведення поточних і передекзаменаційних консультацій;
 • організація аудиторної і позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи;
 • кінцевий контроль з дисциплін (іспит).

 

Вказана робота проводиться згідно плану роботи кафедри і відображена:

 • в індивідуальних планах співробітників,
 • методичних вказівках для організації позааудиторної роботи студентів,
 • методичних рекомендаціях для викладачів,
 • методичних розробках лекцій,
 • протоколах методичних та кафедральних нарад.

 

Для підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі використовуються:

 • мультимедійні проектори та комп’ютери, що підключені до мережі “Internet”;
 • навчальні фільми, відео-лекції, скановані зображення мікропрепаратів;
 • макропрепарати і мікропрепарати;
 • тестовий метод оцінки знань студентів;
 • тестові завдання баз даних Крок-1;
 • клініко-морфологічні ситуаційні задачі.

На практичних заняттях студенти мають можливість вивчати мікропрепарати із колекції Музею макропрепаратів кафедри, бути присутніми на демонстративних розтинах померлих, які проводяться в секційних залах патологоанатомічних відділень медичних закладів, брати участь у прижиттєвих патоморфологічних дослідженнях операційного і біопсійного матеріалів.

 

На післядипломному рівні на кафедрі патологічної анатомії проводиться навчання лікарів-інтернів за спеціальністю «Патологічна анатомія» та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Патологічна анатомія».