Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Наукова робота

 

 

 

Відповідальний за наукову роботу кафедри – к.мед.н., Ткачишин Олександр Володимирович

тел.: +38-067-133-88-48

ел. пошта: o.tkachyshyn@nmu.ua; tkachyshyn.a@gmail.com

orcid id: https://orcid.org/0000-0002-8800-6428

 

 

Основні наукові спрямування кафедри: прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби у поєднанні з коморбідними станами, обґрунтування патогенетичної ролі та встановлення етіопатогенетичних механізмів при хронічній ІХС, гострих коронарних синдромах, хронічній недостатності кровообігу, дослідження генетичних факторів у розвитку та поєднанні цих хвороб, визначення чутливості до антитромбоцитарної терапії, а також розробка практичних питань клінічної фармакології, традиційних та новітніх серцево-судинних засобів, розробка алгоритмів виявлення предикторів життєво-загрозливих аритмій, вивчення етіологічної та прогностичної ролі змін вегетативної нервової системи у хворих із суправентрикулярними порушеннями серцевого ритму, встановлення закономірностей змін серцево-судинної системи при вікових змінах у жінок.

Одним із пріоритетних напрямів наукової школи професора В.З. Нетяженка за останнє десятиліття є проблеми тромбоцитарної та плазмової ланок гемостазу, тромбоемболічних ускладнень при різноманітних кардіоваскулярних патологіях. На основі кафедральних досліджень було опрацьовано та обґрунтовано новий концептуальний підхід до діагностики та наукової інтерпретації клінічних проявів у хворих із різними формами ІХС на основі визначення ролі в патогенезі цього захворювання клітинних та плазмово-білкових компонентів гемостазу.

 

На підставі розкриття механізмів тромбоутворення та фібринолізу в системному артеріальному та венозному руслах розроблено новий підхід до прогнозування перебігу багатьох захворювань внутрішніх органів. Результати, отримані В.З. Нетяженком та його учнями, визнані науковими експертами світового рівня і тому є предметом широких наукових дискусій на різноманітних вітчизняних та зарубіжних наукових форумах.

Станом на теперішній час кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Корекція змін тромбоцитарного та плазмового гемостазу у пацієнтів із коронарними синдромами та гіпертонічною хворобою з врахуванням наявності коморбідної патології (№ державної реєстрації 0121U110275). Терміни виконання: 2021-2024. Керівник НДР – зав. каф., д.мед.н., проф. Нетяженко В.З. В рамках виконання НДР у 2021 році Ткачишиним О.В. та Баженовою Н.М захищено  дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня к.мед.н. – Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08.

За результатами подальших досліджень при виконанні НДР 30 січня 2024 р. відбувся захист дисертації асистента кафедри Козачишин Н.І. на здобуття наукового ступеня PhD. Тема дисертаційної роботи: “Оптимізація діагностики та прогнозування порушень тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих з гострим та хронічним коронарним синдромами і коморбідними станами після стентування коронарних артерій”. Керівник – зав. каф., д.мед.н., проф. Нетяженко В.З.

 

 

Станом на 01 лютого 2024 р. на кафедрі виконуються дві дисертаційні роботи:

 1. «Особливості змін в системі гемокоагуляції, після перенесеної коронавірусної інфекції (COVID-19) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією». Дисертантка – Гіманова Я.В. (аспірантура). Терміни виконання: 09.2022-06.2026.
 2. «Патофізіологічні механізми ремоделювання міокарда, структурно-функціональних порушень мікроциркуляції, церебрального кровотоку та гемостазу у хворих на ІХС у поєднанні з коронавірусною хворобою (COVID-19)». Дисертант – Мостовий С.Є. (докторантура). Терміни виконання: 09.2022-06.2024.

 Співробітники кафедри залучені до спеціалізованих рад для захисту дисертацій не лише в НМУ імені О.О. Богомольця, але і за межами Університету: 

№ з/п ПІБ Посада Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться
1. Нетяженко Василь Захарович Голова Д26.003.08, спеціалізована вчена рада, 14.01.11, 14.01.02, 14.01.14 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Член ради Д26.616.01, спеціалізована вчена рада, 14.01.11, 14.01.02 Національний науковий центр „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска”
2. Мальчевська Тетяна Йосипівна Вчений секретар Д26.003.08, спеціалізована вчена рада, 14.01.11, 14.01.02, 14.01.14 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
3. Шкала Любов Володимирівна Член ради Д26.003.08, спеціалізована вчена рада, 14.01.11, 14.01.02, 14.01.14 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Кафедра активно розвиває співпрацю з іншими науковими та лікувальними закладами та установами:

№ з/п Заклад/установа, з яким підписано угоду про співробітництво Термін дії
1. ДНУ НКПЦ ДУС, договір №48 від 17.05.2021р. 17.05.2021 – 31.12.2025
2. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова Національної академії медичних наук України», договір №08/19 від 02.09.2019 р. 02.09.2019 – 31.12.2023
3. ДУ «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України», договір №7 від 22 січня 2024 р. 22.01.2024 – 31.12.2024

 

Співробітники кафедри володіють знаннями з ICH-GCP та мають досвід участі у клінічних дослідженнях.

Викладачі кафедри є основою ВГО «Асоціація лікарів-інтерністів України», яка проводить наукові конференції для медичної спільноти України. Дані заходи внесені до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів БПР.

Зокрема, 24 жовтня 2023 р. розпочалася серія конференцій, присвячена 100-річчю видатного вченого, терапевта, Заслуженого діяча науки і техніки, член-кореспондента Академії медичних наук, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, колишнього завідувача кафедри госпітальної терапії №1, професора Олександра Грицюка. З деталями можна ознайомитися за посиланням. Всі наукові форуми, що були організовані кафедрою у 2023 році, представлені нижче:

№ з/п Назва заходу Дата проведення
1. Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до лікування внутрішніх хвороб, заснований на нових вітчизняних та закордонних клінічних настановах» (Полтава) 25 квітня 2023 р.
2. «Актуальні питання внутрішньої медицини з впровадження в лікарську практику нових вітчизняних та закордонних клінічних настанов» (Одеса) 16 травня 2023 р.
3. «Сучасні стратегії діагностики та лікування пацієнтів з коморбідною патологією в практиці лікарів внутрішньої медицини» (Рівне) 06 червня 2023 р.
4. «Діагностичні та лікувальні аспекти в клініці внутрішньої медицини, засновані на вітчизняних та закордонних настановах» (Черкаси) 13 червня 2023 р.
5. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Київ, НМУ імені О.О. Богомольця) 24-25 жовтня 2023 р.
6. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Для лікарів Тернопільщини та Буковини) 15 листопада 2023 р.
7. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Для лікарів Вінниччини та Житомирщини) 17 листопада 2023 р.
8. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Для лікарів Львівщини та Хмельниччини) 01 грудня 2023 р.
9. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Для лікарів Івано-Франківщини) 06 грудня 2023 р.
10. Ювілейна науково-практична конференція, присвячена пам’яті та 100-річчю від дня народження професора Грицюка Олександра Йосиповича «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій» (Для лікарів Закарпаття) 08 грудня 2023 р.

 

Щодо запланованих заходів на 2024 рік можна ознайомитися на сайті ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України»: http://www.internist.com.ua  

У 2023 році ВГО «Асоціація лікарів-інтерністів України» включено до European Federation of Internal Medicine (https://www.efim.org/).

 

Більше інформації про роботу ВГО «Асоціація лікарів-інтерністів України» можна дізнатися також в соцмережах:

Фейсбук: https://www.facebook.com/INTERNISTua  

Інстаграм: https://www.instagram.com/netiazhenko_vasyl/ 

Телеграм: https://t.me/internist_ua

YouTube: https://www.youtube.com/@internist_association_ua

 

Співробітники кафедри проходять самовдосконалення на науково-медичних та педагогічних стажуваннях, як вітчизняних, так і за кордоном. Зокрема, з відомостями щодо стажувань у 2023 році можна ознайомитися у таблиці нижче:

№ з/п ПІБ, посада Країна Заклад/ Організатор Тематика стажування Дати стажування
1. Ткачишин О.В., асистент кафедри Польща European Federation of Internal Medicine MIRCIM 2023 – 8th McMaster International Review Course in Internal Medicine. Online Participation

 

11-13 травня 2023 р.
2. Плєнова О.М., доцент кафедри Польща Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z.o.o. Informal education in the training of bachelor’s and master’s degrees in the countries of the European union and Ukraine”. Disciplines: Propaedeutic of internal medicine; patients care; basics of cardiology and pulmonology. 45 hours (1,5 ECTS credits) 26 червня – 3 липня 2023 р.
3. Ткачишин О.В., асистент кафедри Польща Faculty of Education, University of Białystok Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives 180 teaching hours (6 ECTS) 7 серпня – 15 вересня 2023 р.
4. Ткачишин О.В., асистент кафедри Україна Кафедра нефрології та ЕТ ІПО, НМУ імені О.О. Богомольця Полікістоз нирок і кісти нирок: діагностика та лікування 4-15 вересня 2023 р.
5. Мальчевська Т.Й., професор кафедри Україна Кафедра нефрології та ЕТ ІПО, НМУ імені О.О. Богомольця Полікістоз нирок і кісти нирок: діагностика та лікування 4-15 вересня 2023 р.
6. Козачишин О.В., асистент кафедри Україна Кафедра нефрології та ЕТ ІПО, НМУ імені О.О. Богомольця Полікістоз нирок і кісти нирок: діагностика та лікування 4-15 вересня 2023 р.

 

 

Членство співробітників кафедри у редколегіях наукових видань: 

ПІБ співробітника Назва журналу Scopus/WoS Веб адреса журналу
Нетяженко В.З. «Запорізький медичний журнал» Так http://zmj.zsmu.edu.ua/
«Український кардіологічний журнал» Ні https://ucardioj.com.ua/index.php/UJC
«Клінічна та профілактична медицина» Так https://cp-medical.com/index.php/journal
Нетяженко Н.В. «Медична наука України» Ні https://msu-journal.com/index.php/journal/about

 

З науковими статтями співробітників кафедри можна ознайомитися за посиланнями нижче:

Нетяженко В.З.

Мальчевська Т.Й.

Шкала Л.В.

Нетяженко Н.В.

Плєнова О.М.

Ткачишин О.В.

Горач Н.В.

Козачишин Н.І.

 

 

Кафедра регулярно вдосконалює методичні матеріали для навчання студентів, додаючи оновлені відомості щодо перебігу захворювань та оптимізації діагностики.

Станом на 01 лютого 2024 р. до видавництва поданий для публікації підручник кафедри: Пропедевтика внутрішньої медицини. Частина 1. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. / За ред. Нетяженка В.З. – 2024 – 552 с.

 

Підручники та посібники, підготовлені співробітниками кафедри у попередніх роках, наведені нижче:

 1. В.З. Нетяженко, І.М. Щуліпенко, Л.А. Дідківська «Догляд за хворими», Київ, Здоров’я, 2013.
 2. В.З. Нетяженко, А.Г.Сьоміна, М.С. Присяжнюк «Загальний та спеціальний догляд за хворими», Київ, Здоров’я, 1993.
 3. В.З. Нетяженко, А.Г. Семина, М.С. Присяжнюк «Рабочие классификации болезней внутренних органов, объем исследований в клинике внутренних болезней, основные физиологические константы» Часть 1, Часть 2, Киев, «Хрещатик», 1993.
 4. В.З. Нетяженко, І.М. Щуліпенко «Шлях звитяжний: від народження до змужніння (до 80-ліття кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Київ, «КІМ», 2008.
 5. І.М Щуліпенко «Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю і методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Для студентів 3 курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 4 рівня акредитації» Київ, НМУ, 2009 р.
 6. І.М. Щуліпенко, Навчальний посібник «Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика та діагностика», Київ, «Медицина», 2008.
 7. В.З. Нетяженко «Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритм лікування», Асоціація лікарів-інтерністів України, 2009.
 8. В.З. Нетяженко, Мальчевська Т.Й., В.С. Потаскалова «Лікар, науковець, педагог», до 90-річчя від дня народження Олександра Йосиповича Грицюка, Київ, «КІМ», 2014.
 9. В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, Л.І. Соколова, О.Г. Міхеєв, В.С. Мельник «Медичний факультет №2. Історія. Кафедри. Студентське життя» До 170-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Медікс, 2012.
 10. І.П. Шлапак, В.З. Нетяженко, О.А. Галушко «Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини», навчальний посібник, Київ, Логос, 2013.
 11. Глумчер Ф.С., Мишалов В.Г., Никоненко А.С., Тодуров Б.М., Фомин П.Д., Майданник В.Г., Венцковский Б.М., Медведь В.И., Нетяженко В.З. и др. Тромбоэмболия легочной артерии, Киев, Издатель Заславский А.Ю., 2016.