Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник:

Плєнова Ольга Миколаївна, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Тел. 063 258 58 43

Viber 096 500 47 93

e-mail: oplenova@yahoo.com

 

 

2022-2023 н.р.

 

План роботи кафедри 2022-2023 н.р.

План методичних нарад кафедри

Робочі програми навчальних дисциплін 2022-2023

Силабуси навчальних дисциплін 2022-2023

Методичні матеріали

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Робочі програми навчальних дисциплін 2021-2022

Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022

Регламенти поточного контролю

Регламенти підсумкового контролю

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

План методичних нарад

План роботи кафедри 2020-2021
Розподіл груп між викладачами

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2020

 

Робочі програми 2019

Робочі програми 2018

 

 

Нормативні документи,

за якими відбувається навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1

  1. Закон України «Про вищу освіту» (2014, остання редакція 18.03.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  2. Примірний навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» (2016) http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/med_magistr_2016.pdf
  3. Примірний навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 225 «Медична психологія», кваліфікації освітньої «Магістр медичної психології» кваліфікації професійної «Лікар-психолог» (2017) http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/Navchalni_plany/Medychna_psyhologiya-magistr-2017.docx
  4. Тимчасовий примірний навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 228 «Педіатрія» кваліфікації освітньої «Магістр педіатрії» кваліфікації професійної «Лікар-педіатр» (2017) http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/Navchalni_plany/Pediatriya-magistr-2017.rar
  5. Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (МОЗ України 14.04.2014 р., Лист ЦМК з ВМО МОЗ України від 22.04.14 № 23-01-9/93) http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/ Nakazy_ta_doruchennya_MOZ_Ukrayiny /2015042014.pdf
  6. Освітньо-професійна програма «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікація «Магістр медицини. Лікар» (затверджено Вченою Радою НМУ імені О.О.Богомольця, протокол № 5 від 28.03.2019) https://drive.google.com/drive/folders/1GlenCgYS3NK8eSXTwlSZyf1jxj8yigJT
  7. Освітньо-професійна програма «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 228 «Педіатрія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікація «Магістр педіатрії. Лікар-педіатр» (затверджено Вченою Радою НМУ імені О.О.Богомольця, протокол № 5 від 28.03.2019) https://drive.google.com/drive/folders/1Y9ikbFsqCKpj27ZSWYS9WXkNHhXP464a
  8. Освітньо-професійна програма «Медична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 225 «Медична психологія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікація «Магістр медичної психології. Лікар-психолог» (затверджено Вченою Радою НМУ імені О.О.Богомольця, протокол № 5 від 28.03.2019) https://drive.google.com/drive/folders/1hZ1Bdul78dQOIJts4-N28jC90jkWDQtf
  9. Освітньо-професійна програма «Фізична терапія. Ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікація «Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії, фахівець з фізичної терапії» (затверджено Вченою Радою НМУ імені О.О.Богомольця, протокол № 5 від 28.03.2019) https://drive.google.com/drive/folders/1JmpkYV3Y_Oq5yWqpA7_X_hsuTPV-bf8U
  10. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019, остання редакція 18.03.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

 

 

В організації й реалізації своєї діяльності кафедра утверджує традиції, що були започатковані класиками пропедевтичної терапії: клінічне навчання студента з обов’язковою участю пацієнта, поєднання фізичних, лабораторних і інструментальних методів обстеження в клінічній підготовці медика, акцент на семіологічний, а також симптомо-синдромний підхід при вивченні патології в пропедевтичному циклі, самостійна робота студента безпосередньо біля ліжка хворого, формування естетичних і деонтологічних засад і розвиток клінічного мислення на основі аналізу проявів хвороби, впровадження новітніх методів діагностики й лікування в практичну медицину.

Суттєво вдосконалена система і структура викладання основ медичного догляду за хворими, що дидактично поєднана з основами діагностики й нозологічної терапії. Надзвичайно важливий напрям цієї роботи – реалізація професійної орієнтації молоді через систему медичних ліцеїв. З 1995 року кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб розпочинає викладання валеології та догляду за хворими у медичному ліцеї, заснованому при Українському державному медичному університеті.

Новітнім педагогічним напрямком кафедри стало створення системи підготовки магістрів у формі їх активної участі в лекційному процесі і при проведенні практичних занять, а також більше залучення аспірантів до педагогічного процесу.

Під керівництвом професора В.З.Нетяженка здійснена радикальна переорганізація форм проміжного та екзаменаційного контролю знань і умінь студентів. З цією метою опрацьована і впроваджена у педагогічний процес система комп’ютерного тестового контролю. Поглиблено і розширено інтеграцію викладання пропедевтики внутрішніх хвороб з кафедрами теоретичного і клінічного профілю.

Важливим імпульсом у педагогічних надбаннях кафедри у цей період стало заснування творчих науково-педагогічних зв’язків з Рочестерським університетом (США). Спілкування викладачів кафедри з американськими колегами створили основу для формування засад початкової підготовки клініцистів-медиків за системою ІННІ. Цьому сприяло безпосереднє ознайомлення обох сторін з системами викладання внутрішніх хвороб в Національному медичному університеті та американських вищих медичних навчальних закладах.

Плідну роботу здійснює кафедра як опорна серед ВМНЗ України у галузі інтеграції й оптимізації пропедевтичної підготовки національних медичних кадрів. Щорічно кафедра організовує навчально-методичні конференції завідувачів пропедевтичних кафедр, на яких вирішуються питання й проблеми оптимізації навчальної діяльності.

У зв’язку з переходом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на кредитно-модульну систему навчання, кафедрою напрацьовані і впроваджені в навчальний процес типові навчальні програми і плани з пропедевтики внутрішньої медицини, догляду за хворими, сестринської практики, елективних курсів «Деонтологія в медицині» та «Безпека життєдіяльності».

В 2008 р. у зв‘язку з введенням у дію нових нормативно-правових документів, а також необхідністю більш адекватної адаптації педагогічного процесу до сучасних пропедевтичних вимог в клінічній підготовці студента кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №1 було перейменовано на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини № 1.