Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Навчально-методична робота

Основна мета діяльності кафедри – формування ґрунтовних та всебічних теоретичних знань та практичних вмінь з діагностики, лікування та профілактики ускладнень зубощелепних аномалій та деформацій.

 

Докладніше

 

Дисципліни, що викладає кафедра:

Назва дисципліни Кредити, години
Введення в клінічну стоматологію, доклінічний курс ортодонтії 2,5 / 75
Ортодонтія 3 курс 4 / 120
Ортодонтія 4 курс 4 / 120
Ортодонтія 5 курс 3 / 90
Виробнича лікарська практика з ортодонтії 4 / 120
Також, Ви матимете змогу удосконалити свої знання з ортодонтії, обравши курс з вибіркових дисциплін:
Моделювання анатомічної форми зубів 3 / 90
Гнатологія в ортодонтії 3 / 90
Концепції ортодонтичного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями в різні вікові періоди 3 / 90
Дитяче зубне протезування 3 / 90
Ортодонтія дорослих 3 / 90
Мультибондінгова апаратура в комплексному лікуванні зубощелепних аномалій та деформацій 3 / 90
Цифрові технології в ортодонтії 3 / 90

 

Робочі навчальні програми дисциплін, що викладаються на кафедрі, створені згідно Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №879 від 24.06.2019 р.; Освітньо-професійної програми «Стоматологія», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженою Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (зі змінами та доповненнями), протокол №12 від 28.04.2022 р.

Зміст робочих навчальних програм та тематичних планів адаптований до програм/тематичних планів медичних вузів Європи, зокрема Медичного Університету Варшави (Medical University of Warsaw, Poland).

Викладацький склад представлений 3 докторами та 24 кандидатами наук. Наші викладачі — практикуючі лікарі-стоматологи з багатим досвідом професійної діяльності за фахом ортодонтія.

 

Організація навчання на кафедрі передбачає 70% часу на опанування практичних умінь та навичок.

Вже на І році навчання Ви оволодієте просторовим уявленням та навичками відтворення анатомічної форми зубів.

На ІІ році навчання Ви розпочнете практичну діяльність, відпрацьовуючи базові стоматологічні маніпуляції на фантомах.

З ІІІ року навчання – матимете змогу працювати з реальними пацієнтами: під курацією викладачів створювати індивідуальні комплексні плани діагностики та лікування зубощелепних аномалій та деформацій, засновані за засадах доказової медицини, виконувати практичні етапи, залучати до реалізації створених Вами лікувально-діагностичних програм потужності кафедр терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, стоматології, що розташовані в стоматологічному медичному центрі.

Для набуття та відпрацювання практичних вмінь у Вашому розпорядженні 4 клінічних кабінети, оснащених сучасним обладнанням та матеріалами, рентгенологічне відділення, зубопротезна та цифрова лабораторії.

Якість освіти забезпечується викладанням сучасної концепції ортодонтії (лекції, демонстрації, консультації, практичні тренінги, практико-орієнтовані кейс-методи) та контролем/корекцією набутих Вами знань й умінь викладачами на кожному занятті (письмове та усне опитування, тестування, перевірка опанування практичних навичок).

По закінченню вивчення окремого розділу дисципліни Ви матимете змогу пересвідчитися в якості отриманих знань на підсумковому контролі, що проводять професори та доценти кафедри (перевіряється рівень володіння практичними навичками, проводиться письмове та усне опитування, тестування).

Детально з регламентами проведення занять та контрольних заходів, критеріями оцінювання Ви можете ознайомитися у навчальних програмах та силабусах, що висвітлені на офіційному сайті НМУ імені О.О. Богомольця.

У разі виявлення недостатнього опанування навчального матеріалу, передбачено час на додаткову підготовку та можливість перескладання підсумкового контролю.

Окрема увага приділяється опрацюванню теоретичної складової та практичних навичок, необхідних для успішного складання КРОК та ЄДКІ (робота з тестовими базами КРОК 2, додаткові практичні тренінги).

 

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою співпраці з кафедрою та гарантується Положенням про академічну доброчесність в НМУ імені О.О. Богомольця та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НМУ імені О.О. Богомольця, що впорядковують дотримання академічної доброчесності.

 

Дистанційний формат навчання: надається перевага очній формі навчання, проте, у разі виникнення обмежень, передбачених Наказами про перехід на дистанційне навчання НМУ імені О.О. Богомольця, кафедра забезпечує навчальний процес у дистанційній (очно-дистанційній) формі: створено навчальний контент, адаптовано методики проведення занять та контрольних заходів, розроблено супровідні матеріали.

 

Результатом навчання на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології стане набуття Вами професійних вмінь (компетентностей) попередження виникнення, комплексної діагностики, складання індивідуального плану лікування зубощелепних аномалій та деформацій, та профілактики ускладнень ортодонтичного лікування.

 

Стратегія розвитку навчальної діяльності кафедри:

  • регулярне оновлення навчально-методичного забезпечення згідно сучасних світових стоматологічних рекомендацій, що базуються на засадах доказової медицини;
  • орієнтація на студенто-центрований підхід до викладання;

 

P.S. Відкриті до спілкування у разі виникнення пропозицій, питань, стосовно навчальної діяльності кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології: ortodont@nmu.ua.

 

Докладніше