НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Наукова робота

На кафедрі медичної та біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця виконується науково-дослідна робота (НДР) на тему: «Синергізм використання новітніх технологій та класичних методів викладання природничих дисциплін у вищій медичній школі України». Термін виконання 2016-2018 рр.

Метою цієї роботи є наукове обґрунтування подальшого розвитку теоретико-методичних засад викладання фізико-математичних дисциплін у вищій медичній школі, враховуючи сучасні процеси трансформації вітчизняної системи освіти.

Очікуваними результатами НДР є: розробка та впровадження у навчальний процес медичних університетів методичної системи вивчення фізико-математичних дисциплін, в основу якої покладено єдність фундаментальної та професійної спрямованості процесу навчання; сприяння опануванню студентами-медиками фахово-зорієнтованими навчальними дисциплінами на якісно кращому рівні; забезпечення дієвості знань на довготривалу перспективу; професійна мобільність та конкурентоспроможність майбутніх фахівців медичної галузі.

Науковий потенціал кафедри медичної та біологічної фізики є потужним і складає 4 доктора наук та 14 кандидатів наук.

Наукова робота колективу кафедри медичної і біологічної фізики пов’язана з вивченням ряду сучасних проблем фізики, біофізики і педагогіки. Серед них статистична теорія упорядкування у відкритих системах різної природи, фізика критичних і метастабільних станів, методи фізики фазових переходів в проблемі міжклітинної взаємодії (синаптичної передачі інформації), біофізичні аспекти взаємодії електромагнітного і ультразвукового випромінювання зі біооб’єктами, біофізика м’язового скорочення і збудливості мембраннихі структур, квантовомеханічні резонансні методи вивчення біологічнихі об’єктів, проблеми дифузії токсичних речовин в навколишнє середовище, методи теорії ймовірності і математичної статистики в розв’язанні медико-біологічних проблем, сучасні педагогічні аспекти викладання фізики біофізики, обчислювальної техніки і медичної інформатики, актуальні проблеми неперервної професійної освіти тощо.

Активна наукова робота співробітників кафедри медичної та біологічної фізики знайшла своє відображення в значній кількості монографії (“Флуктуаційні моделі процесів самоорганізації”, “Нерівноважні процеси в фізиці та біології”, “Синергетичні принципи освіти та науки” та інші опублікованих наукових статей (серед них огляди і статті в провідні вітчизняних і зарубіжних фізичних журналах, таких як “Український фізичний журнал”, “Журнал фізичних досліджень”, “Condensed Matt Physics”, “Биофизика”, “Успехи физических наук”, “Журнал экспериметальной и теоретической физики”, “Теоретическая и математическая физика”, “Журнал физической химии”, “Оптика и спектроскопия”, “Journal of Molecular Liquids” тощо), а також в багатьох виступах на міжнародні та національних конференціях і симпозіумах.