Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Пізнавальні матеріали з природничих наук та математики для студентів

 

Лекційні заняття – (лекція CИНЕРГЕТИКА – Чалий О.В.)

 

СИНЕРГЕТИКА

 

CИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ

 

Тематичні засідання факультативної школи-семінару «Проблеми фізики живого та біоетики»

 

Курси за вибором «Сучасні проблеми біофізики» (О.В.Зайцева, Д.В.Лукомський та О.М.Чайка)

 

Курс за вибором «Медична апаратура: фізичні та біофізичні принципи»

 

Наукові роботи викладачів кафедри : стаття  “Grid cells in the brain” (О.В. Чалий)

 

Індивідуальні наукові проекти студентів наукового гуртка  кафедри  «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У КОСМЕТОЛОГІЇ» (Новікова І.М.)

 

 

ІНФОРМАТИКА, КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДОПОМАГАЮТЬ МАЙБУТНІМ ЛІКАРЯМ І ФАРМАЦЕВТАМ

 

Такі, на перший погляд. різні науки як інформатика і медицина дають блискучі результати в співдружності!

Студенти на першому і другому курсах навчання можуть недооцінювати роль дисциплін, які їм пропонують вивчати на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики, у зв’язку з тим, що на початку ще недостатньо уявляють їх сферу застосування в медицині.

 

Актуальність вивчення ІТуФ

Актуальність вивчення КМуФ

Комп’ютерна грамотність

МІ та ІТ

МІ та основи наукових досліджень

 

Шановні студенти, якщо Вас зацікавить:

 • Ознайомлення з сучасними медичними інформаційними системами, які впровадженні в українські медичні заклади («ЕМСІМЕD», «Helsi», «Dr. Eleks» та інші ).
 • Засвоєння загальноприйнятого програмного забезпечення для створення і обробки різних видів медичної документації.
 • Оволодіння навичками пошуку медичної інформації за допомогою пошукових систем  спеціального призначення (PubMed, MedLine, Кокранівської бібліотека та інші)
 • Опанування онлайн версії міжнародної кваліфікації захворювань та розуміння походження та значення кодів захворювань та медичних маніпуляцій.
 • Методики та засоби отримання медичних зображень та їх обробки.
 • Особливості проектування та роботи з медичними базами даних.
 • Статистичний аналіз медичних даних у спеціалізованих програмах.
 • Знайомство з основними принципами телемедицини та технічними можливостями для надання дистанційної медичної допомоги та дистанційного навчання.

 

запрошуємо Вас опанувати основи медичної інформатики та інформаційних технологій в різних спеціальностях на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики!

 

 

В основі дисциплін «Медична інформатика» та «Інформаційні технології у фармації» використовуються математичні методи та комп’ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням для вивчення та аналізу об’єктів та систем, що належать до галузі медицини та охорони здоров’я.

Конкурентна спроможність сучасного лікаря в значній мірі ґрунтується на володінні комп’ютерними технологіями, Одним із факторів, що забезпечують успішність та ефективність професійної діяльності сучасного фахівця, є здатність впевнено діяти в сучасному інформаційному середовищі, шукати, збирати, опрацьовувати й використовувати дані у галузі охорони здоров’я. Медична інформатика є базою для опанування знаннями у розрізі інтелектуального аналізу, баз даних, нейромереж, моделювання медико-біологічних процесів тощо. В нашому курсі ми постарались відобразити найбільш актуальні питання, які потрібні майбутнім лікарям та фармацевтам, приділили особливу увагу практичним заняттям.

 

Сьогодні планування та проведення клінічного дослідження – невід’ємного атрибуту доказової медицини, неможливе без використання розділів медичної статистики. Без математичних методів неможливе прогнозування захворюваності, визначення потреби у ліках, а також багато інших аспектів охорони здоров’я. Завдяки їм значно розширилася сфера пізнання основ життєдіяльності та з’явилися нові високоефективні методи діагностики та лікування; математичні методи лежать в основі розробок систем життєзабезпечення, що використовуються у медичній техніці. Дедалі більшу роль у впровадженні математичних методів у медицину грають електронні обчислювальні машини (ЕОМ)/ комп’ютерна апаратура. На даний момент комп’ютери набули широкого поширення в багатьох галузях медицини. Починаючи з CPOE (computerized physician order entry) — комп’ютеризованої системи розпоряджень лікаря (призначення аналізів та/або медикаментів), закінчуючи роботами-інтернами, які допомагають хірургам під час операцій.

Основний акцент у викладанні «Медичної інформатики» і «Інформаційних технологій у фармації» ми робимо на практичному використанні математичних методів в рішенні задач, наближених до медичних досліджень і практичних робот студентів. В коло явищ, що вивчаються за допомогою цих методів входять процеси, що відбуваються лише на рівні цілісного організму, його систем, органів та тканин (у нормі та при патології); популяційні та організаційні аспекти поведінки складних систем в охороні здоров’я.

 

 

10 простих і легкозрозумілих причин, чому дійсно варто вивчати медичну інформатику:

 1. Використання інформаційних технологій допомагає ефективно керувати медичними інформаційними системами.
 2. Використання інформаційних технологій підвищує ефективність збору, захисту, обробки, передачі, фільтрації та автоматизації даних.
 3. Інформаційні технології є запорукою ефективного ведення медичної документації.
 4. Завдяки інформаційним технологіям здійснюється будь який запит в довідково-пошукових системах.
 5. Використання інформаційних технологій дозволяє організувати дистанційне навчання.
 6. Інформаційні технології роблять можливими використання on-line-консультацій та застосування засобів телемедицини.
 7. Інформаційні технології дозволяють спрогнозувати та графічно представити результати наукових досліджень.
 8. Використання інформаційних технологій дозволяє організувати моніторінг здоров’я.
 9. Інформаційні технології роблять можливим застосування в процесі навчання віртуальної та доповненої реальності.
 10. Інформаційні технології дозволяють застосовувати системи штучного інтелекту.

 

Досягнення інформаційних технологій, їх вплив на усі сфери людського суспільства дозволяє говорити про перехід від оперування даними до оперування знаннями і трансформації індустріального суспільства на інформаційне. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології в своїй професійній діяльності є невід’ємною складовою загальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти галузі знань медицина. Реформування вищої освіти вимагає від майбутнього лікаря вже в студентські роки займатися науковими дослідженнями, оволодіти теоретичною підготовкою та практичними навичками. Майбутній лікар повинен вміти дослідити, проаналізувати і описати, порівняти з існуючими даними і зробити заключення. Знання із біостатистики, отримані в процесі вивчення курсу МІ, стануть базою  при написанні майбутніх наукових робіт, допоможуть проводити збір інформації, висувати гіпотези та перевіряти їх, ставити питання та отримувати на них відповіді.

 

Сучасну медицину неможливо уявити без комп’ютерних технологій, достатньо навести кілька прикладів: електронна діагностична та терапевтична апаратура, експертні системи та системи прийняття рішень, інформаційно-довідкові бази даних, системи електронних медичних карт, телекомунікаційні мережі та ресурси для обміну інформацією. Майже всі медичні кабінети та заклади охорони здоров’я працюють в електронних системах, медичні записи перейшли з паперового середовища в цифрове.  Ефективна робота з сучасними інформаційними технологіями,  комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням під час вирішення різноманітних професійних задач потребує насамперед базових знань, умінь та навичок, що студенти отримують при вивченні дисципліни. Медична інформатики вивчає широкий спектр актуальних питань, серед них: закономірності та принципи інформаційних процесів у системах різного рівня ієрархії галузі охорони здоров’я, проблеми збору, збереження, опрацювання і передачі сигналів та зображень, системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування та управління в сфері медико-біологічних досліджень.

 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти мають змогу виконувати наукові роботи та представляти їх на наукових форумах різного рівня. Будь-яка наукова робота потребує представлення її результатів, підґрунтям для цього є наявність сформованих навичок використання текстових процесорів та застосунків для створення та відтворення презентаційних матеріалів.

 

Велике значення комп’ютерні технології відіграють у роботі клінік загалом, допомагаючи планувати і виконувати різні адміністративні завдання, відстежувати фінанси, проводити інвентаризації тощо. Комп’ютерні технології взагалі і у фармації зокрема неухильно вдосконалюються, внаслідок чого програмне забезпечення дозволяє не тільки здійснювати різні операції, а й завдяки штучному інтелекту проводити детальний аналіз поточної ситуації з метою оперативного реагування на фармацевтичний ринок, що динамічно змінюється.

 

 

Студентам НМУ імені О.О. Богомольця дійсно варто вивчати наші дисципліни щоб:

 

 1. Навчитись раціонально та етично використовувати сучасні комп’ютерні технології в застосуванні до вирішення задач медицини і охорони здоров’я
 2. Використовувати комп’ютерні технології для моделювання медико-біологічних процесів.
 3. Освоїти практичні вміння по використанню медичних інформаційних систем в цілях діагностики, профілактики, лікування і реабілітації в закладах охорони здоров’я.
 4. Вивчити засоби інформаційної підтримки прийняття лікарських рішень та створювати окремі компоненти системи підтримки прийняття рішень самостійно.
 5. Розумітися на інформаційних ресурсах та створювати активне інформаційне поле для обміну досвідом, навчання та роботи.
 6. Опанувати основи цифрової грамотності щоб бути готовими до професійних викликів сьогодення.
 7. Використовуючи творчий підхід самостійно вміти знаходити застосування ІТ у сфері медичних наукових досліджень.
 8. Навчитись виконувати статистичну обробку та прогнозування у медичних дослідженнях щоб, наприклад, прогнозувати розвиток епідемій та, як наслідок, зосередиться на превентивних заходах та уникнути фатальних наслідків пандемій.
 9. Вміти застосовувати інформаційні технології для візуалізації медичних даних.
 10. Виконуючи професійно-орієнтовані завдань на кожному практичному занятті працювати з інформацією професійного характеру, проаналізувати та узагальнити її.

 

 

  

Інтернет–ресурси, щодо інформатики, інформаційних технологій та математичної статистики, які обов’язково зацікавлять наших шановних студентів:

 

 1. «Електронна система охорони здоров’я в Україні»
  https://ehealth.gov.ua/
 2. «Медичні інформаційні технології в Україні» https://www.medsprava.com.ua/article/855-medichn-nformatsyn-tehnolog-v-ukran
 3. «Інтегровані інтелектуальні системи обігу медичних даних» https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/52
 1. «Інтегроване середовище автоматизації роботи з великими об’ємами даних в грід»
  https://phd.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/83-article-text-341-3-10-20170228.pdf
 2. Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація ліків (АТС) https://compendium.com.ua/atc/
 1. Національний класіфікатор хвороб України

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Національний%20класифікатор%202020/01%2C09%2C2021/Національний%20класифікатор%20НК%20025.pdf

 1. Міжнародний класифікатор хвороб (IDC-11)

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases

 1. Внутрішні органи у 3D (анатомія). Ця програма є наочною, в ній надається можливість ознайомитися з тривимірною моделлю будь-якого людського органу. Інтерфейс та подання матеріалу прості та зрозумілі.

https://www.turbosquid.com/ru/3d-models/internal-organs-3d-model-1286974

 1. Збірник 3D атласів з натомії людини.

https://medical-club.net/uk/sbornik-3d-atlasov-po-anatomii-cheloveka/#anatlas8

 1. Довідкова медична програма «Epocrates». Програма включає довідник для лікарів та спеціальні медичні калькулятори.
  https://online.epocrates.com
 2. What is Healthcare Informatics?
  https://www.youtube.com/watch?v=pzS–PaGC9o

 

 

ШАНОВНИЙ  СТУДЕНТЕ !

 

Під час вивчення курсу, ти розшириш свої знання та набудеш практичного досвіду постановки гіпотез та їх перевірки, планування та реалізація статистичного спостереження. Будеш оперувати методами статистичної обробки отриманих даних та методами їх візуалізації. Опануєш прогнозування та моделювання. Також протягом курсу ти навчишся кваліфіковано працювати з базами даних, вивчиш принципи організації даних, такі як ієрархічна, мережева та реляційна моделі даних тощо.

Після завершення курсу ти будеш уміти раціонально використовувати дані, навіть в умовах обмеженості інформації, здійснювати порівняльний статистичний аналіз і вміло оперувати новітнім програмним забезпеченням.

 

 

Впевнені, що тобі буде цікаво!

 

До зустрічі на кафедрі МБФІ!