Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Співробітники кафедри

Стучинська Наталія Василівна

завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.

На посаду завідувача кафедри медичної та біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця була обрана за конкурсом у грудні 2023 року.

Професор Стучинська Н.В. – автор (співавтор) 280 наукових та науково-методичних праць, серед яких 16 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та МОЗ України, зокрема базові підручники «Медична і біологічна фізика» українською та англійською мовами, «Вища математика для лікарів та фармацевтів», «Медична і біологічна фізика (практикум)», «Фізика для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів», монографії «Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів», «Фізико-технічні основи методів променевої діагностики. Методолгічні аспекти», 2 авторських свідоцтва, 2 патенти на корисну модель, 17 праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

Стучинська Н.В. є головою спеціалізованої ради Д 26.003.10, членом Вченої ради НМУ ім О.О.Богомольця, головним редактором журналу «Медицина та фармація. Освітні дискурси» (категорія Б), гарантом освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки (011), членом Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогіки та психології в Україні, членом вченої ради факультету ПІГ, головою Міжкафедрального фахового семінару галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності, членом редколегії 3-х наукових журналів категорії Б: «Проблеми хімії та сталого розвитку», «Наукові записки МАН України», «Педагогічна освіта: теорія і практика».

За останні 5 років професору Стучинській Н.В. як автору/співавтору належить 68 наукових праць, серед яких 12 у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, 18 у фахових виданнях України категорії «Б», 2 патенти на корисну модель. За цей термін під її керівництвом захищено 3 кандидатські, 1 PhD та 1 докторська дисертації.

Рівень володіння англійською мовою – В2 (Level B2, Pearson Exam  Center   Universal Test).  Індекс цитування h-індекс (Google Scholar) – 9.

Наукові профілі Стучинської Н.В. (PROFILES IN REFERENCE DATA BASES)

Scopus Author ID: 57216488807

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216488807

Web of Science Researcher ID: AAS 4168-2020

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2030463

ORCID ID: 0000-0003-1188-4334

https://orcid.org/0000-0002-5583-899X-

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TICEcbUAAAAJ&hl=uk

 

 

Чалий Олександр Васильович

Чалий Олександр Васильович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор. У лютому 1983 році  був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри медичної та біологічної фізики (з 2018 р. – кафедра медичної і біологічної фізики та інформатики) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яку займав до 21.12.2023 р.

Професор Чалий О.В. – автор (співавтор) 566 науково-методичних і наукових праць, з них 454 публікацій за період роботи в НМУ імені О.О. Богомольця. Серед цих публікацій понад 100 підручників, навчальних посібників і монографій, в тому числі базові підручники «Медична і біологічна фізика» українською та англійською мовами, «Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія», «Вища математика», «Медична фізика. Динамічні та статистичні моделі», посібники «Медична і біологічна фізика (практикум)», «Фізика. Конкурсні задачі, методичні поради, лабораторний практикум», монографії «Синергетичні принципи освіти та науки», «Нерівноважні процеси в фізиці та біології», «Флуктуаційні моделі процесів самоорганізації», «Нелінійні процеси в фізиці: коливання, хвилі, самоорганізація», «Процеси впорядкування та самоорганізації у флуктуаційних моделях відкритих систем». Професор Чалий О.В. є одним з 2-х редакторів та автором глави англомовної книги «Сучасні проблеми молекулярної фізики», яка вийшла з друку у 2018 році у видавництві Springer International Publishing , Switzerland.

За останні 5 років професору Чалому О.В.Б (як автору/співавтору) належить 117 навчально-методичних і наукових праць, серед яких 66 друкованих робіт та 51 електронний ресурс, включаючи 6 підручників і навчальних посібників з грифами МОН і МОЗ України, 3 колективних монографії, 19 програм навчальних дисциплін, 30 наукових і науково-методичних статей та 27 тез доповідей. З цих праць до бази Scopus входить 9 публікацій, з яких 5 статей відносяться до першого квартілю Q1 та ще 2 статті – до Q3. Кількість статей та тез доповідей професора Чалого О.В. без співавторів за 2018-2023 рр. дорівнює відповідно 7 статей та 4 тези доповідей, в тому числі 4 англомовні статті загальним обсягом 85 сторінок надруковані в журналах, які входять до науковометричної бази Scopus.

Зараз показники цитованості праць професора Чалого О.В становлять:

1) для бази  Scopus: індекс Гірша h = 10, загальна кількість статей (документів) = 70, кількість цитувань = 188 (5 років тому в Scopus індекс Гірша дорівнював h = 5, а кількість цитувань = 64);

2) для бази Web of Science: індекс Гірша h = 12, загальна кількість статей (документів) = 83, кількість цитувань = 357;

3) для бази Google Scholar: індекс  Гірша h = 15,  цитувань– 675.

Професор Чалий О.В. вільно володіє англійською мовою та зі словником перекладає і читає французькою мовою. Має свідоцтво Міністерства освіти України про закінчення повного курсу англійського відділення Київських Державних 3-річних курсів іноземних мов та сертифікат посади професора Університету П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція), а також  сертифікат переможця освітньої програми імені Дж. Вільяма Фулбрайта, яка виконувалась в Університеті Вісконсін-Медісон (Медісон, США).

Під науковим керівництвом професора Чалого О.В. захищено 16 кандидатських дисертацій. Шість його учнів захистили докторські дисертації, серед яких є академік Саксонської академії наук (Лейпциг, ФРН), професорка та з 21.12.2023 р. завідувачка кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ імені О.О. Богомольця, професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також академік НАПН України.

Науково-організаційні посади професора Чалого О.В.: член Координаційної ради з біомедико-технічних проблем при Президентові України (1995), член-кореспондент НАПН України по Відділенню вищої освіти (1999), переможець Програми імені Дж. Вільяма Фулбрайта (США) в галузі освіти (1998), голова комісії з фізики та астрономії Відділення загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (2001 – 2011), член бюро Відділення вищої освіти НАПН України (2011-1017),  член експертної ради з фізики ВАК України (1995-2000, 2003-2010), член координаційних рад Українського фізичного і біофізичного товариств (1995), академік 3-х громадських академій наук, голова Циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця (1997-2019), член 2-х спеціалізованих вчених рад при НМУ імені О.О. Богомольця та КНУ імені Тараса Шевченка, член редколегії «Журналу фізичних досліджень» (належить до науковометричної бази даних Scopus), головний редактор журналів «Біомедична інженерія та медична фізика» (2016-2019 рр.) та «OA Oncology» (з 2020 р.).

Указом Президента України від 14.05.2004 року професору Чалому О.В. було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».  Він був нагороджений 2 державними медалями, 4 медалями НАПН України, а також відзнаками і почесними грамотами державних і громадських установ та організацій (МОН України, НАМН УкраЇни, КМДА, АН ВШ України та інших). За період 2021-2023 рр. професор Чалий О.В. був нагороджений Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, медаллю «Іван Франко» НАПН України та Знаком пошани НАМН України.

 

 

Чалий Кирило Олександрович

професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики.

Наукові ступені:

доктор фізико-математичних наук (2006),

доктор філософії (Ph.D.) в інженерії, Японія (2001),

кандидат фізико-математичних наук (1997).

Вчені звання:

професор по кафедрі медичної і біологічної фізики (2011),

доцент по кафедрі медичної інформатики (2002).

Вільно володіє англійською мовою.

Закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1993 році та продовжив навчання в аспірантурі. В 1997 році здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (молекулярна фізика).

Пройшов навчання в Національному університеті електронних комунікацій (м. Токіо) та на факультеті біологічної та хімічної інженерії Національного університету Гунма (м. Кірю, Японія). Там, в 2001 році, захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії (Ph.D.) в інженерії.

В 2006 році, після проходження докторантури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю теплофізика та молекулярна фізика (науковий керівник – академік НАН України та АН ВШ України, професор Л.А. Булавін). Дисертація була присвячена дослідженню властивостей широкого класу мезомасштабних рідинних систем, включаючи медико-біологічні об’єкти.

Закінчив фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2012 році. У 2013 році здобув кваліфікацію магістра фармації.

З 1998 по 2009 рік працював в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на посадах доцента (1998-2007) та професора (2007-2009) кафедри медичної інформатики.

В 2009 року переведений в НМУ імені О.О. Богомольця для продовження роботи на посаді професора кафедри медичної і біологічної фізики.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Фахівець в галузі медичної фізики, медичної інформатики та статистичного аналізу даних медико-біологічних досліджень. Наукові інтереси, напрями досліджень та професійної діяльності також включають педагогіку, фармацію та біоетичну експертизу.

Підготував 2 кандидатів наук. Здійснював наукове консультування 1 докторської дисертації та керівництво підготовкою 2 кандидатських дисертацій.

Публікації

Автор 195 наукових та методичних публікацій, серед яких 29 колективних монографій, зокрема: 3 наукових видань, 13 навчальних посібників, 8 методичних та науково-аналітичних видань.

Має 20 публікацій, які проіндексовані базою Scopus, та значення «4» індексу Гірша.

Має 19 публікацій, які проіндексовані Web of Science, та відповідний індекс Гірша «5».

h-індекс Google Scholar – 8.

Приймає участь в роботі наукових конференцій в Україні, США, Японії, Франції, Великій Британії, Німеччині, Голландії, Чехії.

Громадська та професійна діяльність

 Відповідальний секретар науково-практичного журналу “Медична інформатика та інженерія”. Журнал «Медична інформатика та інженерія» засновано у 2007 роцi та включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», спеціальності: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 091 Біологія). Журнал «Медична інформатика та інженерія» включено до міжнародних бібліографічних баз Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals.

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Медична наука України». Журнал «Медична наука України» засновано у 2004 роцi та включено Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні науки). Журнал «Медична наука України» включено до міжнародних бібліографічних баз Index Copernicus, Ulrichsweb, ResearchBib та Crossref.

Член Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця, експерт із статистичного аналізу.

Член Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян НМУ імені О.О. Богомольця.

Обіймав посаду начальника відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (2010-2014 рр.).

Головний експерт Грантової програми USAID з розвитку цифрових компетентностей працівників охорони здоров’я та здобувачів медичної та фармацевтичної освіти в рамках Проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я” (з листопада 2023 року).

Членство в професійних асоціаціях

В 2016 році обраний академіком Академії наук Вищої школи України (АН ВШ) по загальнотехнічному відділенню.

Нагороди

Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019).

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи (АН ВШ) України в галузі науки і техніки (2019).

Подяка за визначний внесок як експерта з менеджменту Проекту USAID «Разом до здоров’я» (2011).

Лауреат Премії Національної академії наук (НАН) України для молодих учених за дослідження явищ впорядкування в просторово-обмежених системах (2002).

Стипендіат Міністерства науки і освіти Японії (1998-2001).

 

 

Єгоренков Анатолій Іванович

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат педагогічних наук (з 1997 року),

доцент (з 2005 року).

Закінчив фізичний факультет Алтайського державного університету (1982 р., «Фізик. Викладач» ) та очну аспірантуру Інституту експериментальної та теоретичної біофізики АН СРСР ( 1988 р., Центр біологічних досліджень АН СРСР, м. Пущіно, Моск. обл.).  У 1997 р. виконав та захистив дисертаційне дослідження «Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій»

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукова та методична робота на кафедрі:

науковий керівник факультативної школи-семінару «Проблеми фізики живого та біоетики» для студентів та викладачів НМУ імені О.О. Богомольця

 Сфера наукових інтересів:

– методика викладання медичної і біологічної фізики для студентів медичних університетів,

– формування науково-природничого світогляду та компетенцій міждісціплинарного ( науково-етичного) аналізу проблем розвітку біомедичних технологій    у студентів –медиків,

– проблеми методології, біоетики та біоетичної експертизи при проведенні біомедичних досліджень

Громадська діяльність

 • з 2018 р. радник Президента НАМН України (з питань біоетики),
 • з 2019 р. член Комітету з питань біоетики НАН України
 • 2004 – 2018 р. виконував обов’язки відповідального секретаря Комісії з питань біоетики та етичної експертизи наукових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця та був членом Комісії з біоетики НМУ ім. О.О. Богомольця

Нагороди

має нагороду – Почесну грамоту Міністерства освіти та науки (наказ від 28.07.2009 р.).

Загальна кількість публікацій – 135.

 • брав участь у розробці навчального посібника “Медична тіа біологічна фізики” з біофізики ( під загальною ред. проф. Чалого О.В., 2001 р., т.1)
 • автор метод. посібника “ Формування навичок системного аналізу біоетичних проблем у процесі навчання учнів та студентів медико-біологічних факультетів” ( 2003 р.).
 • співавтор посібника «Медична і біологічнафізика: практикум: Навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. В. Чалий [та ін.] ; заг. ред. О. В. Чалий ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. : Книга плюс, 2003. – 213 с.: мал., табл. – ISBN 966-7619-42-7
 • автор посібника «Старый спор о главном: этико-пед. размышления преподавателя ун-та по поводу “внеаудиторных” проблем : [метод. пособие для преподавателей и студентов] / Егоренков А. И. – К. : Альфа Реклама, 2012. – 238 с.
 • співавтор посібника для наукових співробітників «Етика наукових досліджень» (2011 р.), за редакцією академіка НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.
 • Співавтор посібника “Фізичні основи діагностичних вимірювань”-К.:Книга-плюс,2023 р.- 76 с.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 2.

 

 

Зайцева Олена Володимирівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2009 року),

доцент (з 2016 року).

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня C).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси присвячені фізиці фазових переходів і критичних явищ у конденсованих середовищах, теорії самоорганізації.

Загальна кількість публікацій – 39.

Співавтор підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010р., 2013р., 2017р.) та російськомовної форми навчання (2011р.), рекомендованих МОЗ України.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 4.

 

 

Кривенко Інна Петрівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук  (з 2015 року),

доцент (з 2023року).

Закінчила магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році та здобула кваліфікацію викладача математики, інформатики та економіки.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Сертифікат щодо володіння англійською мовою рівня В2, 2022 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси присвячені розробці та впровадженню інноваційних засобів навчання, методиці формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я,  інформаційним технологіям, технологіям  віртуальної та доповненої реальності в медицині та стоматології.

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт кафедри:  «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017-2019 р.)» та «Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056, 2014-2016 р.)

Виконавець науково-дослідної роботи кафедри: «Формування загальних та предметних компетентностей у майбутнього лікаря з використанням інформаційних технологій та ресурсів доказової медицини і медичної освіти» (номер державної реєстрації 011U001489, 2010-2013 р.).

 Загальна кількість публікацій – 69.

Співавтор 4 навчальних посібників з медичної інформатики для студентів україномовної (2012 р.), англомовної форми навчання (2014 р.) та комп’ютерного моделювання у фармації (2016 р.), рекомендованих МОЗ України. Статей у фахових виданнях України – 12, у виданнях, що індексуються в Scopus – 4, примірних навчальних програм – 11, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Індекс Гірша становить 5 (Google Scholar) та 1 (Scopus).

 

 

 

Кучеренко Інна Іванівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика, інформатика, астрономія» 2013 р. та за спеціальністю «Освітні вимірювання. Керівник закладу оцінювання якості освіти» 2014 р..

Навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «0.11 Науки про освіту» з 2016 р.

Тема дисертації: «Формування інформатичної компетентності майбутніх фармацевтів засобами дистанційного навчання» ( 2021 р., захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему)

Ступінь доктора філософії:

Галузь знань 01 Освіта/педагогіка

Спеціальність 011 Освітні/педагогічні науки

Диплом доктора філософії ДР№002443 від 01 листопада 2021 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи

методика формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес, цифрова компетентність, якість освіти.

Виконавець науково-дослідної роботи:

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)»

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» ( номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016 р.)

Нагороди/подяки:

Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця 16.06.2020 р.;

CERTIFICATE OF APPRECIATION  World Congress of Neurosurgery

UNESCO ASPnet-Walter E. Dandy Neurosurgical Society (Сертифікат вдячності ЮНЕСКО) 15.03.2021 р;

Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2022 р.) ;

Лауреат премії Київської міської ради за внесення молоді у розвиток місцевого самоврядування (2023 р.).

Участь в міжнародних проєктах та грантах: Erasmus+ (2023, Варшавський медичний Університет), Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» (з 2023 р.) та в Грантовій програмі (HRS-USAID) «Побудова навчальних програм для підвищення готовності до цифрових трансформацій та профілактики недостатності цифрової компетентності студентів медичних ВНЗ та медичних працівників, які проходять післядипломну підготовку» (з 2023 р.).

Загальна кількість публікацій – 66 наукових праць, з них 4 у науково-метричних базах (Scopus, Web of  Science), 1 монографія. Основні наукові напрями дослідження: управління якістю, цифрові технології.

https://orcid.org/0000-0002-0734-6544

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Ht_hfnIAAAAJ&view_op=list_works

Стажування:

 1. Стажування в центрі медичних симуляцій Люблінського медичного університету: “Methods and Techniques in Medical simulation” 20-24.11.2023 р.
 2. Стажування в Варшавському медичному університеті в рамках проєкту ЕРАЗМУС+: „Standaryzacja i jakosc ksztalcenia na kierunku lekarskim” 29-30 maja 2023 г.
 3. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, МОН, сертифікат №СС 38282994/4805-22, ТУ “Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану”, 13.12.2022, 1,5 кредита ECTS;
 4. Стажування “Faculty of Education, University of Białystok”, Польща, сертифікат №235, тема “Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives” 08.08.2022-16.09.2022, 6 кредитів ECTS (180 годин);
 5. НМУ імені О.О. Богомольця, науково-практична конференція, сертифікат №2022-1101-1008957-1000013, тема “Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів”, 2022 рік, 30 БПР;
 6. Курси підвищення кваліфікації НМУ імені О.О. Богомольця 2019р.,
 7. Закордонне стажування «Академічна доброчесність», 2019 р., Варшава, Польща.
 8. Закордонне стажування «Organization of Didactic Process, Education Programs, Innovative Tehnologies and Scientific Work in Wyzsza Skhola Biznesu – National-Louis University » 2018 р., Новий Сонч, Польща.

 

 

Литвин Юрій Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка у 1997 році

Тема дисертації: «Дослідження електронних властивостей шаруватих структур із алмазо-подібними вуглецевими та оксидними плівками на кремнії»( спеціальність 01,04,07– фізика твердого тіла).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Вивчення розробка та впровадження новітніх наноструктурних матеріалів для прикладень фізичної електроніки та сенсорів на різні типи газів, створення структур з розвиненою поверхнею та дослідження явища електронної польової емісії з них. Відповідальний виконавець річного навчального педагогічного навантаження НМУ імені О.О. Богомольця

Загальна кількість публікацій – 33.

З них статей у фахових виданнях України – 2, у зарубіжних виданнях – 31

Лауреат гранту для молодих вчених Німецького наукового фонду при TU Darmstadt 2001-2002 та IHP Franfurt (Oder). 2002-2003 років, а також спільно міжнародного проекту CRDF (Україна-США) 2008-2010 років.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 6

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 7

Вільно володіє англійською мовою ( Сертифікат В2 від International test of English Proficiency 13.12.2019)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ATvPtbgAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/3383878/yurii-litvin/

 

Лукомський Дмитро Васильович

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2010 року),

доцент (з 2016 року).

Відповідальний за підвищення кваліфікації на кафедрі

Закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1999 році за спеціальністю “Фізика” з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра фізики.

У тому ж році вступив до аспірантури кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку закінчив у 2002 році.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідропружна нестійкість в еластичній трубці з рідиною при поширенні імпульсної хвилі тиску».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня C).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси присвячені теорії гідропружності, у тому числі поширенню пульсової хвилі у кровонаповнених судинах.

Загальна кількість публікацій – 47.

Всього має 47 друкованих наукових та навчальних робіт, у тому числі монографію, є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної форми навчання (2010 р., 2013 р., 2017 р., 2020 р.), рекомендованих МОЗ України, а також електронного лабораторного онлайн практикуму з медичної і біологічної фізики для студентів україномовної та англомовної форм навчання.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 3, Web of Science – 3.

 

 

Любчик Олена Костянтинівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2006 року),

доктор філософії (Ph.D.) з прикладної математики (з 2003 року),

доцент (з 2023 року).

Відповідальна за міжнародне співробітництво кафедри.

Закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка у 1997 році за спеціальністю “Фізик. Викладач”. З 1997 по 2000 роки навчалася в аспірантурі Головної астрономічної обсерваторії НАН України, а з 2000 по 2003 продовжила навчання у Католицькому університеті м. Левен (Бельгія). У 2003 році захистила дисертацію та отримала диплом доктора наук (Ph.D.) Католицького університету м. Левен, спеціалізація — прикладна математика. У 2006 році диплом Ph.D. підтверджений ВАК України із присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Тема дисертації: «Нелінійна взаємодія дисперсійних Альвенівських хвиль з високочастотними хвилями в космічній плазмі».

Вільно володіє англійською мовою (свідоцтво від Перших київських державних курсів іноземних мов,  рівень В2).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Аналітичні дослідження нелінійних хвильових процесів в космічній плазмі.

Чисельне моделювання резонансної взаємодії хвиля-частинка в неоднорідній плазмі. Методика викладання медичної і біологічної фізики, інформатики для студентів медичних університетів

Загальна кількість публікацій – 50.

З них 30 наукових та 20 навчально-методичного характеру,  у тому числі 17 наукових праць, опублікованих  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Індекс Хірша (h-index) за даними наукометричної бази Scopus :4 (Sirenko O.)+2 (Lyubchyk O.) (Сіренко – прізвище до одруження).

 

 

Марголич Ірина Федорівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 1989 року),

доцент (з 2001 року).

Відповідальна за англомовну форму  навчання на кафедрі.

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1980 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження двосортних структурно невпорядкованих магнетиків».

Вільно володіє англійською мовою.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Науково-методичні  інтереси присвячені фізиці структурно невпорядкованих систем, зокрема, теорії багатосортних структурно невпорядкованих магнетиків, актуальним питанням викладання фізики вітчизняним та іноземним студентам медичних університетів.

Загальна кількість публікацій – 70.

Автор близько 70 наукових і методичних публікацій, зокрема, 2-х підручників і декількох навчальних посібників.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 2.

Нагороди:

У 2016 році отримала Подяку Київського міського голови.

 

 

Микитенко Павло Васильович

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук (з 2016 року),

доцент (з 2021 року).

У 2012 р. закінчив магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та здобув кваліфікацію викладача фізики та інформатики. У 2016 р. закінчив аспірантуру Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова та успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Комп’ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Стажування: Faculty of Education, University of Białystok за програмою підвищення кваліфікації «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives» (180 годин, 6 кредитів ECTS) Білосток, Польща. 7.08.2023 – 15.09.2023.

Вільно володіє англійською мовою (Сертифікат В2 від Universal Test Candidate №000698277 Date 14.01.2020).

Громадська діяльність

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.10 ‒ теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни). Член фахового семінару для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень у галузі знань 01 Освіта/педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта. Член редакційної колегії журналу «Медицина та фармація: освітні дискурси».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Інновації та інформаційно-цифрові технології у вищій освіті, актуальні проблеми теорії та методики навчання медичних та фармацевтичних дисциплін, інформатична підготовка фахівців галузі охорони здоров’я.

Виконавець науково-дослідної роботи:

Відповідальний виконавець НДР кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики № 0117U000268 «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів». Термін виконання з 2017 по 2019 рр.

Виконавець НДР кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики № 0120U101381 «Системно-синергетичне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання природничих та інформаційних дисциплін у вищій медичній школі України». Термін виконання з 2020 по 2023 рр.

Публікації: Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 103, з них 1 монографія, 27 статей у фахових виданнях України; 11 статей, що індексуються у науко-метричних базах Scopus та Web of Science; 4 статті у наукових журналах; 36 публікацій у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій; 8 методичних посібників та рекомендацій, 13 програм навчальних дисциплін, одна освітньо-наукова програма, два силабуси.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази: Scopus – 1, Web of science – 2, Google

Scholar – 8.

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222968030

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/U-8861-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YXS8epMAAAAJ

 

Пащенко Вікторія Василівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат педагогічних наук (з 2001 року),

доцент (з 2005 року).

Голова профспілки кафедри.

Закінчила фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту (1985 рік).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація діагностичності цілей навчання фізики в системі вищої медичної освіти»

Основні напрямки науково-практичної роботи

Теорія та методика професійної освіти

Загальна кількість публікацій – 91.

Має 91 друкованих наукових праць, зокрема є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної форми навчання (2010 р., 2013 р., 2017 р.) рекомендованих МОЗ України, практикуму з медичної та біологічної фізики (2003р.),  а також 2 українсько – англійсько – російських словників базових медичних та  фізичних термінів (2001 р., 2017 р.) та  14 методичних посібників.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar -3

Рівень володіння англійською мовоюВ2 (Сертифікат володіння англійською мовою НМУ (відмінно), 2004 р.; Сертифікат володіння англійською мовою PABELC LLC Level 3 Pearson English Test Academic (рівень В2), 2020).

Членство в професійних асоціаціях

З 2015 року, окрім наукової та педагогічної діяльності, активно займається громадською діяльністю, виконує обов’язки профорга кафедри і є делегатом  КТК.

Нагороди

 • Подяка Київського міського голови (2003, 2004, 2005 роки).
 • Сертифікат про персональну стипендію Міжнародного Благодійного Фонду П.Куліша (2003 рік)

 

Руднєва Вікторія Миколаївна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат біологічних наук (з 2001),

доцент (з 2011)

Відповідальна за звіти кафедри по педнавантаженню НПП. Закінчила фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту в 1985 р.( з 2003 – Zaporizhzhia National University)

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривале гальмування Н-рефлексу

людини при дії аферентної стимуляції».

Вільно володіє англійською мовою (Сертифікат НМУ імені О.О. Богомольця, 2021).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Теорія і методика професійної освіти, медична та біологічна фізика, медична апаратура: фізичні та біофізичні принципи, фізичні основи діагностичної та лікувальної апаратури в стоматології, вища математика, педагогіка, освітні технології, дистанційне навчання, змішані форми навчання.

Вчений секретар апробаційної ради за спеціальностями теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) (2011-2021).

Загальна кількість публікацій – 46

Методичні рекомендації – 13

Раціональні пропозиції – 1 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 16522

від 04.05.2006)

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus – 1

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar – 1.

Нагороди

 • Почесна грамота Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця (2024)
 • Почесна грамота Київської міської ради (2009)
 • Персональна стипендія та Сертифікат Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша (2007)
 • Подяка Київського міського голови (2005)

 

 

Храпійчук Галина Валентинівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2011 року),

доцент (з 2019 року).

Закінчила з відзнакою фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та спеціалізацією «Медична фізика» і здобула кваліфікацію магістр фізики, викладач.

Закінчила Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі у 2010 році.

У 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бародифузія у медико-біологічних об’єктах та молекулярних рідинах» і отримала диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Біофізика».

Вільно володіє англійською мовою (рівень В2)

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: критичні явища в медико-біологічних об’єктах, педагогіка

 Загальна кількість публікацій – 29.

Має 28 навчально-методичних та наукових праць, 5 з яких у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 1, GoogleScholar – 2

https://orcid.org/0009-0008-6978-5850

‪Halyna Khrapiichuk – ‪Google Академія

 

 

Чайка Олена Миколаївна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2007 року),

доцент (з 2013 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1997 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Со-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня В2).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси присвячені фізико-механічним властивостям дентальних сплавів металів та їх можливості використання при послідовних переплавах; актуальним проблемам педагогіки вищої і середньої школи.

Загальна кількість публікацій – 52.

Всього має 52 друковану наукову та навчальну роботу, є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010р., 2013р., 2017р.) та російськомовної форми навчання (2011р.), рекомендованих МОЗ України.

20 методичних рекомендацій. Це типові та робочі програми з дисципліни «Медична та біологічна  фізика» для медичного, стоматологічного та педіатричного факультетів.

Раціональні пропозиції: 1

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar -3, за Scopus – 1.

Нагороди

Нагороджена подякою від Київського міського голови (2016).

 

 

Гриценко Наталія Леонідівна

Старший викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики (з 2019р.)

Кандидат педагогічних наук ( з 2021р.)

Відповідальна за викладання медичної та біологічної фізики на педіатричному факультеті.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 2003році, отримала диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Фізика», кваліфікація «Викладач фізики, вчитель інформатики».

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методичні засади використання фізико-технічних відкриттів у навчанні медичної та біологічної фізики майбутніх лікарів» спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Сертифікат володіння англійською мовою ЕСL Exam Centre”Universal Test” Level B2

Основні напрямки науково – практичної роботи

Медична та біологічна фізика, методика профільної та професійної освіти при підготовці майбутніх лікарів, сучасні методи навчання.

Загальна кількість публікацій -32

Співавтор 4-х підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної форми навчання (2010р., 2013р., 2017р., 2020р.) рекомендованих МОЗ України. Автор циклу програм курсів за вибором «Біологічна і медична фізика» (6-12кл.), рекомендованих МОН України та співавтор інформаційно- методичного посібника «Біологічна і медична фізика в школі» для профільного навчання.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar – 3

https://scholar.google.com/citations?user=FA-ot0YAAAAJ&hl=uk

Нагороди

Подяка Київського міського голови (2005р.)

Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша (2007р.)

 

 

 

Новікова Ірина Миколаївна

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

Кандидат педагогічних наук  (2021р.)

У 1989 році закінчила Слов`янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель математики та фізики». У 1998 році отримала другу освіту у Донбаській державній машинобудівної академії за спеціальністю економіка підприємства. У 2021 році в НМУ імені О.О.Богомольця захистила  дисертацію за темою «Технологія розв’язування задач з медичної та біологічної фізики як засіб фахової підготовки майбутніх лікарів» – науковий керівник доктор педагогічних наук, професор кафедри медичної та біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Стучинська Н.В.

 Основні напрямки науково-практичної роботи

Науковий напрямок – «011 – Науки про освіту», (13.00.02 теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)).

Керує науковим гуртком кафедри МБФ та інформатики. Здійснює науково-дослідницьку роботу зі студентами, як результат роботи 47 тез доповідей студентів, які надруковані у науково-практичних конференціях різних міст України.

Новікова І.М. володіє сучасними ІКТ технологіями, має досвід управлінської діяльності,

Наукові інтереси: теорія та методика викладання медичної та біологічної фізики.

 Загальна кількість публікацій – 29.

Загальна кількість наукових публікацій – 29, з яких 10 – статті у фахових наукових виданнях, Scopus – 1, закордонні видання, науково-практичні конференції, Всеукраїнські та з міжнародною участю в загальної кількості – 18.

Має у співавторстві 16 навчально-методичних посібників для самостійної роботи учнів, схвалених для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з фізики і астрономії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (2011 – 2012 р.р.)

Індекс Гірша за даними науко метричної бази Google Scholar – 3.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі результати у справі навчання та виховання підростаючого покоління (запис у трудової книжки).

 

 

 

Андрійчук Марія Дмитрівна

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики. Працює в НМУ імені О.О. Богомольця з 2008 року.

Закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії м. Харків, у 2007 році. Диплом  з відзнакою магістра «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Професіонал з педагогіки вищої школи».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання медико-біологічних та фармацевтичних процесів. Сучасні технології навчання у вищій школі.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри: “Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268)” та “Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій” номер державної реєстрації 0113U000056). Пройшла онлайн-стажуваня (курс для викладачів). Академічна доброчесність.

Загальна кількість публікацій – 40.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar – 1.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XNEi-ZYAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: 0000-0003-0112-3830

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0112-3830

Навчальних робочих програм – 3. З дисципліни: «Комп’ютерне моделювання у фармації»; «Комп’ютерне моделювання у фармації (заочна форма навчання)», «ІТ та основи наукових досліджень».

Наукові інтереси: Математичне моделювання; комп’ютерне моделювання; системи компютерної мтематики; імітаційні моделей динамічних систем у фармацевтичній галузі. Моделювання епідемічних процесів  з використанням СКМ. Моделювання ефективності реклами фармацевтичної продукції.

Стажування: 

 • Онлайн курс для викладачів Академічна доброчесність. 60 год. 2 кредит ECTS. . Освітня платформа https://prometheus.org.uaСертифікат виданий 7.07.2023 р.  http://surl.li/ujudy
 • Академія цифрового розвитку. Участь у вебінарі науково-педагогічних працівників. «Рішення Google for education для автоматизації оцінювння та формування підсумкових документів і звітів». Сертифікат № ЦІРАОПД-7105, виданий 15.05.2023 р.
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Цифрові інструменти Google для освіти. Сертифікат  № GDTfE-10-С-01090 виданий 16.10.2022 р.
 • Міжнародне онлайн-стажування. «Університет 4.0. Цифрова трансформація». З 07.04.2021р. по 23.04.2021 р. Освітня онлайн-платформа SKLAD. Сертифікат 02123.
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 30 акад. год. (1 кредит ECTS) в НМУ імені О.О. Богомольця; інституті післядипломної освіти; Тема: «Методика проведення Інтернет-семінарів(вебінарів),тренінгів,симуляційних ігор у мед.ВНЗ» Посвідчення № 79/0920. Дата видачі: 19.09.2020 р.
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 30 акад. год. (1 кредит ECTS) в НМУ імені О.О. Богомольця; інституті післядипломної освіти; навчально-науковому центрі неперервної професійної освіти; Міністерства охорони здоров’я України. Посвідчення про підвищення кваліфікації № КНПК 02010787/041-19. Дата видачі: 24.12.2019 р.

 

 

 

Десятнюк Лілія Борисівна

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

Закінчила в 1995р., Криворізький державний педагогічний університет

Основні напрямки науково-практичної роботи

методика формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес.

Виконавець науково-дослідної роботи:

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)»

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056, 2014 р.-2016 р.)

Загальна кількість публікацій – 52, з них тез доповідей – 40, з них у фахових виданнях України – 19, у зарубіжних виданнях – 21, примірних навчальних програм з дисциплін – 12, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у фармації», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Профілі у наукометричних базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=OTweHyEAAAAJ&

https://orcid.org/0000-0002-5170-7378

Стажування:

 • Міжнародне науково-педагогічне стажування для викладачів закладів вищої освіти України «Інноваційні методики та програми викладання у вищій школі. Можливості інтеграції до міжнародної академічної спільноти»; (180 годин, 6 кредитів ECTS), 05.01.2024-16.02.2024 рр. («Innovative Teaching Techniques and Programs of Study in Post-secondary Education. Integration to International Academic Community», Thompson Rivers University, Kamloops, Canada. Training company Go2Goal Inc., Toronto, Canada.), CERTIFICATE OF ACADEMIC INTERNSHIP № 000191
 • Підвищення кваліфікації І онлайн-школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях», 01.11.2023-13.12.2023рр., СЕРТИФІКАТ № 20231213/144, Інститут Цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, (60 годин, 2,5 кредити ECTS).
 • Науково-педагогічне стажування «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті» («Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education», University of Applied Sciences, Riga, Latvia), в Університеті прикладних наук ISMA при підтримці International Science Group в м. Рига, Латвія, (180 годин, 6 кредитів ECTS), 13.12.2021-13.01.2022 рр., СЕРТИФІКАТ №1-22/20-22.
 • СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000911-21 за програмою професійного розвитку «Поліаспектність професійного розвитку викладачів в умовах нової реальності», 21.10.2021-11.11.2021рр., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих.
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 30 акад. год. (1 кредит ECTS) в НМУ імені О.О. Богомольця; інституті післядипломної освіти; навчально-науковому центрі неперервної професійної освіти; Міністерства охорони здоров’я України. Посвідчення про підвищення кваліфікації № КНПК 02010787/036-19. Дата видачі: 05.12.2019 р.

 

 

Криштопа Альбіна Олександрівна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної і біологічноїфізики та інформатики.

Учений секретар кафедри з 2020 року.

Закінчила математичний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Математик. Викладач», «Викладач інформатики та обчислювальної техніки».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, інформатична підготовка майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, методичні та синергетичні засади викладання інформаційних та фізико-математичних дисциплін у вищій медичній школі.

Виконавець науково-дослідних робіт:

«Системно-синергетичне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання природничих та інформатичних дисциплін у вищій медичній школі України» (номер державної реєстрації 0120U101381, 2020р.-2023р.)

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019р.)».

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016р.)

Публікації:

Автор/співавтор 72 наукових праць, учасник 27 міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази: Google Scholar – 2.

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4SmAs1kAAAAJ&hl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Albina-Kryshtopa/research

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1034-7342

 

 

 

Мельник Оксана Миколаївна

У 2010 р закінчила Вінницький державній педагогічний університет імені

М. Коцюбинського.

Спеціальність – вчитель фізики, інформатики, астрономії.

 

 

Тяпченко Олександр Миколайович

Викладач закладу вищої освіти кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики(з 2020 року).

Закінчив з відзнакою приладобудівний факультет Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2000 році і отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю «Прилади точної механіки» та очну аспірантуру(2003р.) за спеціальністю «Прилади і системи неруйнівного контролю».

Стажування:

У 2017 році підвищив кваліфікацію – фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/Android (420 годин, 14 кредитів ECTS).

Курси підвищення кваліфікації НМУ імені О.О. Богомольця в 2023 році за напрямом «Психологічна компетентність як складова професійної діяльності викладача».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Медичні інформаційні системи. Інформаційний моніторинг об’єктів діагностики. Методи отримання і обробки інформації в акустичній діагностиці.

Загальна кількість публікацій – 25 наукових праць, з них 2 у науковометричній базі Scopus. Індекс Гірша за даними бази Google Scholar – 3. Учасник 16 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

 

 

Шабатська Свiтлана Ананiївна

Викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

Закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича у 2002 році та здобула кваліфікацію магістра математики.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, інформатична підготовка студентів, формування інформатичної компетентності.

Виконавець науково-дослідної роботи:

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)»

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» ( номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016 р.)

Загальна кількість публікацій – 14. З них 1 у Scopus та 7 у фахових виданнях України, примірних навчальних програм з дисциплін – 4, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у фармації, «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Рівень володіння англійською мовою — В1 (Certificate Ministry Of Health Of Ukraine Bogomolets National Medical University).

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar – 2

Scopus Author ID: 57851888100

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57851888100

 

 

 

Десятнюк Сергій Вікторович

В 1996р. закінчив Київський Державний Економічний університет за спеціальністю “Маркетинг”. На посаді старшого лаборанта кафедри працює з 2017р.

 

 

 

Найда Людмила Борисівна

Інженер І категорії (з 1986 року).

Закінчила Київський технічний інститут легкої промисловості у 1977 році.

В 2010 році отримала подяку міського голови.

Крючков Юрій Володимирович

лаборант

Закінчив Київський технікум радіоелектроніки в 2004 році.