НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Співробітники кафедри

Чалий Олександр Васильович

 

Завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
доктор фізико-математичних наук (з 1978 року),
кандидат фізико-математичних наук (з 1966 року),

старший науковий співробітник за спеціальністю «молекулярна фізика» (з 1974 року),

професор (з 1985 року),
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, відділення вищої освіти (з 1999 року),

Заслужений діяч науки і техніки України (з 2004 року),

Працював на посаді професора в Університеті П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція) та Університеті Вісконсін-Медісон (Медісон, США).

 

Закінчив у 1961 р. фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра теоретичної фізики) за спеціальністю «фізика», в якому працював у 1961-1983 рр. У 1983 р. був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Медична і біологічна фізика, теоретична і молекулярна фізика, нейтронна оптика, синергетика, педагогіка вищої і середньої школи.

Наукові інтереси присвячені актуальним проблемам викладання природничих наук у вищій і середній школи, фізиці фазових переходів і критичних явищ у конденсованих середовищах, розсіянню світла та нейтронів в критичній області, теорії самоорганізації і утворення впорядкованих структур у фізико-хімічних і медико-біологічних системах.

Вперше запропонував фізико-математичну модель психофізичних процесів синаптичної передачі інформації (міжклітинної взаємодії) з використанням теорії фазових переходів у просторово обмежених системах; розробив універсальні синергетичні принципи освіти, створивши підґрунтя для міждисциплінарного діалогу «фізика-медицина»; розвинув теорію критичної опалесценції світла (з урахуванням ефектів багатократного розсіяння) та нейтронів у рідинних системах; дослідив особливості рівноважних та нерівноважних властивостей наномасштабних рідин під впливом розмірного кросоверу (плавного переходу між 3-вимірними і 2-вимірними системами).

 

Загальна кількість публікацій – понад 500.

 

В тому числі 95 монографій, підручників і навчальних посібників, зокрема «Медична і біологічна фізика», «Синергетичні принципи освіти та науки», «Нерівноважні процеси в фізиці та біології», «Нелінійні процеси в фізиці: коливання, хвилі, самоорганізація», «Процеси впорядкування та самоорганізації у флуктуаційних моделях відкритих систем», «Медична і біологічна фізика. Практикум», «Вища математика», «Основи інформатики», «Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія», «Фізика. Конкурсні задачі, методичні поради, лабораторний практикум», «Теоретические и математические аспекты морфогенеза», «Неперервна професійна освіта: філософія, педагогіка, парадигми, прогноз», «Посібник з біостатистики», «Non-Homogeneous Liquids near the Critical Point and the Boundary of Stability and Theory of Percolation in Ceramics», «Medical and Biological Physics», «Modern Problems of Molecular Physics» та інші.

Наукова і педагогічна робота знайшла відображення у великій кількості статей, надрукованих у провідних зарубіжних і вітчизняних журналах, таких як «Український фізичний журнал», «Журнал фізичних досліджень», «Condensed Matter Physics», «Журнал экспериментальной и теоретической физики», «Биофизика», «Успехи физических наук», «Теоретическая и математическая физика», «Оптика и спектроскопия», «Журнал физической химии», «Journal of Molecular Liquids», «NATO Science Series. Mathematics, Physics and Chemistry», «Springer Proceedings in Physics» та в наукових виданнях відомих видавництв «Elsevier», «Springer», «Harwood Academic Press», «Nova Science Publication», «Наука», «Наукова думка», «Нова книга» та ін. Виступав з доповідями на багатьох міжнародних і вітчизняних конференціях та симпозіумах (тези доповідей надруковані).

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 6 (документів–63, цитувань – 103), індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 14.

Під керівництвом та за консультативною допомогою О.В. Чалого захищено 6

докторських і 15 кандидатських дисертацій з фізико-математичних та педагогічних наук.

Вільно володіє англійською мовою (свідоцтво щодо закінчення повного курсу англійського відділення Київських державних 3-річних курсів іноземних мов Міністерства освіти УРСР).

 

Громадська діяльність

 

Голова комісії з фізики та астрономії відділення загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (2001-2011), член  Координаційної ради з біомедико-технічних проблем при Президенті України (1995), член експертної ради з фізики ВАК України (1995-2000, 2005-2010), переможець конкурсу за Програмою Дж. Вільяма Фулбрайта (США) в галузі освіти (1998), член Європейської освітньої мережі в галузі фізики (2001), член координаційних рад Українського фізичного і біофізичного товариств, академік 3-х громадських академій – Академії наук вищої школи України (1993), Української академії наук (1995), Нью-Йоркської академії наук (1995), член бюро Відділення вищої освіти НАПН України (2011-2017), завідувач опорної кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України, голова Циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, член 2-х спеціалізованих рад К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (педагогічні науки) та Д 26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (фізико-математичні науки), головний редактор журналу «Біомедична інженерія та медична фізика» (Київ), член редакційної колегії «Журналу фізичних досліджень» (Львів).

 

Нагороди та відзнаки

Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), медаль «Ветеран праці» (1988), обрання академіком Академії наук вищої школи України (1993), призначення членом  Координаційної ради з біомедико-технічних проблем при Президенті України (1995), стипендія Американського фізичного товариства (1995), обрання академіком Української академії наук (1995), обрання академіком Нью-Йоркської академії наук (1995),  нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (1997), стипендія переможця Міжнародної освітньої програми імені Дж. Вільяма Фулбрайта в галузі освіти (США, 1998), обрання член-кореспондентом Академії педагогічних наук України, відділення вищої освіти (1999), почесна відзнака Міжнародного благодійного фонду П. Куліша (2002), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України (2004), орден «Преподобного Нестора Літописця» III ступеня (2006), медаль НАПН України  «Ушинський К.Д.» (2008), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2012), нагрудний знак Київського міського голови «Знак пошани» (2016), медаль НАПН України «Володимир Мономах» (2018), почесні грамоти і подяки міністрів МОН України та голів КМДА.

 

 

Стучинська Наталія Василівна

професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

доктор педагогічних наук (з 2008 року),

кандидат фізико-математичних наук (з 1988 року),

доцент (з 1995 року).

 

Закінчила  фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного  інституту у 1978 році за спеціальністю “математика і фізика” .

У 1984 році закінчила аспірантуру  за спеціальністю фізика напівпровідників та діелектриків та  захистила  дисертацію  на здобуття  вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук  на тему: «Анізотропія  фізичних властивостей  та деформаційні ефекти в монокристалах СdP2» (1998 рік). У 2008 році Стучинська Н.В. захистила дисертацію на тему «Інтеграція фундаментальної  та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін» і здобула вчений ступінь доктора наук. З 2011 року працює на посаді професора кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики, у 2013 присвоєно вчене звання професор.

Вільно  володіє англійською мовою (Level B2, Pearson Exam  Center  ” Universal Test”).  У 2018 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою “Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries” в Технічному університеті м. Варна, Болгарія.

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Медична та біологічна фізика, освіта, педагогіка, освітні технології, теорія та методика навчання.

 

Під керівництвом Н.В. Стучинської захищено 2 кандидатські дисертації, ще дві  подано до захисту.

 

Стучинська Н.В. голова Спеціалізованої вченої ради К 26.03.10 в НМУ імені О.О. Богомольця ,  заступник голови апробаційної ради  за спеціальностями теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни),  член Міжвідомчої  ради з координації наукових досліджень з педагогіки та психології в Україні (МОН та НАПН України).

 

Загальна кількість публікацій – 209.

 

Стучинська Н.В. автор понад 200 наукових праць, серед яких: монографія, 14 підручників  та навчальних посібників з грифом МОН та МОЗ України (зокрема, «Медична та біологічна фізика: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів»; «Medical and biological Physics: text book for the student of the higher medical institutions of the IV level»;  «Вища математика для лікарів та фармацевтів»; «Фізика для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів)», 2 авторських свідоцтва стосовно способів отримання монокристалів різної модифікації, два патенти про способи прогнозування інтраопераційних кровотеч  при різного виду мальформаціях з ураженням щелеп.

 

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus – 1.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar – 6.

 

Нагороди

 

Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2017);

Подяка Київського міського голови (2015).

 

Чалий Кирило Олександрович

професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики.

 

Наукові ступені:

доктор фізико-математичних наук (2006) ,

доктор філософії (Ph.D.) в інженерії, Японія (2001),

кандидат фізико-математичних наук (1997).

 

Вчені звання:

професор по кафедрі медичної і біологічної фізики (2011),

доцент по кафедрі медичної інформатики (2002).

 

Вільно володіє англійською мовою.

 

Закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1993 році та продовжив навчання в аспірантурі. В 1997 році здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (молекулярна фізика).

 

Пройшов навчання в Національному університеті електронних комунікацій (м. Токіо) та на факультеті біологічної та хімічної інженерії Національного університету Гунма (м. Кірю, Японія). Там, в 2001 році, захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії (Ph.D.) в інженерії.

 

В 2006 році, після проходження докторантури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю теплофізика та молекулярна фізика (науковий керівник – академік НАН України та АН ВШ України, професор Л.А. Булавін). Дисертація була присвячена дослідженню властивостей широкого класу мезомасштабних рідинних систем, включаючи медико-біологічні об’єкти.

 

Закінчив фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2012 році. У 2013 році здобув кваліфікацію магістра фармації.

 

З 1998 по 2009 рік працював в Національній медичній академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика на посадах доцента (1998-2007) та професора (2007-2009) кафедри медичної інформатики.

 

В 2009 року переведений в НМУ імені О.О. Богомольця для продовження роботи на посаді професора кафедри медичної і біологічної фізики.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Підготував 2 кандидатів наук. Здійснює наукове консультування 1 докторської дисертації та керівництво підготовкою 2 кандидатських дисертацій.

 

Фахівець в галузі медичної фізики та медичної інформатики. Наукові інтереси та напрями досліджень також включають педагогіку і фармацію.

 

Публікації

 

Автор більше 150 наукових публікацій, серед яких 28 колективних монографій.

 

Приймає участь в роботі наукових конференцій в Україні, США, Японії, Франції, Німеччині, Голландії, Чехії.

 

Має 15 публікацій, що проіндексовані Scopus, та значення «3» h-індекс Scopus. h-індекс Google Scholar – 5.

 

Громадська діяльність

 

Відповідальний секретар науково-практичного журналу “Медична інформатика та інженерія”. Журнал «Медична інформатика та інженерія» включено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки). Журнал «Медична інформатика та інженерія» включено до міжнародних бібліографічних баз Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals та Google Scholar.

 

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Медична наука України». Журнал «Медична наука України» внесений до Переліку наукових фахових видань України (медичні науки). Журнал «Медична наука України» включено до міжнародних бібліографічних баз ResearchBib, Google Scholar та Crossref.

 

Член Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

Обіймав посаду начальника відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (2010-2014 рр.).

 

 

Членство в професійних асоціаціях

 

В 2016 році обраний академіком Академії наук Вищої школи України (АН ВШ) по загальнотехнічному відділенню.

 

Нагороди

 

Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019).

 

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи (АН ВШ) України в галузі науки і техніки (2019).

 

Лауреат Премії Національної академії наук (НАН) України для молодих учених за дослідження явищ впорядкування в просторово-обмежених системах (2002).

 

Стипендіат Міністерства науки і освіти Японії (1998-2001).

 

Чайка Олена Миколаївна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2007 року),

доцент (з 2013 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

 

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1997 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Со-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня В2).

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси присвячені фізико-механічним властивостям дентальних сплавів металів та їх можливості використання при послідовних переплавах; актуальним проблемам педагогіки вищої і середньої школи.

Загальна кількість публікацій – 52.

Всього має 52 друковану наукову та навчальну роботу, у тому числі монографію, є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010р., 2013р., 2017р.) та російськомовної форми навчання (2011р.), рекомендованих МОЗ України.

20 методичних рекомендацій. Це типові та робочі програми з дисципліни «Медична та біологічна  фізика» для медичного, стоматологічного та педіатричного факультетів.

Раціональні пропозиції: 1

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar -2.

Нагороди

Нагороджена подякою від Київського міського голови (2016).

 

Гур’янов Віталій Григорович

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук (з 1990 року),

доцент (з 1994 року).

 

У 1980 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фізик», кафедри «Теоретична фізика».

У 1985-1988 р. навчався у аспірантурі, Донецький державний університет.

Тема дисертації «Проникнення водню скрізь сплави на основі палладію при знижених (до кімнатної) температурах».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Статистичні методи аналізу результатів медичних досліджень, штучний інтелект, нейромережеве моделювання.

 

Загальна кількість публікацій – 173.

Автор і розробник пакету статистичного аналізу «MedStat» (2003)

Автор 2 посібників з біостатистики: «Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом Medstat» (2006) та «Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R–statistics)» (2018)

Методичні розробки з медичної і біологічної фізики, біостатистики.

3 патенти на винахід,  8 патентів на корисні моделі.

Індекс цитованості Гірша за Google Scholar = 10, індекс цитованості Гірша за Scopus = 4

 

Єгоренков Анатолій Іванович

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат педагогічних наук (з 1997 року),

доцент (з 2005 року).

 

Закінчив фізичний факультет Алтайського державного університету (1982 р., «Фізик. Викладач» ) та очну аспірантуру Інституту експериментальної та теоретичної біофізики АН СССР ( 1988 р., Центр біологічних досліджень АН СССР, м. Пущіно, Моск. обл.).  У 1997 р. виконав та захистив дисертаційне дослідження «Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій»

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукова та методична робота на кафедрі:

науковий керівник факультативної школи-семінару «Проблеми фізики живого та біоетики» для студентів та викладачів НМУ імені О.О. Богомольця

 

Сфера наукових інтересів:

–         методика викладання медичної і біологічної фізики для студентів медичних університетів,

–         формування науково-природничого світогляду та компетенцій міждісціплинарного ( науково-етичного) аналізу проблем розвітку біомедичних технологій    у студентів –медиків,

–         проблеми методології, біоетики та біоетичної експертизи при проведенні біомедичних досліджень

 

Громадська діяльність

 • з 2018 р. радник Президента НАМН України (з питань біоетики),
 • з 2019 р. член Комітету з питань біоетики НАН України
 • 2004 – 2018 р. виконував обов’язки відповідального секретаря Комісії з питань біоетики та етичної експертизи наукових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця та був членом Комісії з біоетики НМУ ім. О.О. Богомольця

Нагороди

має нагороду – Почесну грамоту Міністерства освіти та науки (наказ від 28.07.2009 р.).

 

Загальна кількість публікацій – 135.

 • брав участь у розробці навчального посібника “Медична тіа біологічна фізики” з біофізики ( під загальною ред. проф. Чалого О.В., 2001 р., т.1)
 • автор метод. посібника “ Формування навичок системного аналізу біоетичних проблем у процесі навчання учнів та студентів медико-біологічних факультетів” ( 2003 р.).
 • співавтор посібника «Медична і біологічнафізика: практикум: Навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. В. Чалий [та ін.] ; заг. ред. О. В. Чалий ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. : Книга плюс, 2003. – 213 с.: мал., табл. – ISBN 966-7619-42-7
 • автор посібника «Старый спор о главном: этико-пед. размышления преподавателя ун-та по поводу “внеаудиторных” проблем : [метод. пособие для преподавателей и студентов] / Егоренков А. И. – К. : Альфа Реклама, 2012. – 238 с.
 • співавтор посібника для наукових співробітників «Етика наукових досліджень» (2011 р.), за редакцією академіка НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 1.

 

Зайцева Олена Володимирівна

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2009 року),

доцент (з 2016 року).

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

 

Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня C).

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси присвячені фізиці фазових переходів і критичних явищ у конденсованих середовищах, теорії самоорганізації.

Загальна кількість публікацій – 29.

Співавтор підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010р., 2013р., 2017р.) та російськомовної форми навчання (2011р.), рекомендованих МОЗ України.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 4.

 

Кривенко Інна Петрівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук  (з 2015 року),

доцент (з 2016 року).

 

Закінчила магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році та здобула кваліфікацію викладача математики, інформатики та економіки.

 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

 

Сертифікат щодо володіння англійською мовою: Aptis від British Council рівня В1, 2017 р.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси присвячені розробці та впровадженню інноваційних засобів навчання, методиці формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я,  інформаційним технологіям, технологіям  віртуальної та доповненої реальності в медицині та стоматології.

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт кафедри:  «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017-2019 р.)» та «Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056, 2014-2016 р.)

Виконавець науково-дослідної роботи кафедри: «Формування загальних та предметних компетентностей у майбутнього лікаря з використанням інформаційних технологій та ресурсів доказової медицини і медичної освіти» (номер державної реєстрації 011U001489, 2010-2013 р.).

 

Загальна кількість публікацій – 35.

Співавтор 4 навчальних посібників з медичної інформатики для студентів україномовної (2012 р.), російськомовної, англомовної форми навчання (2014 р.) та комп’ютерного моделювання у фармації (2016 р.), рекомендованих МОЗ України. Статей у фахових виданнях України – 12, у зарубіжних виданнях – 3, примірних навчальних програм – 11, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Індекс Гірша за даними Google Scholar дорівнює 2.

 

Лесько Лариса Григорівна

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 1997 року),

доцент (з 2005 року).

 

 

Закінчила в 1977 р. Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «прикладна математика».

Тема дисертації – «Математична статистика в Україні на початку ХХ століття». Рік захисту дисертації – 1997. Спеціальність – «теорія ймовірностей і математична статистика».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси: прикладні аспекти математичної статистики, прикладні та методичні аспекти фізики, біофізики, електроніки, математичної статистики, необхідні студентам-медикам як для вивчення суміжних навчальних дисциплін, так і для формування мислення на основі точних наук.

 

Загальна кількість публікацій – 37.

Підручники – 2.

Методичні рекомендації 4.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 1.

 

Громадська діяльність

Член профсоюзу НМУ імені О.О. Богомольця з 1986 р.

Нагороди

Нагорода Голови Київської міської ради О.О. Омельченка (2004 р.).

 

Литвин Юрій Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка у 1997 році

Тема дисертації: «Дослідження електронних властивостей шаруватих структур із алмазо-подібними вуглецевими та оксидними плівками на кремнії»( спеціальність 01,04,07– фізика твердого тіла).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Вивчення розробка та впровадження новітніх наноструктурних матеріалів для прикладень фізичної електроніки та сенсорів на різні типи газів, створення структур з розвиненою поверхнею та дослідження явища електронної польової емісії з них. Відповідальний виконавець річного навчального педагогічного навантаження НМУ імені О.О. Богомольця

Загальна кількість публікацій – 33.

З них статей у фахових виданнях України – 2, у зарубіжних виданнях – 31

Лауреат гранту для молодих вчених Німецького наукового фонду при TU Darmstadt 2001-2002 та IHP Franfurt (Oder). 2002-2003 років, а також спільно міжнародного проекту CRDF (Україна-США) 2008-2010 років.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 6

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 7

Вільно володіє англійською мовою ( Сертифікат В2 від International test of English Proficiency 13.12.2019)

Лукомський Дмитро Васильович

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2010 року),

доцент (з 2016 року).

Куратор з підвищення кваліфікації на кафедрі.

 

Закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1999 році за спеціальністю ²Фізика² з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра фізики.

У тому ж році вступив до аспірантури кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку закінчив у 2002 році.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідропружна нестійкість в еластичній трубці з рідиною при поширенні імпульсної хвилі тиску».

 

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат Aptis від British Council рівня C).

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси присвячені теорії гідропружності, у тому числі поширенню пульсової хвилі у кровонаповнених судинах.

 

Загальна кількість публікацій – 41.

Всього має 41 друковану наукову та навчальну роботу, у тому числі монографію, є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010 р., 2013 р., 2017 р.) та російськомовної форми навчання (2011 р.), рекомендованих МОЗ України.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 3.

 

Марголич Ірина Федорівна

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 1989 року),

доцент (з 2001 року).

Відповідальна за англомовну форму  навчання на кафедрі.

 

 

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1980 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження двосортних структурно невпорядкованих магнетиків».

 

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Науково-методичні  інтереси присвячені фізиці структурно невпорядкованих систем, зокрема, теорії багатосортних структурно невпорядкованих магнетиків, актуальним питанням викладання фізики вітчизняним та іноземним студентам медичних університетів.

Загальна кількість публікацій – 70.

Автор близько 70 наукових і методичних публікацій, зокрема, 2-х підручників і декількох навчальних посібників.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 2.

 

Нагороди:

У 2016 році отримала Подяку Київського міського голови.

 

Микитенко Павло Васильович

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук (з 2016 року).

У 2012 р. закінчив магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та здобув кваліфікацію викладача фізики та інформатики.

У 2016 р. закінчив аспірантуру Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова та успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Комп’ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 ‒ теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Автор 59 наукових та навчально-методичних праць.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar дорівнює 4

Вільно володіє англійською мовою (Сертифікат В2 від Universal Test Candidate №000698277 Date 14.01.2020)

 

Олійник Ольга Іванівна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 1988 року),

доцент (з 2002 року).

 

Закінчила фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році.

У 1982-1988 р. навчалась в аспірантурі, Інститут фізики НАН України.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Процеси розділення зарядів та центри захоплення у фоторефрактивних ніобатах».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Загальний напрямок наукової діяльності пов’язаний з використанням нових методів динамічної голографії для дослідження фізичних процесів у фоторефрактивних кристалах, які завдяки сукупності унікальних властивостей широко застосовуються для оптичного запису та обробки зображень, підсилення і перетворення світлових сигналів на динамічних голограмах, обернення хвильового фронту, оптичній інтерферометрії в реальному часі та ін.

Загальна кількість публікацій – 71.

32 наукові  публікації в провідних фахових журналах.

 • 3 підручники
 • Медична і біологічна фізика (практикум), 2003 р.
 • Медична та біологічна фізика, 2013 р., 2017р.
 • 21 навчально-методичний посібник
 • «Основи хвильової і променевої оптики», 1999 р.
 • «Фізика. Конкурсні задачі, методичні поради, лабораторний практикум», 1999 р.
 • «Основи квантової і хвильової оптики», 2000 р.
 • Навчально-методичні посібники для підготовчого відділення НМУ («Молекулярна фізика і термодинаміка», 1999 р., «Електродинаміка», 2001 р., «Магнетизм», 2005 р., «Електромагнітні коливання і хвилі», 2008 р., «Математика», 2011 р.)
 • «Вимірювання фізичних величин. Оцінка точності вимірювань», 2006р.
 • Навчально-методичні посібники для студентів з 1 та 2 модулів («Основи біологічної фізики», 2011 р., «Основи медичної фізики», 2011 р., «Математична обробка медико-біологічних даних», 2014р.)
 • «Фізика». Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету НМУ, 2014 р.
 • «Оптика. Тестові завдання», 2017 р.
 • «Квантова механіка. Тестові завдання», 2017 р.та ін.
 • 14 методичних рекомендацій. Це програми з фізики для Медичного ліцею НМУ; програми з дисципліни «Біологічна фізика» для медичного, стоматологічного, фармацевтичного та інших факультетів НМУ; довідники для студентів з дисципліни українською, англійською та російською мовами.

 

 • 1 винахід

«Спосіб визначення енергетичного положення рівнів дефектних та домішкових центрів у напівпровідникових і діелектричних матеріалах», АС 1986р.

 

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 2.

Нагороди

 • лауреат державної премії для молодих вчених ім. М.Островського 1985 р.
 • соресовський стипендіат 1993-1994 р.
 • персональна стипендія Міжнародного благодійного Фонду «Фонд П.Куліша» 2001р.
 • Подяки Київського міського голови 2003 р.
 • Подяки Київського міського голови 2011 р.
 • Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету 2017 р.

 

Пащенко Вікторія Василівна

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат педагогічних наук (з 2001 року),

доцент (з 2005 року).

Голова профспілки кафедри.

Закінчила фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту (1985 рік).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація діагностичності цілей навчання фізики в системі вищої медичної освіти»

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Теорія та методика професійної освіти

Викладає українською та англійською мовами.

Загальна кількість публікацій – 70.

Має 70 друкованих наукових праць, зокрема є співавтором підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної форми навчання (2010 р., 2013 р., 2017 р.) рекомендованих МОЗ України, практикуму з медичної та біологічної фізики (2003р.),  а також 2 українсько – англійсько – російських словників базових медичних та  фізичних термінів (2001 р., 2017 р.) та  14 методичних посібників.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar -3

 

Членство в професійних асоціаціях

член профспілки

Нагороди

 • Подяка Київського міського голови (2003, 2004, 2005 роки).
 • Сертифікат про персональну стипендію Міжнародного Благодійного Фонду П.Куліша (2003 рік)
Руднєва Вікторія Миколаївна

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат біологічних наук  (з 2001 року),

доцент (з 2003 року).

 

 

Закінчила фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту (1985 рік).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривале гальмування Н-рефлексу людини при дії аферентної стимуляції».

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Теорія і методика професійної освіти.

 

Загальна кількість публікацій – 35.

Методичні рекомендації – 10

Раціональні пропозиції – 1 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 16522 від 04.05.2006)

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 1

 

Громадська діяльність

Вчений секретар апробаційної ради з теорії та методики навчання медичних і фармацевтичних дисциплін.

Членство в професійних асоціаціях

Член профспілки

Нагороди

 • Подяка Київського міського голови (2005).
 • Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша (2007).
 • Почесна грамота Київської міської ради (2009).

 

Храпійчук Галина Валентинівна

 

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2011 року),

доцент (з 2019 року).

 

Закінчила з відзнакою фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та спеціалізацією «Медична фізика» і здобула кваліфікацію магістр фізики, викладач.

Закінчила Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі у 2010 році.

У 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бародифузія у медико-біологічних об’єктах та молекулярних рідинах» і отримала диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Біофізика».

 

Вільно володіє англійською мовою (Свідотство від  ВК ”Лінгвапакс” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, рівень В2)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси: критичні явища в медико-біологічних об’єктах, педагогіка

 

Загальна кількість публікацій – 25.

Має 25 публікацій, з них 15 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 1.

 

Громадська діяльність

 • Секретарем журналу «Біомедична інженерія та медична фізик».
 • Бере участь у роботі Київської Малої Академії Наук Учнівської Молоді в секції медична і біологічна фізика.
Гриценко Наталія Леонідівна

 

старший викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

 

 

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова у 2003 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Системний підхід у вивченні фізико-технічних відкриттів при підготовці фахівців медичної галузі».

 

Вільно володіє англійською мовою

 

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Концептуальні засади методики використання фізики-технічних відкриттів у навчанні медичної та біологічної фізики.

Використання сучасних педагогічних технологій навчання та виховання в допрофесійній підготовці майбутніх лікарів.

 

Загальна кількість публікацій – 17.

Співавтор підручників з медичної та біологічної фізики для студентів англомовної (2010 р., 2013р., 2017 р.) та російськомовної форми навчання (2011 р.), рекомендованих МОЗ України.

Нагороди

У 2005 році отримала Подяку Київського міського голови, у 2007 році – Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша.

 

Кучеренко Інна Іванівна

 

Старший викладач

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика, інформатика, астрономія» 2013 р. та за спеціальністю «Освітні вимірювання. Керівник закладу оцінювання якості освіти» 2014 р..

Навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «0.11 Науки про освіту» з 2016 р.

Тема дисертації: «Формування інформатичної компетентності майбутніх фармацевтів засобами дистанційного навчання», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Основні напрямки науково-практичної роботи

методика формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес.

Виконавець науково-дослідної роботи:

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)»

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» ( номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016 р.)

Загальна кількість публікацій – 34

 

 

Любчик Олена Костянтинівна

 

старший викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2006 року),

доктор філософії (Ph.D.) з прикладної математики (з 2003 року).

Відповідальна за міжнародне співробітництво кафедри.

 

Закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка у 1997 році за спеціальністю “Фізик. Викладач”. З 1997 по 2000 роки навчалася в аспірантурі Головної астрономічної обсерваторії НАН України, а з 2000 по 2003 продовжила навчання у Католицькому університеті м. Левен (Бельгія). У 2003 році захистила дисертацію та отримала диплом доктора наук (Ph.D.) Католицького університету м. Левен, спеціалізація — прикладна математика. У 2006 році диплом Ph.D. підтверджений ВАК України із присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

 

Тема дисертації: «Нелінійна взаємодія дисперсійних Альвенівських хвиль з високочастотними хвилями в космічній плазмі».

 

Вільно володіє англійською мовою (свідоцтво від Перших київських державних курсів іноземних мов,  рівень В2).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Аналітичні дослідження нелінійних хвильових процесів в космічній плазмі. Чисельне моделювання резонансної взаємодії хвиля-частинка в неоднорідній плазмі.

 

Загальна кількість публікацій – 26.

З них 16 статей надруковано в провідних міжнародних  реферованих виданнях

Індекс Хірша (h-index) за даними наукометричної бази Scopus :4 (Sirenko O.)+2(Lyubchyk O.) (Сіренко – прізвище до одруження).

 

 

Андрійчук Марія Дмитрівна

 

Викладач, рік закінчення ВУЗу 2007рік, Українська інженерно-педагогічна академія (магістратура).

Виконавець науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)» та «Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016 р.)

Державний реєстраційний номер: 0117U000268.

Публікації: тези 6, статтi 5

Методичні рекомендації  до виконання контрольної роботи для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

 

 

Герасименко Світлана Володимирівна

 

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

кандидат фізико-математичних наук  (з 2007 року),

 

 

У 1998 році закінчила  Київський національний університет ім.  Тараса Шевченка за спеціальністю «Астрономія»  та здобула кваліфікацію фізика, астронома, викладача.

 

Навчалась в аспірантурі Головної астрономічної обсерваторії НАН України   з 2000 по 2003 рр. У 2004 році захистила дисертацію: «Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на  Сонці».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Наукові інтереси:  математичне моделювання фізичних процесів у космічній плазмі. Фізика Сонця.

Загальна кількість публікацій – 41.

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Scopus дорівнює 3

Громадська діяльність

З 2001 по 2018 роки була лектором  ГО Товариства «Знання» України. З 2018 року й  дотепер працюю на громадських засадах.

Нагороди

У 2012 році нагороджена золотою медаллю Товариства «Знання» України за вагомий внесок у розвиток Київського планетарію.

 

 

Десятнюк Лілія Борисівна

 

Закінчила 1995р., Криворізький державний педагогічний інститут

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

методика формування інформатичної компетентності у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес, наповнення платформи дистанційного навчання Neuron.

Виконавець науково-дослідної роботи:

«Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)»

«Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056, 2014 р.-2016 р.)

 

Загальна кількість публікацій – 29

 

Колпакова Світлана Василівна

 

Викладач

1996 р. – Ставропольський державний технічний університет

2014 р. – Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: інноваційні технології в освіті

Науково-дослідницька робота «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів».

Державний реєстраційний номер 0117U000268

Загальна кількість публікацій -16

 

 

Криштопа Альбіна Олександрівна

 

Закінчила  математичний факультет Донецького державного університету у 1991 році.

Основні напрямки наукових інтересів пов’язані з використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, інформатична підготовка студентів.

Виконавець науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268, 2017р.-2019 р.)» та «Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій» номер державної реєстрації 0113U000056 , 2014р.-2016 р.)

Автор 40 наукових праць, учасник 25 міжнародних і всеукраїнських конференцій.

 

 

Шабацька Свiтлана Ананiївна

 

Викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

 

2002 р., Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

 

Тема дисертації: “Методика організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення інформаційних технологій у фармації”

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, інформатична підготовка студентів, формування інформатичної компетентності.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри: “Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів (номер державної реєстрації 0117U000268)” та “Створення інтерактивних підручників засобами i-Teach технологій” номер державної реєстрації 0113U000056)

 

Публікації -11

Загальна кількість публікацій – 11. З них статей у фахових виданнях України – 7, типових навчальних програм з дисциплін – 4, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

 

 

Мельник Оксана Миколаївна

 

У 2010 р закінчила Вінницький державній педагогічний університет імені

М. Коцюбинського.

Спеціальність – вчитель фізики, інформатики, астрономії.

 

 

Новікова Ірина Миколаївна

 

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

 

У 1989 році закінчила Слов`янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель математики та фізики». У 1998 році отримала другу освіту у Донбаській державній машинобудівної академії за спеціальністю економіка підприємства.

Тема дисертаційного дослідження «Технологія розв’язування задач з медичної та біологічної фізики як засіб фахової підготовки майбутніх лікарів» – науковий керівник доктор педагогічних наук, професор кафедри медичної та біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Стучинська Н.В.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Науковий напрямок – «011 – Науки про освіту», (13.00.02 теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)).

Здійснює науково-дослідницьку роботу зі студентами, як результат роботи 26 тез доповідей студентів, які надруковані у науково-практичних конференціях різних міст України. Новікова І.М. володіє сучасними ІКТ технологіями, має досвід управлінської діяльності,

Наукові інтереси: теорія та методика викладання медичної та біологічної фізики.

 

Загальна кількість публікацій – 19.

Загальна кількість наукових публікацій – 19, з яких 9 – статті у фахових наукових виданнях.

 

Має у співавторстві 16 навчально-методичних посібників для самостійної роботи учнів, схвалених для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з фізики і астрономії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

 

Індекс Гірша за даними наукометричної бази Google Scholar -3.

 

Нагороди.

 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі результати у справі навчання та виховання підростаючого покоління (запис у трудової книжки).

 

 

Найда Людмила Борисівна

 

Інженер І категорії (з 1986 року).

Закінчила Київський технічний інститут легкої промисловості у 1977 році.

В 2010 році отримала подяку міського голови.

 

Лапоногов Олександр Павлович

 

старший лаборант (з 1987 року).

Закінчив Київський державний університет імені Т.Шевченка у 1987 році.

 

Крючков Юрій Володимирович

 

лаборант

Закінчив Київський технікум радіоелектроніки в 2004 році.