НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Наукова робота

Чільне місце в діяльності кафедри посідає науково-дослідна робота, якою охоплені всі викладачі.

 

До кола наукових досліджень входять проблеми вивчення генетичної психології та формування особистості; психологічних аспектів  мотивації та особливості адаптації студентів-медиків до навчання; проблеми психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності; дослідження професійної психологічної компетентності майбутнього лікаря; формування комунікативної та емоційної компетентності майбутнього лікаря;    дослідження проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників; педагогіка та методологія сучасної вищої медичної освіти, психолого-педагогічні особливості становлення фахівця у вищому медичному навчальному закладі та інші.

 

З метою підвищення науково-педагогічного рівня викладацький склад кафедри  постійно підвищує свою кваліфікацію. Застосовуються різноманітні форми підвищення кваліфікації: спеціальні семінари, курси («Психологія та педагогіка» – 2000, 2001 р., «Створення стандартизованого тесту» – 2004 р., «Вища медична освіта і Болонський процес» -2005, 2009, 2014 рр.) та ін., а також професійне стажування (Німеччина, Австрія, Польща).

 

Члени кафедри постійно беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних, навчально-методичних конференціях, семінарах, з‘їздах та симпозіумах. На багатьох з них виступають з доповідями. Мають відповідні сертифікати.

Зокрема,

навчально-методична конференція «Інтеграція викладання – запорука ефективного навчання» (Київ, 2005);

VI Всеукраїнська науково-практична  конференція «Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи» (Київ, 16-18 березня 2005);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (Київ, 22 травня 2006);

ІV навчально-методичний семінар «Теоретичні та методичні засади практичної психології: проблеми психічного вигорання» (Ялта, 2007);

Міжнародна наукова конференція  «Проблеми сучасної медичної психології» (Київ, 17-18 травня 2007);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми психологічного та психофізіологічного забезпечення діяльності» ( Київ, 27-28 вересня 2007);

Перша міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» (Київ, 2012);

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: традиції та інновації» (Львів, 2013);

Х Всеукраїнська навчально-наукова конференція «КМСОНП у ВМНЗ України на новому етапі» (Тернопіль, 2013);

ІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» (Київ, 21-22 листопада 2013);

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії» (Львів, 8-9 листопада 2013);

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія в Україні та за кордоном» (Чернігів, 8-9 листопада 2013);

Міжнародна науково-практична конференція  «Нові завдання та напрями педагогіки і психології у ХХІ столітті» (Київ, 16 листопада 2013);

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті» (Одеса, 6-7 грудня 2013);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ ст» (Запоріжжя, 10-15 грудня 2013);

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: проблеми сучасної науки і практики» (Харків,  27-28 грудня 2013);

11th Conference of the European Academy of Occupational and Health Psychology (London, England, April 14 – 16, 2014);

28th International Congress of Applied Psychology (Paris, France, July 8 – 13, 2014);  22nd International Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology (Reims, France,  July 15 – 19, 2014);

17th European Conference on Personality (Lausanne, Switzerland, July 15 – 19, 2014.);

6th International Conference on Psychology Education (Flagstaff, Arizona, USA, August 3 – 5, 2014); Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 7 -8 лютого 2014);

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних  наук»  (Київ, 8 лютого 2014);

Міжнародна науково-практична конференція «Роль и место психологии и педагогики в формировании современной личности» (Харків, 14-15 лютого 2014);

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 21-22 лютого 2014);

Всеукраїнська  навчально-наукова. конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження КМСОНП у ВМНЗ України» (Тернопіль, 15-16 травня 2014);

ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес  з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» (Київ, 20-22 листопада 2014),

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» (Київ, жовтень 2014);

ХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Україна наукова» (Київ,16-18 грудня 2014);

Науково-практична конференція «Психотерапія і психоаналіз: надбання та перспективи розвитку в ХХІ столітті» (Київ, 28 лютого 2015);

International Scientific Conference Current Issues and Problems of Social Sciences (Kielce, June 28-30, 2016;  IV міжнародна наукова конференція «Styl i jakość życia współczesnego człowieka» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Стальова Воля, Польща, 24 травня 2016);

Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016), Miedzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa «Zdrowie publiczne: socjalny, edukacyjny I psychologiczny wymiar» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 3-7 luty 2017);

IV науково-практична конференція «Перспективні наукові дослідження» (м. Моррісвіль, США, 30 березня 2017);

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, 25 травня 2017) та багато інших.

 

До наукової роботи залучається здібна студентська молодь. На кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки успішно працюють  наукові гуртки. Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах. Кращі праці молодих дослідників публікуються у наукових журналах, молоді науковці стають переможцями та призерами профільних олімпіад, конкурсів тощо.

 

Члени студентського наукового гуртка беруть активну участь у науковому житті кафедри, разом з викладачами проводять круглі столи, наукові семінари.

 

Напрями і тематика наукових розробок та досліджень кафедри:

 

 • Психологічні проблеми мотивації студентів медвузів.
 • Психологічні особливості адаптації студентів медвузів до навчання.
 • Емоційність в структурі особистості та навчальній діяльності студентів.
 • Діагностика психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності.
 • Психолого-педагогічні шляхи вдосконалення педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу медичних вузів.
 • Сучасні технології вищої медичної освіти.
 • Проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників.
 • Психолого-педагогічні особливості становлення фахівця у вищому медичному навчальному закладі.
 • Дослідження професійної психологічної компетентності майбутнього лікаря.

 

Наукові досягнення кафедри:

визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку педагогічної та психологічної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі вищої медичної освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі педагогіки, психології та медичної психології;
організація та проведення (з 2000 р.) науково-практичної конференції «Психологія в медичній та соціальній практиці», а з 2007 р. – міжнародної конференції для студентів та молодих вчених «Актуальні питання медичної психології»;
здійснено цілий ряд публікацій наукового, навчального, методичного та методологічного спрямувань. Зокрема, протягом останніх років вийшли монографії «Генетична психологія» (2000), «Педагогічна психогігієна» (проф. Болтівець С.І., 2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (проф. Максименко С.Д., 2002), «Учбові конфлікти : психологічні аспекти» (доц.. Коваль І.А., 2002), «Екологічна психологія» (доц. Філоненко М.М., 2005), «Генезис существования личности» (проф. Максименко С.Д., 2006), «Генеза здійснення особистості» (проф. Максименко С.Д., 2006), «Psychological nature of the personality» (проф. Максименко С.Д., 2007), «Емоції та їх значення в життєдіяльності людини» (ст. викл. Лазуренко О.О., 1997), «Переживання негативних психічних станів особистістю» (доц.. Максименко К.С., 2011), «Психологія учіння» (проф. Максименко С.Д., 2014), «Психологічна компетентність лікаря у сфері емоцій» (ст. викл. Лазуренко О.О., 2017) та інші, в тому числі, колективні монографії.

Кафедра бере участь у виконанні фундаментальних наукових досліджень. Протягом останніх років виконано кілька ініціативно-пошукових робіт:

 • «Розвиток психоемоційної сфери особистості студентів-медиків в їх професійній діяльності»
 • «Дослідження психологічних особливостей синдрому професійного вигорання студентів-медиків»
 • «Психолого-педагогічні особливості професійно-особистісного розвитку майбутнього лікаря»

 

Найважливіші конкретні наукові результати одержані при виконанні НДР:

 

 • Виділено два рівні прояву емоційності особистості: індивідний і особистісний, інтра- і інтерструктурні взаємозв’язки параметрів емоційності, вікової динаміки, ролі в навчальній діяльності.
 • Виявлено різні типи вікової динаміки різних характеристик емоційності як індивідного, так і особистісного рівня. На індивідному рівні зміни емоційності виражені: а) у зниженні рівневих значень від першого курсу до третього з наступним підвищенням на старших курсах. Цей тип динаміки відрізняє стурбованість, нейротизм, предметну і соціальну емоційність; б) у підвищенні рівневих характеристик на протязі всього періоду навчання, характерний для емоційного збудження; в) у відносній стабільності показників з підвищенням на п’ятому курсі.
 • Вплив емоційності на успішність залежить від професійної направленості підготовки студентів.
 • Вперше досліджено феномен синдрому емоційного вигорання особистості студентів-медиків в процесі їх професійної підготовки. Це дозволить розширити уявлення про професійну діяльність особистості медичного працівника і попередити виникнення даного синдрому у майбутніх лікарів.
 • Запроваджено спеціальну програму, яка включає декілька напрямків роботи: психодіагностичну, тренінгову,  просвітницьку, з питань формування професійно важливих якостей медичного працівника, усвідомлення ресурсного потенціалу в професійній діяльності лікаря,  самостійної роботи по набуттю навичок та вмінь релаксації тощо, а також вирішувала б ряд завдань: формування професійно важливих рис лікаря (медичного працівника), профілактика та корекція симптомів синдрому емоційного вигорання, усвідомлення ресурсного потенціалу в професійній діяльності, оволодіння навичками релаксації і т. ін.
 • Запропоновано новий погляд на проблему емоційної компетентності у структурі професійної діяльності лікаря, визначено її сутність та складові компоненти, основні психологічні особливості її формування у вищому медичному навчальному закладі.
 • Розроблено та апробовано комплексну програму з формування емоційної компетентності майбутнього лікаря в процесі фахової підготовки, зміст якої спрямований на розвиток складових емоційної компетентності лікаря.
 • Досліджено структуру психологічної професійної компетентності майбутнього лікаря, зроблено висновки щодо доцільності її розвитку в процесі фахової підготовки у вищому медичному навчальному закладі.

 

Аспірантура

 

У зв‘язку з нагальною потребою підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі психологічних та медичних наук, готових викладати та здійснювати наукові дослідження з медичної психології, психотерапії, психофізіології, психодіагностики, питань етіології та перебігу психосоматичних захворювань, психологічних проблем діяльності медичних працівників, з травня 2006 року за наказом МОН України при кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки була відкрита аспірантура зі спеціальності 19.00.04 – «Медична психологія».

 

На сьогодні до цільової аспірантури (денна, заочна та вечірня форми навчання) щороку вступають 2-5 пошукувачів як випускників медико-психологічного факультету, так і випускників інших провідних ВНЗ України. Навчання триває 3 роки, упродовж яких аспіранти слухають лекції відомих фахівців та науковців, в тому числі НМУ імені О.О.Богомольця та Інституту психології імені Г.С.Костюка; самостійно проводять практичні і лекційні заняття, складають кандидатські іспити, проводять наукові дослідження і готують до захисту дисертаційну роботу.

 

Науковими керівниками аспірантів є проф. Максименко С.Д., проф. Чепелева Н.В., доц. Луньов В.Є., доц. Максименко К.С., доц. Тертична Н.А.

 

Починаючи з 2007 по 2015 рр. здійснювалась підготовка магістрів, працювала інтернатура за спеціальністю «медична психологія».

 

Підготовка аспірантів, магістрів

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Аспіранти 5 8 9 10 11 9 8 7 7
Магістри 2 2 4 2 2 1

 

Станом на 2016 рік серед вихованців медико-психологічного факультету 12 захистили кандидатські дисертації.

 

Дисертаційні дослідження співробітників кафедри:

 

Докторські виконані:

 

Тополов Єгор Вікторович – 2011 рік

Турбан Вікторія Вікторівна – 2013 рік

Максименко Ксенія Сергіївна – 2016 рік

Кандидатські виконані:

 

Божук Богдан Степанович – 2012 рік

Касьянова Анастасія Юріївна – 2012 рік

Москаленко Катерина Іванівна – 2013 рік

Науменко Галина Миколаївна – 2014 рік

Трачук Лідія Євгеніївна – 2015 рік

Божук Олена Анатоліївна – 2015 рік

Готуються: Лазуренко Олена Олексіївна – 2017

Тамакова Тетяна Анатоліївна – 2017

Тимофєєва Тетяна Олександрівна – 2018

Батуріна Вероніка Сергіївна – 2018

 

Конференції, що організовуються та проводяться кафедрою:

 

 • Науково-практична конференція «Психологія в медичній та соціальній практиці» (з 2000 р.)
 • Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (з 2007 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» – спільно з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПНУ та Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація лікарів-психологів» (з 2012 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія-2020» (2017 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія-2020» (2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція “2018-Ukrainian Mental Health Conference”.
 • Міжнародна конференція «Актуальні проблеми медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників бойових дій» (2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія-2020» (2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція “2019-Ukrainian Mental Health Conference”.
 • Науково-практичний захід “Фестиваль психологічних методик” (2019 р.).
 • Міжнародна конференція «Актуальні проблеми медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників бойових дій» (2019 р.).
 • Семінар для аспірантів, викладачів та науковців «Етика в медицині та психології» (2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія-2020» (2020 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція “2020-Ukrainian Mental Health Conference”.
 • Міжнародна конференція «Актуальні проблеми медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників бойових дій» (2020 р.).
 • Навчальний курс «Психоонкологія» (2020 р.).