Кафедра загальної і медичної психології

Наукова робота

Відповідальний викладач: Луньов В.Є. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології, e-mail: lunyov_vitaliy@ukr.net. +38 (068)865-06-13

Кафедра загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця завжди була широко відома завдяки своїй багатогранній науковій роботі. Її співробітниками був внесений вагомий вклад у психологічну науку. Багато наукових досліджень, проведених за роки існування кафедри з психологічних проблем, зберігають своє актуальне значення і сьогодні.

Важливими напрямками наукової діяльності кафедри є виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт з психологічних проблем мотивації та особливостей адаптації студентів до навчання; психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності; психолого-педагогічних аспектів вдосконалення педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу медичних вузів та сучасних технологій навчання у вищій медичній освіті; психологічних особливостей становлення фахівця у вищому медичному навчальному закладі та формування професійної психологічної компетентності лікаря. Крім того, в центрі наукових інтересів є проблеми  медико-психологічної реабілітації учасників АТО, сучасні проблеми психоонкології та напрямки розвитку клінічної психодіагностики.

Особливої уваги заслуговують видані монографії, як результат наукових досліджень кафедри: «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2002), «Генезис существования личности» (2006), «Генеза здійснення особистості» (2006), «Psychological nature of the personality» (2007), «Психологічні чинники детермінації особистості в освітньому процесі (2013) (проф. Максименко С.Д.); «Педагогічна психогігієна» (проф. Болтівець С.І., 2000); «Екологічна психологія» (доц. Філоненко М.М., 2005); «Емоції та їх значення в життєдіяльності людини» (ст. викл. Лазуренко О.О., 1997); «Емоційна компетентність лікаря: теоретичні підходи дослідження, проблеми формування» (доц. Лазуренко О.О., 2018) та ін.

За останні роки відбулось суттєве зростання науково-педагогічної кваліфікації викладачів. За цей час на кафедрі виконали і успішно захистили докторські та кандидатські дисертації Коваль І.А., Тертична Н.А., Максименко К.С., Максимов М.В.; Божук Б.С., Сидоренко А.Ю., Москаленко К.І., Науменко Г.М., Лазуренко О.О., Тополов Є.В., Турбан В.В.; отримали вчені звання «професор», «доцент» – Філоненко М.М., Коваль І.А., Тертична Н.А., Панасенко Н.М., Городнова Н.М., Максименко К.С., Лазуренко О.О. Чабан О.С., Хаустова О.О. та ін.

На кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності «Медична психологія». Науковими керівниками аспірантів були професор Максименко С.Д., професор Чепелева Н.В., професор Чабан О.С., доцент Коваль І.А.

Випускники медико-психологічного факультету, аспіранти кафедри загальної і медичної психології вперше в Україні успішно захищали кандидатські, а згодом й докторські дисертації за спеціальністю 19.00.04 «Медична психологія». Серед них: Божук Б.С. (2012), Сидоренко А.Ю (2012), Науменко Г.М. (2014), Гончаренко Н. В (2015)., Божук О. А. (2016), Поладко Г.О.(2016), Коломієць С.І.(2018), Місюра О.М. (2019), Волянська Ю.В. (2020).

Свідченням плідної наукової роботи викладачів кафедри загальної  і медичної психології та педагогіки та студентів медико-психологічного факультету є організація та проведення (з 2001 р.) науково-практичної конференції «Психологія в медичній та соціальній практиці», а з 2008 р. – міжнародної конференції для студентів та молодих вчених «Актуальні питання медичної психології», а також міжнародної науково-практичної конференції «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» – спільно з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація лікарів-психологів» (з 2012 р.)

Крім того, протягом останніх років, за ініціативи завідувача кафедри, професора М.М.Матяша, успішно організовані та проведені кафедрою науково-практичні конференції та семінари з міжнародною участю, зокрема, такі, як «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи», «Постковідні синдроми: психологічні аспекти. Відверто, науково, реалістично», «Психоонкологія-2020», «Психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл», «2022-Ukrainian mental health conference»,  «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація: дискурс війни, перемоги, відновлення” та багато інших цікавих проектів.

Кафедра загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є співвиконавцем проєкту Національної академії медичних наук України із «Визначення структурно-метаболічних та функціональних систем та їх взаємозв’язку із психоневрологічними порушеннями осіб, що перехворіли на COVID-19». Координатором проєкту від кафедри є її завідувач, професор М.М. Матяш, консультантами-виконавцями – доценти кафедри В.Є.Луньов та О.В. Скоробогатова.

Особливе місце посідає регулярне підвищення кваліфікації та науково-педагогічне стажування науково-педагогічних працівників кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Так, співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах,  міжнародних наукових школах та симпозіумах (Австрія, Велика Британія, Грузія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція)

За останні роки співробітниками кафедри зроблено 76 наукових доповідей на різного рівня науково-практичних конференціях з міжнародною участю, симпозіумах, конгресах та з’їздах, опубліковано 63 наукові тези у різних збірках, 57 наукових статей у виданнях, визнаних ВАК України фаховими, 84 наукові статті в інших фахових виданнях, у т.ч. опублікованих за кордоном.

З 2018 року за підтримки завідувача кафедри, професора М.М.Матяша започатковано видання міжнародного науково-практичного журналу «Загальна і медична психологія», в якому активно друкуються результати сучасних досліджень не лише науково-педагогічних співробітників, а й широкого кола науковців, студентів, аспірантів.

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу кафедри та університету. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри.

На кафедрі загальної і медичної психології успішно працюють  наукові гуртки, які щорічно відвідують понад 100 студентів. Тематика засідань наукового гуртка завжди актуальна та відповідає запитам студентів: психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл; постковідні синдроми: психологічні аспекти; асиметрія мозкових структур мами і дитини: нормальна і патологічні прихильність в діаді; клінічна психодіагностика: вимірювання, операціоналізація, супервізія; крос-культурні дослідження; метод психосинтезу в психотерапії сімейних пар у кризовий період; методологія наукового дослідження: як створюються наукові статті?; психотехніки відновлення тілесно-емоційного ресурсу особистості; формування практичних навичок лікаря-психолога; третя стадія переживання війни; вплив дистанційного навчання на перебіг емоційних станів студентів; психологічні прийоми роботи зі стресом та інші.

Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах. Кращі праці молодих дослідників публікуються у наукових журналах, у тому числі в університетському Українському науково-медичному молодіжному журналі. Члени студентського наукового гуртка беруть активну участь у науковому житті кафедри та факультету, разом з викладачами проводять круглі столи, наукові семінари, тренінги, майстер-класи. Про це свідчить той факт, що лише за останні роки на щорічних студентських наукових конференціях і конференціях молодих нашими гуртківцями було зроблено біля 27 доповідей. Гуртківці  також беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах та приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, та гуманітарних наук з напряму «Ґендерні дослідження», на яких студенти посідали призові місця (2007 р. –ІІІ місце, 2008 р. – І місце, 2011р. – 1 місце) та у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (2019 р. – 1 та 3 місце).

Багаторічний досвід показує, що робота студентів у науковому гуртку є суттєвою можливістю як для покращення знань студентів, розвитку  творчого мислення, так і для сприяння до науково-дослідницької роботи у подальшому.

Отже, кафедра загальної і медичної психології визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку психологічної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі психології, медицини, вищої медичної освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі психології та медичної психології.