Кафедра загальної і медичної психології

Історія кафедри

Історія кафедри загальної і медичної психології – це історія людей, які організовували, розвивали, вдосконалювали кафедру. Діяльність кафедри об’єднує навчальний, науковий, виховний та лікувальний процеси. І сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри гідно продовжує традиції, створені впродовж багатьох років.

Кафедра психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця бере свій початок з кінця 60-х років минулого століття, коли почала активно створюватись і розвиватись система післядипломної освіти і, власне, система  підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу вищих медичних навчальних закладів. Створюються чотири потужні центри цієї системи, які беруть на себе нову функцію підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів в трьох напрямках: загально-гуманітарному, психолого-педагогічному та науково-фаховому відповідно до профілю дисциплін, що викладаються у вищих медичних навчальних закладах. Перші факультети підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу створюються у Києві в 60-ті роки.

Для забезпечення психолого-педагогічної підготовки викладачів вищих медичних навчальних закладів в Київському медичному інституті імені акад. О.О.Богомольця спочатку створюється курс, а  в 1977 році кафедра педагогіки та педагогічної психології. Її очолив доцент Черпінський Микола Васильович. У першому складі кафедри працювали ст.викладач Артамонова Л.М., ст. викладач  Котлярова Л.В., ст. викладач Мілерян В.Є.; пізніше в колективі кафедри працювали викл. Чернікова Л.М., Татенко Н.О., Погорєлова Т.Ф., Лавренко Т.А.  Це був цікавий період розвитку системи професійного розвитку викладачів вищих медичних навчальних закладів, які мали можливість, навчаючись на всіх факультетах підвищення кваліфікації, збагачуватись науковим та педагогічним досвідом відомих навчальних закладів, серед яких Київський медичний інститут посідав чинне місце.

Перший період становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної психології в межах факультету підвищення кваліфікації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця вирізнявся тим, що кафедра працювала на союзному рівні і цей її статус передбачав необхідність централізованого забезпечення програмами підготовки та науково-методичними матеріалами для організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах.  Високий рівень централізації та інтеграції системи підвищення кваліфікації в цей період передбачав можливості активної взаємодії та обміну досвідом між співробітниками кафедр психології та педагогіки не лише Києва, а й інших провідних вузів країни, що сприяло активізації та об’єднанню зусиль науково-практичного пошуку.

Результати наукових психолого-педагогічних досліджень активно впроваджувались у навчально-професійну практику вищих медичних навчальних закладів кафедрою педагогіки та психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, співробітники якої спрямовували свої зусилля на адаптацію цих досліджень до вимог і специфіки вищої медичної освіти.

Співробітники кафедри вивчали особливості організації та результативності педагогічного процесу, вони постійно брали участь у проведенні педагогічної практики слухачів ФПК на профільних кафедрах. Все це відкрило реальні можливості впровадження у педагогічну практику вищих медичних навчальних закладів ґрунтовного арсеналу науково-практичного та методичного досвіду в сфері медичної освіти.

На цій основі в середині 80-х років під керівництвом доцента М.В.Черпінського розпочинається впровадження, так званої, єдиної методичної системи кафедри, що об’єднувала всі форми та види методичного забезпечення навчального процесу. Ця робота підняла на новий рівень психолого-педагогічну підготовку викладачів вищих медичних навчальних закладів, але мала і певні недоліки. Єдина методична система була дещо громіздкою, занадто уніфікованою, вимагала значних зусиль щодо її розробки.

У 1981 році відбувається розширення системи підвищення кваліфікації за рахунок приєднання до ФПК системи медичних училищ України. Розпочинається копітка робота в галузі психолого-педагогічної підготовки викладачів та керівного складу цих закладів. Зважаючи на відсутність педагогічної підготовки вказаного контингенту, перший  етап цієї роботи вимагав значних зусиль з боку співробітників кафедри і проведення, окрім лекцій та практичних занять, систематичних довготривалих індивідуальних консультацій. Ця ретельна робота заклала фундамент сучасної діючої методичної системи медичних училищ та коледжів України. Створювався цей фундамент багаторічною копіткою працею тисяч викладачів цих закладів, які проходили навчання на факультеті підвищення кваліфікації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З першої половини 90-х років програми психолого-педагогічної підготовки слухачів ФПК все більше збагачуються психологічною тематикою. З’ясувалося, що професорсько-викладацький склад вищих медичних навчальних закладів виявляє неабияку зацікавленість та чутливість щодо психологічних проблем, особливо тих, що мають проекцію в їх педагогічній та медичній практиці.

Така зацікавленість стає зрозумілою, якщо зважити на те, що в основі професійної діяльності викладача і лікаря, як суб’єктів системи «людина-людина», є спілкування та взаємодія із значною кількістю людей. Ця взаємодія, зважаючи на її масштаб, об’єктивно несе в собі певний потенціал проблем та конфліктів, вирішення яких є актуальним для всіх викладачів вищих медичних навчальних закладів і, особливо, фахівців клінічних дисциплін.

Відповідно до цього запиту кафедрою впроваджується для слухачів ФПК тематика щодо вікових особливостей та проблем розвитку особистості студентства, психологічних аспектів взаємодії в системі «викладач-студент», стилів педагогічного спілкування, особливостей протікання психічних процесів в пізнавальній діяльності, практичних аспектів психологічної діагностики особистості студентів тощо. За оцінками слухачів під час перебування на ФПК вони відкривали для себе психологію, усвідомлюючи перспективи широкого її використання в лікувальній та педагогічній практиці.

Особливий інтерес у слухачів викликає медико-психологічна проблема, що багаторічно досліджувалась кафедрою психології та педагогіки і  результати якої були включені до програми навчання. Це проблема взаємозв’язків та взаємозалежностей психічного та фізичного в житті, здоров’ї та довголітті людини. Проведені кафедрою дослідження концепції та основних канонів давньо-східної медицини (Китаю, Індії, Давньої Греції, Тибету), виділення в них психологічної складової, поєднання цих даних з результатами сучасних медико-біологічних досліджень, відкрили шлях для концептуально нового  підходу щодо побудови медичної освіти та практичної медицини. Цей підхід передбачає необхідність дослідження та лікування всього організму – душі і тіла – в їх нерозривній єдності та у зв’язку з соціальними умовами життя, тобто розуміння особистості як біопсихосоціальної моделі. В цій концепції психічна дисгармонія розглядається як провідний фактор дисгармонії всього організму.

Закономірним наслідком наукового інтересу до цієї проблеми стало те, що за ініціативою представників клінічних кафедр, особливо терапевтичного та педіатричного профілю, було розпочато проведення спільних наукових медико-психологічних досліджень, спрямованих на діагностику фізичного стану людини у поєднанні з її психологічними станами та індивідуальними особливостями. Дослідження взаємозв’язків, взаємообумовленостей та кореляцій між психічним та фізичним станами стало новим перспективним напрямком, що активно розвивається в межах інтегративної медицини. Зростає кількість дисертаційних робіт, що виконуються в цьому контексті, кількість наукових публікацій, конференцій, присвячених цій проблемі, зростає запит на засоби психологічної діагностики в контексті медичних проблем. І цю тенденцію можна вважати знаковою у розвитку кафедри.

Друге народження кафедри відбулося, коли у 1993 році її очолив  професор Максименко Сергій Дмитрович, заслужений діяч науки і техніки, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Його талант керівника та науковця сприяв розквіту кафедри, розширенню кадрового складу, посиленню наукового потенціалу та створенню атмосфери творчої праці.

Під керівництвом професора С.Д.Максименка співробітникам кафедри вдалося розробити навчальні програми, відповідну методичну документацію, налагодити навчальний процес, укомплектувати кадрами необхідну кількість викладацького складу. На той час на кафедрі працювали 7 докторів наук, 5 професорів, 17 кандидатів наук, 12 доцентів, 2 старших викладача, 12 викладачів.

У 2001 році на базі навчально-наукового комплексу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України згідно з наказом МОЗ України (№ 122 від 28.03.2001р.), та наказом НМУ ім. О.О. Богомольця (№ 99 від 18.04.2001 р.) було відкрито медико-психологічний факультет, який, готує фахівців за спеціальністю «Медична психологія». Це була визначна подія не лише для кафедри, а й для університету в цілому. Засновником факультету був завідувач кафедри, професор Максименко Сергій Дмитрович, який працював на посаді декана з 2001-2015 роки.

У нових умовах функції та завдання кафедри значно розширилися. Поряд із забезпеченням викладання дисципліни «Основи психології та педагогіки»  (з 1994 року)  на всіх факультетах і спеціальностях університету (як для вітчизняних, так й іноземних студентів) викладачі кафедри починаючи з 2001 року читають курси усіх профільних медико-психологічних дисциплін, таких як: «Загальна психологія», «Історія психології», «Психологія особистості», «Психологія спілкування», «Психологія конфлікту», «Вікова та педагогічна психологія»,  «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Соціальна психологія»,  «Медична психологія», «Психологічне консультування та психокорекція», «Патопсихологія», «Психотерапія», «Основи психосоматики», «Психологія сім‘ї», а також ряд елективних курсів: «Сучасні напрямки психології», «Деонтологія в медицині», «Психоаналіз», «Психологія життєвої кризи та вмирання», «Арт- та ігрова психотерапія», «Психологія емоцій», «Психологія та психотерапія посттравматичних станів», «Психологія переживання» та інші.

Навчально-методична робота кафедри, яку очолювала ст. викладач О.О.Лазуренко, була спрямована на вдосконалення навчального процесу. За короткий час існування медико-психологічного факультету спільними зусиллями завідувача кафедри, професора С.Д.Максименка та викладачів кафедри було розроблено нові навчальні програми, укладено та систематизовано лекційний матеріал, методичні рекомендації з усіх вищезазначених дисциплін як для студентів, так і для викладачів, які регулярно оновлювалися. Дуже популярними серед студентів не лише медико-психологічного факультету, а й інших факультетів університету стали такі вибіркові дисципліни як «Психологія спілкування», «Психологія емоцій», «Основи соціальної психології», «Психологія дитинства», «Основи психоаналізу». Не зважаючи на зростаюче педагогічне навантаження, кафедра планомірно реалізовувала творчий підхід до організації навчально-методичної роботи на кафедрі.  З цією метою, на кафедрі проводилися методичні семінари, і як наслідок – зростає педагогічна майстерність молодих викладачів, підвищується їх професійний рівень.

 

Неодмінною складовою професійної підготовки майбутнього лікаря-психолога стала наукова робота студентів. Цим видом роботи були охоплені студенти ІІ-VІ курсів медико-психологічного факультету, які виконували свої психологічні дослідження в рамках написання курсової роботи. Щорічно викладачі кафедри керували написанням курсових робіт з таких профільних дисциплін як «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Медична психологія» «психологічне консультування та психотерапія». Тематика курсових робіт відповідала майбутній професійній діяльності та запитам студентів і кожного року переглядалася та оновлювалася.

З 2004 року, згідно з положенням про впровадження англомовного навчання у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, кафедра активно розпочала навчання іноземних студентів англійською мовою, що зумовило розробку цілої концепції цього типу навчання та отримало відповідне методичне обґрунтування (за участю старшого викладача О.О. Лазуренко).

З 2005 року, відповідно до основних засад розвитку вищої медичної освіти України, у контексті вимог Болонської декларації кафедрою було опрацьовано навчальні програми з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» та «Психологія спілкування», а також «Основи соціальної психології» на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблені та впроваджені у навчальний процес сучасні методичні матеріали. Зроблені кроки дозволили забезпечити необхідний рівень викладання дисциплін, та, за підтримки завідувача кафедри С.Д.Максименка, розпочати створення нових навчальних посібників та наочних засобів, розробити їх електронні версії та комп‘ютерні програми контролю знань студентів з ряду дисциплін задля активного впровадження розроблених типових програм з нормативних  та вибіркових дисциплін у навчальний процес.

Не можна не відзначити особливу роль кафедри у роботі факультету підвищення кваліфікації (ФПК) викладачів вищих медичних навчальних закладів (відповідальна доцент Мілерян В.Є). З перших днів свого заснування кафедра здійснювала підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі медичної освіти, широко впроваджує у педагогічну практику вищих медичних навчальних закладів України результати своїх наукових пошуків в рамках циклу «Вища медична освіта і Болонський процес». За участю доцентів В.Є.Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко розроблені методичні рекомендації для слухачів ФПК щодо проектування кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для читання курсів кафедра залучає провідних учених вищих навчальних закладів та академічних установ України.

Значна увага на кафедрі приділялася науковій роботі (відповідальна доцент Філоненко М.М.). До кола наукових досліджень входять проблеми вивчення генетичної психології та формування особистості, психологічних аспектів  мотивації та особливості адаптації студентів вищих медичних навчальних закладів до навчання, сучасних технологій вищої медичної освіти, психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності, дослідження емоційності в структурі особистості та навчальній діяльності студентів, проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників та інші.

За ініціативи завідувача С.Д.Максименка, на кафедрі була відкрита аспірантура з медичної психології (відповідальна доцент Тертична Н.А.). Науковими керівниками аспірантів були професор Максименко С.Д., професор Чепелева Н.В., професор Чабан О.С., доцент Коваль І.А. Здійснювалося навчання інтернів (відповідальні доцент Коваль І.А., доцент Городнова Н.М.) та магістрів (відповідальна  доцент Філоненко М.М.) за спеціальністю «Медична психологія».

З 2001 року відбулось суттєве зростання науково-педагогічної кваліфікації викладачів. За цей час захистили кандидатські дисертації – Коваль І.А., Тертична Н.А., Максименко К.С., Максимов М.В.; Божук Б.С., Касьянова А.Ю., Москаленко К.І., Науменко Г.М., Лазуренко О.О., докторські дисертації – Тополов Є.В., Турбан В.В., Максименко К.С.  Отримали звання «доцент» – Філоненко М.М., Коваль І.А., Тертична Н.А., Панасенко Н.М., Городнова Н.М., Максименко К.С., Лазуренко О.О., звання «професор» – Чабан О.С., Хаустова О.О., Філоненко М.М.

Свідченням плідної наукової роботи викладачів кафедри загальної  і медичної психології та педагогіки, студентів медико-психологічного факультету та підтримки завідувача кафедри, професора С.Д. Максименка, є започаткування та проведення (з 2001 року) науково-практичної конференції «Психологія в медичній та соціальній практиці», а з 2008 року – міжнародної конференції для студентів та молодих вчених «Актуальні питання медичної психології».

Органічною складовою частиною підготовки майбутніх спеціалістів на кафедрі стала виробнича практика. Було укладено угоди про її проведення у Міській дитячій клінічній лікарні № 9 та Дорожній клінічній лікарні № 1 Відділенні пограничних та соматоформних розладів Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України «ОХМАТДИТ». Постійно вдосконалювалася програма практики та система завдань, які студенти мають виконати під час її проходження (відповідальна доцент Городнова Н.М., викладач Тамакова Т.А.). Обов‘язковим для студентів є ведення щоденника психологічних спостережень, в якому фіксуються типові ситуації, що зустрічаються в процесі лікувальної взаємодії з пацієнтами, свої враження та побажання щодо професійної підготовки на факультеті. Водночас, кафедра підтримує постійний зв‘язок з інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено цілий ряд публікацій наукового, навчального, методичного та методологічного спрямувань. Зокрема, протягом останніх років вийшли монографії «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2002), «Генезис существования личности» (2006), «Генеза здійснення особистості» (2006), «Psychological nature of the personality» (2007) (проф. Максименко С.Д.), «Педагогічна психогігієна» (проф. Болтівець С.І., 2000), «Екологічна психологія» (доц. Філоненко М.М., 2005), «Емоції та їх значення в життєдіяльності людини» (ст. викл. Лазуренко О.О., 1997); підручники та навчальні посібники «Основи загальної психології» (1998), «Загальна психологія» (2000, 2004, 2008), «Общая психология», (2001,2004), «Основи військової психологія» (2002), «Експериментальна психологія» (2002), «General psychology» (2005), «Психологія особистості» (2007), «Медична психологія» (2009), «Патопсихологія» (2010) (проф. Максименко С.Д.), «Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих» (проф. Чабан О.С., 2004), «Психологія спілкування» (доц. Філоненко М.М., 2008), «Психологія ранньої юності» (2001), «Основи психологічного консультування та психокорекція» (2002) (доц. Папуча М.В.), «Основи психології» (2002), «Історія психології» (проф. Чепелева Н. В., 2003), «Study guide of the lecture course Essentials of psychology and pedagogic» (2004), «Educational and methodical guideline for the seminars of the course Essentials of psychology and pedagogic» (2005), «Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (2005), «Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів» (2005),  «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Lecture course», «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Seminars course» (2010, 2011, 2012) (ст. викл. Лазуренко О.О.), «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах»  (доц. Мілерян В. Е., 2004, 2005) та багато інших підручників, посібників, навчально-методичних рекомендацій, вказівок, практикумів тощо, в тому числі для студентів-іноземців. У 2006 році підручнику «Загальна психологія» за редакцією академіка С.Д. Максименка (Вінниця. Нова Книга, 2004) присуджено Державну премію в галузі науки і техніки.

Навчальна, методична та наукова робота на кафедрі завжди йшла поруч з виховною (відповідальна викладач Жук А.В.). Під керівництвом досвідчених викладачів-кураторів змістовною є організація дозвілля студентів. Цікаво проводяться поїздки в інші міста України, екскурсії в музеї, театри, зустрічі з відомими психологами, науковими та політичними діячами. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, конкурсах тощо.

Як опорна (з 2003 р.) кафедра загальної і медичної психології та педагогіки систематично підтримує зв‘язки з однопрофільними кафедрами вищих медичних навчальних закладів України з метою обміну досвідом, вдосконалення навчального процесу, організації та проведення спільних наукових досліджень, конференцій, написання підручників та ін.

З метою зростання творчого потенціалу колективу кафедри, вдосконалення навчально-виховного процесу надзвичайно важливе значення мають зв‘язки з іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та організаціями. Поступово та плідно розвивалися такі зв‘язки з Буковинською державною медичною академією, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Інститутом педагогіки НАПН України.

Така активна і цілеспрямована організаційна, навчально-методична, виховна та наукова робота кафедри дала позитивні результати, що сприяло виділенню та створенню у 2018 році окремої кафедри: психосоматичної медицини і психотерапії (завідувач кафедри – Чабан О.С., доктор медичних наук, професор).

Важливою для розвитку медико-психологічного факультету та кафедри стала її реструктуризація у квітні 2018 року. Кафедра змінила назву: Кафедра загальної і медичної психології. Її очолив доктор медичних наук, професор Матяш Михайло Миколайович.

Сучасний етап розвитку кафедри загальної і медичної психології пов‘язаний  з новаторством її завідувача Матяша М.М., доктора медичних наук, професора, академіка Міжнародної академії освіти та науки.

З 2018 року на кафедрі здійснюється підготовка фахівців на додипломному  етапі за 6 спеціальностями:  225 «Медична психологія»; 227 «Фізична терапія. Ерготерапія»; 222 «Медицина»; 228 «Педіатрія»;  221 «Стоматологія». Кафедра є випусковою зі спеціальності:  225 «Медична психологія».

Перед кафедрою було поставлено завдання оновлення навчально-методичного комплексу відповідно до чинних положень та навчального плану, який передбачав, насамперед, створення програм з психологічних дисциплін для студентів, написання навчально-методичних посібників, підручників тощо.

Під керівництвом доцента Тертичної Н.А., відповідальної за навчально-методичну діяльність кафедри, окрім вже існуючих, викладачами кафедри були розроблені та запроваджені нові навчальні програми з профільних дисциплін, зокрема «Вступ до спеціальності «Медична психологія», «Психологічна реабілітація», «Клінічна психологія», «Феноменологія психічної травми», «Психологія розвитку», «Медична психологія дитячого віку», «Основи психології дитинства», «Психологія соціальної відповідальності», «Педагогіка здоров’я», «Екстрена та кризова психологія», «Тренінг адаптаційних можливостей лікаря», “Соціальна психологія та психологія праці”, «Професійне спілкування у роботі фізичного терапевта (психологічні та етико-деонтологічні аспекти)», «Практикум формування професійних навичок лікарів-психологів», «Психогенетика», «Етнопсихологія», «Порівняльна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Психологія професійного розвитку лікаря»,  «Гештальт психологія». «Психодрама», «Екстремальна та кризова психологія»,  «Психологія травми»,  «Психологічна допомога під час війни та у післявоєнний період» та ін. Щороку на кафедрі вводяться нові спецкурси та спецсемінари, які поглиблюють знання студентів з психологічних дисциплін.

 

Викладачі кафедри постійно удосконалюють організацію самостійної роботи студентів. У робочих програмах виділені питання, що виносяться на самостійне опрацювання, вказана необхідна література.

Значна увага приділяється також посиленню міжпредметних зв‘язків як між окремими дисциплінами, що викладаються на кафедрі, так і між іншими кафедрами в структурі факультету.

За цей період на кафедрі з‘явилися нові талановиті науковці, психологи, педагоги, лікарі, кандидати наук: професор Рожкова І.В., доцент Логвиновська Л.М., доцент Литвинова Л.В., доцент Подковко Х.В., доцент Скоробогатова О.В., доцент Становських З.Л., викладачі Гладун Т.С., Жук О.В., Войтович Г.В. та ін.

Під головуванням проф. Матяша М.М. кафедра орієнтована на світові стандарти освіти. Надзвичайно важливе значення мають зв‘язки з іншими клінічними, науково-дослідними установами та організаціями. Підписано угоди про співпрацю з Київською обласною клінічною лікарнею (2018), Центральною поліклінікою міністерства внутрішніх справ України (2018), Комунальним дошкільним навчальним закладом «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (2018), Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни (2018), ТОВ «Експертно-навчальний центр» (2018), Державною Установо. «Інститут педіатрії, акушерства і гінекологи імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (2019), Державним закладом «Госпіталь ветеранів війни Лісова поляна» МОЗ України (2019), Національним інститутом раку (2020), Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» (2021).

Серед основних напрямків психологічної підтримки, яку здійснює кафедра загальної і медичної психології – психологічна підтримка студентів (зокрема, кризове психологічне консультування студентів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця щодо способів подолання апатії та бездіяльності, а також як пережити кризу та зберегти спокій, психосоматичні розлади на фоні травми війни, конфліктні ситуації з близьким оточенням через стрес війни, загострення внутрішніх особистісних суперечностей на тлі гострого стресу; психологічна підтримка студентів, які перебували на захоплених окупаційними військами територіях; психологічна робота зі студентами щодо соціально-психологічної адаптації до умов іншомовного середовища тощо); психологічна підтримка громадян України (надання волонтерської психологічної допомоги у складі групи психологічного консультування при Інституті психології імені Г.С. Костюка  НАПН України; онлайн-консультування осіб, які виїхали та перебувають в евакуації (внутрішньо перемішені), та ті, що змушені були покинути межі України, робота з проблемами, що пов’язані з адаптацією у іншій країні, синдром «провина вцілілого»; консультативна та лікувальна робота на базі клінічної бази кафедри – Київської обласної клінічної лікарні з  понад 150 пацієнтами (неврози, неврозоподібні стани, розлади адаптації); групові консультації та індивідуальні консультації цивільного населення: страх, що більше друзі не повернуться і страх самотності, страх втрати, бажання повернутися додому; робота з посттравматичним стресовим розладом; робота з втратою близької людини; робота з проблемою ретравматизації з переселенцями, психологічна реабілітація людей; робота з підприємцями, вимушеними мігрантами до країн ЄС та внутрішньо переміщеними особами; надання психологічної підтримки і допомоги населенню України в рамках проєкту «Психосинтез у воєнний час»; надання психологічної підтримки і допомоги населенню у Психічному центрі розвитку особистості (м.Кропивницький); надання психологічної допомоги ветаранам у будинку для людей літнього віку с. Орлівка та с. Грабівка Куликівського району Чернігівської області; консультування лікарів та медичного персоналу ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» щодо психологічної компетентності лікарів в умовах війни тощо); психологічна підтримка дітей (психологічна допомога дітям, які постраждали від війни: тривога, астенія, порушення сну; поведінкові та мовні порушення; невротичні реакції; робота у фонді «Твоя опора» – молодші (5-7 років) та старші (8-10 років) дитячі групи психологічної підтримки; заняття з педагогами початкової  школи на тему «Як поводити себе з дітьми, які пережили травмуючи події»; робота з  дитячими групами психологічної підтримки в Інституті Психології Здоров’я; створено соціальний проект «Разом ми сила», що спрямований на  збереження психічного здоров’я дітей і дорослих, постраждалих від активних дій та передбачає проведення тренінгів, індивідуальних консультацій, майстер-класів, ігротехнологій тощо); психологічна підтримка сім’ї (психологічне консультування батьків щодо особливостей взаємодії з дітьми в умовах війни: як виявити страх та тривогу у дітей, як подолати паніку, способи психологічної підтримки дітей; психологічна підтримка батьків, що мають дитину з особливостями психофізичного розвитку; консультації для мам з дітьми, що приїхали з України у Варшаві, Польща; консультації та психологічні рекомендації вагітним жінкам та породіллям під час воєнних дій, психологічна допомога у бомбосховищах Святошинського району міста Києва для родин з дітьми, вагітних жінок, людей похилого віку; психологічна підтримка жінок, які вимушені були виїхати з дітьми на безпечні території та полишити чоловіків, рідних, майно тощо);  психологічна підтримка військових (робота з ПТСР, тривогою і панікою серед бійців тероборони; консультативна та психотерапевтична допомога військовослужбовцям ЗСУ які перебувають на стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» тощо).

Вагомим доробком кафедри стали видані упродовж кількох останніх років навчальні на навчально-методичні праці, підготовлені професором Матяшем М.М., доцентом Лазуренко О.О., доцентом Луньовим В.Є., доцентом Тертичною Н.А. Серед них: «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи» (Матяш М.М., 2018), «Основи психореабілітації для фахівців соціальної сфери» (Матяш М.М., Луньов В.Є., 2018), «Моральна шкода, доказування в суді і захист від маніпуляцій» (Матяш М.М., 2018),   «Математические методы в медико-психологических исследованиях и практике» (Гульбс О.А., Матяш М.М, Луньов В.Є., 2018), «Історія психології: навчальний посібник» (Тертична Н.А., 2018), «Вікова психологія: навчальний посібник» (Тертична Н.А., 2018),  «Практикум з вікової психології» (Тертична Н.А., 2018), «Психологічна готовність майбутнього лікаря до професійної діяльності» (Лазуренко О.О., 2018), «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря» (Лазуренко О.О., 2018), «Психологія емоцій. Підручник» (Лазуренко О.О., 2018), «Основы специальной психологии и дефектологии в схемах и таблицах: курс лекций» (Луньов В.Є., 2019), «General and medical Psychology. Workbook» (Лазуренко О.О., Табачніков О.Ю., 2018, 2020), «Психологія діяльності медичного працівника» (Лазуренко О.О., 2021), «Основи психологічного консультування для фахівців соціальної сфери» (М.М. Матяш, В.Є.Луньов, 2021),  «Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації» (В.Є.Луньов, 2021), «Психологічне консультування та клінічна психодіагностика: практичне керівництво в умовах війни» (Матяш М.М., Луньов В.Є., Прудка Л.М. та ін. 2022) та ін. Крім того, особливої уваги заслуговують монографії, як результат наукових досліджень кафедри, серед яких «Емоційна компетентність лікаря: теоретичні підходи дослідження, проблеми формування» (Лазуренко О.О., 2018) та ін.

Під керівництвом професора Матяша М.М. співробітники кафедри приймають активну участь у громадському житті університету, у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах,  міжнародних наукових школах та симпозіумах.

На кафедрі успішно працюють  наукові гуртки, які відвідують понад 100 студентів (відповідальна доцент Скоробогатова О.В.). Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах. Кращі праці молодих дослідників публікуються у наукових журналах.

З 2018 р. за ініціативи завідувача кафедри, професора Матяша М.М. започатковано видання міжнародного науково-практичного журналу «Загальна і медична психологія» та проведення  щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи».

З метою підвищення науково-педагогічного рівня викладацького складу запроваджуються різноманітні форми безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації, спеціальні семінари, курси, стажування. Для читання лекцій, проведення тренінгів та інших занять постійно запрошуються викладачі та науковці з України та інших країн світу. Така спільна діяльність є унікальною можливістю не лише обмінюватись досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, а й ознайомитися із сучасними викликами та перспективами, які має вища медична освіта.

Суттєвих успіхів було досягнуто у науковій діяльності кафедри (відповідальний доцент Луньов В.Є.), зокрема з проблем медико-психологічної реабілітації, психоонкології, психолого-педагогічних аспектів професійного розвитку фахівців медичної галузі.

Серед науково-практичних проблем, що постійно знаходяться в центрі уваги завідувача кафедри Матяша М.М. та інших науковців (Лазуренко О.О., Луньов В.Є., Тертична Н.А., Логвіновська Л.М., Гладун Т.С., Литвинова Л.В., Становських З.Л. та ін.) – проблема професійного розвитку особистості фахівця, формування його психологічної компетентності як складової професійної діяльності.

Сьогодні кафедра загальної і медичної психології визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку психологічної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі вищої медичної освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі психології та медичної психології.

Кафедра загальної і медичної психології медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за порівняно короткий період стала фактично самостійною і міцною ланкою навчально-виховного процесу, пишається високими досягненнями у виконанні комплексної підготовки майбутніх висококваліфікованих медичних кадрів відповідного профілю, успіхами у дослідженні пріоритетних наукових тем. Кафедра набирається досвіду, розвивається і здобуває переконливої популярності. Переконані, що вагомі результати діяльності колективу кафедри будуть потужними імпульсами щодо подальшого вдосконалення та реформування медичної науки та освіти, сприятимуть значній психологізації сучасної медицини.