Кафедра загальної і медичної психології

Студентський науковий гурток

Відповідальний співробітник:  Скоробогатова Ольга Валентинівна, кандидат медичних наук, доцент   кафедри, e-mail: Springlike18@gmail.com, +380954770880

Необхідною умовою формування висококваліфікованого фахівця у системі охорони здоров‘я є розвиток у нього професійного світогляду та багатьох важливих характеристик особистості.

Опанування системою професійних цінностей, засвоєння прикладних навичок, збагачення емоційної сфери студентської молоді завжди знаходяться у центрі уваги співробітників кафедри загальної і медичної психології, адже робота зі студентами – це безперервний та багатовимірний процес із виховання майбутніх лікарів, спрямований на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Тривалий час на кафедрі проводяться заходи з метою популяризації та збереження спадщини кафедри і університету. Яскравим прикладом є започаткована з 2014 р. за ініціативи декана медико-психологічного факультету, завідувача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, професора Максименка С.Д. новітня форма становлення та розвитку фахівців з медичної психології: літньо-осіння психологічна школа, адже професія лікаря-психолога є досить молодою і перспективною, знаходиться на стадії соціально-психологічного становлення та має власні особливості набуття професійного спрямування. Саме тому, тренінг-семінар «Вступ до спеціальності лікаря-психолога», як один із заходів вищезазначеного навчально-виховного проєкту, орієнтований на майбутніх спеціалістів, які лише вступають на шлях професійної підготовки – на студентів 1 курсу медико-психологічного факультету.

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів» за сприяння Адміністрації НМУ, профспілкового комітету та Ради Товариства молодих вчених НМУ виступила співорганізатором цього заходу.

Метою проведення тренінгу-семінару було формування та поглиблення професійної ідентичності майбутніх лікарів-психологів; підвищення мотивації до навчальної діяльності, розвиток професійних традицій медичної психології щодо підготовки нових фахівців; формування професійної спільноти медичних психологів.

В ході заходу студенти ознайомилися з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог». Також майбутні спеціалісти мали змогу сформувати уявлення про зміст обраної професії; розглянути основні напрямки сучасної психотерапевтичної та психокорекційної діяльності; розвинути навички рефлексії та самопізнання, у тому числі представлення студентами презентаційних рекламних роликів майбутньої спеціальності.

З моменту заснування на кафедрі загальної і медичної психології успішно працюють  наукові гуртки. Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах. Кращі праці молодих дослідників публікуються у наукових журналах.

Тематика засідань наукового гуртка завжди актуальна та відповідає запитам студентів: психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл; постковідні синдроми: психологічні аспекти; асиметрія мозкових структур мами і дитини: нормальна і патологічні прихильність в діаді; клінічна психодіагностика: вимірювання, операціоналізація, супервізія; крос-культурні дослідження; метод психосинтезу в психотерапії сімейних пар у кризовий період; методологія наукового дослідження: як створюються наукові статті?; психотехніки відновлення тілесно-емоційного ресурсу особистості; формування практичних навичок лікаря-психолога; третя стадія переживання війни; вплив дистанційного навчання на перебіг емоційних станів студентів; психологічні прийоми роботи зі стресом та інші.

Зокрема, на кафедрі успішно працює науковий  гурток «Ґендерні проблеми в психології та медицині» (керівник – канд.психол.наук., доцент Городнова Н.М.). Основні напрямки роботи студентського наукового гуртка: «Ґендер та ґендерні дослідження в ХХ ст.»; «Ґендерна проблематика в психологічній науці»; «Ґендерні аспекти в системі освіти»; «Ґендерні особливості  сучасної сім’ї»;  «Проблеми ґендерної соціалізації особистості»; «Ґендерні проблеми в медицині»; «Здоров’я чоловіків і жінок»;  «Ґендерні  особливості «синдрому вигорання» у медиків» тощо.

Також на базі кафедри та дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» систематично відбуваються засідання наукового студентського гуртка (керівник – канд.психол.наук, доцент Тертична Н.А.)  Основні напрямки роботи студентського наукового гуртка: «Методика та прийоми нейрокорекції», «Методи арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Методики каністерапії».

Успішною практикою у роботі наукового гуртка є співробітництво з провідними фахівцями психологічної галузі в Україні та за кордоном. Багатолітній досвід показує, що робота студентів у науковому гуртку є суттєвою можливістю як для покращення знань студентів, розвитку  творчого мислення, так і для сприяння до науково-дослідницької роботи у подальшому. Наприклад, 23 жовтня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології на тему «Крос-культурні дослідження» (керівник – канд.психол.наук, викладач Ільїн М.В.). Студенти ознайомились з метою та видами крос-культурних досліджень. У зустрічі взяли учать студенти з Іспанії, Південної Кореї та Японії, які поділились своїми враженнями від перебування в Україні. Дискусія відбувалась насичено та продуктивно, що дало змогу представити високий рівень знань наших студентів. Вільно спілкуючись англійською мовою, вони ставили запитання іноземним колегам та обговорювали відповіді.

Гуртківці  також беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах та приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук з напряму «Ґендерні дослідження», на яких студенти посідали призові місця (2007 р. –ІІІ місце, 2008 р. – І місце, 2011 – 1 місце), студентки ІІІ курсу медико-психологічного факультету (переможці І етапу) Зеленько Єлизавета та Манзюк Романа-Олександра (переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (теоретична та прикладна психологія) – 2019 рік (Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький).

Члени студентського наукового гуртка беруть активну участь у науковому житті кафедри та факультету, разом з викладачами проводять круглі столи, наукові семінари. Про це свідчить той факт, що лише за останні роки на щорічних студентських наукових конференціях і конференціях молодих нашими гуртківцями було зроблено біля 37 доповідей та опубліковано більше 45 тез та 10 статей у наукових виданнях України та за її межами.

Так молоді науковці, студенти другого курсу медико – психологічного факультету кафедри загальної і медичної психології НМУ імені О.О. Богомольця, Шевчук Олег та Бржевський Кирил виступили з доповідями на «81 загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» («81 st Lviv Young Scientist International Conference»), організатором якої є Студентське наукове товариство Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Науковими керівниками доповідей виступили завідувач кафедри професор Матяш М.М. та викладач кафедри Жук О.В. Студенти  другого, третього та четвертого курсів Строкіна Сніжана, Цибенко Даша, Доброхлоп Єлизавета, Криль Олександра, Мельник Катерина, Демедюк Марія, Гретченко Марія, Оганесян Тіна, Задолинна Ганна, Єгорова Валерія презентували свої наукові дослідження на щорічній міжнародній конференції молодих науковців Annual Young Medical Scientists’ Conference, організаторами якої є Студентське Наукове Товариство імені О.А.Киселя та Товариство Молодих Вчених і Спеціалістів НМУ імені О.О.Богомольця (наукові керівники, доцент Тертична Н.А., доцент Литвинова Л.В., доцент Логвіновська Л.М., викладач Жук О.В., викладач Прудка Л.М.). Студенти третього курсу Лисенко Валерія, Коросташова Діана, Непомяща Поліна  (науковий керівник, професор Філоненко М.М.), Осіпенко Єлизавета, Крижанівська Катерина, Марозюк Катерина, Заболотня Марія  (науковий керівник, доцент Городнова Н.М.), Верещака Катерина, Прихідько Юлія, Кафтан Мар´яна (науковий керівник, доцент, Скоробогатова О.В.) презентували результати свого наукового доробку на XV Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Медична психологія 15.0: аспекти практичної діяльності». Студенти п’ятого курсу Беспалова Валерія, Ковальчук Маргарита, Янчук Тетяна були доповідачами на Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції: «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі» (науковий керівник, викладач Жук А.В.),  а Криль Олександра представила своє дослідження на одноденному інтенсивні «The World Inside Woman (WIW): пологи в укритті» (науковий керівник, доцент Становських З.Л.).

Робота студентського гуртка на кафедрі (відповідальна, канд.мед.наук, доцент Скоробогатова Ольга Валентинівна) реалізується у різних форматах наукової діяльності кафедри. Напередодні 2020-World Mental Health Day, який у всьому світі щорічно відзначається 10 жовтня, кафедра загальної і медичної психології  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за ініціативи професора Матяша М.М. та у співпраці з Асоціацією з медичної та психологічної реабілітації провела науково-практичний семінар  «Психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл». У програмі семінару було презентовано 8 національних шкіл України, здобутки яких безпосередньо торкаються проблеми психічного здоров’я та психологічного благополуччя. Доповідачі та учасники зазначили, що цей семінар є першою в Україні подією такого високого представницького рівня, а студенти отримали неоціненний досвід спілкування з професійною спільнотою.

Кафедра загальної і медичної психології послідовно реалізує програму формування практичних навичок професійної діяльності студентів медико- психологічного факультету. З цією метою на кафедрі під керівництвом доцента Тертичної Н.А. впроваджена система практичних професійно орієнтованих занять на клінічній базі «Центр розвитку дитини «Я+сім´я», що опікується дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Студенти медико-психологічного факультету активно долучаються до волонтерської діяльності у цьому Центрі. Ця система включає в себе чотири послідовні етапи практичної роботи студентів: від ознайомлення студентів зі структурою, завданнями, особливостями та формами роботи Центру до організації безпосередньої участі студентів у його консультативно-діагностичній діяльності. Реалізація цієї програми професійної підготовки забезпечує формування у майбутніх лікарів-психологів навичок психокорекційної та психотерапевтичної діяльності, оволодіння техніками психологічної реабілітації за допомогою сучасних методів, прийомів та методик. Крім того, ця практична діяльність для багатьох студентів є першим досвідом включення у майбутню професію, способом подолання невпевненості, страху та хорошою мотиваційною платформою для саморозвитку. Особливо важливо, що студенти долучаються до такої практики у ролі волонтерів. До волонтерської діяльності долучилися студенти третього та четвертого курсів: Олександра Криль, Сніжана Строкіна, Даша Цибенко, Катерина Біла, Анастасія Голіброда. А для студента випускного курсу Андрія Гури цей центр став місцем першого працевлаштування. Вони допомагають маленьким вихованцям за програмою «Ранньої допомоги», надають психологічну та педагогічну підтримку сім’ї, що виховує особливу дитину. Під час такої доброчинної діяльності відбуваються дивовижні речі: занурення в новий професійний досвід, синтез з незнайомими раніше формами спілкування та взаємодії, критична перебудова мислення, що допомагає реально оцінити свої можливості та визначитися з подальшими планами.

Також кафедра загальної і медичної психології співпрацює з  провідними фахівцями та адміністрацією Державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України» на чолі з директором В.Ю. Мартинюком. Визначено перспективи науково-практичної співпраці, зокрема, спільних медико-психологічних досліджень, та організації проведення практичних занять для студентів медико-психологічного факультету на базі УМЦ. Знайомство студентів із започаткованою у Центрі моделлю реабілітації дітей «Тандем – партнерство», «Дитина – Сім’я – Фахівець», є вагомим елементом у фаховій підготовці лікаря-психолога.

Кафедрою активно реалізується практично-орієнтований підхід до проведення навчальних занять. З цією метою, доброю традицією стало знайомство студентів з різними методиками роботи в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області, директором якого є заслужений лікар України Ю.О.Гріненко.

Формування практичних навичок, що є пріоритетним завданням для кафедри під час навчального процесу, відбувається безпосередньо в освітньому просторі. Зокрема, на практичних заняттях з курсу «Загальна психологія» зі студентами І курсу медико-психологічного факультету викладачі (викладач Жук А.В.) використовують різні методи навчання, які дають можливість не лише засвоїти теоретичні знання з курсу, а й використати їх в практичній діяльності та вивчити індивідуальні особливості психічних процесів на власному прикладі. Так, на одному із занять студенти мали можливість проявити та вивчити індивідуальні особливості уяви в колективній арт-терапевтичній грі «Груповий малюнок». Вправи з арт-терапії виконують функцію інструменту для дослідження ідей, подій і почуттів, розвитку міжособистісних відносин і навичок, підняття самооцінки і впевненості у власних силах, а також для створення нового, більш успішного образу самого себе. А під час іншого заняття, за допомогою спеціально підготовлених анкет, студенти медико-психологічного факультету, під науковим керівництвом завідувача кафедри професора М.М. Матяша та доцента  Литвинової Л.В., проводили опитування киян та гостей столиці з метою дослідження психологічного впливу карантинних заходів та інших специфічних стресових факторів, викликаних пандемією. Згодом в університетській аудиторії студенти презентували свої доповіді та результати досліджень, які продемонстрували широкий спектр психологічних наслідків, до яких може призвести спалах COVID-19.

Також студенти беруть активну участь в різноманітних майстер-класах, таких як  онлайновий майстер-клас «Психосинтез в психотерапії сімейних пар у кризовий період» (керівник – канд.психол.наук, доцент Кучеренко Є.В.), на якому було представлено багаторічний досвід застосування психосинтезу в роботі з сімейними парами та жінками, зокрема завданнями та методикамии роботи на перших чотирьох зустрічах; майстер-клас «Психотехніки відновлення тілесно-емоційного ресурсу особистості» (керівник – канд.психол.наук, доцент Становських З.Л.),  який пройшов в онлайн-режимі, і у якому взяли участь 64 учасники. Це була не тільки студентська молодь різного віку, викладачі НМУ, але й представники інших навчальних закладів, організацій. Інтерес до майстер-класу показав актуальність і самої тематики, і бажання учасників оволодіти практичними навичками тілесної і емоційної саморегуляції. Під час майстер-класу було продемонстровано цілу низку практичних технік роботи з тілом, думками та емоційними станами, які забезпечують зняття напруження, екологічного реагування стресових переживань, відновлення ресурсів. Вся робота проводилась в інтерактивному режимі, де разом з ведучою майстер-класу учасники безпосередньо виконували психотехніки.

Студенти 3 курсу медико-психологічного факультету відвідали Міжнародну Громадську Організацію «Центр Здорової Молоді», яка входить до складу Міжнародної Антинаркотичної Асоціації (МАА), де мали змогу ознайомитися з різними формами і напрямкам психотерапії (когнітивно-поведінкова, динамічна, арт-терапія) для лікування наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, взяти участь у груповій терапії з наркозалежними, та мали змогу на основі вже набутих знань, умінь та навичок спробувати себе в ролі психолога-консультанта (керівник – канд.пед.наук, викладач Прудка Л.М.).

Наразі студенти медико-психологічного факультету мають унікальну можливість розуміти фізіологію тіла під час стресу та використовувати свої знання з психології, щоб вчасно допомогти собі та близьким (керівник – док.психол.наук, доцент Сидоренко А.Ю.). У продовження розгляду теми емоційного стану людини у стані стресу, відбулося  засідання студентського наукового гуртка кафедри, присвячене обговоренню та психологічній рефлексії  проблеми «Третя стадія переживання війни». Спікером та модератором виступив завідувач кафедри, професор Матяш М.М.. З огляду на поточний стан воєнних дій в Україні було проаналізовано психологічні складові переживання її третьої стадії, обумовлені очікуванням швидкої перемоги: знецінення, заперечення, надія, мобілізація, розчарування, звинувачення. Особливу увагу слухачі звернули на питання «нової реальності» та «нової норми життя» в умовах воєнного часу.

Робота кафедри загальної і медичної психології на сучасному етапі спрямована на: кризове психологічне консультування студентів щодо способів подолання апатії та бездіяльності, а також як пережити кризу та зберегти спокій, психосоматичні розлади на фоні травми війни, конфліктні ситуації з близьким оточенням через стрес війни, загострення внутрішніх особистісних суперечностей на тлі гострого стресу; соціально-психологічне опитування “Вплив пандемії Covid-19  на психологічний стан особистості”; онлайн заняття з безпеки життєдіяльності та психологічного здоров’я; групові та індивідуальні психологічні зустрічі зі студентами щодо соціально-психологічної адаптації до умов іншомовного середовища; онлайн семінар: «Психологічні способи самодопомоги під час війни», задля психологічної підтримки студентів, які перебували на захоплених окупаційними військами територіях та ін.

Отже, у професійній підготовці майбутніх фахівців охорони здоров’я кафедра загальної і медичної психології національного медичного університету імені О.О. Богомольця приділяє достатню увагу, а робота зі студентами була і залишається  важливим напрямком її діяльності і спрямована на вдосконалення розвитку висококваліфікованих медичних кадрів, формування у них фахових компетенцій і активної життєвої позиції.

 

Представники НМУ взяли участь у V щорічному форумі з психічного здоров’я

10 жовтня студенти і викладачі медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця взяли участь у V щорічному форумі «Психічне здоров’я: громадські та негромадські установи. Складності та перспективи співпраці». Учасники форуму обговорили перспективи та сучасний стан розвитку психологічних послуг в Україні та у інших європейських країнах.

Захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зважаючи на надзвичайну актуальність проблематики заходу, окрім майбутніх лікарів-психологів у форумі взяли участь завідувач кафедри загальної і медичної психології НМУ, професор Михайло Матяш і доцентка цієї кафедри Лариса Литвинова, науковці КНУ імені Тараса Шевченка, соціальні психологи, представники профільних спілок і груп, діяльність яких пов’язана з допомогою ветеранам російсько-української війни.

Основною темою форуму стала підтримка психічного здоров’я людей, які брали участь у бойових діях, психологічних сервісів у закладах освіти в умовах війни, резильєнтності та стресостійкості, перспектив та інструментів у роботі психолога, взаємодії установ медико-психологічної допомоги для учасників освітнього процесу. Під час заходу також обговорювалися питання організації психологічних центрів допомоги українцям у різних країнах Європейського Союзу, створення фахових цифрових платформ, центрів допомоги постраждалим від російської агресії.

Професорка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Оксана Креденцер розповіла про психологічну допомогу людям, які внаслідок війни опинилися у Німеччині. Зазначено, що особливо вразливою групою є підлітки та люди похилого віку. У Німеччині для них відкрито центр психічного здоров’я, де опікуються питаннями адаптації українців у соціумі. Також у цій країні працюють програми психологічної допомоги жінкам-переселенкам з України.

 

 

 

 

Інноваційні розробки фахівців НМУ стануть цінним ресурсом для ресоціалізації засуджених

Днями відбулася презентація навчального посібника «Пенітенціарна психологія» авторського колективу кафедри загальної і медичної психології Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Навчальне видання відкриває нові можливості щодо підходів і розуміння психологічної допомоги в умовах пенітенціарних установ, представляє інноваційні методики, засновані на сучасних наукових дослідженнях.

У Національній науковій медичній бібліотеці України навчальний посібник презентували автори: завідувач кафедри загальної і медичної психології, професор Михайло Матяш, доцент Віталій Луньов і викладачка Лілія Прудка. Вони відзначили, що видання висвітлює історію, теоретичні основи та практичні аспекти роботи психологів у пенітенціарній системі, з особливою увагою до психологічних особливостей засуджених, їх мікросередовища та взаємодії з ним. Автори поділилися власним баченням і підходами до вивчення пенітенціарної психології, акцентували на важливості цього напряму у науковій та практичній діяльності сьогодення.

У межах заходу, інспекторка з особливих доручень відділу соціально-виховної роботи Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Ірина Рудніцька відзначила актуальність і практичну значущість навчального видання для фахівців, які працюють у сфері виконання кримінальних покарань. Вона наголосила, що книга стане цінним ресурсом для психологів, соціальних працівників та всіх, хто залучений до процесу реабілітації засуджених. Також звернула увагу на необхідність інтеграції наукових досліджень та новітніх підходів, представлених у посібнику, у практичну діяльність пенітенціарної системи.

Учасники презентації опрацювали питання пов’язані із феноменами навченої безпорадності та безнадійності серед осіб, що відбувають покарання. Обговорили важливість вивчення екзистенціальних та нейробіологічних особливостей перебування у пенітенціарних установах. Нові бачення ситуації є фундаментальними для розробки ефективних методів психологічної допомоги, що здатні мінімізувати негативні наслідки та сприяти адаптації засуджених до нормального життя після звільнення.

Окрім того, значну увагу присутні приділили проблемі емоційного та професійного вигорання серед психологів, що працюють у пенітенціарних установах. Автори посібника інформували про методики та підходи, що можуть допомогти фахівцям зберегти своє психологічне здоров’я та ефективність у наданні допомоги засудженим. Значну увагу приділили й необхідності забезпечення ментального здоров’я засуджених.

Навчальний посібник, зазначалося на заході, стане важливим джерелом знань для майбутніх фахівців, оскільки курс «Пенітенціарна психологія» включений до навчальної програми Навчально-наукового інституту психічного здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

Відеозапис презентації

 

 

 

 

Майбутні психологи оволодівали практичними навичками роботи з дітьми з особливими потребами

Кафедра загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця послідовно реалізує наскрізну програму формування практичних навичок професійної діяльності студентів спеціальності 225 «Медична психологія». Днями майбутні психологи оволодівали практичними навичками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами під час професійно орієнтованих занять у реальних умовах – на клінічній базі «Центр розвитку дитини «Я+сім´я».

Так, у рамках програми у «Центрі розвитку дитини «Я+сім´я» для майбутніх психологів організували практичне заняття з «Вікової та педагогічної психології» під керівництвом доцентки Надії Тертичної. Під час нього студенти познайомилися з конкретними кроками психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку за програмою «Ранньої допомоги» та взяли участь у цікавих майстер-класах. У ході одного з них, «Методика та прийоми нейрокорекції», студентам продемонстрували методику розробки індивідуальної програми для кожної дитини, відповідно до отриманих результатів первинної діагностики. А під час майстер-класу «Методика та ігрові прийоми за методом каністерапії» учасники побачили та проаналізували різні ігрові прийоми у роботі собаки з особливими дітьми. Обов’язковою частиною майстер-класу стала інтерактивна лекція з кінологом, що працює з собакою та ознайомлення з методичними матеріалами по використанню даного методу в психологічній реабілітації особливої дитини.

Також під час занять у сенсорній кімнаті студенти спільно з практичною психологинею Центру, кандидаткою педагогічних наук Тетяною Чечко познайомилися з різними методами, методиками та прийомами сенсорної інтеграції дитини з особливими освітніми потребами, отримали первинні навички проведення занять з сенсорної інтеграції, попрацювали з методикою «Нумікон» для інтелектуального розвитку дитини. Крім того, майбутні фахівці дізналися про напрямки роботи лікаря-психолога з батьками, що мають дітей з особливими освітніми потребами та поспілкувалися на різні фахові теми зі спеціалістами центру.

Завідувач кафедри загальної і медичної психології, професор Михайло Матяш підкреслює, що всебічна цілеспрямована підготовка забезпечує формування у майбутніх лікарів-психологів НМУ навичок психокорекційної та психотерапевтичної діяльності, оволодіння техніками психологічної реабілітації за допомогою сучасних методів, прийомів і методик. Що важливо, такі заходи на клінічних базах мають також і профорієнтаційну мету. Часто вже зі студентських років здобувачі освіти починають працювати за обраним фахом.

 

 

 

 

В Університеті відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з психології

Нещодавно на базі кафедри загальної і медичної психології Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з психології. Участь у психологічному офлайн-змаганні взяли студенти 1-3 курсів Інституту.

Інтелектуальні змагання вирізнялися насиченістю завдань і креативністю. Завдання для учасників мали нестандартний характер і вимагали демонстрації не тільки глибоких програмних знань, а й винахідливості та оригінальності мислення. Вони включали написання есе з психології, із аналізом зазначеної сучасної тематики, та клінічні кейси, з необхідністю надання обґрунтованих відповідей на запропоновані питання.

Студенти демонстрували набуті знання та навички, проявляли творчі здібності та кмітливість під час виконання завдань Олімпіади. Перевіряли та оцінювали роботи учасників голова журі, завідувач кафедри загальної і медичної психології, професор Михайло Матяш і члени журі, доцентки кафедри Надія Тертична та Ольга Скоробогатова.

За результатами проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з психології І місце здобула третьокурсниця Оксана Косовська, ІІ та ІІІ місця вибороли першокурсниці Юлія Горбатенко та Софія Щипанова відповідно. Переможців Олімпіади нагородили дипломами, а всім учасникам вручили сертифікатами та практично орієнтований подарунок – навчальний посібник «Пенітенціарна психологія», виданий колективом авторів-співробітників кафедри.

Проведення студентських олімпіад дозволяє виявити обдаровану молодь, сприяє реалізації та розвитку творчих здібностей студентів, стимулює потребу в оволодінні знаннями, надає корисний досвід та натхнення для подальшого розвитку у своїй майбутній професії. Адже психологія є однією з найцікавіших та найактуальніших наук у сучасному світі.

 

 

 

Студенти НМУ взяли участь у презентації порадника з організації підтриманого проживання

11 грудня засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулося у Національній науковій медичній бібліотеці України, де презентували порадник «Міжнародні та національні стандарти організації підтриманого проживання». Під час заходу обговорили важливі соціальні питання, що стосуються громадської ініціативи з підтримки людей з особливими потребами.

Організаторами заходу виступили НМУ імені О.О. Богомольця, проєкт «Психічне здоров’я для України» (MH4U), Національна наукова медична бібліотека України та Українська бібліотечна асоціація. Захід відбувся офлайн за участі завідувача кафедри загальної і медичної психології НМУ, професора Михайла Матяша, доцентки кафедри Лариси Литвинової та студентів-гуртківців, майбутніх медичних психологів, які навчаються в нашому Університеті. Захід транслювався онлайн.

Під час дискусії обговорили актуальні питання, які стосуються підтриманого проживання та важливості впровадження цієї послуги в українських громадах. Також йшлося про перші спроби прищепити зазначений міжнародний досвід на рівні територіальних громад України та потребу у суспільному усвідомленні й обговоренні даної проблеми.

Упорядкували порадник фахівці проєкту «Психічне здоровʼя для України». Авторка порадника Олена Темченко, комунікаційна менеджерка проєкту Маргарита Тулуп, менеджерка проєкту Юлія Бригадир розповіли про ідею, важливість та концепцію посібника. Як йдеться у пораднику «Міжнародні та національні стандарти організації підтриманого проживання», інтернати для людей з інвалідністю здебільшого розташовані у сільській місцевості, тож їх підопічні часто не можуть отримати необхідні медичні і соціальні послуги навіть за власні кошти. Життя мешканців інтернатів проходить у межах установи, вони залежать від персоналу і розкладу, що не може задовольняти індивідуальні потреби кожного. Таким чином, люди з особливими потребами стають відокремленими від суспільства, що протиставить інтернатну систему догляду міжнародним принципам рівності, недискримінації, збереження особистої цілісності.

Як зазначають автори, варто замінити інституційний догляд за ними на опіку у громаді, щоб люди з особливими потребами мали повноцінне життя. Такою альтернативою є підтримане проживання – максимально наближена до самостійного життя форма існування з підтримкою асистентів. З цією метою у громадах необхідно створювати помешкання підтриманого проживання для людей з особливими потребами.

Міжнародні рекомендації для організації підтриманого проживання зібрані у пораднику, з ними можна ознайомитися за посиланням.

Відеозапис події розміщено у YouTube.

За інформацією кафедри загальної і медичної психології

 

 

 

 

Представників НМУ відзначили на Харківському осінньому марафоні психотехнологій

Співробітники кафедри загальної і медичної психології та студенти-реабілітологи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця гідно представили свої наукові роботи на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції із міжнародною участю «Харківський осінній марафон психотехнологій», їх відзначили сертифікатами і дипломами.

Під час заходу завідувач кафедри загальної і медичної психології, професор Михайло Матяш виступив з доповіддю «Психологічна готовність до життя після війни», у якій обґрунтував результати власних спостережень і досліджень. А доцент Віталій Луньов провів майстер-клас на тему «Нейроперсонологічний підхід до психологічної діагностики та психокорекції».

У рамках науково-практичної конференції відбувся також конкурс студентських творів-есе з психології. За його результатами творчі роботи першокурсників, які навчаються за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», Артема Підгаєцького та Карину Дадикіну відзначили дипломами І та ІІ ступеня. Якість їх творчих робіт високо оцінили відомі фахівці у галузі психології, які на основі глибокого аналізу та рецензування визначали найкращі студентські доробки.

Майбутні реабілітологи підготували есе за участі викладачки кафедри загальної та медичної психології Лілії Прудкої. Артем Підгаєцький представив роботу на тему «Проблема самотності і усамітнення у сучасному місті: психологічні чинники і наслідки», а Карина Дадикіна  на тему «Значення сім’ї у сучасному суспільстві».

Варто зазначити, що у нашому Університеті рівень підготовки фахівців, які займатимуться комплексною реабілітацією пацієнтів, є досить високим. Про це свідчить підвищений попит з боку вступників на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація».

Колектив Університету не зупиняється на досягнутому та розширює горизонти своєї діяльності. Наразі медико-психологічний факультет НМУ реорганізовано у Навчально-науковий інститут психічного здоров’я, що сприятиме модернізації навчального процесу. Адже війна має серйозний вплив на психологічне здоров’я українців і це вимагає сучасних підходів і реагування на нові виклики.

 

 

 

Студенти Університету обговорили питання формування комунікативної культури

23 травня відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тематика заходу була сфокусована на проблемах сучасної науково-інформаційної діяльності українських вчених та можливих шляхах їх вирішення з огляду на міжнародні стандарти.

Професійна науково-інформаційна комунікація – необхідна складова сучасних фахівців медичної, психологічної та педагогічної діяльності. Проблема наукової комунікації є надзвичайно актуальною для дослідників, особливо в новітньому світі цифрової та транскордонної науково-комунікативної діяльності професійної спільноти медичних психологів. Серед основних завдань – оперативність розповсюдження результатів діяльності українських вчених, збільшення їхньої присутності у світовому академічному просторі через усунення бар’єрів або навіть ізольованості, обмін думками та багато іншого, що сприяє розвиткові сучасної науки. Саме ці питання стали предметом обговорення на засіданні студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології, що відбулося у Національній науковій медичній бібліотеці України.

У заході взяли участь завідувач кафедри загальної і медичної психології НМУ, професор Михайло Матяш, доцентка кафедри Лариса Литвинова, студенти 1-4 курсів медико-психологічного факультету та провідні фахівці бібліотеки. Михайло Матяш наголосив на важливості формування наскрізних навичок науково-комунікативної діяльності студентів. Особливо актуальними такі вміння стають під час написання студентами курсових та дипломних робіт.

На засіданні СНГ розглянули питання науко,- та бібліометрії, авторського права, використання електронних ресурсів в освітньому та науковому просторі, ознайомилися з сучасними тенденціями відкритого доступу до них та з аспектами впровадження новітніх інформаційних технологій.

Провідні наукові співробітники ННМБУ ознайомили студентів медико-психологічного факультету з роботою бібліотеки та можливостями доступу до сучасної медичної та психологічної літератури, особливостями роботи з алфавітними каталогами, бібліографічними покажчиками, як поточного, так і ретроспективного характеру з найактуальніших медичних проблем. Ця бібліотека – провідний науково-інформаційний заклад медичної науки і охорони здоров’я, з однією з найбільших в Європі системою фондів літератури медично-біологічного спрямування, що нараховує понад 1,6 млн примірників 35 мовами світу.

Завідувачка відділу наукового абонемента та обслуговування читачів Наталя Крилатова-Шеховець провела ознайомчу екскурсію історичними залами бібліотеки, а завідувачка відділу соціокультурної діяльності Людмила Коломієць надала можливість майбутнім лікарям–психологам ознайомитися з новими надходженнями психологічної літератури. Цікаву фахову дискусію зі студентами щодо пошуку літератури та особливостей оформлення курсових і дипломних робіт провела головний бібліограф, виконувачка обов’язків завідувачки відділу наукової бібліографії Лариса Самчук. Її лекція була присвячена питанням, що цікавили студентів. Зокрема, як правильно обирати літературні джерела і користуватися цифровими можливостями сучасних бібліотечних фондів. Окрему увагу вона приділила питанню формування сучасної цифрової комунікативної культури студентської молоді, розширенню світогляду та дотримання етичних стандартів академічної наукової доброчесності наукових публікацій.

 

 

 

 

На засіданні СНГ кафедри загальної та медичної психології проаналізували нейроповедінкові розлади

28 квітня в очно-дистанційному форматі відбулося відкрите партнерське засідання студентського наукового гуртку кафедри загальної та медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Анонсована тема «Нейроповедінкові розлади» не нова, але практичне супроводження, що було надано співробітниками Development Clinic / Корекційний центр «Розвиток», було цікавим і новітнім.

Кафедра загальної та медичної психології працює над розширенням горизонтів знань студентів медико-психологічного факультету. Відтак, Марія Сторожук і Богдан Мазур показали можливості сучасних методів нейробіоуправління (neurofeedback і biofeedback). Абсолютно безпечні немедикаментозні методи нормалізації функції нервової системи та корекції психоемоційного статусу на основі реєстрації фізіологічних параметрів були продемонстровані із залученням активних, зацікавлених студентів.

Обговорення спектру показань для застосування методів, а саме дезадаптуючі емоційно-поведінкові розлади, когнітивні порушення в структурі різних неврологічних і психіатричних захворювань дітей та дорослих було бурхливим і тривалим, відзначався високий рівень активності студентів – майбутніх лікарів-психологів у розкритті проблеми нейроповедінкових розладів. Поєднання теорії та практики, партнерство та загальна пацієнт-спрямована робота забезпечують удосконалення знань і безперервний розвиток.

 

 

 

 

 

 

Дні медичної психології на медико-психологічному факультеті

Останні 20 років на медико-психологічному факультеті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця напередодні Всеукраїнського дня психолога щорічно відбуваються Дні медичної психології. І цьогоріч не є виключенням. Навіть, попри повномасштабну війну студентська рада факультету спільно з викладачами та керівництвом факультету провела низку психоосвітніх заходів з метою популяризації знань щодо необхідність піклування про психічне здоров’я.

Протягом 17-21 квітня 2023 року на базі медико-психологічного факультету була організована серія заходів. 17 квітня презентована з поширенням в соціальних мережах рубрика цікавих фактів про психологію. 18 квітня – прочитана відкрита лекція «Positum-підхід у психологічній самодопомозі» деканкою медико-психологічного факультету, професоркою Мирославою Філоненко. 19 квітня проведені відкриті тренінги з саморегуляції студентами Спановською М.Є., Василевською Н.В., Демедюк М.Д., Вертебою А.В., Краюшкіною Є.А., Карпенко А.О., Шевчук А.О., Терещенко В.О., Уфімцевою С.Д., Максімовим В.Є.

20 квітня відбувся психологічний брейн-ринг «Psy&Rechab», до якого долучилися здобувачі освіти за спеціальностями 225 «Медична психологія» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а також команда студентського профкому. Членами журі були доцентка кафедри загальної і медичної психології Ольга Скоробагатова та доцентка кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Марія Овдій. І на завершення, 21 квітня асистентка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Тетяна Бут провела для студентів Університету тренінг із саморегуляції.

Велика зацікавленість широкого кола слухачів щодо проведених заходів ще раз підкреслює актуальність турботи про власне психічне здоров’я.

Вітаємо всіх психологів з Всеукраїнським днем психолога!

 

 

 

 

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

09.12.2022 в рамках конференції молодих вчених AYMSC 2022 активну участь взяли студенти медико-психологічного факультету та викладачі кафедри загальної та медичної психології. Вперше психологічна складова медичної освіти молоді отримала можливість представити свій науковий потенціал на окремому секційному засіданні.

Засідання секції відкрив теплими вітальними словами завідувач кафедри, професор М.М.Матяш та члени жюрі А.В.Жук, доценти О.В.Скоробогатова та В.Є.Луньов. Провівши детальний літературний пошук, опрацювавши дизайн дослідження з відповідними його результатами, студенти надали цікаву та вичерпну інформацію з найактуальніших тем сьогодення. Доповіді стосувалися психологічних аспектів війни в Україні, питань СOVID-19 та ін.

Перше місце посіла студентка Доброхлоп Є.Є., яка під керівництвом доцента Н.А.Тертичної, підготувала доповідь «Психологія ставлення соціуму до щеплення від COVID -19». Друге місце розділили студентки Гретченко М.В. (керівник – доцент Логвиновська Л.М.) та Задолинна А.В. (керівник – доцент Тертична Н.А.). Студентам: Божко Є.О. (керівник – доцент Тертична Н.А.), Демедюк М.Д. (керівник – викладач Жук О.В.), Дощук М.О. (керівник – викладач Прудка Л.М.), Мельник К.С. (керівник – доцент Тертична Н.А.), Оганесян Т.Г. (керівник – доцент Литвинова Л.В.), Єгоровій В.М.. Лі Д.І, Поздєєву Ф.І., Чаповській К.О.  (керівник – доцент Литвинова Л.В.) надано третє місце.

Найщиріші вітання переможцям та їх керівникам! Бажаємо учасникам і надалі зростати інтелектуально та творчо, відкриваючи нові грані науки!

 

 

 

 

26.05.2022  “Як краще зрозуміти себе в умовах стресу? Що робити і як не нашкодити?”. – тема засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології.

 

Засідання пройшло за підтримки завідувача кафедри, професора Михайла Матяша, а спікером виступила доцент кафедри Анастасія Сидоренко, сертифікований психотерапевт в емоційно-фокусованій терапії та методі майндфулнесу MBSR.

Під час заходу розглянули загальновідомі теорії стресу і обговорили сучасні концепції самодопомоги. Доповідач звернула увагу студентів на те, що негативний вплив стресу на організм підкріплюється власним страхом за здоров’я. Вона навела наукові приклади, де було показано, що люди, які вірили в негативний вплив стресу на тривалість та якість свого життя, дійсно, частіше хворіли та раніше помирали. І навпаки, навіть за наявності важкої психотравмуючої ситуації, якщо людина вірила, що зможе витримати випробування долі, що її цінності сильніші за негативні чинники, тривалість життя таких людей була такою самою, як і в тих, хто не переживав стресових подій.

Анастасія Сидоренко познайомила аудиторію з ефективністю методів майндфулнесу (MBSR) в роботі зі стресом і розповіла, які формальні практики (дихання, сканування тіла) та неформальні практики (робота на городі, прогулянка в парку, прийом їжі) можуть успішно використовуватись як елементи самодопомоги, так і допомоги іншим пацієнтам. Спікер зазначила, що наразі студенти медико-психологічного факультету мають унікальну можливість розуміти фізіологію тіла під час стресу та використовувати свої знання з психології, щоб вчасно допомогти собі та близьким.

Проведене засідання та питання, які на ньому обговорювалися, викликали інтерес у слухачів, кожен відчув актуальність цієї теми в умовах війни для розуміння власних переживань та організації психологічної допомоги громадянам України.

 

 

 

 

 

 

 

“ТРЕТЯ СТАДІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ВІЙНИ” – ТЕМА ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

4 квітня 2022 року відбулося  засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології. Ключова проблема обговорення та психологічної рефлексії  – «Третя стадія переживання війни». Спікером та модератором виступив завідувач кафедри, професор М.М.Матяш.

З огляду на поточний стан воєнних дій в Україні проаналізовано психологічні складові переживання її третьої стадії, обумовлені очікуванням швидкої перемоги:

  • Знецінення. Заперечення
  • Надія
  • Мобілізація
  • Розчарування
  • Звинувачення

Особливу увагу слухачі звернули на питання «нової реальності» та «нової норми життя» в умовах воєнного часу.

 

Презентація доповіді професора М.Матяша за посиланнями:

https://drive.google.com/file/d/1XejPoFw3XZHKhFPKUldmJT57kFL81GjD/view?fbclid=IwAR2w-H711Yfwd83w8mhJ1DOhgyD1YyFav0A2z3WwVUGM0v4Xyg0rqDd3nNo

 

https://youtu.be/TqxkEBOS_qw?t=1

 

 

 

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА ТЕМУ «ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЛІКАРЯ-ПСИХОЛОГА»

 

22 лютого 2022 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології на тему «Формування практичних навичок лікаря-психолога».

Студенти 3 курсу медико-психологічного факультету разом з викладачем кафедри, кандидатом педагогічних наук Лілією Миколаївною Прудкою  відвідали Міжнародну Громадську Організацію «Центр Здорової Молоді», яка входить до складу Міжнародної Антинаркотичної Асоціації (МАА).

Директор центру Коляденко С.В. розповів студентам про діяльність закладу, категорію людей, яким надається медико-психологічна допомога, про позитивні результати комплексу реабілітаційних заходів щодо покращення стану.

Студенти ознайомилися з різними формами і напрямкам психотерапії (когнітивно-поведінкова, динамічна, арт-терапія) для лікування наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей. Крім того, студенти взяли участь у груповій терапії з наркозалежними, та мали змогу на основі вже набутих знань, умінь та навичок спробувати себе в ролі психолога-консультанта.

Таке включення студентів в безпосередню практичну діяльність викликало неабиякий інтерес та дозволило використати набуті знання  в конкретній професійній сфері. Відвідування Центру сприяло формуванню у майбутніх лікарів-психологів загальних та фахових компетентностей, оволодінню техніками психологічної реабілітації та групової терапії. Крім того, така практична діяльність для багатьох студентів була певним способом подолання невпевненості, страху, а також сприяла формуванню та розвитку  мотивації до майбутньої професійної діяльності.

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ГУРТОК — СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ.

 

Освітнє середовище сучасного вищого навчального закладу є важливим і невід’ємним ресурсом якісної підготовки майбутніх студентів-медиків. Кафедра загальної і медичної психології НМУ ім. О.О.Богомольця постійно працює над тим, щоб в умовах університету кожен студент мав багато можливостей для вдосконалення свого фахового рівня, розвитку професійної рефлексії, опанування практичними навичками майбутньої професійної діяльності.

Однією з таких форм роботи є постійно діючий на базі кафедри психологічний гурток. Нещодавно відбулося чергове його засідання, де доцент кафедри З.Л. Становських провела майстер-клас «Психотехніки відновлення тілесно-емоційного ресурсу особистості». У роботі гуртка, який пройшов в онлайн-режимі, взяли участь 64 учасники. Це була не тільки студентська молодь різного віку, викладачі НМУ, але й представники інших навчальних закладів, організацій. Інтерес до майстер-класу показав актуальність і самої тематики, і бажання учасників оволодіти практичними навичками тілесної і емоційної саморегуляції.

Під час майстер-класу ведуча продемонструвала цілу низку практичних технік роботи з тілом, думками та емоційними станами, які забезпечують зняття напруження, екологічного відреагування стресових переживань, відновлення ресурсів. Вся робота проводилась в інтерактивному режимі, де разом з ведучою майстер-класу учасники безпосередньо виконували психотехніки. Вони мали змогу ставити запитання та висловлювати свої думки щодо теми засідання. З.Л. Становських, відповідаючи на запитання та дискутуючи з учасниками, продемонструвала навички практичного психолога з прийняття іншої думки, асертивності у веденні бесіди.

У фінальному обговоренні результатів майстер-класу студенти схвально оцінили  рекомендовані психотехніки. Особливо підкресливши корисність діалогу, де зустрілись різні погляди, та відзначили, що таким чином отримали додатковий «міні» майстер-клас з професійного спілкування з використанням психологічно коректних технік і прийомів.

Робота психологічного гуртка, який ведуть викладачі кафедри загальної і медичної психології, є ефективною формою психологічного навчання та особистісно-професійного розвитку студентів. Кожна така зустріч дає змогу вивчати освітні потреби майбутніх лікарів, орієнтуючи всю роботу кафедри на максимально ефективний зміст та форми освітнього процесу.

 

 

 

 

 

Відбулося засідання студентського наукового гуртка за участю студентів медико-психологічного, та лікувальних факультетів на тему «Методологія наукового дослідження: як створюються наукові статті?»

 

На кафедрі загальної і медичної психології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 21 грудня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка за участю студентів медико-психологічного, та лікувальних факультетів на тему «Методологія наукового дослідження: як створюються наукові статті?». Викладач кафедри, випускник медико-психологічного факультету, Становський Богдан Олександрович розповів студентам на яких засадах базується наукове дослідження.

На засіданні наукового гуртка були розглянуті такі питання: засади вибору наукової теми, класифікація типових помилок при плануванні дослідження (BIAS), міжнародні критерії для планування дослідження FINER, критерії-алгоритми постановки наукового питання PICOT та види наукових статей та їх завдання. Крім того, Богдан Олександрович ознайомив студентів із алгоритмом редакції та перевірки статей у наукових виданнях, а також, пояснив у якому порядку варто читати наукові статті для кращого розуміння прочитаного.

Такі наукові зустрічі зі студентами спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей майбутніх лікарів-психологів, дозволяють поєднати навчання і дослідження під час реалізації освітньої програми.

 

 

 

 

 

 

ПСИХОСИНТЕЗ В ПСИХОТЕРАПІЇ СІМЕЙНИХ ПАР У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

 

1 грудня 2021 року на засіданні наукового гуртка доцент кафедри загальної та медичної психології Єгор Кучеренко провів онлайновий майстер-клас «Психосинтез в психотерапії сімейних пар у кризовий період».

Психосинтез – це мультидисциплінарний науковий напрям, заснований Р.Ассаджіолі на початку ХХ століття. У прикладному аспекті він застосовується як метод психотерапії, комплексного виховання, психологічного розвитку та самореалізації.

Психосинтез базується на власній науковій теорії, що визначає методологію ефективного вирішення широкого кола практичних завдань: від лікування психічних розладів та психосоматичних захворювань до розвитку творчих здібностей та реалізації духовних потреб. Це забезпечує широку сферу застосування психосинтезу, зокрема у практичній психології, медицині, педагогіці, а також у бізнесі, спорті та мистецтві.

Єгор Кучеренко – психолог, кандидат психологічних наук, фундатор української школи психосинтезу. На майстер-класі ним було представлено багаторічний досвід застосування психосинтезу в роботі з сімейними парами та жінками, зокрема завдання та методики роботи на перших чотирьох зустрічах.

У запитаннях учасників було порушено проблеми подружньої зради, розлучень, методології та ефективності методу психосинтезу.

Примітно, що до роботи гуртка долучились практичні психологи та викладачі закладів вищої освіти.

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ЗА УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ З ІСПАНІЇ, ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ТА ЯПОНІЇ

 

 

23 жовтня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології на тему «Крос-культурні дослідження».

Викладач кафедри, кандидат психологічних наук М.В.Ільїн розповів студентам про результати експериментальних досліджень у цьому напрямку. Студенти ознайомились з метою та видами крос-культурних досліджень. Як зазначив доповідач, посилаючись на власне дисертаційне дослідження «Психологічний інфантилізм як чинник самопрезентації особистості» (Луцьк, 2020), крос-культурне дослідження, в якому брали участь представники української, американської, японської та корейської культурних традицій, дало змогу побудувати модель психологічного інфантилізму особистості. Порівняльний аналіз моделей психологічного інфантилізму дав змогу визначити, що підлещування, перебільшення своїх досягнень, вибачення із запереченням відповідальності та самовихваляння в групі представників корейської культури мають більший вплив на інші показники та вагу в діагностуванні інфантилізму особистості. У групі представників японської культурної традиції – це нейротизм, виправдання із запереченням відповідальності та приємність; у групі американців – благання; у групі української культурної традиції – це виправдання з прийняттям відповідальності, перебільшення своїх досягнень, негативна оцінка інших та соматизація.

У зустрічі взяли учать студенти з Іспанії, Південної Кореї та Японії, які поділились своїми враженнями від перебування в Україні. Вони зазначили, що студенти в Україні поводяться більш інфантильно порівняно зі Східною культурою. Але позитив, який одразу впав у вічі, в тому, що чоловіки з більшою повагою ставляться до жінок. Дискусія відбувалась насичено та продуктивно, що дало змогу представити високий рівень знань наших студентів. Вільно спілкуючись англійською мовою, вони ставили запитання іноземним колегам та обговорювали відповіді. Кафедра загальної і медичної психології всебічно сприяє міжкультурному діалогу здобувачів вищої освіти в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

23 жовтня студенти другого курсу медико – психологічного факультету кафедри загальної і медичної психології НМУ імені О.О. Богомольця, Шевчук Олег (група 9905) та Бржевський Кирил (група 9903) виступили з доповідями на «81 загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» («81 st Lviv Young Scientist International Conference») організатором якої є Студентське наукове товариство Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Олег Шевчук в своїй доповіді «БІОЕТИКА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ» з’ясовував біоетичні проблеми в трансплантології. Кирил Бржевський в доповіді «ПСИХОЛОГІЯ В БІОЕТИЦІ» з’ясовував зв’язок психології з біоетикою у розв’язання проблеми здоров’я людини у сучасних умовах. Науковими керівниками доповідей виступили завідувач кафедри професор Матяш М.М. та викладач кафедри Жук О.В.

 

 

 

 

 

 

Будь-яка допомога важлива: студенти медико-психологічного факультету долучилися до волонтерської діяльності у КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я».

 

Кафедра загальної і медичної психології послідовно реалізує програму формування практичних навичок професійної діяльності студентів медико-психологічного факультету. З цією метою на кафедрі під керівництвом доцента Тертичної Надії Анатоліївни впроваджена система практичних професійно орієнтованих занять на клінічній базі КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я», що опікується дітками з особливостями психофізичного розвитку. Ця система включає в себе чотири послідовні етапи практичної роботи студентів: від ознайомлення студентів зі структурою, завданнями, особливостями та формами роботи центру до організації безпосередньої участі студентів у його консультативно-діагностичній діяльності. Реалізація цієї програми забезпечує формування у майбутніх лікарів-психологів навичок психокорекційної та психотерапевтичної діяльності, оволодіння техніками психологічної реабілітації за допомогою сучасних методів, прийомів та методик. Крім того, ця практична діяльність для багатьох студентів    є першим досвідом включення у майбутню професію, способом подолання невпевненості, страху та хорошою мотиваційною платформою для саморозвитку.

Особливо важливо, що студенти долучаються до такої практики у ролі волонтерів. Під час такої доброчинної діяльності відбуваються дивовижні речі: занурення в новий професійний досвід, синтез з незнайомими раніше формами спілкування та взаємодії, критична перебудова мислення, що допомагає реально оцінити свої можливості та  визначитися з подальшими планами.

Сьогодні на клінічній базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я» за сприяння методиста центру Чечко Тетяни Миколаївни в ролі волонтерів працюють студенти третього та четвертого курсів: Олександра Криль, Сніжана Строкіна, Даша Цибенко, Катерина Біла, Анастасія Голіброда. А для студента випускного курсу Андрія Гури цей центр став місцем першого працевлаштування. Вони допомагають маленьким вихованцям за програмою «ранньої допомоги», надають психологічну та педагогічну підтримку сім’ї, що виховує особливу дитину.

Найголовніше для студентів – не ставити собі обмежень. Будь-яка допомога важлива! Усе залежить від усвідомлення, що кожен може щось змінити в житті маленької дитини, попрацювати в команді однодумців, спробувати знайти застосування своїм талантам, занурившись у професію.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 та 29.11.2019 р. доцент кафедри Надія Анатолієвна Тертична провела практичні заняття з курсу “Вікова та педагогічна психологія” зі студентами 2 курсу медико-психологічного факультету  на клінічній базі кафедри КДНЗ “Центр розвитку дитини”Я+сім”я”. Студенти ознайомилися з методами психокорекційного впливу: корекційний театр, канізтерапія, пальчикова гімнастика, бломберг терапія. Також для студентів були проведені майстер-класи з піскової терапії, арт-терапії та використання методики “Нумікон”. Крім того, студенти познайомилися з особливостями роботи психолога з дітьми з особливими освітніми потребами, що відповідає програмі вивчення дисципліни.

 

 

 

Листопад 2019 р.

Відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології. Тема: «Особливості роботи лікаря-психолога в умовах амбулаторної практики».

Проводили гурток доцент кафедри Тертична Надія Анатоліївна та лікар-психолог, випусник 2011р. медико-психологічного факультету  НМУ ім. О. О. Богомольця, Вахтенков Максим Юрійович. На засіданні були обговорені питання організації роботи лікаря-психолога в умовах амбулаторної практики, основні групи пацієнтів, що звертаються за психологічною допомогою та можливості використання різних методів психотерапевтичного та психокорекційного впливу.  Також студенти познайомилися з установчими документами та звітністю у роботі лікаря-психолога, зокрема: положення про кабінет медикопсихологічної допомоги, посадовою інструкцією лікаря-психолога, а також протоколами надання вторинної медичної допомоги та звітною документацією лікаря-психолога. Студенти мали можливість задати питання та отримати кваліфіковані відповіді що до них. Найбільш актуальні запити стосувалися  працевлаштування, можливості отримання спеціалізації, вимоги до лікаря – психолога та групи пацієнтів, що звертаються за допомогою.

Запрошуємо студентів до подальшої співпраці!

 

 

9 квітня 2019 р. на базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка, на якому студенти, під час майстер-класу «Пісочна терапія для дітей та дорослих», познайомилися з методом пісочної терапії, який в контексті арт-терапії є невербальною форму психокорекції, де основний акцент робиться на творчому самовираженні клієнта. «Гра в пісок» вивільняє заблоковану енергію і «активізує можливості самозцілення, закладені в людській психіці», – вважав Карл Густав Юнг. Створення пісочних композицій стимулює фантазію людини, дозволяючи їй зрозуміти свої власні внутрішні процеси, які розглядаються в символіці ландшафту й обраних людиною мініатюрних фігурок людей, тварин, дерев, будівель, автомобілів, мостів, релігійних символів, і ще багато іншого. Майстер-клас для студентів провела відомий український психолог з багаторічним досвідом практичної роботи з дітьми та батьками – Кукса Валерія.  Дякуємо КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» за плідну співпрацю.

 

 

 

9 квітня 2019 р. на базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка, що мало на меті проведення майстер-класів з арт-терапії, одним із методів психологічної роботи, який використовує можливості мистецтва для усвідомлення себе і свого місця в світі людей, предметів, явищ, для можливості відреагування власних страхів, агресії, внутрішніх конфліктів тощо.  Студенти познайомилися з технікою правопівкульного малювання, взявши участь у майстер-класі «Правопівкульне малювання для дорослих», який провела психолог центру Людмила Корольчук. Саме ізо-терапія є одним з найбільш поширених і ефективних видів арт-терапії, де в якості основного психотерапевтичного засобу використовується малюнок. Вперше про метод правопівкульного малювання заговорили в 80-і роки ХХ століття. Ця техніка стала можлива завдяки лауреату Нобелівської премії, американському неврологу та психобіологу Роджеру Уолкотту Сперрі. Саме він досліджував роботу головного мозку і відкрив для нас двері у внутрішній світ людини. Продовжила його справу Бетті Едвардс – американський викладач мистецтва, доктор наук, автор бестселерів «Художник всередині вас» і «Розкрийте в собі художника». Під час майстер-класу студенти зрозуміли суть методу, ознайомилися з базовими прийомами правопівкульного малювання та побачили ряд істотних переваг саме такої техніки ізо-терапії.

 

 

 

26.03.2019 відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології НМУ. Студенти та співробітники відвідали майстер-клас: “Основи першої психологічної допомоги”. Учасники заходу ознайомилися з моделлю триєдиного мозку за Полем Маклліном.

Опрацьовано основні техніки надання першої психологічної допомоги та самодопомоги, які ви зможете використовувати і в повсякденному житті для регуляції сильних емоцій.

Ведучий та запрошений фахівець: Волошин Володимир Миколайович, кризовий психолог, травматерапевт, супервізор, провідний спеціаліст з біосугестії в Україні, дійсний член European Association for Psychotherapy. Має великий досвід в роботи з кризовими станами, панічними атаками, психотравмою, ПТСР, соматоформними і психосоматичними розладами. Займається вивченням проблематики впливу моралі на психіку людини.