Кафедра загальної і медичної психології

Видавнича діяльність

За період свого існування кафедра загальної і медичної психології досягла чималих успіхів у видавничій діяльності. Одним із завдання цього напрямку діяльності кафедри є забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та іншою літературою, опублікування результатів наукових досліджень тощо.

Досвід, набутий в галузі психолого-педагогічних, медико-психологічних досліджень, широко представлений у монографіях, підручниках, навчально-методичних посібниках, довідкових матеріалах, а також статтях у фахових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікаціях, у періодичних виданнях тощо.

З моменту започаткування та забезпечення освітньої діяльності за освітніми програми, за результатами наукової діяльності професорсько-викладацьким складом кафедри загальної і медичної психології здійснено цілий ряд публікацій наукового, навчального, методичного та методологічного спрямувань. Зокрема, вийшли друком:

  • Монографії: «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2002), «Генезис существования личности» (2006), «Генеза здійснення особистості» (2006), «Psychological nature of the personality» (2007), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2008), «Психологія учіння» (2015), «Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі» (2013) (проф. Максименко С.Д.), «Педагогічна психогігієна» (проф. Болтівець С.І., 2000), «Екологічна психологія» (2005), «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015) (доц. Філоненко М.М.,), «Емоції та їх значення в життєдіяльності людини»  (ст. викл. Лазуренко О.О., 1997); «Емоційна компетентність лікаря: теоретичні підходи дослідження, проблеми формування» (доц. Лазуренко О.О., 2018) та ін.
  • підручники та навчальні посібники: «Основи загальної психології» (1998), «Загальна психологія» (2000, 2004, 2008), «Основи військової психологія» (2002), «Експериментальна психологія» (2002), «General psychology» (2005), «Психологія особистості» (2007), «Медична психологія» (2009), «Патопсихологія» (2010), «Практикум із групової психокорекції» (2015), «Юридична психологія» (2018) (проф. Максименко С.Д.), «Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих» (проф. Чабан О.С., 2004), «Педагогіка вищої медичної освіти» (проф. Максименко С.Д., проф. Філоненко М.М. 2014), «Психологія спілкування» (2008, 2012), «Психологія особистості та індивідуальних відмінностей» (2005), «Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012), «Зоопсихологія з основами етології» (2013), «Науково-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)  «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015), (проф. Філоненко М.М.,), «Психологія ранньої юності» (2001), «Основи психологічного консультування та психокорекція» (2002) (доц. Папуча М.В.), «Основи психології» (2002), «Історія психології» (2003) (проф. Чепелева Н. В.), «Study guide of the lecture course Essentials of psychology and pedagogic» (2004), «Educational and methodical guideline for the seminars of the course Essentials of psychology and pedagogic» (2005) (доц. Лазуренко О.О.) та ін.;
  • навчально-методичні вказівки та рекомендації «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах» (2004, 2005) (доц. Мілерян В. Е.), «Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016) (проф. Філоненко М.М) , «Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (2005), «Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів» (2005),  «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Lecture course», «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Seminars course» (2010, 2011, 2012) (ст. викл. Лазуренко О.О.)  та ін.

Особливої уваги заслуговують підручники, посібники, навчально-методичні рекомендацій, вказівки для студентів-іноземців. Так, доц. Лазуренко О.О. підготовлено і видано 9 навчально-методичних посібників з дисципліни “Основи психології. Основи педагогіки»: «Методичні розробки практичних та семінарських занять з курсу «Основи психології» (1997, 2001); «Методические рекомендации и задания к курсу «Основы педагогики» для студентов-иностранцев» (1998, 2001); «Методичні рекомендації та завдання з курсу «Основи педагогіки» (1999, 2001), а також підручник «Загальна і медична психологія» (2018, 2020 рр. у співавторстві з О.Ю. Табачніковим) англійською мовою для студентів-іноземців стоматологічного, фармацевтичного та медичних факультетів.

У період 2012-2014 рр. вийшло друком три видання національного підручника «Психологія та педагогіка» (Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О.). До речі, акад. Максименко С.Д. є автором першого в Україні підручника «Психологія особистості». За його редакцією видано підручники для вищої школи – «Загальна психологія (українською, англійською мовами), «Експериментальна психологія», «Диференційна психологія», «Генетична психологія», «Медична психологія», «Патопсихологія», «Практикум із групової психокорекції», «Юридична психологія» та інші.

Деякі з видань кафедри загальної і медичної психології отримали відзнаки: підручнику «Загальна психологія» за редакцією академіка С.Д. Максименка (Вінниця, Нова Книга, 2004) було присуджено Державну премію в галузі науки і техніки у 2006 році,  а ухвалою Президії Академії наук вищої школи України Лазуренко О. О. було присуджено ІІІ премію в номінації «Навчальні посібники» за працю «Основи психології» (2004 р.), ІІ премію за працю «Основи психології та педагогіки: навчально-методичний комплекс» (2011 р.), І премію за працю «General and Medical Psychology» (2018 р.).

Вагомим доробком кафедри стали видані протягом кількох останніх років навчальні на навчально-методичні праці, підготовлені проф. Матяшем М.М., доц. Лазуренко О.О., доц. Луньовим В.Є., доц. Тертичною Н.А. Серед них: «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи» (Матяш М.М., 2018), «Основи психореабілітації для фахівців соціальної сфери» (Матяш М.М., Луньов В.Є., 2018), «Моральна шкода, доказування в суді і захист від маніпуляцій» (Матяш М.М., 2018),   «Математические методы в медико-психологических исследованиях и практике» (Гульбс О.А., Матяш М.М, Луньов В.Є., 2018), «Історія психології: навчальний посібник» (Тертична Н.А., 2018), «Вікова психологія: навчальний посібник» (Тертична Н.А., 2018),  «Практикум з вікової психології» (Тертична Н.А., 2018), «Психологічна готовність майбутнього лікаря до професійної діяльності» (Лазуренко О.О., 2018), «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря» (Лазуренко О.О., 2018), «Психологія емоцій. Підручник» (Лазуренко О.О., 2018), «Основы специальной психологии и дефектологии в схемах и таблицах: курс лекций» (Луньов В.Є., 2019), «General and medical Psychology. Workbook» (Лазуренко О.О., Табачніков О.Ю., 2018, 2020), «Психологія діяльності медичного працівника» (Лазуренко О.О., 2021), «Основи психологічного консультування для фахівців соціальної сфери» (Матяш М.М., Луньов В.Є., 2021),  «Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації» (Луньов В.Є., 2021), «Психологічне консультування та клінічна психодіагностика: практичне керівництво в умовах війни» (Матяш М.М., Луньов В.Є., Прудка Л.М. та ін. 2022), «Перша психологічна допомога військовослужбовцям в бойових (екстремальних умовах)»: (методичні рекомендації). (2022) (Матяш М.М., Ільїн М.В., Сопов В.М., Становських З.Л., 2022) та інші.

Кафедра є засновником та видавцем наукових фахових видань. З 2018 року за ініціативи завідувача кафедри, професора Матяша М.М. започатковано видання міжнародного науково-практичного журналу «Загальна і медична психологія».

Отже, створивши якісні підручники, навчальні посібники, практикуми, викладачі кафедри загальної і медичної психології забезпечили майбутніх лікарів, стоматологів, фармацевтів, медичних психологів профільною навчальною літературою нового покоління, яка користується попитом, про що свідчать перевидання більшості книг.

Нові видання