Кафедра офтальмології

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Рижова Ірина Петрівна, кандидат медичних наук, доцент.

Основні напрямки роботи – нейроофтальмологія, патологія зорового нерву та сітківки, захворювання переднього відрізку ока.

Кафедрою виконується планова науково-дослідна робота за темою: «Удосконалення діагностики та лікування захворювань сітківки та зорового нерву судинного та ендокринного ґенезу». Строк виконання: 2020-2023.

Керівник: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Жабоєдов Д.Г.

Відповідальний виконавець: кандидат медичних наук, доцент Рижова І.П., кандидат медичних наук, доцент Конах В.М.

Досліджуються клініко-функціональні особливості сухої форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) у жінок з наявністю підтвердженої вікової дегенерації макули, сухої форми (основна група) або її відсутності (контрольна група); наявність підтвердженого зниження рівня вітаміну D.

Оцінюється морфологічний стан макулярної ділянки у пацієнтів із ВМД (суха форма) із зниженим рівнем вітаміну D за допомогою ОСТ.

Вивчається вплив корекції зниженого рівня вітаміну D на клініко – функціональні та імунологічні показники. Проводиться дослідження рівня цитокінів (INF-g, TNF-a, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12), супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза у жінок з наявністю підтвердженої вікової дегенерації макули, сухої форми та підтвердженого зниження рівня вітаміну D.

Розроблюються рекомендації щодо застосування вітаміну D у схемі лікування ВМД (сухої форми).

Можливі сфери застосування: результати роботи можливо застосовувати в сфері практичної охорони здоров’я – офтальмологічних відділеннях.

Робота буде впроваджена:

1) в практичній діяльності офтальмологічних відділень;

2) в навчальному процесі на кафедрах хірургії НМУ;

3) у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях, з’їздах, публікацій статей, методичних рекомендацій, інформаційних листів;

4) поданням заявок на патенти України на корисну модель.

 

 

Також, на кафедрі відбувається навчання аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy, Ph.D.): асистент Комарова Т.М., асистент Жук А.М., асистент Павленко Д.О., Чміль Г.О., Кирпичников О.В., Гавриляк І.В.