Кафедра клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник за наукову роботу кафедри доцент, к.мед.н. Царик Владислав Вікторович.

Основні напрямки роботи. Кафедра проводить наукові дослідження для удосконалення підходів до лікування імунодефіцитних, імунозалежних та алергічних захворювань. Для вирішення цих питань кафедра використовує новітні методи діагностики (ІФА, багатокомпонентну діагностику алергій, патч-тестування,  ПЦР (для визначення поліморфізму генів та ін.)

Науково-дослідна робота. Наукова тема кафедри – «Удосконалення діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань на основі вивчення імунологічних та генетичних особливостей асоційованої лімфоїдної тканини».

На кафедрі виконуються дві кандидатські та одна докторська дисертації, які присвячені вирішенню нагальних проблем алергології, планується дисертаційна робота за науковою тематикою, яка буде включати використання сучасних генетичних методів досліджень.

Співробітники кафедри є членами УТІАІ (Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації) та EAACI (Європейського товариства імунологів та алергологів), беруть активну участь в Міжнародних конгресах та з’їздах.

За звітний період співробітниками кафедри опубліковано близько 180 наукових праць, в тому числі 25 іноземною мовою, зроблено 65 доповідей на різних наукових та науково-практичних форумах в Україні та за кордоном.

 

Видавнича  діяльність. Кафедра має 5 підручників з дисципліни з грифами МОН та МОЗ України:

  1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник /Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..; За редакцією проф. Г.М. Дранніка.- К.:

Здоров’я.- 2006.-888 с.

  1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс».- 2006. -482 с.:ил.
  2. Клиническая имумунология и аллергология с возрастными особенностями: учебник/ В.Є. Казмірчук, Л.В.Ковальчук, Д.В. Мальцев – К: ВСИ «Медицина», 2012.- 520 с.
  3. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.- 4-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010.-552 с.:ил.
  4. Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування: монографія/ О.В. Дольницький, В.О. Галаган, О.В.Ромадіна.-К.-,2009.-1040 с.