Кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я

Співробітники кафедри

yavorovskyj Яворовський Олександр Петрович

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки

paustovskyj

Паустовський Юрій Олександрович

професор кафедри, доктор медичних наук

У 1994 році закінчив із відзнакою медико-профілактичний факультет Українського державного університету ім. акад. О.О. Богомольця.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічна оцінка впливу епоксидних композицій на репродуктивну функцію жінок в умовах виробництва та обґрунтування оздоровчих заходів”, а у 2016 році – докторську дисертацію на тему “Гігієнічна оцінка глобального забруднювача довкілля метилтретбутилового ефіру і молекулярно-генетичні механізми його дії на організм”.

Наукові інтереси: виробнича токсикологія, гігієна праці, охорона праці медичних працівників.

Співавтор 158 наукових праць, у тому числі 2 підручників, 9 навчальних посібників, 7 патентів на корисну модель, 4 інформаційних листів, 12 типових та примірних програм.

Паустовський Ю.О. бере активну участь у громадській роботі університету, із 2000 р. є членом профкому співробітників, відповідає за охорону праці в НМУ.

Член “Всеукраїнської асоціації науковців і лікарів з професійної патології і гігієни праці”.

zenkyna

Зенкіна Валентина Іванівна,

доцент кафедри, кандидат медичних наук

 

У 1994 р. закінчила медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Із 1995 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної гігієни, гігієни праці і профзахворювань Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне прогнозування токсичності епоксидних сполук на основі методів статистики і квантової хімії».

Наукові інтереси: гігієна праці, виробнича токсикологія, охорона праці медичних працівників.

Співавтор близько 130 друкованих наукових робіт, у тому числі підручника «Гігієна праці», 9 навчальних посібників, 40 методичних вказівок до практичних занять, 12 типових та примірних програм, 2 монографій тощо.

Член «Всеукраїнської асоціації науковців і лікарів з професійної патології і гігієни праці».

veremej

Веремей Михайло Іванович

доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 1974 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

Із 1974 р. працював на кафедрі гігієни праці і професійних захворювань КМІ на посаді молодшого, з 1979 р. – старшого наукового співробітника, із 1986 р. – асистента, а з 1998 – доцента цієї кафедри (нині кафедра гігієни та екології №2).

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Гігієна праці в виробництві слоїстих пресованих електроізоляційних матеріалів на основі епоксидних і фенолформальдегідних смол”.

Із 1994 по 2013 рр. виконував обов’язки заступника декана з наукової та виховної роботи медичного факультету №4. На кафедрі з 1993 по 2020 рокі був відповідальним за наукову роботу. Автор і співавтор більше 120 друкованих наукових робіт. Виконував значний обсяг робіт щодо розробки «Гігієнічних висновків» на нові види продукції, які пропонувались для впровадження в промисловість України.. Лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна праці”. Профгрупорг кафедри.

Член комісії з гігієнічної регламентації хімічних речовин у повітрі робочої зони «Комітету з питань гігієнічного регламентування хімічних речовин у повітрі робочої зони» МОЗ України”.

zynchenko-okon

Зінченко Тетяна Олександрівна

доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 2008 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. Працювала лікарем з загальної гігієни в СЕС Святошинського р-ну м. Києва.

У 2009 р. захистила магістерську роботу і з 2009 по 2011 р. навчалася в аспірантурі. У 2011 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему “Гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики несприятливої дії наночасток срібла”.

Із 2010 року працює на посаді асистента кафедри, а з 2019 – на посаді доцента кафедри.

Наукові інтереси: нанотоксикологія, гігієна праці, охорона праці в медичній галузі.

Співавтор понад 30 наукових праць, в тому числі 1 підручника, 3 навчальних посібників, 1 монографії, 6 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

На кафедрі займається організацією та контролем освітнього процесу.

 

soloha

Таран Ніна Валеріївна

доцент кафедри, кандидат медичних наук

 

У 2013 році закінчила НМУ університет імені О.О. Богомольця та виконала науково-дослідну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини».

Підготувала, успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні аспекти управління ризиками впливу шкідливих виробничих чинників при одержанні нанопорошків тугоплавких безкисневих сполук металів» та здобула ступінь кандидата медичних наук.

Із 2014 року асистент кафедри гігієни праці і професійних хвороб.

Із 2019 року доцент кафедри гігієни та екології №2.

Наукові інтереси: гігієна праці, нанотоксикологія, охорона праці в медичній галузі.

Автор та співавтор понад 60 друкованих наукових робіт, в тому числі 7 навчальних посібників, 30 методичних вказівок до практичних занять, інформаційного листа, патенту на корисну модель та методичних рекомендацій. Учасник міжнародних проектів в галузі «наномедицина».

На кафедрі займається викладацькою (трьома мовами), науковою та навчально-методичною роботою.

bruhno

Брухно Роман Петрович

доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2014 році.

У 2014-2015 рр. навчався у інтернатурі та магістратурі при кафедрі гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2015-2018 рр. навчався у аспірантурі при кафедрі гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2018 році достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів із розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії».

У 2021 році здобув вчене звання доцента.

Наукові інтереси: гігієна праці, лікарська токсикологія, охорона праці, безпека лікарняного середовища.

Автор та співавтор більше ніж 100 друкованих наукових робіт.

На кафедрі займається викладацькою, науковою та навчально-методичною роботою.

Кудієвський Ярослав Валерійович

асистент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

З 2003 по 2021 рік працював в ДУ “Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України” в лабораторії фізіології розумової праці на посаді молодшого наукового співробітника, а згодом в лабораторії гігієни і фізіології змінної праці на посаді наукового співробітника.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості змін біоелектричної активності головного мозку при нервово-емоційному напруженні і профілактика втоми у осіб розумової праці».

Із 2019 року асистент кафедри гігієни та екології № 2.

Автор та співавтор близько близько 50 друкованих наукових робіт, в тому числі 2 методичних розробок, 2 інформаційних листів, також має патент на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

На кафедрі займається викладацькою, науковою та навчально-методичною роботою.

Рябовол Василь Миколайович

асистент кафедри, аспірант

У 2017 р. закінчив медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Із 2017 р. по 2018 р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна» на кафедрах медико-профілактичного профілю НМУ імені О.О. Богомольця.

Із 2018 р. по 2019 р. працював лікарем із загальної гігієни Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» (нині ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»).

Із 2019 р. і дотепер аспірант кафедри гігієни та екології №2 НМУ імені О.О. Богомольця, виконує обов’язки асистента кафедри (0,5 ставки).

Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю 222 Медицина з гігієни та професійної патології згідно з затвердженою темою «Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка і профілактика несприятливої дії нанопорошків діоксиду титану та композиту нанодіоксиду титану з наносріблом в умовах виробництва».

Наукові інтереси: нанотоксикологія, гігієна праці, гігієна та екологія, охорона праці в медичній галузі.

Автор та співавтор понад 20 друкованих наукових робіт, в тому числі 1 підручника, 1 патенту на корисну модель.

На кафедрі займається науковою, викладацькою та навчально-методичною роботою.

 

Устяк Наталія Володимирівна

асистент кафедри, кандидат історичних наук

У 2009 році закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту та отримала кваліфікацію інженер-механік з/т.

З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі безпеки життєдіяльності та екології ДЕТУТу.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь із спеціальності історія науки і техніки.

З 2014 по 2020 рр. ‒ працювала у Київському міжнародному університеті на посаді доцент кафедри педагогіки і психології та заступник директора коледжу.

Бере участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України.

Автор та співавтор понад 60 публікацій, з них: 1 (монографія); 21 фахова стаття (у т.ч. 4 статті іноземними мовами, з них 1 видана за кордоном, 6 у наукометричних виданнях); більше 30 тез доповідей; та навчально-методичні публікації.

Наукові інтереси: психологія безпеки, безпека і гігієна праці, охорона праці медичних працівників, безпека життєдіяльності та інше.

На кафедрі займається викладацькою, науковою та навчально-методичною роботою.