Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Співробітники

 

Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри.

У 1978 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікар-лікувальник.

Із 1978 по 1982 рр. – аспірант кафедри фармакології Київського медичного інституту, з 1982 по 1995 рр. – асистент кафедри, з 1996 по 2004 рр. – доцент кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1983 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія «Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболічної дії» (наукові консультанти – член-кор. НАМН України, проф. Губський Ю.І., член-кор. НАМН України, проф. Чекман І.С.).

З 1997 по 2003 рр. – заступник декана фармацевтичного факультету.

2004 – 2015 р.р. – декан фармацевтичного факультету.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Кількість підготовлених докторів наук – 1, кандидатів наук – 5, магістрів – 10; є науковим керівником 3 здобувачів ступеню доктора філософії.

Наукові інтереси полягають у дослідженні  проблем виявлення біоенергетичних, функціональних і ультраструктурних змін у виконавчих органах за умов серцевої недостатності функціонального та токсичного ґенезу, гіпоксії оксидативного стресу, а також фармакологічної корекції біохімічних і мембранних ушкоджень органів і систем при різних видах токсичних уражень. Уперше в світі експериментально обґрунтувала доцільність застосування метаболічних сполук, похідних бурштинової кислоти та урацилу при антрацикліновій інтоксикації та кардіоміопатії, спричиненої антрацикліновими антибіотиками.

Публікації (понад 500): підручники – 13, навчальні посібники – 19, монографії – 2, стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», освітньо-кваліфікаційні програми – 4, патенти – 43.

Громадська діяльність: голова Формулярного комітету МОЗ України; експерт МОЗ України за напрямом «Фармація. Клінічна фармація. Клінічна фармакологія», голова вченої ради фармацевтичного факультету; голова атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками в м. Києві; член редакційної ради журналів «Фармацевтичний журнал», «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Фітотерапія. Часопис»; член 2-х спеціалізованих вчених рад: 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни),15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; голова циклової методичної комісії НМУ імені О.О. Богомольця з фармацевтичних дисциплін.

Членство в професійних асоціаціях: член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP); академік Національної академії вищої освіти України; академік Міжнародної академії освіти України; член Спілки освітян України; член Українського біохімічного товариства; член Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP).

Державні відзнаки і нагороди: за сумлінну працю була відзначена Почесною грамотою Кабінета Міністрів України, 3-ма Почесними грамотами МОЗ України, Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України та грамотою Київської міської державної адміністрації; у 2016 р. присвоєно почесне звання заслужений діяч науки і техніки України; Почесна грамота «За вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України», Українська федерація вчених, НАН України.

Відзнаки і нагороди громадських організацій: орден Ярослава Мудрого (НАН ВО України, від 29.11.2022); орден Святійшого Князя Володимира (НАН ВО України, від 16.11.2021); орден «Науковець Року» (національне визнання, від 19.11.2021); орден «Медична Слава України»; медаль Святого Володимира (НАВОУ); медаль «Флагман освіти і науки України»; медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності»; диплом та перша премія Національної Академії наук вищої освіти України за номінацією «Навчальний посібник» (2017, 2018, 2021); Диплом лауреата І премії конкурсу Академії наук вищої освіти України за номінацією  «Краще видання року» (2021).

Посилання на профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506649044

Посилання на профіль Orcid.org:

https://orcid.org/0000-0001-5065-3147

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kSi_xH0AAAAJ

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1911671

 

 

Вельчинська Олена Василівна, д.фарм.н., к.х.н., професор.

У 1985 р. закінчила хімічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту.

У 1992 р. закінчила аспірантуру при Інституті органічної хімії НАН України (м. Київ) і захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук.

У 2013 році захистила докторську дисертацію: «Синтез та дослідження біологічно активних речовин із протипухлинною активністю в ряду гетероциклічних сполук та їх аддуктів із бактерійними лектинами» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. У 2023 р. пройшла стажування в Варшавському Медичному Університеті.

Наукові інтереси  – синтез та аналіз біологічно активних сполук; розробка методів ідентифікації та кількісного визначення лікарських препаратів.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Кількість підготовлених магістрів – 6.

Публікації: підручники – 2, навчальні посібники – 7, монографії – 7, патенти на корисну модель – 198, патентів на винахід – 6.

Громадська діяльність: член редколегії /Editorial Board. The OA Journal of Chemistry and Materials (OAJRCJCM). United Kingdom:  https://oajcm.damray.com/EditorialBoard.aspx ;

член редколегії міжнародних наукових журналів «Инновационная наука», «Символ науки»; член Спілки освітян України; академік НАН ВО України, академік та головний вчений секретар Міжнародної академії освіти і науки (IAES), Україна.

Членство в професійних асоціаціях: член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP).

Державні відзнаки і нагороди: почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України; почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019); почесна грамота Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2022).

Відзнаки і нагороди громадських організацій: орден Ярослава Мудрого (НАН ВО України, від 29.11.2022); орден Святійшого Князя Володимира (НАН ВО України, від 16.11.2021); орден «Науковець Року» (національне визнанння, від 19.11.2021); орден «Медична Слава України»; медаль Святого Володимира; медаль «Флагман освіти і науки України»; медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності»; почесна грамота Української федерації вчених, НАН України; почесна грамота «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки України», НАН ВО України (2022); диплом та перша премія Національної Академії наук Вищої Освіти України за номінацією «Краще видання року» (2018; 2021; 2022).

Посилання на профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507048225

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0001-7023-8493

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=exmJEggAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1882613

 

 

Великий Микола Миколайович, д.б.н., професор.

У 1965 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю біолог-біохімік.

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему «Дослідження регуляторної ролі окисно-відновного стану нікотинамідних коферментів у внутрішньоклітинному метаболізмі в тканинах тварин».

У 1990 році отримав вчене звання – професор по кафедрі біохімії.

Завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Кількість підготовлених докторів наук – 1, кандидатів наук – 11; є науковим керівником двох аспірантів.

Наукові інтереси  зосереджено на дослідженнях молекулярних механізмів регулювання внутрішньоклітинного метаболізму в організмі людини і тварин у нормі та  за розвитку патологічних процесів, зокрема за цукрового діабету, захворюваннях кісткової системи (остеопороз) та непластичній трансформації клітин. Висунуто та експериментально обґрунтовано оригінальну концепцію регуляторної ролі окисно-відновного стану нікотинамідних коензимів (редокс-стан вільних NAD+/NADH) в компартменталізації та інтеграції клітинних метаболічних процесів, що реалізується за принципом стехіометричного контролю. Уперше проведено оцінку інтенсивності остеокластогенезу за рівнем експресії маркерів ремоделювання кісткової тканини остеокальцину, остеопротегерину (OPG) та ліганду рецептору активатора ядерного фактору κB (RANKL) за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу. Встановлено роль вітамін D3 авто/паракртнної системи у регулюванні комплексу транскрипційного фактору NF-κB/IκBα у тканинах щурів та досліджено експресію залежних від транскрипційного фактору NF-κB функціонально важливих регуляторних протеїнів-цитокінів – VEGF, TNF-α та іNOS. Розроблено засоби ефективної корекції патологічних порушень обміну кісткової тканини на основі створених нових високоефективних комплексних препаратів вітаміну D3 і бісфосфонатів із метою подальшого впровадження їх у медичну практику.

Публікації: (понад 200 статей у фахових журналах), підручники – 2, навчальні посібники – 7, монографія – 1, розділи в іноземних монографіях – 3.

Громадська діяльність: член спеціалізованої вченої ради  із присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); член експертної ради Державної атестаційної комісії з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з біологічних наук; член редакційної колегії  “Українського біохімічного журналу” та журналу “Медична і клінічна хімія”.

Членство в професійних асоціаціях: голова Київського відділення Українського біохімічного товариства; дійсний член та співзасновник Академії наук Вищої школи України; Член Українського підрозділу наукового товариства EVIDAS – European Vitamin D Association Scientific society.

Нагороди: Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2015 р.); Лауреат премії НАН України імені О.В. Палладіна  за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології (2013 р.); академічні нагороди Ярослава Мудрого (2009 р.) та Святого Володимира (2013 р.).

Посилання на профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=20434931200

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-8125-308X

Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6u7oS2gAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль в Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/J-5686-2017

 

 

Глушаченко Ольга Олександрівна, к.х.н., доцент.

У 1983 році закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за фахом технологія електрохімічних виробництв.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію «Закономірності катодного розчинення селену та телуру в кислих розчинах».

Заступник декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) з 2007 року по теперішній час.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Організація навчального-виховного процесу з використанням дистанційних форм навчання.

Публікації (69):

Навчальні посібники – 4

Патенти – 9

Громадська діяльність:

 • член Вченої ради фармацевтичного факультету;
 • член ЦМК за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

Членство в професійних асоціаціях:

член Українського біохімічного товариства

Нагороди та відзнаки:

 • подяки Київського міського голови;
 • подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-7017-3914

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3WW5NRgAAAAJ&hl=uk

 

 

 

Афанасенко Ольга Вікторівна   к.фарм.н., доцент.

У 1992 році  закінчила в Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія – неорганічна хімія. У 2002 р. закінчила Національну фармацевтичну академію  України, спеціальність – фармація.

У 2006 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного фармацевтичного університету на тему: «Антиоксидантні властивості та молекулярна будова фенолів  та нітрогенвмісних гетероциклів.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси полягають у дослідженні стабільності комплексів полівінілпіролідону різної молекулярної маси із кверцетином, рутином та солями важких металів із метою створення нових лікарських засобів із кардіопротекторними та детоксикаційними властивостями, розробкою та валідацією нових методів інструментального фармацевтичного аналізу. Також працює над використанням методу QSAR-аналізу для прогнозування біологічної активності лікарських засобів.

Автор 62 публікацій. Автор посібника англійською мовою для підготовки до ліцензованого іспиту КРОК 2.

Індекс Гірша – 2, рівень володіння англійською – B2.

Громадська діяльність:

 • заступник голови фахової експертної комісії «Фармацевтична хімія» Центру тестування при МОЗ України;
 • член апробаційної ради за спеціальністю «Фармація» в НМУ імені О.О. Богомольця;
 • керівник студентського наукового гуртка з фармацевтичної хімії. Під керівництвом Афанасенко О.В. підготовано сім магістерських робіт.

Членство в професійних асоціаціях:

 • член ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»;
 • член Українського біохімічного товариства.

Нагороди:

 • подяка Київського міського голови;
 • почесна грамота Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця.

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0003-0056-0668

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=5FxXgRMAAAAJ&hl=ru7

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2398348

 

 

Кузнецова Олена Володимирівна, к.б.н., доцент.

У 1989 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальностю «Біохімія» і отримала кваліфікацію – біохімік, викладач. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Біохімія» на тему «Взаємозв’язок ендорфінів, вазопресину, натрійуретичного пептиду передсердь і тканинних гормонів з регуляцією водного балансу організму в нормі та при гіпертермії».

Основні напрямки науково-практичної роботи: Наукові інтереси полягають у дослідженні біохімічних механізмів ушкодження внутрішніх органів за умови хронічного вживання алкоголю та їх корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії.
Публікації (103):

• Підручники – 8

• Навчальні посібники – 7

• Патент на корисну модель – 1

Громадська діяльність:

• Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

 • Профорг кафедри
 • Керівник студентського наукового гуртка (секція «Біологічна хімія»).

Членство в професійних асоціаціях:

 • член Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP);
 • член Українського біохімічного товариства

Нагороди та відзнаки:

 • подяка Київського міського голови;
 • Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я;
 • подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Диплом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» Національної академії наук вищої освіти України.

Посилання на профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56992578100

Посилання на профіль Orcid.org:

https://orcid.org/0000-0002-5229-0287

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=FfZWL-kAAAAJ

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1049497

 

 

Нароха Віолетта Петрівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

В 2009 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Провізор»

В червні 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації” (спеціальність 14.03.05 – «Фармакологія»)

В 2023 році (03 квітня-15 травня) успішно пройшла міжнародне стажування на базі Університету Collegium Civitas (м. Варшава, Польща) “Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС” (180 годин)

В 2018 році закінчила з відзнакою Інститут післядипломної освіти Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Міжнародна економіка»

Рівень володіння англійською мовою В2 (Aptis від British Council)

Має досвід роботи на посаді провізора/фармацевта в аптеці №8 з рецептурно-виробничим відділом КП «Фармація» (2009-2011 роки, за сумісництвом)

Основні напрямки науково-практичної роботи:

– фармакологічні властивості та механізм дії координаційних сполук германію

– особливості викладання дисципліни «Біологічна хімія» студентам фармацевтичного факультету.

Публікації (більше 50):

Scopus hіндекс =3

Навчальні посібники -3

Громадська діяльність

Відповідальна на кафедрі за:

 • наукову роботу
 • антиплагіатну перевірку наукової продукції
 • міжнародну діяльність
 • виконує обов’язки секретаря методичних нарад

Член приймальної комісії НМУ ім. О.О.Богомольця (2011, 2018 рр)

Членство в професійних асоціаціях:

 • 2022 рік – Європейська Асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP)

Посилання на профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56993769600

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0001-7676-0223

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_SVmr3oAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2102500

 

 

Мацькевич Катерина Володимирівна, к.фарм.н., доцент.

У 2012 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора.

У 2013 році захистила магістерську роботу на тему «Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення розмаринової кислоти в 70% спиртовому екстракті Salviae officinalis».

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю «Фармакологія» на тему «Експериментальне дослідження фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів».

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси – експериментальні та квантово-хімічні дослідження нових потенційних лікарських засобів для лікування захворювань серцево-судинної системи.

Публікації – 41:

 • Навчальний посібник – 1.
 • Патенти на корисну модель – 5.

Громадська діяльність:

 • відповідальна на кафедрі за роботу з програмою «LIKAR_NMU».

Членство в професійних асоціаціях:

 • член Українського біохімічного товариства
 • член Товариства молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця.

Посилання на профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205338226

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0003-0776-4989

Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=qyk2jSEAAAAJ

Посилання на профіль в Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JJD-7695-2023

 

 

Головченко Оксана Іванівна, к.пед.н, доцент.

У 2000 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Неорганічна хімія».

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси – організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Органічна хімія” в умовах аудиторно-дистанційного навчання.

Публікації – 74:

Навчальні посібники – 2

Патенти на корисну модель – 2.

Громадська діяльність:

 • Із 2010 по 2015 роки працювала на посаді заступника декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).
 • Із 2007 по 2018 рік – виконувала обов’язки секретаря Вченої ради фармацевтичного факультету.
 • Член Вченої ради фармацевтичного факультету.
 • Секретар Циклової методичної комісії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

Посилання на профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201857927

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0001-9794-2624

Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4o4vf1xxXSVf7y212ERLrItCb4G1PhpDrkWEPURlDlJyOsD1gj4fiXqpPuev0n_t43_vWpyRP2H12ooq-50auYwUa0BBpSPGpGGgXhO0lrKrKcuEc&user=mSu9lesAAAAJ

Посилання на профіль в Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEE-7730-2022

 

 

 

Бурмака Олександр Васильович, к.фарм.н., доцент.

У 2002 році закінчив фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація провізор.

У 2010 році захистив дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження біологічно активних речовин квіток конюшини лучної та фітокомпозицій на її основі» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю – фармацевтична хімія та фармакогнозія (15.00.02).

Завідувач Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Відповідальний за здійснення координації діяльності структурних підрозділів лабораторії та контролю за виконанням її функцій у відповідності до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів. Здійснення контролю забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази лабораторії.

Із 2008 по 2011 рр. керівник групи фізико-хімічних методів Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Із 2002 по 2017 рр. за сумісництвом експерт з питань спеціалізованої експертизи матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу (Модуль 3. Якість).

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси полягають у здійсненні  контролю якості лікарських засобів із використанням фізико-хімічних методів аналізу таких як: високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ), газова хроматографія (ГХ), спектрофотометрія (УФ-ВИД, атомно-адсорбційна спектрофотометрія, ІЧ-спектрофотометрія та ін).

Автор 14 публікацій.

Підготував 15 магістрів фармації.

 

 

Клепа Таісія Іванівна, к.хім.н., асистент.

У 1970 р. закінчила Рубіжанську філію Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія органічних барвників та напівпродуктів».

У 1972 – 1976 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті органічної хімії АН УССР у м. Київ.

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адамантилфосфіти».

Із 2002 по 2019 рр. – доцент кафедри.

Із 2019 р. по теперішній час – асистент кафедри.

Автор 55 публікацій.

Нагороди:

 • подяка Київського міського голови;

Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Онищук Людмила Валеріївна, к.фарм.н., асистент.

У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О.  Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізора.

З 2011 року працювала на посаді старшого лаборанта, а з 2012 року – асистент кафедри.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю «Фармакологія» на тему «Експериментальне обґрунтування створення лікарського препарату для інтравагінального застосування з протизапальною та протимікробною активністю».

Публікації – 32:

 • Патенти на корисну модель – 4.

Членство в професійних асоціаціях:

 • член Українського біохімічного товариства.

Посилання на профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200688968

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-7479-868X

Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wTwY2XUAAAAJ&hl=uk

 

 

 

Манченко Оксана Вікторівна, асистент.

У 1999 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Хімія високомолекулярних сполук”.

З 1999 року – асистент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології.

Виконує кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання стандартизації лікарських засобів майбутніх магістрів фармації з використанням цифрових технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання).

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси полягають у хімічних дослідженнях нових високомолекулярних сполук; розробці та впровадженні нових методик, методів, застосування кейсових технологій для організації змішаного навчання.

Автор 59 публікацій.

Членство в професійних асоціаціях:

член Українського біохімічного товариства.

Посилання на профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506715901

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-5461-6586

Посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=grzJKG0AAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль в Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLG-6786-2023

 

 

Бут Ірина Олександрівна, асистент.

У 2006 році закінчила хімічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з відзнакою за спеціальністю «Хімія», отримала кваліфікацію хіміка, викладача хімії.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Проводить лабораторно-практичні заняття з органічної, фармацевтичної хімії та стандартизації лікарських засобів. Відповідальна за підготовку лабораторно-практичних занять з фармацевтичної хімії.

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності майбутніх магістрів фармації з хімічних дисциплін в умовах змішаної аудиторно-дистанційної форми навчання».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси  – методика навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації в умовах аудиторно-дистанційної форми навчання. Виконує дисертаційну роботу на тему «Методика навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації в умовах аудиторно-дистанційної форми навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання).

Публікації:

Автор 18 публікацій із теорії і методики навчання фармацевтичних дисциплін.

Навчальні посібники – 1

Громадська діяльність

 • Відповідальна за документообіг кафедри.
 • Матеріально-відповідальна на кафедрі.
 • Табельник кафедри.

Нагороди:

 • Подяка Київського міського голови.

Посилання на профіль Orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-7277-1790

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=8mLcH78AAAAJ

 

 

Молчанова Стелла Геннадіївна, асистент.

У 1990 році закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Педіатрія».

У 1992 році закінчила клінічну ординатуру при Донецькому медичному інституті ім. М. Горького за спеціальністю «Нейрохірургія».

1992-2014 рр. – лікар-нейрохірург вищої категорії Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна.

2014-2018 рр. – викладач нервових хвороб Черкаської медичної академії.

Лікар вищої категорії.

З 2019 р. – асистент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології.

Основні напрямки роботи:

Проводить практичні та семінарські заняття з дисципліни «Лікарська токсикологія» та з вибіркової дисципліни «Фармацевтичні аспекти наркоманії та токсикоманіі».

Автор 11 публікацій.

Громадська діяльність:

 • Відповідальна за АСУ на кафедрі.

Членство в професійних асоціаціях:

 • член Української асоціаціі нейрохірургів.

 

 

Проворова Вероніка Олександрівна, асистент, магістр фармації.

У 2021 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», виконала магістерську роботу на тему «Розробка методик ідентифікації барвника хіноліновий жовтий для різних лікарських форм з використанням фізико-хімічних методів». Занесена до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2021 по 2022 рр. – старший лаборант, з 2022 року – асистент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології.

Рівень володіння англійською мовою – B2 (Міжнародний сертифікат ESOL).

У період з квітня по липень 2023 року пройшла стажування у Варшавському медичному університеті за програмою Erasmus+.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси – теоретичні і методичні засади застосування інтерактивних форм в аудиторно-дистанційному форматі вивчення хімічних дисциплін майбутніми магістрами фармації. Виконує дисертаційну роботу на тему: “Методика навчання органічної хімії майбутніх магістрів фармації в умовах змішаного формату організації освітнього процесу”. Член Товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Публікації – 10.

Громадська діяльність:

2023 рік – секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

Відповідальна на кафедрі за:

 • веб-сторінку кафедри;
 • роботу з програмою АСУ;
 • техніку безпеки.

Нагороди: Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2021 р.); Диплом І ступеню за перемогу в Квітневій студентській науковій сесії 2021.

Посилання на профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=yYUBNU8AAAAJ&hl=uk