Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Історія кафедри

Кафедра бере початок від кафедри медичної хімії університету Святого Володимира, створеної у 1867 році. Із 1999 року у зв’язку з відкриттям фармацевтичного факультету її було перейменовано на кафедру “Біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії”, з 2014 від’єдналася нова кафедра “Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії”, випускова на фармацевтичному факультеті. У 2021 році кафедра була реформована і називається «Хімії ліків та лікарської токсикології».

У різні роки її очільниками та співробітниками були такі видатні вчені як А.А. Шеффер, А.А. Садовень, С.С. Кравченко, С.В. Фомін, С.І. Винокуров, Д.Л. Фердман, Р.В. Чаговець, Е.Ф. Шамрай, Ю.В. Хмелевський.

 

Із 1997 по 2010 рр. кафедру очолював член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАМН України, доктор медичних наук, професор Юрій Іванович Губський (1945-2019), провідний вчений у галузі медичної біохімії, біохімічної фармакології та токсикології фізіологічно-активних сполук, автор більше 300 наукових робіт, у тому числі монографій, підручників, наукових довідників.

 

Пріоритетними розробками член-кореспондента НАМН України професора Ю.І. Губського та очолюваної ним наукової школи був цикл робіт, присвячених реакціям ліпопереокислення в ядерному хроматині, вільно-радикальному ушкодженню ДНК, ролі іонів кальцію в порушенні метаболічних процесів за умов антиоксидантної недостатності та дії високотоксичних ксенобіотиків.

 

 

Із 2010 року кафедру хімії ліків та лікарської токсикології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ірина Володимирівна Ніженковська. Стаж науково-педагогічної роботи – 40 років.

Наукові роботи І.В. Ніженковської присвячено біохімічним та мембранним механізмам ушкодження внутрішніх органів при різних патологічних станах та їх корекції фізіологічно активними сполуками; проблемам виявлення біоенергетичних, функціональних і ультраструктурних змін у міокарді за умов серцевої недостатності функціонального та токсичного ґенезу, а також фармакологічної корекції біохімічних і мембранних ушкоджень міокардіоцитів при різних видах серцевої недостатності та токсичних уражень; синтезу та фармакологічній оцінці біологічної активності нових сполук; біохімічним та патобіохімічним молекулярним механізмам пошкодження біомембран та лікувально-профілактичному застосуванню біоантиоксидантів;

розробці навчально-методичного забезпечення, реформуванню вищої фармацевтичної освіти, впровадженню сучасних нових навчальних технологій із урахуванням специфіки викладання органічної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Уперше в світі експериментально обґрунтувала доцільність застосування метаболічних сполук, похідних бурштинової кислоти та урацилу при антрацикліновій інтоксикації та кардіоміопатії, спричиненої антрацикліновими антибіотиками.