Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Студентський науковий гурток

У складі студентського наукового гуртка працює дві секції:

 • фармацевтичної хімії;
 • біологічної хімії.

 

Староста СНГ кафедри хімії ліків та лікарської токсикології:

Карпова Олександра, 3  курс 11803 група

 

План засідань студентського наукового гуртка  у 2023-2024 навчальному році

 

Секцію фармацевтичної хімії очолює к.фарм.н., доцент кафедри  хімії  ліків та лікарської токсикології Афанасенко Ольга Вікторівна.

e-mail: olga.afanasenko@nmu.ua

На фото доцент Афанасенко О.В. разом зі студентами-гуртківцями секції фармацевтичної хімії

У рамках діяльності секції фармацевтичної хімії студенти проводять фармацевтичний аналіз біологічно активних речовин у перспективній лікарський сировині (Salvia officinalis, Сapsicum frutescens  та інша перспективна лікарська рослинна сировина), вивчають стабільність комплексів полівінілпіролідону різної молекулярної маси із кверцетином, рутином та солями важких металів із метою створення нових лікарських засобів із кардіопротекторними та детоксикаційними властивостями, проводять розробку  та валідацію методів ідентифікації та кількісного визначення активних фармацевтичних інградієнтів різних хімічних груп з використанням  методів фізико-хімічного аналізу, квантово-хімічні дослідження імовірних механізмів дії нових сполук з потенційною фармакологічною активністю.

 

На фото під керівництвом д.м.н., професора Ніженковської І.В. студентка проводить дослідження на ІФА-аналізаторі

 

 

На фото  студентки  проводять спектрофотометричне визначення вмісту капсаіцину в екстракті Сapsicum frutescens

 

 

На фото студентка під керівництвом доцента, к.фарм.наук Афанасенко О.В. проводить спектрофотометричне дослідження АФІ

 

Керівником секції біологічної хімії є к.біол.н., доцент кафедри  хімії  ліків та лікарської токсикології  Кузнецова Олена Володимирівна.

e-mail: olena.kuznetsova@nmu.ua

Основний напрямок роботи секції біологічної хімії – вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та її корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії. Гуртківці самостійно досліджують зміни показників ліпідного, білкового та вуглеводного  обмінів під впливом комплексних сполук германію з органічними кислотами на моделі доксорубіцинової кардіоміопатії  та  гострої і хронічної алкогольної інтоксикації у лабораторних тварин.

На фото члени  студентського науковго гуртка виконують біохімічні дослідження

 

Засідання гуртка проходять кожного останього понеділка місяця на кафедрі хімії  ліків та лікарської токсикології  в науковій лабораторії  (кімната № 410). Початок о 16:00.  Тематика засідань відповідає  плану  засідань СНГ кафедри.

Проводяться спільні засідання зі студентськими гуртками  кафедри аптечної та промислової технології ліків та кафедри фармакогнозії та ботаніки.

Форми роботи: на засіданнях гуртка студенти навчаються опрацьовувати літературні джерела, проводити пошук у наукометричних базах даних та формувати реферативні доповіді, опановують методики проведення експериментальних досліджень на тваринах, виконують комп’ютерні розрахунки з використання сучасних програм, спектрофотометричне визначення компонентів лікарської рослинної сировини, ознайомлюються зі статистичними методами обробки даних.

За результатами своєї роботи члени наукового гуртка готують доповіді та звітують на засіданнях гуртка з подальшим обговоренням проведених досліджень, беруть участь у науково-практичних конференціях, публікують результати власних досліджень у вигляді тез, доповідей, повідомлень та статей у фахових виданнях.

 

 

26 квітня  2024 року  магістрантки кафедри хімії ліків та лікарської  токсикології взяли участь у міжнародній конференції  «Захід-Схід»  на базі Варшавського медичного університету, де  представили  результати власних наукових досліджень,  які були виконані на  базі лабораторії контролю якості лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ України та лабораторії фармацевтичної мікробіології Інституту фармакології і токсикології  АМН України під  науковим  керівництвом викладачів кафедри  (завідувачка, професорка Ірина Ніженковська).  Студентка Івженко Ольга  представила стендову доповідь на тему «Anti-adhesion properties of quaternary ammonium salts against Рseudomonas aeruginosa» (робота виконана під керівництвом доктора медичних наук Вринчану Н.О.). Стендова доповідь Ушакової  Софії  була присвячена науковому дослідженню на тему «Development of a method for the identification and assay of biotin by high performance liquid chromatography in medicines and dietary supplements» (науковий керівник – к.фарм.н. Бурмака О.В.). Учасники конференції  високо оцінили результати наукових досліджень  наших студенток. Вони отримали сертифікати  за активну участь та наукову діяльність.  Вітаємо дівчат та бажаємо подальших наукових успіхів!

 

 

 

 

 

Староста гуртка кафедри хімії ліків та лікарської токсикології Заводяк Діана приймала активну участь у щорічному студентському інтенсиві із жіночого здоров’я  «WIW. WORLD INSIDE WOMAN»

Вона виступила із доповіддю, яка  була присвячена новітнім підходам фармацевтичного супровіду   преіндукції та індукції пологів за допомогою лікарського засобу «Міфепрестон». У своєму виступі Діана обговорювала ефективність та безпечність застосування “Міфепрестону” у фармацевтичному супроводі перед пологами.

Такі доповіді є важливими для студентських інтенсивів, оскільки вони дозволяють молодим фахівцям ознайомитися з новітніми тенденціями та дослідженнями у галузі фармацевтичної опіки жіночого здоров’я.

 

 

 

 

 

26 квітня 2024 року  на  кафедрі хімії ліків та лікарської токсикології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в онлайн-форматі відбулось засідання  секції «Хімії ліків та лікарської токсикології» у рамках проведення  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Весняна студентська наукова сесія 2024». До уваги  журі під головуванням завідувача кафедри хімії ліків та лікарської токсикології професора І.В. Ніженковської було представлено 13 робіт студентів 5 курсу фармацевтичного факультету, членів студентського наукового гуртка кафедри.   Авторитетне  журі оцінювало учасників конференції за наступними критеріями: дизайн дослідження, оригінальність обраної теми дослідження, якість презентації та доповіді, практична значущість поданих висновків, чіткість та правильність відповідей на запитання.  Дипломом за перше місце був нагороджений студент групи 9803 Гігал Гліб за доповідь на тему “Специфічність та селективність методики визначення азилсартану медоксомілу методом високоефективної рідинної хроматографії” (наукові керівники – доцент, к.х.н Глушаченко О.О., к.х.н. Сиротчук О.А.). Друге місце поділили студент групи 9801 Михайленко Олександр за доповідь на тему “Дослідження протимікробних властивостей похідних [2-арил-5-(арилсульфініл)-1,3-оксазол-4-іл]фосфоновихх кислот” (науковий керівник – доцент Головченко О.І.), та студентка групи 9804 Погоріла Юлія, яка представила  доповідь на тему ”Квантово-хімічні дослідження малих синтетичних молекул на основі імідазо[1,2-а]піридину та піримідину як потенційних молекул-кандидатів у лікарські засоби” (науковий керівник – доцент, к.фарм.н. Мацькевич К.В.). Студентки  групи 9804 Ващенко Богдана, яка представила доповідь на  тему ”Прогнозування гострої токсичності перспективних протипухлинних засобів – похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілтрифенілфосфонієвих солей” (науковий керівник – доцент Головченко О.І.),  групи 9801 Пилипчук Валерія, яка  виступила з  доповіддю на  тему “Розробка та проведення валідаційних випробувань методики ідентифікації та кількісного визначення вмісту дексібупрофену в таблетках (науковий керівник – к.б.н. Виноградова К.Г.) та студент Чумак Єгор (група 9802)  за доповідь на тему “Експериментальна розробка порошку для зовнішнього застосування зі сповільненим вивільненням антимікробних речовин”  (науковий керівник – д.м.н. Вринчану Н.О.) були нагороджені дипломами за третє місце.

Вітаємо членів СНГ  та їх наукових керівників з  нагородами   та бажаємо  подальших наукових досягнень!

 

 

 

17-19 травня  2023 року в м. Катовіце (Польща) проходив  Міжнародний медичний конгрес Сілезії SIMC (International Medical Congress of Silesia) 2023. Цього року в програмі конгресу було заявлено близько 200 доповідей із 14-ти країн у 24 секціях. На секції «Фармація та клінічна фармакологія» Національний медичний університет імені О.О. Богомольця представив член СНГ кафедри хімії ліків та лікарської токсикології студент 5 курсу фармацевтичного факультету НМУ імені О.О.Богомольця Фам Фонг Хоанг із доповіддю «Встановлення залежності між антирадикальною активністю та розчинністю у воді S-хіназолінів» (“Establishing the relationship between antiradical activity and water solubility of S-quinazolines”). Науковим керівником роботи є доцентка кафедри, кандидатка фармацевтичних наук Ольга Афанасенко. Представлені результати наукової роботи Фам Фонг Хоанг викликали інтерес як у журі, так і в учасників конгресу.

25 квітня 2023 року на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулась ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів  «Хімічні Каразінські читання – 2023» (ХКЧ’23). Під час конференції працювало 4 секції: органічної хімії, неорганічної хімії, аналітичної хімії та фізичної хімії. З усною доповіддю на тему «Аналіз лікарських речовин ароматичної будови на присутність недопустимих домішок за допомогою методу ВЕРХ» виступила член СНГ кафедри, студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  Шевчук Вікторія  (наукові керівники: проф. Вельчинська О.В., к.б.н. Мелешко Р.А.). Вікторія Шевчук виборола 3-є призове місце серед 23 кращих доповідей аспірантів та студентів хімічних факультетів. За рішенням компетентної комісії Вікторія Шевчук  була нагороджена Грамотою ІІІ-го ступеню за успішну наукову роботу.

 

27 березня  2023 року  в  НМУ імені О.О. Богомольця  в онлайн-форматі відбувся Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт  із галузей знань і спеціальностей (секції «Фармакологія»).  Для участі в конкурсі свої роботи надали 6 учасників  із 3 кафедр фармацевтичного факультету. Конкурсна комісія на чолі з  професором, доктором медичних наук, гарантом програми «Фармація, промислова фармація» І.В. Ніженковською  у  складі завідувачів профільних кафедр фармацевтичного факультету оцінювала актуальність, наукову  й практичну значимість проведених досліджень,  вміння доповідачів  чітко відповідати на поставлені запитання щодо обраної тематики досліджень. Член  студентського наукового гуртка кафедри  хімії  ліків та лікарської токсикології студент  групи  8801 5 курсу фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Фам Фонг Хоанг  був нагороджений дипломом  першого ступеня за роботу на тему «Використання методу QSAR-аналізу для  S-похідних хіназоліну як перспективних лікарських засобів» (науковий керівник–доцент, кандидат фармацевтичних наук Афанасенко Ольга Вікторівна). За результатами досліджень опубліковано 5 наукових тез.

 

14 квітня 2021 року  в НМУ відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою відповідно до наказу МОН України від 24.11.2020р. №1457 та наказу НМУ імені О.О. Богомольця від 30.12.2020 № 791 з використанням платформи Zoom. На підставі відкритого обговорення наукових робіт, їх рецензування, а також наукової дискусії, яка проходила на другому етапі конкурсу науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила присудити І місце студенту V курсу фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця,  члену студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії  Міхаїль Вану Бадрі, за  роботу «Quantum chemical research of phosphorylated oxazole derivatives and their effect on phosphodiesterase activity» (науковий керівник –  доцент, кандидат фармацевтичних наук Мацькевич  Катерина Володимирівна).

 

 

Напередодні Дня фармацевтичного працівника, 20 вересня 2019 року в Україні  в м.Біла Церква відбулося  відкриття  Компанія Biopharma, яка є одним із десяти найбільших українських виробників фармацевтичної галузі та спеціалізується на препаратах із плазми донорської крові людини, рекомбінантних та інших препаратах, офіційно відкрила в Білій Церкві (Київська область) інноваційний завод-фракціонатор, що не має аналогів у Східній Європі.  До цієї  події долучилися  викладачі та члени студентського  науковго гуртка  кафедри  фармацевтичної, біологічної та токсикологічної  хімії.

 

 

 

23 квітня 2019 року у рамках квітневої студентської наукової сесії відбулося спільне засідання кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії та кафедри фармакогнозії та ботаніки. У роботі секції прийняли участь студенти-гуртківці третього, четвертого та пʹятого курсів. Були висвітлені інноваційні та традиційні підходи щодо методів фітохімічного аналізу та пошуку нових лікарських засобів, а також контролю якості синтетичних та гомеопатичних лікарських засобів. Всі учасники продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та чудову майстерність викладення дослідження.

 

За результатами оцінювання в секції фармацевтичної хімії призові місця розподілилися наступним чином:

 • 1 місце – студентка п’ятого курсу Зіскінд Карина із доповіддю «Визначення амброксолу гідрохлориду в субстанції та готових лікарських формах методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області, тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної хроматографії» ( науковий керівник завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, д.м.н., проф. Ніженковська І.В
 • 2 місце – студент п’ятого курсу Марфіч Дмитро із доповіддю «Розробка методик ідентифікації барвника ПОНСО 4R для різних лікарських форм з використанням фізико-хімічних методів» (науковий керівникасистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хіміїк.фарм.н., Бурмака О.В.)
 • 3 місце – студент п’ятого курсу Говоруха Богдан із доповіддю «Вибір та обґрунтування критеріїв ідентичності при проведенні ідентифікації активних фармацевтичних інгредієнтів методом ІЧ-спектроскопії» науковий керівник доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, к.х.н., Глушаченко О.О.

 

Всі учасники були нагороджені сертифікатами.

 

 

4 квітня 2019 року в конференц-залі Ректорату Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою. На підставі відкритого обговорення наукових робіт, рецензій та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила присудити диплом за І місце студентці V курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  члену студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Карині Зіскінд, яка представила роботу на тему «Determination of ambroxol hydrochloride in substance and official medicines by UV-absorption spectrophotometry, thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography» (науковий керівник – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії О.В. Бурмака).

 

 

2-6 вересня 2018 року у місті Глазго (Шотландія) відбувся 78-й Всесвітній конгрес фармації та фармацевтичних наук Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP), головною темою якого було “Pharmacy: transforming the outcomes”. У роботі конгресу прийняв участь член студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, студент 3 курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  член студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Кукса Ігор, який представив стендову доповідь на тему «Studies of the efficacy and safety of a new compound – 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative» (науковий керівник професор Ніженковська І.В.), яка викликала неабиякий інтерес учасників конгресу. Крім того, Ігор став членом спільноти молодих науковців FIP Young Pharmacists Group, а також прийняв участь в засіданні української делегації на FIP, представленої ОО «Всеукраїнською фармацевтичною палатою», де обговорювалось питання проведення FIP в Україні в 2022 р.

 

 

Список статей  студентів,  опублікованих

у міжнародних та вітчизняних виданнях

 

2023

 

 • Nizhenkovska IV, Matskevych KV, Golovchenko OI, Golovchenko OV, Kustovska AD, Van M. New Prospective Phosphodiesterase Inhibitors: Phosphorylated Oxazole Derivatives in Treatment of Hypertension. Advanced Pharmaceutical Bulletin, 2023, 13 (2). 399-407. doi: 10.34172/apb.2023.044. (Scopus, Q1).  https://apb.tbzmed.ac.ir/Article/apb-33335
 • Syrotchuk, O.Glushachenko, O.Musienko, I.Didukh, I.Nizhenkovska, I. Ecofriendly HPLC method for caffeine in dietary supplement determination using ethanol–water mobile phase and PFP-column. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2023, 13(8), pp. 151–157(Scopus, Q2)
 • Stanislav E. Mezhov1, Mihail G. Levin, Aleksei A. Gumenyuk, Natalia V. Ostanina, Olena V. Velchinska1 Сounterfeiting dietary supplements by adding undeclared active pharmaceutical ingredients or their analogues to their composition is a new threat to the health of the population and a challenge to the national health care system. Wiadomości Lekarskie. Medical Advances, volume l, issue 4, Аpril 2023 p. 877 (Scopus, Q4)

 

2021

 

 • Проворова В.О. Виявлення барвника хінолінового жовтого у різних лікарських формах – Ukrainian scientific medical youth journal, 2021, Supplement 2 (123), стор. 61.

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/50/FULL%20PDF

 

2020

 

 • Nigencovska І. V., Burmaka, O. V., Manchenko О. V., & Ziskind К. E. (2020). Determination ambroxole hydrochloride in substance ambroxole hydrochloride and finish medical products by methods adsorption spectroscopy in ultraviolet area, thin layer chromatography and height performers liquid chromatography. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 39-51. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/828

 

Список тез доповідей  студентів

 на міжнародних та вітчизняних конференціях

 

2023

 • Шевчук В.В., Вельчинська О.В., Мелешко Р.А. Аналіз лікарських речовин ароматичної будови на присутність недопустимих доміщок за допомогою методу ВЕРХ. Тези доповідей. ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2023» (ХКЧ’23) (24-26 квітня 2023 року, м. Харків), стор. 87-88.
 • Стукало М.М., Сиротчук О.А., Глушаченко О.О Визначення сквалену в насінні амаранту сорту «ацтек». Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Між. науково-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2023. – С.160-161
 • Межов С.Е., Левін М.Г., Любчик О.К. Методи визначення незадекларованих активних фармацевтичних інгредієнтів або їх аналогів в дієтичних добавках. Тези доповідей 92-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 23-25 березня 2023 (Abstract of the 91th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», March 23-25, 2023), Івано-Франківськ, Україна, с. 118.
 • Вельчинська О.В., Мелешко Р.А., Шевчук В.В. Фармацевтичний аналіз парацетамолу: стандартизовані методи аналізу супровідних домішок. «Рlanta+. наука, практика та освіта» Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 20.02.2023, Т.1, с.184-187.
 • Стукало М.М., Сиротчук О.А., Глушаченко О.О. Хроматографічне визначення сквалену в олії амаранту. Рlanta+. Наука, практика та освіта» Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, 20 лютого 2023 року), наукове електронне видання. – Київ., 2023., Т.2, с.209-212.
 • Fam F. K. Establishing the relationship between antiradical activity and water solubility of S-quinazolines. Abstracts’ book of the International Medical Congress of Silesia SIMC17-19 May 2023, p. 103.  https://simc.sum.edu.pl/abstracts_book2023.pdf
 • Малиш В.Є, Афанасенко О.В. Розробка та валідація методів визначення нікотинаміду у кремах методом спектрофотометрії./Innovation and prospects in modern science. Proceedings of IV International  Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden. 10-12 April 2023. p. 93-96
 • Фам Ф. Х., Афанасенко О. В. QSAR-дослідження сульфурвмісних хіназолінів як перспективних антиоксидантів. «Рlanta+. наука, практика та освіта» Матеріали ІV Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 20.02.2023 С. 235–238.
 • Афанасенко О.В., Малиш В.Є Розробка та валідація методів визначення нікотинаміду в кремах методом спектрофотометрії. «Рlanta+. наука, практика та освіта» Матеріали ІV Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 20.02.2023, с. 143-145
 • Межов С.Е. Левін М.Г., Любчик О.К. Можливості використання хемометричних методів в стандартизації лікарських засобів. «Рlanta+. наука, практика та освіта» Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 20.02.2023, Т.2, с.102.
 • Welchinska Olena, Meleshko Ruslan, Shevchuk Viktoria. Investigation of acccompaning impurities of Ibuprofen using standardized methods of pharmaceutical analysis. «Рlanta+. наука, практика та освіта» Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 20.02.2023, Т.1, с.127-130.
 • Stukalo M., Syrotchuk O., Glushachenko O.O. Chromatographic determination of squalene in amaranth oil. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. «Modern directions of development of science and technology», January 30 – February 01, Liverpool, Great Britain. – Pp. 46-47.

 

2022

 

 • Welchinska Olena, Meleshko Ruslan, Shevchuk Viktoriia. Investigation of Nitrendipine by HPLC standardized method. // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 67-72. URL:  https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-4-6-08-2022-manchester-velikobritaniya-arhiv/
 • Вельчинська О, Мелешко Р., Межов С. Особливості використання стандартизованих методів фармацевтичного аналізу субстанцій аміноглікозидів. // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 48-53. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-17-19-08-2022-vankuver-kanada-arhiv/
 • Фам Ф. Х., Афанасенко О. В. QSAR-аналіз для обґрунтування використання сульфурвмісних похідних хіназоліну як потенційних лікарських засобів. Матеріали І наук.-практ. інтер.-конф. з міжнар. участю на тему «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки», яка присвячена до 90-ї річниці з дня народження видатного фармаколога, професора Киричок Людмили Трохимівни, 17.11.2022 Харків С. 192–196.
 • Фам Ф. Х., Афанасенко О. В. Використання методу QSAR-аналізу для S-похідних хіназоліну як перспективних лікарських засобів. Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: зб. матеріалів Х наук.-практ. конф. з міжнар. участю Школи молодих науковців АТ «Фармак», 27-28.10. 2022, Київ С. 77–80.
 • Nizhenkovska IV, Matskevych KV, Alonge HS. Investigation of a drugability of pyrazolo[1, 5-a] -1,3,5-triazine derivatives by quantum chemical parameters. XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them» (Greece, 2022). 541-542.
 • Ніженковська І.В., Мацькевич К.В., Пільо С.Г., Дмитренко О.О. Комп’ютерне прогнозування гострої токсичності похідних піразоло [1,5-a]-1,3,5-триазину. “Planta+. Наука, практика та освіта”Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Том 2. м. Київ, 18 лютого 2022 року. С. 138.
 • Бисько М. А., Сиротчук О.А., Глушаченко О.О. Кількісне визначення 1,4-діоксану в дитячих шампунях методом газової хроматографії з парофазною приставкою. XXІІІ International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern chemistry problems». – Київ. 18-20 травня 2022 р., с.7.
 • Бугайов М.Ю., Глушаченко О.О., Сиротчук О.А. Кількісне визначення сквалену методом  рідинної хроматографії в дієтичній добавці. XXІІІ International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern chemistry problems» . – Київ. 18-20 травня 2022 р., с.8.
 • Ніженковська І.В., Мацькевич К.В., Пільо С.Г., Дмитренко О.О. Комп’ютерне прогнозування гострої токсичності похідних піразоло[1,5-a]-1,3,5-триазину. “Planta+. Наука, практика та освіта” Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Том 2. м. Київ, 18 лютого 2022 року. С. 138.
 • Бисько М. А., Сиротчук О.А., Глушаченко О.О. Визначення 1,4_діоксану в косметичних засобах. “Planta+. Наука, практика та освіта» Матеріали ІІІ Науково-практичн.конф. з міжн. участю, присвяченої 180-річчю Нац.мед. університету імені  О.О. Богомольця   (м. Київ, 18 лютого 2022 року), наукове електронне видання. – Київ., 2022., Т.1, с.185-187.
 • Бугайов М.Ю., Глушаченко О.О., Сиротчук О.А. Екобезпечний підхід до визначення сквалену в біологічно-активних добавках методом рідинної хроматографії. PLANTA+. Наука, практика та освіта» Матеріали ІІІ Науково-практичн.конф. з міжн. участю, присвяченої 180-річчю Нац.мед. університету імені  О.О. Богомольця   (м. Київ, 18 лютого 2022 року), наукове електронне видання. – Київ., 2022., Т.1, с.210-212.
 • Вельчинська О.В., Мелешко Р.А., Король А.В. Переваги використання стандартизованих методів фармацевтичного аналізу флуорохінолонів. Planta+. наука, практика та освіта: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022., с.237-240.
 • Головченко О.І., Головченко О.В., Ніженковська І.В., Биченко Н.В. Використання молекулярного докінгу при дослідженні вазоделаторних властивостей похідних оксазоло[4,5-c][1,5,2]оксазафосфепіну. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «Planta+. наука, практика та освіта», 18 лютого 2022р., Київ., том 1., с. 260.
 • Welchinska O., Meleshko R., Mozhgan Hemmati, 2022, Derivatives of 5-nitroimidazoles and features of their pharmaceutical analysis “Planta+. наука, практика та освіта: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022. Т. 1. С.157-160.

 

 2021

 

 • Olena Welchinska, Anna Korol, Development of modern non-pharmacopoeia methods for pharmaceutical analysis of acetylsalicylic acid (asa) 2021, International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». P. 42-43 http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/167/4845/10233-1
 • Olena Welchinska, Mozhgan Hemmati Baniasad, 2021, Сonceptual approach in the study of the composition of medications: the presence of related compounds of active components. International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». P. 44-45

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/167/4846/10234-1

 • Afanasenko Olga, Alaoui Nayhaila Development and validation of assay of chloramphenicol in dosage forms by spectrophotometry International scientific-practical symposium ‘100 years of success and quality’, dedicated to the 100th anniversary of Pharmaceutical Chemistry Department of the National University of Pharmacy, October, 18, 2021 Kharkiv, p. 82
 • Afanasenko Olga, Pham Thi Chau Giang. Development of a spectrophotometric method for identification and assay of capsaicin in the fruits of Capsicum frutescens International scientific-practical symposium ‘100 years of success and quality’, dedicated to the 100th anniversary of Pharmaceutical Chemistry Department of the National University of Pharmacy, October, 18, 2021 Kharkiv, p. 48
 • Nizhenkovska I., Matskevych K., Van M. Investigation of molecular docking of phosphorylated oxazole derivatives ligands to PDE3 active sites. Materials of the international scientific and practical symposium, dedicated to the 100th anniversary of pharmaceutical chemistry department of National University of Pharmacy, Kharkiv, October, 18, 2021. 31.
 • Nizhenkovska Iryna, Burmaka Oleksandr, Provorova Veronika. Features of the choice of the method of testing quinoline yellow depending on the composition of excipients in medicines – 100 years of success and quality: materials of the international scientific and practical symposium, dedicated to the 100th anniversary of pharmaceutical chemistry department of National University of Pharmacy (October, 18, 2021, Kharkiv). – 67.
 • Nizhenkovska Iryna, Burmaka Oleksandr, Provorova Veronika. Qualitative detection of quinoline yellow dye in medicines for oral administration by thin-layer chromatography – World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. P. 118-123. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf
 • Бурмака О.В., Ніженковська І.В., Проворова В.О. Ідентифікація барвника хіноліновий жовтий у лікарських засобах для орального застосування методом спектрофотометрії – “Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів”: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. – стор. 275-276.
 • Афанасенко О.В., Роїк О.М., Євдокимова Л.В. Розробка складу, технології та методів стандартизації гідрогелевих патчів – Міжнародна науково-практична конференція «Медицина і фармація на службі у практичної косметології: від науки до практики» 10.03.2021 Kharkiv, стор. 166-169
 • Бурмака О.В., Ніженковська І.В., Проворова В.О. Ідентифікація барвника хіноліновий жовтий у лікарських засобах для орального застосування методом високоефективної рідинної хроматографії – Planta+. science, practice and education: The proceedings of the International Scientific and Practical Conference 19.02.2021 Kyiv, стор. 59-62.
 • Вельчинська О.В., Кукса І.О.Споріднені речовини ацетилсаліцилової кислоти та методи їх виявлення./ Related substances of acetylsalicylic acid and their methods of determination. Priority directions of science and technology developmant. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference SPC “Sci-conf. com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. P. 201-206.
 • Вельчинська О.В., Кукса І.О. Стандартизація методів лабораторних досліджень нових металовмісних похідних кислоти саліцилової. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Planta+. Наука, практика та освіта» (м. Київ, 19 лютого 2021 року), наукове електронне видання. – Київ: ФОП Паливода А.В., 2021, с.66-68.
 • Мусієнко І.В., Глушаченко О.О., Сиротчук О.А. Визначення кофеїну методом рідинної хроматографії в біологічно активних добавках для схуднення Planta+. Наука, практика та освіта» (м. Київ, 19 лютого 2021 року), наукове електронне видання. – Київ: ФОП Паливода А.В., 2021, с.151-154.
 • Afanasenko O.V., Rhita Benyamna. Study of acid-base equilibrium with water and organic solvents of misoprostol as a potential object of chemical-toxicological analysis. Міжнародна науково-практична конференція «Planta+ Наука, практика та освіта». 18.02.2021 р. Київ (Україна). Том 1, С. 5-6.
 • Кокол В.М., Ніженковська І.В., Афанасенко О.В. Розробка методів стандартизації зволожувального крему для ніг, що містить сечовину. Міжнародна науково-практична конференція «Planta+ Наука, практика та освіта». 18.02.2021 р. Київ (Україна). Том 2, С. 53-55.
 • Афанасенко О.В., Фам Тхі Чау Зианг. Розробка спектрофотометричного методу кількісного визначення капсаїцину у плодах Capsicum frutescens – International Scientific and Practical Conference «Planta+. science, practice and education» The proceedings of the International Scientific and Practical Conference  Kyiv 2021 стор. 166-169
 • Афанасенко О.В., Роїк О.М., Євдокимова Л.В. Розробка рецептури косметичних гідрогелевих патчів навколо очей на основі СО2-екстракту шавлії лікарської та вітаміну С технології та методів стандартизації  – International Scientific and Practical Conference «Planta+. science, practice and education» The proceedings of the International Scientific and Practical  Conference  Kyiv 2021 стор. 210-212.

 

2019

 

 • Кузнецова О.В., Дідик О.К. Порівняльна характеристика вмісту циклічних нуклеотидів у нирках і легенях при гіпертермії // Матеріали ХIІ Українського біохімічного конгресу (м. Тернопіль, 30 вересня-04 жовтня 2019р. ) – Медична та клінічна хімія. 2019. Т.21 № 3 (додаток) С.106-107.
 • Вельчинська О.В., Прокопенко Д.О. Аспірин та продукт його гідролізу – саліцилова кислота як об’єкти нових досліджень у фармацевтичному аналізі. Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2019. – С. 85-89.
 • Вельчинська О.В., Прокопенко Д.О. Нові методи ідентифікації саліцилової кислоти як активної компоненти глікозиду салі цину: розширення дослідницької практики в фармакогностичному, фармацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. Хімія природних сполук: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 12-14.

 

2018

 

 • Kuksa, I. Nizhenkovska, K. Sedko. Studies of the efficacy and safety of a new compound – 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative // 2018 FIP Congress in Glasgow (Scotland) [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=20680

 • Седько К.В., Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Кривой І.І. Дослідження впливу похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти на рівень іонів кальцію в сироватці крові щурів з артеріальною гіпертензією// Materials of the international scientific conference “Advances of Sciences”, held in Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, 1 June 2018. Czech Republic, Karlovy Vary. P. 95-96.
 • Ніженковська І.В., Седько К.В., Кузнецова О.В., Кривой І.І. Дослідження квантово-хімічних властивостей та комп’ютерне прогнозування фармакологічної активності та безпечності похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти // Materials of the international research and practical conference “The development of medical sciences: problems and solutions”, April 27-28 2018. P. 157-158.
 • Кривой І. І., Бакун А. В., Глот М. І. Запобігання токсичній дії доксорубіцину сполукою германію з бісфосфонатами Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. І. Корхова. Одеса, 19–20 квітня 2018 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2018. — 55-56 с.
 • Каневський Р. С., Афанасенко О. В. Дослідження стабільності комплексів повідону з кверцетином на базі препарату «Корвітин®» Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. І. Корхова. Одеса, 19–20 квітня 2018 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2018.-56 с.
 • Ніженовська І. В., Афанасенко О.В., Хоменко Р.М Дослідження кислотного складу трави та коренів живокосту лікарського // Матеріали Всеукраїнської нвуково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», 12-13 квітня 2018 року м. Харків С. 281
 • Ніженовська І. В., Афанасенко О.В., Заєць Розробка та валідація методики визначення клотримазолу в лікарських формах методом спектрофотометрії // Матеріали Всеукраїнської нвуково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», 12-13 квітня 2018 року м. Харків С. 338
 • Nizhenkovska I.V., AfanasenkoO.V., Chernenko M.O. The necessity of using high-perfomance liquid chromatography to determine the associated impurities in bisacodyl suppository // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. – Харків, 28-29 березня 2018 р. – Том 2, С. 19.
 • Ніженковська І.В., Бурмака О.В., Манченко О.В. Зіскінд К.Є. Визначення амброксолу гідрохлориду в субстанції та готових лікарських формах методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області //Аdvances of science рroceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June 2018 [Electronic resource] – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018 – с.56-59.
 • Вельчинська О. В., Когай М. В., Коршунова Є. А. Розробка нових методів ідентифікації саліцилової кислоти (субстанція): розширення дослідницької практики в фармацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. The international research and practical conference «The development of medical sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. The Czech Republic, Brno: Baltija Publishing, p. 138-141.
 • Говоруха Б. С., ГлушаченкоО.О., Червінський О.Є. Визначення кількісного вмісту парацетамолу в таблетках методом спектрофотометрії // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 371–380.
 • Саакян Ж. Г., Глушаченко О.О. Загальні відомості та сучасні методи аналізу препаратів групи аналептики та ноотропи: камфора, нікетамід, пірацетам та гама-аміномасляна кислота. // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. P. 1133 – 1148.
 • Свинцова В.О., Глушаченко О.О. Засоби, що переважним чином впливают на еферентний відділ системи. Засоби, що діють на адренорецептори: клонідину гідрохлорид, фенотерол, нафазоліну нітрат, сальбутамол // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. P. 1161 – 1173.
 • Терешкіна А.К., Глушаченко О.О. Порівняльний аналіз фармакопейних методів аналізу препаратів групи трициклічних антидепресантів: амітриптиліну гідрохлорид та іміпраміну гідрохлорид // Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 1303 – 1327.
 • Черненко М.О. Необхідність використання методу високоефективної рідинної хроматографії у фармацевтичному аналізі бісакодилу у формі суппозиторіїв// XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student topical issues of new drugs developmen18–20 квітня 2018, Харків
 • Гринюк А.А. In silico study of DNA binding interaction ofсis-Palladium(II) 3-(2-pyridyl)-5-methyl-1,2,4-triazole in combination with C60 fullerene and evalution of theirhemolytic activity in vitro. The international research and practice conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018). 27-30 серпня 2018, Київ.